งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 3 แสงเชิงเรขาคณิต ( ภาคต่อ ). 2 เลนส์หนา H1H1 H2H2 FoFo fofo FiFi fifi sisi soso.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 3 แสงเชิงเรขาคณิต ( ภาคต่อ ). 2 เลนส์หนา H1H1 H2H2 FoFo fofo FiFi fifi sisi soso."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 3 แสงเชิงเรขาคณิต ( ภาคต่อ )

2 2 เลนส์หนา H1H1 H2H2 FoFo fofo FiFi fifi sisi soso

3 3 Cardinal points H 1, H 2 -->primary/secondary principle point V 1,V 2 -->Front/Rear Vortex F 1,F 2 -->Front/Rear Focus

4 4 FoFo fofo FiFi fifi V1V1 V2V2 H1H1 H2H2 h1h1 h2h2 d

5 5

6 6 H2 H1

7 7 การแกะรอยแสงเชิงวิเคราะห์ y0y0 00 1 2 3 4 5 6 x0x0 77 y7y7 x7x7

8 8 เมตริกซ์ส่งผ่าน Ray matrix transfer matrix r 1 =Tr 0 y0y0 00 L y1y1 11

9 9 เมตริกซ์หักเห Ray matrix refraction matrix r 1 =Rr 0       y1y1 R n0n0 n1n1

10 10 เมตริกซ์สะท้อน Ray matrix reflection matrix r1=Mr0r1=Mr0    y1y1 R n0n0

11 11 เมตริกซ์ระบบของเลนส์หนา y1y1 11 1 2 y2y2 22 r 2 = R 2 T 21 R 1 r 1 S 21 = R 2 T 21 R 1

12 12 y1y1 11 1 2 y2y2 22 nmnm nmnm nlnl d สำหรับ เลนส์บาง

13 13 r 7 = T 76 M 6 T 65 S 54 S 43 T 32 S 21 T 10 r 0 y0y0 00 1 2 3 4 5 6 x0x0 77 y7y7 x7x7 7

14 14 ความคลาด (Aberration) Spherical aberration (on axis) Coma Astigmatism (off axis) Curvature of field Distortion Chromatic aberration

15 15 Spherical aberration h Paraxial focus h Paraxial image

16 16 Circle of least confusion caustic Longitudinal S.A. Traverse S.A.

17 17 h Negative SA Positive SA

18 18 การลด S.A 1. เลือกรูปทรงความโค้งเลนส์ที่ เหมาะสม 2. เลนส์ประกอบ จาก infinite conjugate lens 3. ใช้ Stop 4. ใช้ Aspherical lens แทน

19 19 Shape factor

20 20

21 21 Comatic aberration h paraxial h marginal h paraxial h marginal No SA Positive CA Negative CA

22 22 Stop Aperture stop field stop จำกัดปริมาณแสงไปสู่ภาพ จำกัดขอบเขตภาพ

23 23 pupil Aperture stop Entrance pupil Exit pupil Entrance pupil Exit pupil ภาพของ AS มองจาก OBJ Entrance pupil ภาพของ AS มองจาก IMG

24 24 Comatic aberration (CA)

25 25

26 26 Tangential section sagittal section

27 27 การลด C.A 1. เลือกรูปทรงความโค้งเลนส์ที่ เหมาะสม 2. เลนส์ประกอบ 2. ใช้ Stop z3 z2 z1 1 3 5 2 4

28 28

29 29 Sagittal plane tangential plane No CA, No Asigmatism

30 30 Astigmatism FTFT FsFs S  lc

31 31 FTFT FsFs Z lc S

32 32 T S F Chief ray Positive astigmatism T S F Chief ray Negative astigmatism

33 33 การลด Astigmatism 1. ปรับรูปทรงเลนส์ 2. เลนส์ประกอบ 3. ใช้ Stop p-->Petzval surface TPS F d F T S F T S p p xx yy

34 34 Curvature of field p

35 35 Flattening the field ( เลนส์ ประกอบ ) n 1 f 1 +n 2 f 2 =0 p f1f1 f2f2 d

36 36 Distortion orthoscopic Pin cushion barrel

37 37 การแก้ Distortion ด้วย stop

38 38 Chromatic aberration (ChA)  lc A. ChA L. ChA

39 39 Achromatic doublet Abbe number f 1 V 1 +f 2 V 2 =0 12 (1/dispersive power)

40 40 Minimum ChA

41 41 Dispersive power

42 42 Fraunhofer lines Dark absorption features in the solar spectrum. J. von Fraunhofer first studied them in 1814. They occur from the ultraviolet at about 180 nanometers to the infrared at 20 micrometers. ultraviolet

43 43 Desi g n a tion Ele me n t Wave length (nm )nm Desig natio n Ele me n t Wave length (nm)nm yO2O2 898.7 65 cFe 495.7 61 ZO2O2 822.6 96 F HβHβ 486.1 34 AO2O2 759.3 70 dFe 466.8 14 BO2O2 686.7 19 eFe 438.3 55 C HαHα 656.2 81 G' HγHγ 434.0 47 aO2O2 627.6 61 GFe 430.7 90 D1D1 NaNa 589.5 92 G CaCa 430.7 74 D2D2 NaNa 588.9 95 h HδHδ 410.1 75 D3ordD3ord HeHe 587.5 61 8 H Ca+Ca+ 396.8 47 e HgHg 546.0 73 K Ca+Ca+ 393.3 68 E2E2 Fe 527.0 39 LFe 382.0 44 b1b1 MgMg 518.3 62 NFe 358.1 21 b2b2 MgMg 517.2 70 PTi Ti + 336.1 12 b3b3 Fe 516.8 91 TFe 302.1 08 b4b4 Fe 516.8 91 tNi 299.4 44 b4b4 MgMg 516.7 33 Using Fraunhofer lines f 1d V 1d +f 2d V 2d =0

44 44

45 45 Separated achromatic doublet 1 2 d n y ~(n B +n R )/2 Using Fraunhofer lines

46 46 Minimum ChA n 1R = n 2R, n 1B = n 2B

47 47 Aplanatic system c p p' soso sisi R n2n2 n1n1 oil soso

48 48 C O I R A R 22 11 R 11 22


ดาวน์โหลด ppt 1 3 แสงเชิงเรขาคณิต ( ภาคต่อ ). 2 เลนส์หนา H1H1 H2H2 FoFo fofo FiFi fifi sisi soso.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google