งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกรอกข้อมูลเรื่อง กรอบ อัตรากำลัง 15 กันยายน 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกรอกข้อมูลเรื่อง กรอบ อัตรากำลัง 15 กันยายน 2554 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกรอกข้อมูลเรื่อง กรอบ อัตรากำลัง 15 กันยายน 2554 1

2 FILES ที่เกี่ยวข้อง TEMPLATE_ACAD_FAC-V1-20110901.xlsx Detail-Manpower-Template.xlsx 2

3 T EMPLATE_ACAD_FAC-V1-20110901.xlsx File นี้เพื่อกรอกข้อมูลภาพรวมของหลักสูตรใน เรื่อง – ผลผลิตของหลักสูตร – ภาระงานการสอนทั้งหลักสูตร และ ขอรับบริการจาก ส่วนงานอื่นๆ – ภาระงานบุคลากรสายปฏิบัติการ – งบประมาณและค่าใช้จ่ายของหลักสูตร 3

4 Detail-Manpower-Template.xlsx File นี้เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับคำนวณภาระงาน และ FTES ในรอบหนึ่งปีการศึกษาของสาขาวิชา ใดสาขาวิชาหนึ่ง ข้อมูลที่ได้จาก Files นี้นำไปกรอกลงใน Sheet P4 ของ File TEMPLATE_ACAD_FAC-V1- 20110901.xlsx 4

5 T EMPLATE_ACAD_FAC-V1-20110901.xlsx Sheets ที่ต้องกรอก ประกอบด้วย F2 กรอกหลักสูตรที่จะดำเนินการในแต่ละปี จำนวน นิสิตในหลักสูตรและที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน แต่ละปีการศึกษา F3 กรอกผลงานในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา โดยไม่ต้องกรอกจำนวนอาจารย์ประจำ P4 กรอกภาระงานในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา โดยไม่ต้องกรอกจำนวนอาจารย์ประจำ P5 กรอกภาระงานที่ขอรับบริการจากส่วนงานอื่น ทั้งทางตรง ( ใช้รหัสวิชาของคณะนั้นๆ ) ทางอ้อม สอนโดยอาจารย์คณะนั้น ( รหัสวิชาบัณฑิตวิทยาลัย ) 5

6 T EMPLATE_ACAD_FAC-V1-20110901.xlsx Sheets ที่ต้องกรอก ประกอบด้วย F7 กรอกจำนวนบุคลากรในหลักสูตรที่คาดว่าจะ ต้องการรับหรือลดในแต่ละปีงบประมาณ F8 กรอกค่าใช้จ่ายด้านการสอนรายวิชาให้ อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ไม่ต้องกรอก ค่าใช้จ่ายย่อย เช่น การสอบต่างๆ F9 กรอกข้อมูลด้านการเงินบุคลากรสาย ปฏิบัติการ 6

7 ลำดับการกรอกข้อมูล เริ่มโดย กรอก F2 ก่อน ตามมาด้วย F3 ถ้าการดำเนินการไม่ต่างจากปี 53 ใช้หรือ ปรับตัวเลขเล็กน้อยแล้วกรอกลงใน P4 แต่ถ้า หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไป จากเดิมมากหรือเปิดเพิ่มหลักสูตรใหม่ ควรใช้ file Detail-Manpower-Template.xlsx เพื่อช่วย ในการคำนวณภาระงานและ FTES กรอกข้อมูล P5 7

8 ลำดับการกรอกข้อมูล กรอกข้อมูล F7 กรอกข้อมูล F8 กรอกข้อมูล F9 8

9 Detail-Manpower-Template.xlsx กรณีที่ภาระงานในหลักสูตรแตกต่างจากภาระ งานในอดีตอย่างมาก หลักสูตร อาจใช้ File นี้ เป็นกระดาษคำนวณ เพื่อการประมาณภาระงาน และ FTES ในหลักสูตรสำหรับรอบหนึ่งปี การศึกษา กรอกข้อมูลลงในเฉพาะคอลัมน์หรือช่องสี เหลืองเท่านั้น 9

10 ขอความกรุณาส่ง files ข้อมูลให้ บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 กันยายน นี้ 10


ดาวน์โหลด ppt การกรอกข้อมูลเรื่อง กรอบ อัตรากำลัง 15 กันยายน 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google