งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ทัดชั่ง เลขที่ 9 นางสาวอธิชา อนันตะ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ทัดชั่ง เลขที่ 9 นางสาวอธิชา อนันตะ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ทัดชั่ง เลขที่ 9 นางสาวอธิชา อนันตะ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3 จุดประสงค์ 1. เพื่อวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาในปี ต่างๆ 2. เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นของนักเรียนในแต่ละ วิชา 3. เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถของ นักเรียน 4. เพื่อทราบถึงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบวิชา ไหนมากที่สุดในปีนั้นๆ 5. เพื่อทราบถึงคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาที่สุด ในปีนั้น

4 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350, , , สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 354, , , ภาษาอังกฤษ 352, , , คณิตศาสตร์ 353, , , วิทยาศาสตร์ 349, , , สุขศึกษาและ พลศึกษา 348, , , ศิลปะ 348, , , การงานอาชีพ และ เทคโนโล ยี 348, , ,

5

6 ผลสรุปจากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2552 มีผู้เข้าสมัคร สอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุดในปีนี้ ในปีการศึกษา 2553 มีผู้เข้าสมัครสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุดใน ปีนี้เช่นเดียวกัน ในปีการศึกษา 2554 มีผู้เข้าสมัครสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชา คณิตศาสตร์มากที่สุดในปีนี้

7

8 ผลสรุปจากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2552 มีคะแนน เฉลี่ยวิชาภาษาไทย มากที่สุดในปีนี้ ในปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสุข ศึกษา และพลศึกษา มากที่สุดในปีนี้ เช่นเดียวกัน ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสุข ศึกษา และพลศึกษา มากที่สุดในปีนี้

9 บทสรุป จากข้อมูลทั้งหมดจะแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและ จุดด้อยรวมทั้งความนใจในการสมัครสอบของ นักเรียนในแต่ละปีได้ว่า นักเรียนมีจุดเด่นและ สมัครวิชา สังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุด ส่วนจุดด้อยรวมทั้งความสนใจในการ สมัครสอบวิชา ภาษาอังกฤษ น้อยที่สุด

10 ที่มา เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555http://www.spm6.org

11


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ทัดชั่ง เลขที่ 9 นางสาวอธิชา อนันตะ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google