งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

2 ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ทัดชั่ง เลขที่ 9 นางสาวอธิชา อนันตะ เลขที่ 47
นางสาวชุติมา ทัดชั่ง เลขที่ 9 นางสาวอธิชา อนันตะ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

3 จุดประสงค์ 1. เพื่อวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาในปีต่างๆ
2. เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นของนักเรียนในแต่ละวิชา 3. เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียน 4. เพื่อทราบถึงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบวิชาไหนมากที่สุดในปีนั้นๆ 5. เพื่อทราบถึงคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาที่สุดในปีนั้น

4 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ
จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 354,633 42.61 368,228 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 356,591 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 57.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

6 ผลสรุปจากแผนภูมิข้างต้น
จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2552 มีผู้เข้าสมัครสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุดในปีนี้ ในปีการศึกษา 2553 มีผู้เข้าสมัครสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุดในปีนี้เช่นเดียวกัน ในปีการศึกษา 2554 มีผู้เข้าสมัครสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุดในปีนี้

7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554
แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

8 ผลสรุปจากแผนภูมิข้างต้น
จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2552 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มากที่สุดในปีนี้ ในปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา มากที่สุดในปีนี้เช่นเดียวกัน ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา มากที่สุดในปีนี้

9 บทสรุป จากข้อมูลทั้งหมดจะแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยรวมทั้งความนใจในการสมัครสอบของนักเรียนในแต่ละปีได้ว่า นักเรียนมีจุดเด่นและสมัครวิชา สังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุด ส่วนจุดด้อยรวมทั้งความสนใจในการสมัครสอบวิชา ภาษาอังกฤษ น้อยที่สุด

10 ที่มา เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555

11 ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google