งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ทัดชั่ง เลขที่ 9 นางสาวอธิชา อนันตะ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ทัดชั่ง เลขที่ 9 นางสาวอธิชา อนันตะ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ทัดชั่ง เลขที่ 9 นางสาวอธิชา อนันตะ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3 จุดประสงค์ 1. เพื่อวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาในปี ต่างๆ 2. เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นของนักเรียนในแต่ละ วิชา 3. เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถของ นักเรียน 4. เพื่อทราบถึงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบวิชา ไหนมากที่สุดในปีนั้นๆ 5. เพื่อทราบถึงคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาที่สุด ในปีนั้น

4 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350,88946.47354,63342.61368,22841.88 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 354,40236.00357,05046.51372,66233.39 ภาษาอังกฤษ 352,80523.98354,53119.22370,56121.80 คณิตศาสตร์ 353,68028.56356,59114.99372,09422.73 วิทยาศาสตร์ 349,77829.06349,21030.90366,74427.90 สุขศึกษาและ พลศึกษา 348,63445.37347,46262.86365,04557.61 ศิลปะ 348,63437.75347,46232.62365,04528.54 การงานอาชีพ และ เทคโนโล ยี 348,63432.98347,46243.69365,04548.72

5

6 ผลสรุปจากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2552 มีผู้เข้าสมัคร สอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุดในปีนี้ ในปีการศึกษา 2553 มีผู้เข้าสมัครสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุดใน ปีนี้เช่นเดียวกัน ในปีการศึกษา 2554 มีผู้เข้าสมัครสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชา คณิตศาสตร์มากที่สุดในปีนี้

7

8 ผลสรุปจากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2552 มีคะแนน เฉลี่ยวิชาภาษาไทย มากที่สุดในปีนี้ ในปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสุข ศึกษา และพลศึกษา มากที่สุดในปีนี้ เช่นเดียวกัน ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาสุข ศึกษา และพลศึกษา มากที่สุดในปีนี้

9 บทสรุป จากข้อมูลทั้งหมดจะแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและ จุดด้อยรวมทั้งความนใจในการสมัครสอบของ นักเรียนในแต่ละปีได้ว่า นักเรียนมีจุดเด่นและ สมัครวิชา สังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุด ส่วนจุดด้อยรวมทั้งความสนใจในการ สมัครสอบวิชา ภาษาอังกฤษ น้อยที่สุด

10 ที่มา http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555http://www.spm6.org

11


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ทัดชั่ง เลขที่ 9 นางสาวอธิชา อนันตะ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google