งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการกับอารมณ์และ ความเครียด ด้วย ธรรม ๕ ด. ช. เกียรติศักดิ์ จันทร์ท้วม ชั้น ม 3/2 เลขที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการกับอารมณ์และ ความเครียด ด้วย ธรรม ๕ ด. ช. เกียรติศักดิ์ จันทร์ท้วม ชั้น ม 3/2 เลขที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการกับอารมณ์และ ความเครียด ด้วย ธรรม ๕ ด. ช. เกียรติศักดิ์ จันทร์ท้วม ชั้น ม 3/2 เลขที่ 6

2 3 วิธีช่วยลูกอารมณ์ดี โดยธรรมชาติเด็กทุกคนมีความต้องการให้ตัวเองเป็นที่ชื่นชมของพ่อแม่ และบุคคลรอบข้าง มีเด็กหลายคนต้องการกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ได้ตามวัย เพราะได้รับการเลี้ยงดูไม่ถูกวิธี อารมณ์ไม่ได้ตามวัย เพราะได้รับการเลี้ยงดูไม่ถูกวิธีอารมณ์เหล่านี้จะมีผลเสียต่อบุคคลิกภาพ และการปรับตัวทางสังคมในวัยผู้ใหญ่ เรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องระมัดระวัง ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ลูกอารมณ์ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา มีการศึกษาวิจัยพบว่า การที่แม่มีความสุขในระยะตั้งครรภ์มีการสัมผัสลูบท้องบ่อยๆ ทั้งจากผู้ เป็นแม่และพ่อของเด็ก การได้ฟังเสียงดนตรีไพเราะอยู่เป็นประจำจะมีผลต่อเด็กในครรภ์ทำให้ เด็กมีความสุข มีความอดทนต่อภาวะเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีกว่าที่แม่ไม่มีความสุขในระยะ ตั้งครรภ์ พ่อแม่ช่วยให้ลูกอารมณ์ดีได้อย่างไร ? 1. พ่อแม่ควรปรับตัวให้เข้ากับกิจวัตรในการเลี้ยงดูลูก โดยมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ไม่ โกลาหลวุ่นวายและขุ่นมัวกับชีวิตประจำวัน พ่อแม่ที่ขี้โมโห เจ้าอารมณ์ และขึ้นเสียงเหมือนพ่อแม่ 2. ปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลี้ยงเด็ก ในที่นี้สิ่งแวดล้อมรวมถึงบุคคลรอบข้าง บรรยากาศ สภาพที่อยู่อาศัย พี่น้อง เพื่อนเล่น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่ออารมณ์ของเด็กทั้งสิ้น จากรายงานการสำรวจเด็กเล็ก 2 กลุ่ม โดนกลุ่มแรก เด็กอยู่สภาวะแวดล้อมที่พูดคุยเสียงปกติ ฟังเสียงดนตรีไพเราะไม่อึกทึกครึกโครม กลุ่มที่ 2 เด็กอยู่ท่ามกลางเสียงเอะอะโครมคราม เกรี้ยวกราด มีการขว้างปาของ พูดคุยเสียงดัง และมีเสียงดุว่าภายในเวลา 2 สัปดาห์ปรากฏว่า เด็กกลุ่มที่ 2 จะไม่ยิ้มโกรธง่ายชอบขว้างปาของเล่น ส่งเสียงเอะอะ ทำสียงตะคอก หรือขึ้นเสียง ดังกว่าปกติ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ ผู้ใหญ่อื่นๆนอกจากพ่อแม่ของเด็ก มีหลายคนที่ชอบเย้าแหย่ให้อารมณ์ เสีย โกรธง่าย โวยวาย เพราะผู้ใหญ่สนุก แต่มีผลทำให้เด็กติดนิสัยโกรธง่ายและหงุดหงิดกับ ท่าทีของคนอื่นๆ เนื่องจากมีประสบการณ์ไม่เหมาะสม 3. สุขภาพและสุขนิสัยของเด็กก็มีผลต่อลักษณะนิสัย เด็กที่ไม่แข็งแรงจะไม่ร่าเริงอารมณ์ เสียบ่อยกว่าเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงและเด็กอ่อนแอจะถูกห้ามในกิจกรรมการเล่นต่างๆทำให้ไม่มี ทางแสดงออกของอารมณ์ ยิ่งหงุดหงิดง่าย หรือกระทั่งการกินนอนไม่ถูกสุขลักษณะ จะทำให้ เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย อาจทำให้ถูกล้อเลียน เช่น ฟันผุ ฟันหลอ ผอมหรืออ้วนเกินไป การถูก ล้อเลียนบ่อยๆ จะทำให้เด็กโกรธง่ายฉุนเฉียว มีภาวะทางอารมณ์ไม่มั่นคง

3 การสร้างศักยภาพของตนเองในการ จัดการกับอารมณ์และความเครียด ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตนเองตามธรรมชาติ คนเรามีศักยภาพใน ตนเองหลายด้าน โดยมีผู้ได้ให้นิยามของคำว่า \"ศักยภาพ\" ไว้ดังนี้ ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตนเองตามธรรมชาติ คนเรามีศักยภาพใน ตนเองหลายด้าน โดยมีผู้ได้ให้นิยามของคำว่า \"ศักยภาพ\" ไว้ดังนี้ “ศักยภาพของบุคคลใด หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่เป็นไปได้ของ บุคคลนั้นถ้าหากบุคคลนั้นได้รับการบำรุงส่งเสริมอย่างเต็มที่และถูก ทางทั้งทางกายและทางจิต” “ศักยภาพของบุคคลใด หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่เป็นไปได้ของ บุคคลนั้นถ้าหากบุคคลนั้นได้รับการบำรุงส่งเสริมอย่างเต็มที่และถูก ทางทั้งทางกายและทางจิต” ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า "ความสามารถ" ที่เราๆ มีกันอยู่ในตอนนี้ ยังไม่ใช่ "ศักยภาพ" ของเรา เพราะความสามารถของเรานั้นจำเป็นที่ จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้ใกล้กับคำว่าศักยภาพให้ได้ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า "ความสามารถ" ที่เราๆ มีกันอยู่ในตอนนี้ ยังไม่ใช่ "ศักยภาพ" ของเรา เพราะความสามารถของเรานั้นจำเป็นที่ จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้ใกล้กับคำว่าศักยภาพให้ได้ สิ่งที่เรียกว่า "ศักยภาพ" นี้ ยังคงเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับนามธรรม เรา มีเครื่องมือสำหรับวัดความยาว อุณหภูมิ มวล ฯลฯ แต่ยังไม่มีใคร สามารถสร้างเครื่องมือวัดศักยภาพของมนุษย์ได้ จะมีก็แต่แบบ ประเมินผลต่างๆ ซึ่งไม่มีใครทราบว่าผลการประเมินที่ออกมานั้นจะ สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด แม้แต่ตัวเราเอง ยังไม่สามารถทราบได้ว่า ความสามารถของเรานั้นได้รับการพัฒนาไป จนถึงขั้นที่เรียกว่า "ศักยภาพ" แล้วหรือยัง สิ่งที่เรียกว่า "ศักยภาพ" นี้ ยังคงเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับนามธรรม เรา มีเครื่องมือสำหรับวัดความยาว อุณหภูมิ มวล ฯลฯ แต่ยังไม่มีใคร สามารถสร้างเครื่องมือวัดศักยภาพของมนุษย์ได้ จะมีก็แต่แบบ ประเมินผลต่างๆ ซึ่งไม่มีใครทราบว่าผลการประเมินที่ออกมานั้นจะ สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด แม้แต่ตัวเราเอง ยังไม่สามารถทราบได้ว่า ความสามารถของเรานั้นได้รับการพัฒนาไป จนถึงขั้นที่เรียกว่า "ศักยภาพ" แล้วหรือยัง เพราะฉะนั้น เพื่อให้เป็นการดีที่สุด เราจึงต้องมีความพยายามที่จะใช้ ความสามารถของเราให้เต็มศักยภาพมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ ว่าในเรื่องใดก็ตาม เพราะฉะนั้น เพื่อให้เป็นการดีที่สุด เราจึงต้องมีความพยายามที่จะใช้ ความสามารถของเราให้เต็มศักยภาพมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ ว่าในเรื่องใดก็ตาม อารมณ์เป็นพลังที่ทรงอำนาจอย่างหนึ่งของมนุษย์ อารมณ์อาจเป็น ต้นเหตุของสงคราม อาชญากรรม ความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ ละความ ขัดแย้ง อื่นๆ อีกหลายชนิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในทางตรงกันข้าม อารมณ์เป็นน้ำทิพย์ของชีวิต ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง สวยสดงดงามและ น่าอภิรมย์ ความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพอใจ หรือความตลกขบขัน ล้วนแต่ทำให้ชีวิต มีคุณค่า และความหมาย ทั้งสิ้น อารมณ์เป็นพลังที่ทรงอำนาจอย่างหนึ่งของมนุษย์ อารมณ์อาจเป็น ต้นเหตุของสงคราม อาชญากรรม ความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ ละความ ขัดแย้ง อื่นๆ อีกหลายชนิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในทางตรงกันข้าม อารมณ์เป็นน้ำทิพย์ของชีวิต ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง สวยสดงดงามและ น่าอภิรมย์ ความรัก ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความพอใจ หรือความตลกขบขัน ล้วนแต่ทำให้ชีวิต มีคุณค่า และความหมาย ทั้งสิ้น

4 วิธีการจัดการกับความเครียด การนวด เพราะการนวดทำให้ได้สัมผัสส่วนที่เครียด ทำ ให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นผ่อนคลายลง มุ่งแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบัน คนเรามีอดีตที่ไม่น่าพอใจเป็น ทุกข์ด้วยกันทุกคน ถ้านึกถึงอดีตที่ไม่พอใจบ่อย ๆ จะทำ ให้เกิดทุกข์เครียดได้และอย่าคิดถึงอนาคตเพราะยังมา ไม่ถึง สร้างนิสัยสดชื่น ยิ้มแย้มเสมอ ไม่สร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง หลีกเลี่ยงการสร้างศัตรู เพราะการมีศัตรูจะทำให้เราต้อง หวาดระแวง กลัวต่าง ๆ นานา เมื่อนั้นความเครียดก็จะ ตามมา การใช้ยาลดความเครียด การใช้ยานั้นจะต้องได้รับ คำแนะนำจากแพทย์เท่านั้น เช่น ยาพวกบาบิตเรท ยา กล่อมประสาท ยานอนหลับ เป็นต้น //

5 การควบคุมอารมณ์และการ จัดการอารมณ์ เราควรหมั่นฝึกให้มีสติ คือระลึกรู้อยู่เสมออย่าประมาทในการดำเนินชีวิต เมื่อมีอะไร เข้ามากระทบทำให้เราเกิดความคิดและอารมณ์ที่ไม่ดี ก็ควรจะใช้สติในการขบคิด พิจารณา เพื่อให้เราเท่าทัน และไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นั้น วิธีควบคุมอารมณ์ของ เราอาจทำได้หลายวิธี ได้แก่ 2.ให้มีสติอยู่เสมอเพื่อควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงให้คลายลง พยายามควบคุมมันให้ได้ โดยใช้ “สติ” หรือหลักธรรมะเข้ามาช่วยในการเผชิญกับเหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ก็ จะทำให้เหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ นั้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ ในทางตรงกันข้าม หากผู้ใดใช้อารมณ์มากหรือรุนแรงเกินไป ก็อาจจะทำให้เหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่กลับเลวร้ายลงไปได้เช่นกัน 3.ใช้คำพูดแสดงความรู้สึกแทนการกระทำ เช่น โกรธเพื่อนที่ผิดนัด ไม่ควรแสดงออก โดย การตำหนิดุด่า แต่ควรใช้คำพูดแทนว่า “ฉันโกรธมากที่เธอผิดนัดเมื่อวาน เป็นต้น 4ให้ยืดเวลาออกไปก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป หรือพยายามหลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์รุนแรง รอให้อารมณ์ลดความรุนแรงลงแล้วจึงกลับมา เผชิญเหตุการณ์นั้นอีกครั้ง ก็จะทำให้เรามีสติมากขึ้นในการตัดสินใจกระทำสิ่งต่าง ๆ ลงไป 5ใช้การข่มใจ การให้อภัยและมองโลกในแง่ดี พยายามฝึกมองสิ่งที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ใน ด้านดีเสมอถ้าทำได้ จะทำให้เรามีอารมณ์ที่เป็นสุขมากยิ่งขึ้น 6เมื่อมีเรื่องทุกข์ใจหรือเครียดควรปรึกษาเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้หรือผู้ใหญ่ ที่เราให้ ความเคารพนับถือ หากคนเรามีแต่ความทุกข์เก็บสะสมไว้มากเกินไป สักวันหนึ่งก็ อาจจะกลายเป็นโรคประสาท หรือโรคจิตต่อไปได้ จึงควรปลดปล่อยความทุกข์ที่มีอยู่ ออกไปเสียบ้าง ความเครียดเป็นเรื่องพื้นฐานประจำชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหน ฐานะอย่างไร มีอำนาจมากแค่ไหน รูปงามหรือไม่ มีความสบาย เพียงใด ไม่อาจหลีกเลี่ยงมันได้ ความเครียดมาในหลายรูปแบบ เช่นการสอบไล่ครั้งสำคัญ อุบัติเหตุทางรถยนต์ การ เข้าแถวรอเป็นเวลานาน วันที่อะไรๆก็ดูจะไม่ถูกต้องสักอย่าง ความเครียดขนาดปาน กลางอาจเป็นแรงกระตุ้น เป็นแรงจูงใจเป็นที่ต้องการให้มีในบางครั้ง แต่ถ้าหากเครียด มาก อาจก่อปัญหาทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางพฤติกรรม

6 คำคม ผู้ใดมีอารมณ์ที่ดีย่อมเป็นผู้มีจิตใจดี ผู้ใดมีอารมณ์ที่ดีย่อมเป็นผู้มีจิตใจดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดการกับอารมณ์และ ความเครียด ด้วย ธรรม ๕ ด. ช. เกียรติศักดิ์ จันทร์ท้วม ชั้น ม 3/2 เลขที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google