งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน E-Book สนุกสนาน เรื่อง การทำผ้ามัดย้อมคีรีวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน E-Book สนุกสนาน เรื่อง การทำผ้ามัดย้อมคีรีวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน ..... E-Book สนุกสนาน ..... เรื่อง การทำผ้ามัดย้อมคีรีวง

2 ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว หัวหน้ากลุ่ม นางสาวพิชามญชุ์ ศักดา รองหัวหน้ากลุ่ม นายเพชร รองพล เลขานุการกลุ่ม

3 ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์กิตติยา ปลอดแก้ว อาจารย์ผู้สอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี นางสาวพิชามญชุ์ ศักดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นายเพชร รองผล เจ้าหน้าที่ศูนย์คีรีวง

4 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

5 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อนำความรู้จากการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ การสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาสร้างเป็นผลงาน เพื่อศึกษาวิธีการทำผ้ามัดย้อมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำเสนอผ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม

6 วิธีการดำเนินงาน ศึกษาวิธีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง การทำผ้ามัดย้อมคีรีวง ทำการรวมรวมข้อมูล และคัดเลือกข้อมูล มาบรูณาการและสร้างเป็นหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การทำผ้ามัดย้อมคีรีวง นำเสนอผลงาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การทำผ้ามัดย้อมคีรีวง

7 แผนปฏิบัติงาน

8 ผลจากการดำเนินโครงงาน
ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการทำผ้ามัดย้อม ได้ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกัน

9 แหล่งอ้างอิง

10


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน E-Book สนุกสนาน เรื่อง การทำผ้ามัดย้อมคีรีวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google