งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว หัวหน้ากลุ่ม  นางสาวพิชามญชุ์ ศักดา รองหัวหน้ากลุ่ม  นายเพชร รองพล เลขานุการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว หัวหน้ากลุ่ม  นางสาวพิชามญชุ์ ศักดา รองหัวหน้ากลุ่ม  นายเพชร รองพล เลขานุการกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว หัวหน้ากลุ่ม  นางสาวพิชามญชุ์ ศักดา รองหัวหน้ากลุ่ม  นายเพชร รองพล เลขานุการกลุ่ม

3  อาจารย์กิตติยา ปลอดแก้ว อาจารย์ผู้สอนรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี  นางสาวพิชามญชุ์ ศักดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  นายเพชร รองผล เจ้าหน้าที่ศูนย์คีรีวง

4

5  เพื่อนำความรู้จากการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ หัวข้อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มา สร้างเป็นผลงาน  เพื่อศึกษาวิธีการทำผ้ามัดย้อมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำเสนอผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม

6  ศึกษาวิธีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง การทำผ้ามัดย้อมคีรี วง  ทำการรวมรวมข้อมูล และคัดเลือกข้อมูล มาบรูณาการ และสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การทำผ้ามัด ย้อมคีรีวง  นำเสนอผลงาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การทำผ้า มัดย้อมคีรีวง

7

8  ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการทำผ้ามัดย้อม  ได้ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกัน

9  http://www.oknation.net/blog/kidkids/2009/08/21 /entry-5

10


ดาวน์โหลด ppt  นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว หัวหน้ากลุ่ม  นางสาวพิชามญชุ์ ศักดา รองหัวหน้ากลุ่ม  นายเพชร รองพล เลขานุการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google