งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักเรียน ม.4 ที่รักทุกคน เรากำลังจะเรียนรู้หน่วย การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง The Sound of Music ของรายวิชา อ 30201 ภาษาอังกฤษเพื่อความ บันเทิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักเรียน ม.4 ที่รักทุกคน เรากำลังจะเรียนรู้หน่วย การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง The Sound of Music ของรายวิชา อ 30201 ภาษาอังกฤษเพื่อความ บันเทิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักเรียน ม.4 ที่รักทุกคน เรากำลังจะเรียนรู้หน่วย การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง The Sound of Music ของรายวิชา อ 30201 ภาษาอังกฤษเพื่อความ บันเทิง

2 นักเรียนทดลองฝึกเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยทำกิจกรรมตามขั้นตอน ที่ครูเสนอแนวทางไว้ ถ้ามี ปัญหาให้ สอบถามได้ โปรดจำไว้ว่า นักเรียน ทุกคนเป็นผู้มีความสามารถ เรียนรู้ได้ ในทุกเรื่อง ( นึกว่าเรียนรา มละกัน )

3 หน่วยการเรียนที่ 2 Music กิจกรรมการ เรียนรู้ในหน่วย 1. อ่านประวัติความ เป็นมาของดนตรี 2. ฟังเพลง ( ภาษาอังกฤษ ) 3. เขียนประวัติ นักร้องที่ชื่นชอบ

4 ชิ้นงานประจำ หน่วย งานกลุ่ม (4 คน ) - สมมุติว่านักเรียนเป็นเจ้าของค่ายเทป กำลังปั้นนักร้องใหม่ 1 คน ให้นักเรียน ประชาสัมพันธ์ประวัตินักร้องพอสังเขป และนำเสนอผลงานเพลงของนักร้องคน นั้น 1 เพลง ( แสดงเนื้อเพลงและการ ร้องโชว์ ) ข้อเสนอแนะ - ประวัตินักร้องและเนื้อเพลง อาจเขียน / พิมพ์ในกระดาษ / การ์ด /power point มี ภาพประกอบ - การร้องเพลงอาจร้องพร้อมกันทั้งหมด หรือร้องเดี่ยว แต่มี Chorus ( ทุกคนต้องมี หน้าที่ )

5 เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน ( ต้องการกี่คะแนน ) 1. การเขียนประวัติถูกต้องตาม หลักการเขียน ( ภาษาถูกต้อง ) 2. การร้องเพลงออกเสียงได้ เหมาะสมกับธรรมชาติของเพลง 3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการ ค้นคว้า / การนำเสนอผลงาน 4. ทักษะ การคิด 5...6..7 จะประเมินอะไรอีกให้ เสนอมาได้เลย........

6 กิจกรรม 1. นักเรียนฟังเพลงที่ครูเปิดให้ฟังแล้ว เขียนในสมุดว่าฟังแล้ว มีความรู้สึกอย่างไร เพลงที่ 1............................................................. เพลงที่ 2............................................................. เพลงที่ 3............................................................. เพลงที่ 4............................................................ เพลงที่ 1............................................................. 2. ตัวแทนนักเรียนแถวละ 1 คน ออกมา อ่านหน้าชั้นเรียน

7 3. จากความคิดเห็นของเพื่อนๆ แสดง ว่าเพลงแต่ละประเภทให้ความรู้สึก / อารมณ์ที่แตกต่างกัน แล้วแต่เนื้อร้อง / ทำนอง 4. นักเรียนรับเอกสารเรื่อง Rap Music และ Hip Hop

8 5. นักเรียนศึกษา Handout 1 โดยดู บทอ่านอย่างคร่าวๆ และขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับ music เช่น hip hop, rap, breakdancing, etc.

9 6. นักเรียนทำ Worksheet 1 direction 1 จัดกลุ่ม คำศัพท์เป็น ประเภทตามหัวข้อในตาราง เช่น music ( ดนตรี ) : rap, dub people ( คน ) : Dj, musician place ( สถานที่ ): West Africa, urban

10 7. นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจ คำตอบจากแบบเฉลย Place: West Africa, Jamaica, New York, urban People: Dj, musician, Jamaican, griot, singer slave, Kingston poet, African American audience Music: MCing DJing, graffiti art, breakdancing, rap, dub, reggae, hip hop, dancehallMCingDJing graffiti artbreakdancing

11 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 7 เติมคำศัพท์ใน กรอบด้านล่างในช่องว่างที่ เว้นไว้ ข้อ 1-10 ให้เวลา 10 นาที

12 เฉลยคำตอบ 1. genre 2. lyrics 3. Influence 4. element 5. attempted 6. adapted 7. rhymes 8. urban 9. audience 10.replaced

13 1. What genre does the book fall into - comedy or tragedy? 2. He wrote some great music, but the lyrics weren't that good. 3. Gayle's mother said I was a bad influence on her daughter. 4. Honesty is a vital element of her success. 5. He attempted to escape through a window. 6. The play had been adapted for children. 7. Can you think of a word that rhymes with 'orange'? 8. Jack lives in a big city. He is an urban boy. 9. The audience began clapping and cheering when Ta Ta Young was on stage. 10.The factory replaced most of its workers with robots. เฉลยแบบฝึกหัด คำศัพท์

14 ในบทอ่านเรื่อง Rap Music นักเรียนจะพบ ประโยคต่อไปนี้ 1...........he attempted to incorporate his Jamaican style of Dj which involved reciting………. คำว่า which หมายถึงอะไร............................. ตอบในสมุด ( ไม่ต้องลอกโจทย์ ) 2..........using an audio mixer and two identical records in which he contonuously replaced the desired segment. คำว่า which หมายถึงอะไร........................... ตอบในสมุด ( ไม่ต้องลอกโจทย์ ) 3...as Dj Cool Herc brought dub to New York City, where it evolved into hip hop………….. คำว่า where หมายถึงอะไร.............................. ตอบในสมุด ( ไม่ต้องลอก โจทย์ )

15 1 คำว่า which หมายถึง Jamaican style of dj 2 คำว่า whose หมายถึง ( ของ ) singers and poets 3 คำว่า where หมายถึง New York City เฉลยคำตอบ

16 which, where เป็นคำ สรรพนามประเภทหนึ่ง เรียกว่า relative pronoun ใช้แทนคำนามที่ได้กล่าว มาแล้วในตอนแรก relative pronoun มีหลายคำ ด้วยกัน เช่น who, whom, whose, why, that, when ให้นักเรียนอ่านศึกษาเพิ่มเติม ใน Handout 3 หน้าที่ 4

17 9. ให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมใน Handout 3 เรื่อง Relative Clauses 10. ทำแบบฝึกหัดใน Worksheet 2 11. ตรวจ แบบฝึกหัดจาก เฉลย

18 เฉลยคำตอบ 1. The woman whose hair is long and curly is the new secretary, Mrs. Chan. 2. Nearly all the proposals which the committee put forward have been accepted. 3. This is the book which has become a bestseller in recent years. 4. Graduates who possess a strong academic background as well as good communication skills are favoured by employers. 5. Mosquitoes are small two-winged insects which can spread fatal diseases like malaria and dengue fever.

19 6. The government officials to whom we spoke last week were completely unaware of the urgency of the matter. 7. That horrible incident which occurred in 1967 I was still a baby. 8. There’s a football match on television tomorrow which I think you shouldn’t miss. 9. The firm has decided to introduce a new round of pay cuts which will doubtlessly be greeted with discontent and hostility. 10. The new MP3 player which is produced by Sony has many useful functions.

20 12. นักเรียนอ่านเรื่อง Rap Music และ Hip Hop Music แล้วทำแบบฝึกหัดใน Worksheet 3 Direction 1 ( เลือกถูก - ผิด ) แล้วตรวจคำตอบจากเฉลย

21 เฉลยคำตอบ Worksheet 3 Direction 1 1. /2. X3. /4. X5. / 6. /7. X8. X9. /10. /

22 13. เราสามารถสรุปจากการอ่านเรื่องได้ว่า - Rap Music เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า MCing - Hip Hop มีต้นกำเนิดมาจากดนตรี 4 ประเภท ได้แก่ MCing, DJing, graffiti art, และ breakdancing - ดนตรี Dub พัฒนาเป็น Hip Hop ด้วย เช่นกัน - ดนตรี Dub แยกเป็นคนตรีอีก 2 ประเภท คือ reggae และ dancehallMCingDJinggraffiti art breakdancing

23 14. ให้นักเรียนเขียนผังความคิดแบบใยแมงมุม แสดงความสัมพันธ์ของดนตรีในข้อ 13

24 เฉลยคำตอบ

25 15. นักเรียนอ่านเรื่อง Rock Music แล้วทำแบบฝึกหัด มีคะแนนให้ 10 คะแนนด้วยนะ เสร็จแล้วแลกกับเพื่อนต่างกลุ่มตรวจ แบบฝึกหัดจากเฉลย

26 เฉลยคำตอบ 1. The musical instruments using in rock music are guitar, drums, and bass 2. People in rock bands are a guitarist, lead singer, bass guitarist, and drummer. 3. Rock music originated in 1940s. 4. The influences of rock music are blues, country music, soul, funk, and latin musiccountry music 5. Rock music which was mixed with folk music is folk rock.

27 6. Rock music which was mixed with jazz music is jazz-rockjazz 7. Britpop originated in 1990s. 8. John Lennon and Cliff Richard’s music style is Early British PopPop 9. Linkin Park’s music style is Nu Metal / Rapcore. 10. The music style of “Bullet for my” is Metalcore. Metal

28 Wow! Very Excellent!!!

29

30


ดาวน์โหลด ppt นักเรียน ม.4 ที่รักทุกคน เรากำลังจะเรียนรู้หน่วย การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง The Sound of Music ของรายวิชา อ 30201 ภาษาอังกฤษเพื่อความ บันเทิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google