งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำวิทยากร แนะนำวิทยากร การศึกษา การศึกษาบัณฑิต ( กศ. บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2517 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ( ค. ม.) บริหารการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำวิทยากร แนะนำวิทยากร การศึกษา การศึกษาบัณฑิต ( กศ. บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2517 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ( ค. ม.) บริหารการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนะนำวิทยากร แนะนำวิทยากร การศึกษา การศึกษาบัณฑิต ( กศ. บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2517 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ( ค. ม.) บริหารการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ( ค. ม.) บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 Certificate of Admini.Ed. (New England University) Certificate of Admini.Ed. (New England University) Australia 2537 Australia 2537

3 การประสบการณ์ในการทำงาน ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษาธิการอำเภอ ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยศึกษาธิการเขต ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลงานที่ประทับใจ ผลงานที่ประทับใจ ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ “ ดีเด่น ” ระดับประเทศประจำปี 2527 ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ “ ดีเด่น ” ระดับประเทศประจำปี 2527 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

4 การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมการวางแผนระดับนานาชาติ ฝึกอบรมการวางแผนระดับนานาชาติ ณ ประเทศอิสราเอล ระยะเวลา 3 เดือน ณ ประเทศอิสราเอล ระยะเวลา 3 เดือน ฝึกอบรมการวางแผนการกระจายอำนาจทางการศึกษา ฝึกอบรมการวางแผนการกระจายอำนาจทางการศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา 2 เดือน ณ ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา 2 เดือน อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง ของสถาบันดำรงราชานุภาพ อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง ของสถาบันดำรงราชานุภาพ ระยะเวลา 4 เดือน ระยะเวลา 4 เดือน อบรมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 4 เดือน อบรมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา 4 เดือน ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศต่างๆ จำนวน 23 ประเทศ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศต่างๆ จำนวน 23 ประเทศ อบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ (CMC) อบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ (CMC) ของสำนักงาน กพร. ระยะเวลา 4 เดือน ของสำนักงาน กพร. ระยะเวลา 4 เดือน ฯลฯ

5 งานด้านการให้คำปรึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของสำนักงาน กพร. ภาครัฐ ของสำนักงาน กพร. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเลขานุการคุรุสภา ของสำนักงานเลขานุการคุรุสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ ฯลฯ ราชภัฏศรีสะเกษ ฯลฯ

6 หัวข้อวิชานโยบายและการวางแผนจุดมุ่งหมายของวิชานี้ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการด้านกำหนดนโยบาย การวางแผน สามารถกำหนดนโยบายและการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำด้านการวางแผน ในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ สามารถบูรณาการงานนโยบายและแผนเข้าเป็นองค์กร ของ การบริหารสถานศึกษาได้

7 กระบวนการเรียนรู้ บรรยายหลักทฤษฎี การประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ศึกษารายกลุ่ม / รายบุคคล

8 การประเมินผล การประเมินผล จากข้อสอบ 60% งานกลุ่ม 20% รายงานบุคคล 20% ข้อทดสอบมี 3 ข้อ เลือกทำ 2 ข้อ งานกลุ่มการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน งานรายบุคคลการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา

9 นโยบาย (Policy) หมายถึง หมายถึง ความคิดของผู้นำว่าจะทำอะไร หรือไม่ อย่างใด เพียงใด เมื่อใด ต่อองค์กรที่รับผิดชอบ โดยลักษณะทั่วไป จะเป็นการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น ( อมร รักษาสัตย์ ) 1

10 ประเภทของนโยบาย 2

11 นโยบาย แยกตามลักษณะงาน 11 ด้าน เศรษฐกิจ พลังงาน อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ สวัสดิการ สังคม ความเท่า เทียมกัน ด้าน การศึกษา สิทธิมนุษยชน ธุรกิจ แรงงาน เกษตร ความสัมพันธ์ ต่างประเทศ (Anderson) 3

12 การกำหนดนโยบาย (Charies O Jones) 4

13 กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย 1. กลุ่มรับราชการ 2. กลุ่มคณะที่ปรึกษา, คณะกรรมการ 3. กลุ่มผลประโยชน์ (NGO) 4. สมาชิกสภานิติบัญญัติ 5

14 การตัดสินใจเลือกนโยบายอย่างสมเหตุสมผล 1. การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ สมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ 2. การกำหนดชุดของค่านิยมและทรัพยากร ที่สมบูรณ์ พร้อมจัดลำดับความสำคัญ 3. การจัดเตรียมชุดของ ทางเลือก สำหรับการตัดสินใจ 4. การจัดเตรียมชุดของการวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ สำหรับทางเลือกแต่ละทาง 5. การคำนวณค่าความคาดหวัง ของทางเลือกแต่ละทาง 6. เปรียบเทียบค่าความคาดหวังของแต่ละทางเลือก และ ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนมากที่สุด นโยบายที่มีความสมเหตุสมผล ความพอเพียงของทรัพยากรที่สามารถใช้ใน การตัดสินใจแบบสมเหตุสมผล ความพอเพียงของข้อมูลที่สามารถ ใช้ในการตัดสินใจแบบสมเหตุสมผล OUTPUT 6

15 การนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่มีจุดหมาย เพื่อให้นโยบายและผล ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้ (Jones) 7

16 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ( ต่อ ) มาตรฐานและ วัตถุประสงค์ ทรัพยากรของ นโยบาย เงื่อนไขทาง เศรษฐกิจ ลักษณะองค์การที่ นำนโยบายไปปฏิบัติ การสื่อสาร ระหว่างองค์การ ความร่วมมือหรือการ ตอบสนองของผู้นำ สมรรถนะในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 8

17 ปรัชญาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิต มิติที่ 1 ผลลัพธ์ผลลัพธ์บั้นปลาย มิติที่ 2 ผลตามมิติที่หนึ่ง ไม่สร้างปัญหาต่อนโยบายอื่น มิติที่ 3 ผลของนโยบายทั้งหมด เมื่อรวมแล้ว ก่อให้เกิด ผลการพัฒนาประเทศที่พึงประสงค์ 9

18 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติขั้นสมรรถนะองค์กร สมรรถนะของ องค์กร โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุ / อุปกรณ์ / เครื่องมือ เครื่องใช้ ผลของการนำ นโยบายไปปฏิบัติ 10

19 ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์กร การทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีม การจูงใจการจูงใจ ภาวะผู้นำภาวะผู้นำ ความผูกพันและการยอมรับความผูกพันและการยอมรับ การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม ผลของการนำ นโยบายไปปฏิบัติ 11

20 การวิเคราะห์นโยบาย 9 ขั้นตอน (Jame M Lyday) 1. อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น 2. รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง 3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และคุณประโยชน์ 4. ทำการทดลองและจัดโครงการตัวอย่าง 5. ประมาณแนวเลือก ที่จะใช้ในการกำหนดนโยบายใหม่ 6. ร่างนโยบายใหม่โดยการมีส่วนร่วม 7. กำหนดแนวทางการบริหารโครงการของนโยบายที่ร่าง 8. กำหนดวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม 9. ปรับปรุงนโยบาย โดยอาศัยผลที่ได้จากการประเมินนโยบายนั้น 12

21 ราคาและคุณค่าราคาและคุณค่า การประเมินผลนโยบายการประเมินผลนโยบาย ระบบและ กระบวนการ งบประมาณงบประมาณ (Roger R Lind) 13

22 แบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน ที่นายกรัฐมนตรี ( นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ) แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 แล้วนำเสนอพร้อม Report ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 1. ประเด็นปัญหา ตามนโยบายข้อนี้ 2. ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาข้อนี้ 3. งาน / โครงการที่ตอบสนองนโยบายข้อนี้ 4. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายนี้ 14

23 การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Imprementation) การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) การวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับของนโยบาย (Policy Feedback Analysis) การกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) บทสรุป กลไกและเงื่อนไขของความสำเร็จ ในการนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ ต้องทำให้ครบองค์ประกอบ ทั้ง 4 ด้าน 15

24 การวางแผน เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย การเตรียม ทรัพยากร กิจกรรมที่จะต้องการทำกันอย่าง ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยวิธี ที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด ( ประชุม รอดประเสริฐ )การวางแผน 16

25 1. จุดหมาย (Ends) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ความมุ่งหวัง จุดมุ่งหมาย หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 2. วิธีการ (Means) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการจำข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วกำหนดเป็นทางเลือก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุจุดหมาย (Ends) 3. ทรัพยากร (Resources) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึง ประเภท ปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากร และวิธีการที่จะด้องจัดสรรให้ 4. การนำแผนไปใช้ (Implementation) เป็นองค์ประกอบที่ระบุถึง วิธีการหรือการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ในการปฎิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนดให้ 5. การควบคุม (Control) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการตรวจสอบ และ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อการปรับปรุง องค์ประกอบของแผน (Russell L.Ackoff) 17

26 องค์ประกอบที่มีผลต่อความสำเร็จของแผน การจัดร่างทำแผนการชี้แจงแผนการปรับแผนการนำแผนไปใช้ การควบคุมแผน ความสำเร็จ 18

27 ผู้บริหารกับการวางแผนผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการ วางแผนทุกขั้นตอน รู้จักใช้การวางแผน เพื่อดำเนินชีวิต รู้จักใช้แผนเป็นเครื่องมือ ในการบริหารทรัพยากร มีความสามารถใน การวางแผน 19

28 ระดับชั้นของแผน นโยบาย (Policy) แผน (Plans) แผนงาน (Programs) โครงการ (Project) มาตรการ (Procedure) แผนมโนมติ (Conceptual Plan) แผนนโยบาย (Policy Plan) แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) 20

29 กระบวนการการวางแผน กระบวนการ การวางแผน 1. สร้าง สมมติฐาน 2. กำหนด วัตถุประสงค์ 3. พัฒนา กลยุทธ์ 4. กำหนด เป้าหมาย ระยะปาน กลาง 5. กำหนด รายการ ปฏิบัติงาน 6. การ สนับสนุน แผน 7. การ ปฏิบัติการกับ กลุ่มข้อมูล ย้อนกลับ 21

30 แผนพัฒนา แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ ประเภทของแผน ระยะยาว ระยะปานกลาง ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะสั้น 22

31 ขั้นตอนการประเมินโครงการ ศึกษารายละเอียดของ สิ่งที่ถูกประเมิน ศึกษาความต้องการ ของผู้ใช้ผลการประเมิน กำหนดประเด็นในการประเมิน พัฒนาตัวชี้วัด 1. กำหนดแหล่งข้อมูล 2. กำหนดเครื่องมือ 3. กำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานตัวชี้วัด พัฒนาตัวชี้วัด 1. กำหนดแหล่งข้อมูล 2. กำหนดเครื่องมือ 3. กำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานตัวชี้วัด ออกแบบการประเมิน 1. ออกแบบการสุ่มตัวอย่าง 2. ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 3. ออกแบบการเสนอรายงาน ออกแบบการประเมิน 1. ออกแบบการสุ่มตัวอย่าง 2. ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 3. ออกแบบการเสนอรายงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 1. สร้างเครื่องมือ 2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 3. เก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 1. สร้างเครื่องมือ 2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 3. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลและสรุปผล เขียนรายงานเขียนรายงาน 23

32 การวางแผนยุทธศาสตร์ อุทิศ/ต.ค../2546 แผนฯ ช่วยชี้แนะแก่ผู้บริหารในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อบริหารอย่าง ถูกทิศทาง มีทางเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถเร่งรัดปรับเปลี่ยนการจัดการอย่างทันกาล การวางแผนฯเป็นกระบวนการ “ คิดก่อนทำ ” การบริหารต้องการแผนฯเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์

33 Vision & Mission สถานะภาพที่องค์ปรารถนา และ พันธกิจที่เป็นองค์กรต้องคงอยู่เพื่อการนั้น “ มูลค่าสูงสุด ” (Core values) และผลลัพธ์ที่องค์กรต้องบรรลุ Achievement Goals Strategy & Development Programmes แนวการปฏิบัติที่เหมาะสมและแผนงาน ผังความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ หรือ แผนที่เชิงยุทธ์ Balanced Scorecard แผนงานโครงการ มิติต่างๆตามแนวคิด BSC และดัชนีการกำกับตรวจสอบ การแบ่งงานและเป้าหมายที่ต้องทำของกลุ่มงาน การแบ่งหน้าที่และเป้าหมายงานและการกำกับตรวจสอบผลงานแต่ฝ่าย การ วางแผน กลยุทธ์ การ แปลง แผนฯ การ ปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติ ปิรามิดความสัมพันธ์เบื้องต้น การวางแผนกลยุทธ์ และ แนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ที่ปรารถนา Source;Kapland&Norton, Strategy Map; HBS PRESS, 2004; pg. 33 แผนงานโครงการ ตามแนวคิดและหลักการเฉพาะสาขาและดัชนีการกำกับตรวจสอบ นโยบาย ปฏิบัติ

34 BSC. ช่วยผู้บริหารแปลง ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ให้องค์กรอยู่รอดและแข่งขันได้ “ ผู้บริหารต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ และกำหนดยุทธ์ศาสตร์ที่เหมาะสม กับสภาวะแวดล้อมก่อน BSC. จึงจะช่วยต่อยอดให้ผู้บริหารแปลง ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ( แผนงาน - โครงการ ) ที่ทำให้องค์กรอยู่รอดและแข่งขันได้ ”

35 ด้านศิลป์ ด้านศาสตร์ ด้านประสบการณ์ แนวคิดริเริ่ม แนวคิด หลักการ ทฤษฎี หลักการบริหาร จัดการ ( ทั่วไป / เฉพาะ ) จินตนาการ ความเห็น มุมมองที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการเมือง เทคนิคการวางแผนฯ การติดตามประเมินผล แผนฯ กระบวนการ ( ระดมสมอง ) วางแผนฯ การศึกษา วิเคราะห์ การคาดการณ์ การเปรียบเทียบ จัดลำดับ ภูมิปัญญาองค์ความรู้ บุคลากร / องค์กร ความรู้ ความชำนาญ ปรีชาญาณ

36 ( แผนกลยุทธ์ ) ( กระบวนการดำเนินงาน ) ( ระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ) ( พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ) ( การพัฒนาทรัพย์กรบุคลากร )

37 องค์ประกอบหลักการวางแผนกลยุทธ์ ( ขั้นตอนการบริหารเชิงยุทธ์ ) (Strategic Management Steps) Source;Strategic Management, A focus process: Samuel C. Certo; J. Pall Peter; 1988 การวิเคราะห์ ภาวะแวดล้อม ภายนอก และ ภายใน กำหนดทิศทาง พัฒนาองค์กร ด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก การยกร่าง และกำหนด ยุทธศาสตร์ ( กลยุทธ์ ) การ พัฒนา กำหนด ยุทธวิธี ( กลวิธี ) การ ดำเนินงาน ปรับยุทธการ ดำเนินการ ด้านกลไก & การกำกับ และ ติดตาม การประเมิน FEEDBACK (การปรับองค์ประกอบหลักของแผนให้สอดรับกัน)

38 แผนกลยุทธ์ เพื่อ พัฒนา ตามสภาวะ แวดล้อมให้อยู่รอด แผนกลยุทธ์ เพื่อ พัฒนาให้อยู่ได้ดีที่สุด ตามศักยภาพ แวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์ต่างวัตถุประสงค์ ( ขั้นการวางแผนฯเบื่องต้น ; Strategic Steps) การวิเคราะห์ ภาวะแวดล้อม ภายนอก และ ภายใน กำหนดทิศทาง พัฒนาองค์กร ด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก การยกร่าง และกำหนด ยุทธศาสตร์ ( กลยุทธ์ ) การ พัฒนา กำหนด ยุทธวิธี ( กลวิธี ) การ ดำเนินงาน ปรับยุทธการ ดำเนินการ ด้านกลไก และ ติดตาม การประเมิน แผนกลยุทธ์ เพื่อ พัฒนาให้ เป็นคู่แข่ง ที่ดีที่สุด 2 34 5 1 1 2 345 13245

39 ประโยชน์ระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ อุทิศ / สิงหาคม /2546 มิติด้านสาธารณะ “ ผลงานคุ้มในสายตาสาธารณะ ” มิติด้านกลุ่มเป้าหมาย “ ผลงานที่กลุ่มเป้าหมายได้ ” มิติด้านการจัดการ ( ภายใน ) “ การบริหารแลระบบการทำงานที่ดี ” มิติด้านการแข่งขันอยู่รอด “ การเรียนรู้และการปรับสมรรถนะ ” เป้าประสงค์ : พันธกิจ

40 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ / เป้าหมายหลัก ( ความต้องการ ) พันธกิจ ยุทธวิธี ปรับ ระเบียบ วัฒนธรรม SWOT พันธกิจสมมุติ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้าน การดำเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้าน การบริหาร - จัดการ แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ ช่วงการวิเคราะห์ สถานการณ์ร่วม ช่วงการกำหนด เป้าประสงค์ร่วม อย่างมีบูรณาการ ช่วงการกำหนด แนวทางร่วม ปรับ กลไก ติดตาม ประเมินผล ยุทธศาสตร์ ภาพอนาคต การวางแผนอย่างมีส่วนร่วม “ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ ” ผัง - ยุทธ์ฯ

41 ภาระกิจการวางแผน เวลา หมายเหตุ 12345678 1 การเตรียมงานวางแผน 2 กำหนดพันธกิจสมมุติ 3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis 4 กำหนดเกณท์ / จัดลำดับความสำคัญ SWOT และจินตนาการอนาคต 5 กำหนดร่างเป้าประสงค์ ( วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก ) 6 การสัมนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 7 การปรับร่าง เป้าประสงค์ และ กำหนดดัชนีเบื่องต้น 8 ยกร่าง ยุทธศาสตร์ - ยุทธวิธี (Strategy/Project idea) 9 การสัมนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 10 การปรับร่าง ยุทธศาสตรื - ยุทธวิธี และ ผัง - แผนที่เชิงยุทธ์ 11 การยกร่าง แผนงาน / โครงการ โดยหน่วยงานรับผิดชอบ ตารางแผนงานการยกร่างแผนกลยุทธ์ วันที่ 22 ม. ค. 2546 ; บรรยายเบื่องต้น 29 ม. ค. ; ตรวจร่างและบรรยายการวิเคราะห์ SWOT 5 ก. พ. ; ตรวจร่าง SWOT และ แนะการจัดลำดับฯ 12 ก. พ. ; ตรวจร่างการจัดลำดับฯและแนะร่างเป้าฯ 19 ก. พ. ; ตรวจร่างเป้าฯและตกลงแนวการสัมนาฯ 27 ก. พ. ; พิจารณา SWOT และเป้าประสงค์ ก. พ.. ; บรรยายการกำหนดกลยุทธ์ - กลวิธี มี. ค -. เม. ย. ; ประสานการกำหนดกลยุทธ์ - กลวิธี 15 เม. ย ; พิจารณา กลยุทธ์ - กลวิธี ( ผังความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ระดับแผนงาน ) 16 พ. ค.; บรรยาย การปรับองค์กร - กลไก

42 ภาระกิจการวางแผน เวลา หมายเหตุ 12345678 12 ยกร่าง กลไก และ ระเบียบ และ วัฒนธรรมองค์กร 13 การกำหนดกระบวนการจัดการและร่างโครงสร้างการบริหาร 14 กำหนดดัชนี การติดตาม - ประเมินผล 15 การตรวจสอบความสอดคล้องแผนงาน - โครงการและแผนฯ 16 การสัมนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 17 ปรับแผนกลยุทธ์ และผังความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ทุกระดับ 18 การพิจารณาและอนุมัติแผนฯ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 19 การวิจัย ประกอบการวางแผน และ การชี้นำการปฏิบัติ 20 การร่างแผนปฏิบัติการ และ การใช้ประโยชน์แผนฯ 21 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ 22 การปรับปรุงการชี้นำของแผนฯอย่างต่อเนื่อง ตารางแผนงานการยกร่างแผนกลยุทธ์ ( ต่อ ) ม. ค. กำหนด TOR แผนกลยุทธ์วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏฯ อุทิศ ม. ค. 46

43

44 โอกาส ภาวะคุกคาม จุดแข็ง จุดอ่อน การวิเคราะห์ บทบาทหลัก สภาวะแวดล้อม อุทิศ ขาวเธียร กค.2545 พิจารณาจากบทบาทหลักที่สนับสนุนพันธกิจสมมุติ ( บทบาทเพื่อความอยู่รอดและแข่งขันได้ ) ด้าน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารที่ดี อย่างมีส่วนร่วม การสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย การมีนวตกรรมอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ( วิชาชีพ วิชาการ )

45 ภาวะแวดล้อมภายนอกนั้นองค์กรควบคุมไม่ได้และหรือไม่ได้ควบคุม การพิจารณา โอกาส ด้านต่างๆอาทิ - การแข่งขันและการลงทุนใหม่ - การหาแนวร่วม - การเข้าสู่ยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าได้เปรียบกว่า - การชิงแนวทาง ( ภายนอก ) ที่ดีกว่า - ฯลฯ การพิจารณา ภาวะคุกคาม ด้านต่างๆอาทิ - คู่แข่งและการลงทุนของฝ่ายตรงข้ามขยายตัว - มีสิ่งทดแทนใหม่ต่อทรัพยากรที่มีอยู่ของเรา - บรรยากาศที่เป็นอุปสรรค ( ตลาดไม่ขยายตัว ) - อำนาจการต่อรองจากภายนอก - การเปลี่ยนท่าทีกลุ่ม - ฯลฯ สรุป : วิเคราะห์แนวโน้ม คู่แข่ง / ลูกค้า การแข่งขัน / ความร่วมมือ Issue,Situation,Technique

46 การวางแผนยุทธศาสตร์ อุทิศ / พ. ค./2543

47 โดยปกติควรสรุปได้ว่าตัวแปรใดมีผลเป็นบวกหรือลบ

48 ศึกษา - ตรวจสอบทรัพยากรปัจจัยหลัก “ ที่มีอยู่ ” ขององค์กร ทั้ง (input) มาตรการและกระบวนการทำงาน ( process) ผลงานขององค์กร (out put) จุดแข็งขององค์กร :- - สมรรถนะองค์กร ( การบริหาร บุคลากร ประสบการณ์การแข่งขัน ) - ความพร้อมทางการเงิน - ความพร้อมทางเทคนิค วิชาการ - ความคิดสร้างสรร - ฯลฯ จุดอ่อนขององค์กร :- - ขาดแผนงาน ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี - เทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ์ล้าสมัย - การบริหาร บุคลากร ไร้ฝีมือ - ขาดค่านิยมร่วม สิ่งจูงใจ - ขาดทรัพยากร - ฯลฯ สรุป : วิเคราะห์ ทรัพยากร การบริหาร / กลไก การประกอบการและผลลัพธ์ การวางแผนยุทธศาสตร์ อุทิศ / เมษายน /2542 Issue,Situation,Technique

49

50 การวางแผนยุทธศาสตร์ อุทิศ / พ. ค./2543 ตัวอย่าง ตารางการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ภายในองค์กร ( ต่อ ) หมายเหตุ ; ข้อมูลสภาวะแวดล้อมและสมมุติฐานตลอดจนเหตุ - ผล เบื้องหลัง ควรจะสท้อนความจริงและมีความชัดแจ้ง ทั้งในแง่ความ สัมพันธ์และผลกระทบ เพราะจะเป็นข้อมูลที่ใช้และกำกับ การกำหนด กลยุทธและแผนงาน ในการวางแผนขั้นต่อไปด้วย

51

52 O T SW ปรากฏการณ์ เริ่มต้น - ไม่รุนแรง การวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญสภาวะแวดล้อม 1. กำหนดเกณท์ เกี่ยวข้องการสร้างผลสัมฤทธิ์ (Balance score card) กระทบอย่างรุนแรงเด่นชัด เด็จขาด กระทบระดับแข่งขันเชิงยุทธ์ 2. จัดลำดับความสำคัญ สภาวะแวดล้อม แผนฯยุทธ์ฯ เลือกรบ ไม่รบทุกด้าน 3. ปรับลำดับความสำคัญ ให้สอดคล้องกับข้อมูล ( สถิติ ) เป็นแนวคิด - ข้อคำนึงหลัก สิ่งท้าทายที่องค์กรจะต้องพิจารณาในการเผชิญสภาวะแวดล้อม ช่วงแผนฯ ( ทั้งทางบวกและลบ ) ได้ตลอดรอดฝั่งโดยอาจเกี่ยวข้องกับ ประเด็นสถานะการณ์และปัจจัยหลักที่ต้องการ และหรือสิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงในการ ขับเคลื่อนจาก จุดที่องค์กรเป็นอยู่ไปสู่จุอที่องค์กรอยากจะบรรลุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชี้นำจุดเริ่มการดำเนินการที่เหมาะสม

53 ปัจจัยการวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญสภาวะแวดล้อม 1. สภาวะแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง การสร้างผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ / ผลการใช้งบประมาณในทางการลงทุน - ปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดีเพื่อความยุติธรรมและยั่งยืน การสนองความต้องการประชาชนเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การมีนวัตกรรมเพื่อเสริมสมรรถนะการแข่งขัน ประสิทธิภาพ / ผล การทำงาน (Financial Perspective) การบริหารจัดการที่ดี (Internal Perspective) การสนองความต้องการประชาชน (External Perspective) ปฏิบัติ - บริหาร อนาคต - ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่กระทบลำดับความสำคัญสภาวะแวดล้อม *Balanced Scorecard ; R. Kaplan & D. Norton 1992 ระวัง ; -Big words -Double count นวัตรรมและสมรรถนะการแข่งขัน (Innovation Perspective )

54 ปัจจัยการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญสภาวะแวดล้อม 2. เป็นสภาวะแวดล้อมที่กระทบอย่างมีเงื่อนไข รุนแรงเด่นชัด เป็นต้นเหตุที่สำคัญ มีผลที่แตกหัก ชนะได้ แพ้ได้ อย่างมีนัยยะสำคัญตามหลักการ อย่างสอดรับกับข้อคำนึงของนโยบาย

55 1. บุคลากรมีพื้นฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพและมีความชำนาญ 2. การบริหารได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างต่อเนื่อง 3. มีการบริหารอย่างกระจายอำนาจ 4. มีกฎหมายรองรับอำนาจหน้าที่ 5. มีกลไกสนับสนุนงานในทุกระดับพื้นที่ 6. องค์กรมีประสพการณ์สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 7. องค์กรมีความพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องมือ 8. มีความสามัคคีและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 9. มีบทบาทที่สร้างสายสัมพันธ์กับประชาคมท้องถิ่นด้วยดี 1. ประมุขให้ความสนใจการพัฒนาแหล่งน้ำและนโยบายรัฐทุกระดับตอบสนองด้วยดี 2. ประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักความสำคัญการพัฒนาระบบชลประทาน 3. รัฐบาลมีความเห็นชอบต่อทิศทางการพัฒนาที่องค์กรเสนอ 4. กระแสสังคม รัฐธรรมนูญและแผนฯชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแบ่งเบางาน 5. การพัฒนาทางเกษตรมีการขยายพื้นที่และต้องการระบบชลประทานเป็นปัจจัยหลักการเกษตร 6. ความก้าวหน้าทาง IT มีส่วนสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารทางชลประทาน 7. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร 8. รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นทำให้มีโอกาสพัฒนาโครงการต่อเนื่อง 9. สถานการณ์ช่วยให้เกิดการกำกับระบบบริหารด้านการลงทุนพัฒนา 10. บทบาทกรมฯเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 11. มีแผนงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ (25) ลุ่มน้ำที่กรรมการดูแล 1. โครงสร้างองค์กรใหญ่และปฏิบัติงานซ้ำซ้อน มีความล่าช้าด้านการเงิน 2. วัฒนธรรมสถาบันนิยมทำให้ขาดความสามัคคีและเป็นอุปสรรคการประสานงาน 3. ขาดการบริหารข้อมูลที่ทันสมัย การประชาสัมพันธ์อ่อน 4. มีระบบอุปถัมภ์ ภายในองค์กร บทลงโทษไม่ชัดเจน 5. ขาดการประเมินผล และการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ไม่เข้มแข็ง 6. ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 7. ขาดการสนับสนุนด้าน R&D 8. ขาดการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 9. การคัดเลือกและจัดสรรบุคลากรไม่เหมาะสม กระทบขวัญกำลังใจ 10. กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การบริหารเป็นแบบสั่งการจากส่วนบน 1. นโยบายรัฐไม่สะท้อนความเป็นจริงในพื้นที่ 2. NGOs ต่อต้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และสังคมขาดความเข้าใจ 3. มีการแทรกแซงทางการเมืองและอิทธิพลของท้องถิ่น 4. กฎหมายล้าสมัยไม่สอดรับความต้องการ 5. ขาดกฏหมายกำหนดสิทธิการใช้น้ำ 6. ขาดการประสานงานระหว่างกรมชลฯและท้องถิ่น ประชาชนไม่ร่วมมือ 7. มีการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุนและราษฏร 8. ขาดการพิจารณาผลกระทบด้านชลประทานที่มีต่อสุขภาพประชาชน 9. การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำยุ่งยากต้องขออนุมัติ ครม. 10. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณมากขึ้น 11. การพิจารณาหน่วยงานภาครัฐด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมล่าช้า 12. ปัจจุบันยังมีปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 13. รัฐมีนโยบายปรับกำลังพลที่คู่กระทบการปฏิบัติการโครงการ O S W T ร่าง SWOT ก่อนจัดลำดับความสำคัญสภาวะแวดล้อม

56 “ สัญญาประชาคมขององค์กร ” ( Public Service Agreements ; PSA. )

57 การจินตนาการนอกกรอบ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตัวอย่างความสำเร็จ แนวโน้มและสภาวะผลิกผัน ที่สมเหตุสมผล เจตนาและความมุ่งมั่นที่ตกลงกันไว้ ฯลฯ Creativity by learning rebeling thinking practicing discussing

58 ผังแนวคิดและจินตนาการร่างวิสัยทัศน์ S W O T คาดการณ์การใช้ประโยชน์จาก โอกาศ คาดการณ์การขยายตัวจาก จุดแข็ง คาดการณ์การแก้ไข จุดอ่อน คาดการณ์การป้องกัน ภาวะคุกคาม ปัจจุบัน อนาคต องค์กร ประชาชน สังคม แนวคิดเชิงบวก ( เรียนรู้เชิงนามธรรม )

59 อนาคตอาจเป็นทั้ง แนวโน้ม และ สิ่งไม่แน่นอน ที่พลิกผันได้ ในปัจจุบันเป็นยุคที่มี ภาวะขยายความซับช้อนและขัดแย้ง สภาวะที่ไม่แน่นอนสูง การชี้แนะแนว ไม่ควรเป็นทางเดียว จินตนาการต้องมีทั้งที่คำนึงถึง แนวโน้มและ ภาวะพลิกผัน จินตนาการ ต้องกล้าคิดนอกกรอบและคิดอย่างสร้างสรรค์ จินตนาการ จาก สิ่งบอกเหตุ ทั้งที่เด่น และที่ยังซ่อนเร้น จินตนาการต้องรวมทั้งที่เป็น สถานะภาพบวกและภาพลบ ชักนำให้เกิด เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ที่รองรับทุกภาวะ

60 เป็นภาพที่มีความ สมเหตุสมผล และอาจ เป็นจริงได้สูง สามารถ ผูกเป็นเรื่องอย่างมีเหตุและผล ( ที่เกี่ยวข้อง ) ได้ มี / เป็น ประเด็นที่ สำคัญ ต้องให้ความสนใจ คำนึงถึง เป็นภาพทั้งที่เกิดจาก แนวโน้ม และที่ คาดคิดไม่ถึง ได้ เป็น ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ช่วยแนะ เป้าประสงค์ และ ทางเลือก ได้


ดาวน์โหลด ppt แนะนำวิทยากร แนะนำวิทยากร การศึกษา การศึกษาบัณฑิต ( กศ. บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2517 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ( ค. ม.) บริหารการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google