งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHONOLOGY By AJ. Pimnapat Piriyawaranan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHONOLOGY By AJ. Pimnapat Piriyawaranan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHONOLOGY By AJ. Pimnapat Piriyawaranan

2 OBJECTIVES 1. Learners will know about phonemes, word stress, sentence stress and intonation. 2. Learners will know how to teach their students about phonemes, word stress, sentence stress and intonation.

3 What is phonology?

4 Phonology วิชาระบบเสียง
คือ การศึกษาระบบและรูปแบบของการออกเสียง พยัญชนะ (Consonants) สระ ( Vowels) การเน้นหนักในระดับคำ (Word stress) การเน้นหนักในระดับประโยค ( Sentence stress) ทำนองเสียง (Intonation)

5 Features of Pronunciation ลักษณะสำคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษ
Phonemesหน่วยเสียง Vowels สระ Consonants พยัญชนะ Voiced เสียงก้อง Voiceless เสียงไม่ก้อง Single Vowels สระเดี่ยว Diphthong สระประสม

6 The smallest unit of sound that has meaning
Phoneme The smallest unit of sound that has meaning in a language. คือ หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายในภาษา / b / / Ʊ / / k / / k / / Λ / / p / / s / book cups

7 Helps the reader know exactly what the correct pronunciation is.
Phonemic symbol Helps the reader know exactly what the correct pronunciation is.

8 Phonemic symbol Consonant Vowels

9 Consonants หน่วยเสียงพยัญชนะ มี 24หน่วยเสียง

10 การจำแนกเสียงพยัญชนะ
ลักษณะการทำงานของเส้นเสียง (Phonation) ตำแหน่งของฐานกรณ์(Place of articulation) ลักษณะการทำงานของฐานกรณ์(Mannaer of articulation)

11

12 ตำแหน่งของฐานกรณ์

13 Consonants หน่วยเสียงพยัญชนะ มี 24หน่วยเสียง

14 เสียงที่เกิดจากตำแหน่งของฐานกรณ์
ACT 1. เสียงที่เกิดจากตำแหน่งของฐานกรณ์ ตำแหน่ง ฐานกรณ์ (บน) กรณ์ (ล่าง) เสียงก้อง เสียงไม่ก้อง Bilabial ปาก Labio-dental ฟัน Interdental Alveolar ปุ่มเหงือก ปลายลิ้น Apico-Post alviolar หลังปุ่มเหงือก ลิ้น palatal เพดานแข็ง - Dorso-Velar เพดานอ่อน หลังลิ้น Gottal เส้นเสียง

15 ลักษณะการทำงานของฐานกรณ์
เสียงกัก/ระเบิด Stop / Plosive เสียงเสียดแทรก Fricative เสียงกักเสียดแทรก Affricates เสียงนาสิก Nasals เสียงข้างลิ้น Lateral เสียงเปิด Approximant

16 เสียงกัก/ระเบิด Stop / Plosive
ฐานกรณ์ติดกันระยะหนึ่ง กักลมที่ปอด ปล่อยลมระเบิด Do Pin Bin Can Got To

17 เสียงเสียดแทรก Fricative
ฐานกรณ์ชิดกัน ปล่อยลมแทรกออกมา Fan Zoo Van She Think Measure The right See

18 เสียงกักเสียดแทรก Affricates
ฐานกรณ์ติดกัน แยกจากกันนิดเดียว ปล่อยลมเสียดแทรก Chin Jam

19 เสียงนาสิก Nasals ฐานกรณ์ติดกัน ปล่อยลมทางช่องจมูก Man Not Sing

20 เสียงข้างลิ้น Lateral
ฐานกรณ์ติดกัน ปล่อยลมออกด้านข้างฐานกรณ์ Live

21 เสียงเปิด Approximant
ฐานกรณ์เคลื่อนหากันเล็กน้อย ปล่อยลมได้สะดวก Yes We hot

22 ตารางเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ
ริมฝีปาก -ฟัน ฟัน ปุ่มเหงือก หลังปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน เส้นเสียง เสียงกัก p b t d k g เสียงกักเสียดแทรก t∫ dз เสียงเสียดแทรก f v θ ð s z ∫ з h เสียงนาสิก m n ŋ เสียง ข้างลิ้น l เสียงเปิด r j w

23 Let’s practise

24 Vowels สระมี 20 หน่วยเสียง
Mononpthongs สระเดี่ยว Diphthongs สระประสม

25 Mononpthongs สระเดี่ยว
bead hit book food left about shirt call hat run far dog

26 A combination of two vowel sounds.
Diphthongs A combination of two vowel sounds.

27 Diphthongs สระประสม they boy pie idea tour there so town

28 Phonemic script A set of phonemic symbols put together to show how words or phrases are pronounced.

29 / telIvIзn / / jeləυ / Phonemic Script
กลุ่มของ Phonetic Symbolเขียนแสดงการออกเสียงของคำ / bju:tIfl / / telIvIзn / / jeləυ /

30 Phonetic Transcription

31 คำ 2 คำที่มีความแตกต่างกันเพียง 1 หน่วยเสียง
คู่เทียบเสียง Minimal pair คำ 2 คำที่มีความแตกต่างกันเพียง 1 หน่วยเสียง rat / r æ t / rot / r  : t / but / b Λ t / bud / b Λ d / safe / s ei f / save / s ei v /

32 Minimal pair practice feel / f i: l / fill / f I l / fool / f u: l /
full / f U l / heal / h i: l / hill / h I l / sheep / ∫ i: p / ship / ∫ I p / short / ∫  : t / shut / ∫ Λ t / lark / l a: k / lack / l æ k /

33 ACT 2. Minimal pairs test Which of the following pairs are minimal pair? Which are not? Put a tick as relevant. a. ship sheep f. kite coat b. cat car g. bought boat c. cheap chip h. hit heat d. heart hear i. trick treat e. cut j. bins beans

34 Phonemic word searching Game
ACT 3. Phonemic word searching Game sweetcorn cauliflower sprout carrot pea potato tomato cabbage turnip bean

35 j s w i: t k n au l f I a u p r m b v 3: a: h z d3 ei
n ə au l f I a u p r æ m b v 3: a: h z d3 əu ei

36 พยางค์ต้องประกอบด้วย พยัญชนะ
Syllable พยางค์ พยางค์ต้องประกอบด้วย พยัญชนะ และต้องมีสระเสมอ pen = Teacher = Umbrella = Enthusiasm = 1 syllable 2 syllables 3 syllables 5 syllables

37 ACT 4. Let’s transcript book noon dump papaya stone skirt south
beautiful cheer sting

38 Let’s pronounce these words
/b ʊ k/ /nʊːn/ /dʌmp/ /p ə pɑːə/ /stəʊ n/ /sk ɜːt/ /sɑʊθ/ /bjʊːtɪfl/ /tʃiə/ /stɪŋ/

39 book flashcard number thirteen morning ACT 5.
How many phonemes are there in each of these words? What are they? book flashcard number thirteen morning

40 Contractions Two words made into one. I will I’ll You are You’re

41 Contraction การรวบคำ ACT 6. I am I’m He will He’ll You are You’re
Do not Don’t Does not Doesn’t Cannot Can’t Will not Won’t Is not Isn’t

42 Rhyme Word that sound the same e.g. hat = cat I believe I can fly.
I believe I can touch the sky.

43 Part of the word which we say with greater energy.
Word Stress Part of the word which we say with greater energy. children pencil

44 Unstressed = weak The other syllables with less energy

45 Rules of word stress เน้นพยางค์แรก ไม่เน้นเสียง นาม ( แรก )
Noun/Adverb 2 พยางค์ เน้นพยางค์แรก SISter LOVEly Prefix/Suffix ไม่เน้นเสียง imPORTsible deFECtive Compound word POSTman NEWSpaper คำที่มี 2 หน้าที่ นาม ( แรก ) กริยา ( ท้าย ) IMport imPORT

46 Underline the stressed syllable in each of these words
monkey twenty forget difficult remember

47 Sentence Stress The words in the sentence that we say with more or less stress to show what is important to the speaker.

48 I love you I love you I love you

49 My name is Julia,not Janet.
Brasilia is in the middle of Brazil, not on the coast. The girl was much taller than older brother. He was really short.

50 Intonation The movement of the level of the voice which shows emotions or meanings.

51 Intonation falling rising

52 Wh- Question What is you name? What’s the time? Where do you live?

53 Yes-No Question Is it the blue one? Have you got a pen?
Do you love me?

54 Statements It’s over there. He lives in Trad. They are from Japan.

55 Imperative Sit down. Open the book. Put it on the table.

56 Question Tags You’re French, aren’t you? He’s very tall, isn’t he?

57 Ordering I want a pen, a pencil and a paper.
She has a car, a house and boyfriends.

58

59

60

61 B. three C. four TKT practice task
How many phonemes does the word heart have? A. two B. three C. four

62 How is paper written in phonemic script?
B. C.

63 Which of the following is true about a stressed syllable?
A. It contains the schwa sound. B. It sounds stronger. C. It is spoken fast.

64 Which of the following is a minimal pair?
A. pin/bin B. so/sing C. lot/list

65 Which of the following is a contraction?
A. see you B. ASAP C. haven’t

66 which is the correct phonemic script for weekend?
A. B. C.

67 Which option shows the correct word stress for telephone?
A. telEphone B. TELephone C. telePHONE

68 What is a phoneme? A. The smallest sound.
B. The smallest sound that has meaning C. A symbol representing a sound.

69 What meaning does the main stress on John give to this sentence?
I gave the book to John? I was the person who gave John the book. I only gave a book to John. nothing else. John was the person I gave the book to.

70 What is a contraction? A. A shortened form of a word.
B. Two words made into one. C. The first letters of several words.

71 Which of the following ends with a consonant?
banana carrot potato

72 In which of these words is the first letter a voiced sound?
A. table B. forget C. dark

73

74

75


ดาวน์โหลด ppt PHONOLOGY By AJ. Pimnapat Piriyawaranan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google