งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHONOLOGY By AJ. Pimnapat Piriyawaranan OBJECTIVES 1. Learners will know about phonemes, word stress, sentence stress and intonation. 2. Learners will.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHONOLOGY By AJ. Pimnapat Piriyawaranan OBJECTIVES 1. Learners will know about phonemes, word stress, sentence stress and intonation. 2. Learners will."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PHONOLOGY By AJ. Pimnapat Piriyawaranan

3 OBJECTIVES 1. Learners will know about phonemes, word stress, sentence stress and intonation. 2. Learners will know how to teach their students about phonemes, word stress, sentence stress and intonation.

4 What is phonology?

5 คือ การศึกษาระบบและรูปแบบของ การออกเสียง พยัญชนะ (Consonants) สระ ( Vowels) การเน้นหนักในระดับคำ (Word stress) การเน้นหนักในระดับประโยค ( Sentence stress) ทำนองเสียง (Intonation) Phonology วิชาระบบเสียง

6 Features of Pronunciation ลักษณะสำคัญของการออกเสียง ภาษาอังกฤษ Phonemes หน่วยเสียง Consonants พยัญชนะ Consonants พยัญชนะ Vowels สระ Vowels สระ Voiced เสียงก้อง Voiceless เสียงไม่ก้อง Single Vowels สระเดี่ยว Single Vowels สระเดี่ยว Diphthong สระ ประสม Diphthong สระ ประสม

7 ค ือ ห น่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายใน ภาษา / b / / Ʊ / / k / / k / / Λ / / p / / s / The smallest unit of sound that has meaning in a language.

8 Phonemic symbol Helps the reader know exactly what the correct pronunciation is.

9 Phonemic symbol Phonemic symbol Consonant Vowels

10 Consonants หน่วยเสียงพยัญชนะ มี 24 หน่วย เสียง

11 การจำแนกเสียงพยัญชนะ 1. ลักษณะการทำงานของเส้นเสียง (Phonation) 2. ตำแหน่งของฐานกรณ์ (Place of articulation) 3. ลักษณะการทำงานของฐานกรณ์ (Mannaer of articulation) การจำแนกเสียง พยัญชนะ

12

13

14 Consonants หน่วยเสียงพยัญชนะ มี 24 หน่วย เสียง

15 เสียงที่เกิดจากตำแหน่ง ของฐานกรณ์ ตำแหน่งฐาน กรณ์ ( บน ) กรณ์ ( ล่าง ) เสียงก้องเสียงไม่ ก้อง Bilabial ปาก Labio-dental ฟันปาก Interdental ฟัน Alveolar ปุ่มเหงือกปลายลิ้น Apico-Post alviolar หลังปุ่ม เหงือก ลิ้น Alveolar palatal เพดานแข็งลิ้น - Dorso-Velar เพดาน อ่อน หลังลิ้น Gottal เส้นเสียง - - ACT 1.

16 ลักษณะการทำงานของฐานกรณ์ เสียงกัก / ระเบิด Stop / Plosive เสียงกัก / ระเบิด Stop / Plosive เสียงเสียดแทรก Fricative เสียงเสียดแทรก Fricative เสียงกักเสียดแทรก Affricates เสียงกักเสียดแทรก Affricates เสียงนาสิก Nasals เสียงนาสิก Nasals เสียงเปิด Approximant เสียงเปิด Approximant เสียงข้างลิ้น Lateral เสียงข้างลิ้น Lateral

17 ฐานกรณ์ติดกันระยะหนึ่ง กักลมที่ปอด ปล่อยลมระเบิด เสียงกัก / ระเบิด Stop / Plosive Pin Bin Do To Can Can Got

18 เสียงเสียดแทรก Fricative ฐานกรณ์ชิดกัน ปล่อยลมแทรกออกมา Think Van Fan The See Measure She Zoo right

19 ฐานกรณ์ติดกัน แยกจากกันนิดเดียว ปล่อยลมเสียดแทรก เสียงกักเสียดแทรก Affricates Chin Jam

20 ฐานกรณ์ติดกัน ปล่อยลมทางช่องจมูก เสียงนาสิก Nasals Not Sing Man Man

21 ฐานกรณ์ติดกัน ปล่อยลมออกด้านข้างฐานกรณ์ เสียงข้างลิ้น Lateral Live

22 ฐานกรณ์เคลื่อนหากันเล็กน้อย ปล่อยลมได้สะดวก เสียงเปิด Approximant We Yes hot

23 ตารางเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ริม ฝีปาก - ฟัน ฟันปุ่ม เหงือก หลังปุ่ม เหงือก เพดาน แข็ง เพดาน อ่อน เส้น เสียง เสียง กัก p b t d k g เสียงกัก เสียด แทรก t∫ d з เสียง เสียด แทรก f vθ ð s z ∫з ∫з h เสียง นาสิก m n ŋ เสียง ข้างลิ้น l เสียง เปิด r j w

24 Let’s practise

25 Vowels สระมี 20 หน่วยเสียง Mononpthong s สระเดี่ยว Diphthongs สระประสม

26 Mononpthongs สระเดี่ยว bead hithit book food left about shirt call hathat runrun far dogdog

27 Diphthongs A combination of two vowel sounds.

28 Diphthongs สระประสม Diphthongs สระประสม they boyboy pie idea tour there soso town

29 Phonemic script A set of phonemic symbols put together to show how words or phrases are pronounced.

30 กลุ่มของ Phonetic Symbol เขียนแสดงการออก เสียงของคำ / bju:tIfl / / telIvI з n / / jel ə υ /

31 Phonetic Transcription

32 คู่เทียบเสียง คำ 2 คำที่มีความแตกต่างกันเพียง 1 หน่วย เสียง rat / r æ t / rot / r  : t / but / b Λ t / bud / b Λ d / safe / s ei f / save / s ei v /

33 Minimal pair practice feel/ f i: l /fill / f I l / fool / f u: l /full / f U l / heal/ h i: l / hill / h I l / sheep/ ∫ i: p /ship / ∫ I p / short/ ∫  : t /shut / ∫ Λ t / lark/ l a: k /lack / l æ k /

34 Minimal pairs test Minimal pairs test Which of the following pairs are minimal pair? Which are not? Put a tick as relevant. a.shipsheepf.kitecoat b.catcarg.boughtboat c.cheapchiph.hitheat d.heartheari.tricktreat e.catcutj.binsbeans ACT 2.

35 Phonemic word searching Game sweetcorn cauliflower sprout carrot potato pea tomato cabbage bean turnip ACT 3.

36 jswi:tk  n ə aulfIlak tukspr t ə k æ r ə tn mkbvn3:br a:hIzuni:p tbd3fi:Inf əuəuteit ə pz ə

37 พยางค์ต้องประกอบด้วย พยัญชนะ และต้องมีสระเสมอ pen = Teacher= Umbrella = Enthusiasm = Syllable พยางค์

38 book noon dump papaya stone skirt south beautiful cheer sting Let’s transcript ACT 4.

39 /b ʊ k/ /n ʊː n/ /d ʌ mp/ /p ə p ɑː ə/ /stə ʊ n/ /sk ɜː t/ /s ɑʊ θ/ /bj ʊː t ɪ fl/ /t ʃ iə/ /st ɪ ŋ/ Let’s pronounce these words

40 book flashcard number thirteen morning How many phonemes are there in each of these words? What are they? ACT 5.

41 Contractions Two words made into one. I will I’ll You are You’re

42 Contraction การรวบคำ I amI’m He willHe’ll You areYou’re Do notDon’t Does notDoesn’t CannotCan’t Will notWon’t Is notIsn’t ACT 6.

43 Rhyme Word that sound the same e.g. hat = cat I believe I can fly. I believe I can touch the sky.

44 Word Stress Part of the word which we say with greater energy. pencil children

45 Unstressed = weak The other syllables with less energy

46 Noun/Adverb 2 พยางค์ เน้นพยางค์ แรก SISter LOVEly Prefix/Suffix ไม่เน้นเสียง imPORTsible deFECtive Compound word เน้นพยางค์ แรก POSTman NEWSpaper คำที่มี 2 หน้าที่ นาม ( แรก ) กริยา ( ท้าย ) IMport imPORT Rules of word stress

47 Underline the stressed syllable in each of these words twenty difficult forget monkey remember

48 Sentence Stress The words in the sentence that we say with more or less stress to show what is important to the speaker.

49 I love you

50 Brasilia is in the middle of Brazil, not on the coast. The girl was much taller than older brother. He was really short. My name is Julia,not Janet.

51 Intonation The movement of the level of the voice which shows emotions or meanings.

52

53 Wh- Question What is you name? What’s the time? Where do you live?

54 Yes-No Question Is it the blue one? Have you got a pen? Do you love me?

55 Statements It’s over there. He lives in Trad. They are from Japan.

56 Imperative Sit down. Open the book. Put it on the table.

57 Question Tags You’re French, aren’t you? He’s very tall, isn’t he?

58 Ordering I want a pen, a pencil and a paper. She has a car, a house and boyfriends.

59

60

61

62 How many phonemes does the word heart have? A. two B. three C. four

63 How is paper written in phonemic script? A. B. C.

64 Which of the following is true about a stressed syllable? A. It contains the schwa sound. B. It sounds stronger. C. It is spoken fast.

65 Which of the following is a minimal pair? A. pin/bin B. so/sing C. lot/list

66 Which of the following is a contraction? A. see you B. ASAP C. haven’t

67 which is the correct phonemic script for weekend? A. B. C.

68 Which option shows the correct word stress for telephone? A. telEphone B. TELephone C. telePHONE

69 What is a phoneme? A.The smallest sound. B.The smallest sound that has meaning C. A symbol representing a sound.

70 What meaning does the main stress on John give to this sentence? I gave the book to John? A.I was the person who gave John the book. B.I only gave a book to John. nothing else. C.John was the person I gave the book to.

71 What is a contraction? A. A shortened form of a word. B. Two words made into one. C. The first letters of several words.

72 Which of the following ends with a consonant? A. banana B. carrot C. potato

73 In which of these words is the first letter a voiced sound? A. table B. forget C. dark

74

75

76


ดาวน์โหลด ppt PHONOLOGY By AJ. Pimnapat Piriyawaranan OBJECTIVES 1. Learners will know about phonemes, word stress, sentence stress and intonation. 2. Learners will.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google