งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือประเมินผลที่ทรง ประสิทธิภาพ การอบรมครูแกนนำระดับชาติ วันที่ 6-8 เมษายน 2550 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือประเมินผลที่ทรง ประสิทธิภาพ การอบรมครูแกนนำระดับชาติ วันที่ 6-8 เมษายน 2550 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือประเมินผลที่ทรง ประสิทธิภาพ การอบรมครูแกนนำระดับชาติ วันที่ 6-8 เมษายน 2550 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

2 ทำไมต้องประเมินผล เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ และ สิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ เพื่อติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและความมี ประสิทธิภาพของโปรแกรมการเรียนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

3 การประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ ตรวจสอบความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการ ใช้ข้อทดสอบย่อยและข้อสอบแบบดั้งเดิม ใช้รายการตรวจสอบ ใช้ใบให้คะแนน ใช้รูบริก ถ้าต้องการวัดทักษะพื้นฐานและความคิดรวบยอด ควรใช้ ข้อสอบแบบเขียนตอบ หรือข้อทดสอบย่อย ถ้าต้องการวัดความเข้าใจขั้นลึก ควรใช้วิธีการประเมินผลที่มี ความซับซ้อนยิ่งขึ้น

4 การประเมินผลที่ใช้เกณฑ์แบบรูบริก รูบริกสามารถใช้ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีความ ซับซ้อนยุ่งยาก และประเมินชิ้นงานได้ดี รูบริกสามารถใช้ได้กับกลุ่มเนื้อหาใด ๆ ก็ได้ สามารถดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้กับระดับ ชั้นเรียนต่าง ๆ ได้ง่าย

5 รูบริกคืออะไร รูบริก คือเครื่องมือการให้คะแนนผลงาน ซึ่งระบุเกณฑ์ด้วย ประเด็นต่าง ๆ ว่าต้องประเมินอะไรบ้าง อธิบายองค์ประกอบสำคัญ ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของการ เรียนรู้ให้นักเรียนและผู้ประเมินเข้าใจตรงกัน ระบุเป้าหมายที่ครูจะสอนและเป็นเป้าหมายที่นักเรียน ควรจะบรรลุตามนั้น

6 รูบริกประกอบด้วย * มาตรวัดที่แน่นอน * เกณฑ์ซึ่งระบุประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน และแต่ละ เกณฑ์มีคำอธิบายลักษณะและระดับคุณภาพ ตั้งแต่ระดับสูง ไปถึงต่ำ หรือจากต่ำไปสูง ลดหลั่นกันตามระดับคุณภาพ ซึ่งกำหนดด้วยคะแนน

7 ทำไมจึงต้องใช้รูบริก สำหรับครู : ช่วยให้เห็นเป้าหมายการสอนที่ชัดเจน เป็นเกณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อการประเมินความรู้ความ เข้าใจของนักเรียน ช่วยให้การประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแน่นอน สม่ำเสมอ ช่วยให้ครูทำความเข้าใจกับนักเรียนได้ง่ายว่า เหตุใด นักเรียนจึงได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้ และรู้ว่าควรปรับปรุง การเรียนรู้ของตนให้ดีขึ้นอย่างไร

8 ทำไมจึงต้องใช้รูบริก สำหรับนักเรียน : ช่วยให้มองเห็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน ความคาดหวังที่ สำคัญสูงสุด และเกณฑ์สำหรับวัดและปรับปรุงผลงานของตนใน เชิง ‘ คุณภาพ ’ ช่วยเป็นแนวทางให้นักเรียนมองเห็นความคาดหวังของครูที่มีต่อการ เรียนรู้ของตน – เมื่อนักเรียนใช้รูบริกตัดสินผลงานของตนเองอยู่เสมอ แสดงว่า เริ่มรับรู้และรับผิดชอบต่อผลผลิตขั้นสุดท้ายของตน และคอย ตรวจสอบตนเองว่า “ ฉันทำสิ่งนี้สิ่งนั้นสำเร็จหรือยัง ” ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้

9 ชนิดของรูบริก รูบริกแบบองค์รวม : สะท้อนความพอใจโดยรวม ต่อคุณภาพผลงานของนักเรียนในด้านต่าง ๆ รูบริกเชิงวิเคราะห์ : ระบุและประเมินเฉพาะ ส่วนประกอบของผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว รูบริกต่างชนิดใช้ประเมินงานที่แตกต่างกัน

10 รูบริกแบบองค์รวมสำหรับประเมินการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ 4 คำตอบแสดงให้เห็นว่าเข้าใจโจทย์ปัญหาอย่างชัดแจ้ง แม่นตรงตลอดทุกจุดที่ต้องแก้โจทย์ แสดงให้เห็น การคิดไตร่ตรองเชิงตรรกะ และได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพและ ชัดเจนด้วยการเขียนเรียบเรียง การใช้แผนผัง และการคำนวณที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับโจทย์ อาจมี ข้อผิดพลาดบ้าง แต่ไม่มีผลต่อความถูกต้องสมบูรณ์ หรือความเป็นเหตุเป็นผลในคำตอบของนักเรียน 3 คำตอบมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ถึงแม้จะแสดงให้เห็นว่าเข้าใจโจทย์ปัญหาอย่างดี และสื่อสารให้ผู้อื่น เข้าใจได้ดีพอสมควรทั้งด้วยการเขียน การแสดงแผนผัง รวมทั้งมีข้อสรุปที่สมเหตุสมผล แต่มีข้อบกพร่อง เล็กน้อยในการคิดไตร่ตรอง หรือการคำนวณ และหลุดบางประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาด้วย 2 คำตอบแสดงให้เห็นข้อบกพร่องต่อไปนี้หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งที่ ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาอย่าง ไม่ถูกต้องสมบูรณ์นัก หลงลืมบางประเด็นของปัญหา ผิดพลาดในการคิดไตร่ตรอง สรุปปัญหาไม่หนักแน่น เพียงพอ สื่อสารไม่ชัดเจนนักทั้งด้วยการเขียนและการแสดงแผนผัง หรือมีความเข้าใจขั้นตอนหรือความคิด รวบยอดเกี่ยวกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ดีพอ 1 คำตอบแสดงให้เห็นว่ากล่าวย้ำโจทย์ปัญหาหรือคัดลอกข้อความจากโจทย์ที่กำหนดให้ แสดงถึงความ บกพร่องดังต่อไปนี้ : เข้าใจโจทย์ปัญหาเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถระบุปัญหาที่สำคัญได้ มีการคิดตรึกตรอง ที่บกพร่องมากซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปที่ไร้เหตุผล หรือขาดความเข้าใจขั้นตอนหรือแนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 0 คำตอบแสดงให้เห็นว่าไม่เข้าใจโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เลย หรือไม่สามารถตอบโจทย์นั้นได้

11 รูบริกเชิงวิเคราะห์สำหรับประเมินการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ 4321 เข้าใจปัญหา โจทย์ เข้าใจโจทย์ ปัญหาอย่าง หนักแน่น เข้าใจโจทย์ ปัญหา พอสมควร เข้าใจโจทย์ ปัญหา ไม่ดีนัก เข้าใจโจทย์ ปัญหาเพียง เล็กน้อย หรือไม่ เข้าใจเลย ใช้ข้อมูลอธิบาย อย่างเหมาะสม อธิบายได้ว่า เหตุใดข้อมูล ความรู้บาง ประการจึง จำเป็นต่อการ แก้โจทย์ปัญหา ใช้ข้อมูล ความรู้ทุก อย่างได้อย่าง เหมาะสม ใช้ข้อมูลความรู้ได้ ถูกต้องเพียง บางอย่าง ใช้ข้อมูลความรู้ อย่าง ไม่ถูกต้อง ใช้สิ่งทดแทน ใช้สิ่งทดแทนที่ เหนือธรรมดา ซึ่งให้คุณค่า ทาง สุนทรียภาพ และความแม่น ตรงทาง คณิตศาสตร์ ใช้สิ่งทดแทนที่ อธิบายโจทย์ ปัญหาได้อย่าง เข้าใจชัดเจน ใช้สิ่งทดแทนที่ให้ ข้อมูลความรู้ที่ สำคัญบางอย่าง เกี่ยวกับโจทย์ ปัญหา ใช้สิ่งทดแทนซึ่ง ให้ข้อมูลที่มี นัยสำคัญ เกี่ยวกับโจทย์ ปัญหาเพียง เล็กน้อย แสดง ความสามารถใน การใช้ คณิตศาสตร์ แสดงกฎทั่วไป เกี่ยวกับการ แก้ปัญหาที่ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับ โจทย์ปัญหาอื่น ได้ แสดง ความสามารถ ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ในการ ใช้วิธีการ คณิตศาสตร์ แสดง ความสามารถ บางอย่างในการใช้ วิธีการ คณิตศาสตร์ แต่ กระโดดข้าม ขั้นตอนที่สำคัญ บางอย่าง หรือ หลุดหายไปเลย แสดงว่าใช้ แนวคิดทาง คณิตศาสตร์ไม่ เหมาะสม

12 สร้างรูบริกอย่างไร พิจารณาและตัดสินว่าต้องการสอนให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจใน เรื่องใด เลือกและกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ประเมิน – จุดใดบ้างที่มีความสำคัญและสมควรต้องประเมิน เขียนคำอธิบายแต่ละเกณฑ์และแต่ละระดับคุณภาพ – ใช้ภาษาที่สื่อสารให้เข้าใจชัดเจนถึงคุณภาพที่ต้องการ สร้างตาราง แล้วเขียนแนวคิดและเกณฑ์ลงในตาราง ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูบริก ตั้งแต่เริ่มมอบหมาย ภาระงานให้นักเรียนทำ วัดผลผลงานของนักเรียนด้วยรูบริก

13 เนื้อหาและรูปลักษณ์ การประเมินเนื้อหา ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินเนื้อหาสาระ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ การประเมินรูปลักษณ์ ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินการออกแบบชิ้นงาน และการจัด วางเนื้อหาและภาพประกอบซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ควรให้น้ำหนักที่เนื้อหามากกว่ารูปลักษณ์

14 เกณฑ์รูบริกสำหรับรายงานบทคัดย่อของหนังสือ ( นวนิยาย ) ใช้กับบทคัดย่อของงานนำเสนอด้วยมัลติมีเดีย คะแนน 1234 รวม ชื่อเรื่องหรือฉากไม่มีชื่อหน้า มีชื่อหน้า แต่ ขาดข้อมูลที่ ต้องการ มีชื่อหน้า แต่ ข้อมูลขาดความ สมบูรณ์ มีชื่อหน้าและ ระบุชื่อผู้แต่ง, ชื่อนักเรียนและ กราฟฟิกที่ เหมาะสม ตัวละครหลักไม่มีรายละเอียด ของตัวละคร หลัก รายละเอียดของ ตัวละครไม่ สมบูรณ์หรือไม่ ถูกต้อง รายละเอียด เพียงพอและร่าง ตัวละครหลัก รวมทั้ง เปรียบเทียบ ลักษณะบาง ประการระหว่าง ตัวละคร รายละเอียดของ ตัวละครสมบูรณ์ รวมทั้ง เปรียบเทียบตัว ละครอย่าง ครบถ้วน ฉากไม่มีรายละเอียด เกี่ยวกับฉาก รายละเอียด เกี่ยวกับฉากไม่ สมบูรณ์หรือไม่ ถูกต้อง รายละเอียดของ ฉากเพียงพอ รวมทั้ง องค์ประกอบ ทางสายตาบาง ประการ รายละเอียดของ ฉากสมบูรณ์ รวมทั้งภาพวาด, ข้อมูลพื้นหลัง ครบถ้วน ชื่อเรื่องควรมี น้ำหนักเท่ากับ ตัวละครหลัก หรือฉากใช่ หรือไม่

15 เกณฑ์รูบริกสำหรับรายงานบทคัดย่อของหนังสือ ( นวนิยาย ) ใช้กับบทคัดย่อของงานนำเสนอด้วยมัลติมีเดีย คะแนน 1234 น้ำหนักรวม ชื่อเรื่องหรือ ฉาก ไม่มีชื่อหน้า มีชื่อหน้า แต่ ขาดข้อมูลที่ ต้องการ มีชื่อหน้า แต่ ข้อมูลขาดความ สมบูรณ์ มีชื่อหน้าและ ระบุชื่อผู้แต่ง, ชื่อนักเรียนและ กราฟฟิกที่ เหมาะสม X1 ตัวละครหลักไม่มี รายละเอียด ของตัวละคร หลัก รายละเอียด ของตัวละครไม่ สมบูรณ์หรือไม่ ถูกต้อง รายละเอียด เพียงพอและ ร่างตัวละคร หลักรวมทั้ง เปรียบเทียบ ลักษณะบาง ประการระหว่าง ตัวละคร รายละเอียด ของตัวละคร สมบูรณ์รวมทั้ง เปรียบเทียบตัว ละครอย่าง ครบถ้วน X5 ฉากไม่มี รายละเอียด เกี่ยวกับฉาก รายละเอียด เกี่ยวกับฉากไม่ สมบูรณ์หรือไม่ ถูกต้อง รายละเอียด ของฉาก เพียงพอรวมทั้ง องค์ประกอบ ทางสายตาบาง ประการ รายละเอียด ของฉาก สมบูรณ์รวมทั้ง ภาพวาด, ข้อมูลพื้นหลัง ครบถ้วน X4 แต่ละเกณฑ์มี น้ำหนักคะแนนเป็น ของตนเอง แสดงให้ เห็นว่าอะไรทีสำคัญ สำหรับนักเรียน

16 ตัวอย่างเกณฑ์รูบริก - งานเขียนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ คะแนนที่ เป็นไปได้ ตัวเองเพื่อนครู 1. บทความของงานเขียนนี้ระบุคำถามที่สำคัญและจุดยืน ของผู้เขียน 10 2. มีการอภิปรายถึงเอกสารที่เกี่ยวกับงานเขียนอย่างน้อย 3 ชิ้น 8 3. เอกสารต่าง ๆ อ้างอิงอย่างถูกต้อง 2 4. มีการสรุปประเด็นสำคัญของงานเขียนแต่ละชิ้น 10 5. มีการพูดถึงจุดยืนของนักเขียนแต่ละคน 10 6. มีการอภิปรายเกี่ยวกับหลักฐาน ( ถ้ามี ) ที่สนับสนุนจุดยืน ของผู้เขียน 10 7. มีการพูดถึงคำถามปลายเปิดสำหรับงานวิจัยหรือ การศึกษาในอนาคต 10 8. แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจหัวข้อของเนื้อหาทาง วิทยาศาสตร์ 20 9. การเขียนชัดเจน 10 10. ไวยากรณ์. เครืองหมายวรรคตอนและการสะกดถูกต้อง 10 Where are the qualifiers? What constitutes a 10?

17 อธิบายสิ่งที่ต้องการจะวัดผลด้วยถ้อยคำที่กระจ่างชัดและปฏิบัติได้ หากครูกำหนดตัวชี้คุณภาพได้ชัดเจนและเจาะจงมาก เพียงใด นักเรียนจะสามารถพิจารณาและกำหนดคุณภาพ งานของตนได้ง่ายเพียงนั้น ถ้าฉันบอกสามีว่าฉันต้องการน้ำหอมเป็นของขวัญวันเกิด ฉันควรจะได้น้ำหอมตามที่ต้องการ ถ้าฉันบอกสามีว่าต้องการน้ำหอมยี่ห้อแชนแนล ฉันควร จะได้สิ่งที่เจาะจงมากขึ้น ถ้าฉันให้สามีดูตัวอย่างขวดและชื่อน้ำหอม ฉันยิ่งจะได้ สิ่งที่ต้องการอย่างถูกต้อง

18 แม่แบบสำหรับรูบริก ดีเยี่ยม 4 ดี 3 พอใช้ 2 ควรปรับปรุง 1 เกณฑ์ คำอธิบาย ลักษณะผลลัพธ์ที่ เกิดจากการ เรียนรู้ ซึ่งปรากฏ ชัดเจนว่าผลงาน นั้นมีคุณภาพ ยอดเยี่ยมและ ดีที่สุด คำอธิบาย ลักษณะผลลัพธ์ที่ เกิดจากการ เรียนรู้ ซึ่งปรากฏ ชัดเจนว่าผลงาน นั้น ดีมาก คำอธิบาย ลักษณะผลลัพธ์ที่ เกิดจากการ เรียนรู้ ซึ่งปรากฏ ชัดเจนว่าผลงาน นั้นมีคุณภาพดี คำอธิบาย ลักษณะผลลัพธ์ที่ เกิดจากการ เรียนรู้ ซึ่งปรากฏ ชัดเจนว่าผลงาน นั้นควรได้รับการ ปรับปรุง เกณฑ์

19 ตัวอย่างดัชนีชี้วัดคุณภาพ สมมติฐาน 0-56789-10 สมมติฐาน ไม่เป็นที่ ยอมรับ ไม่มี ส่วนประกอ บทั้งสอง ส่วนรวมอยู่ ด้วย มีการ กล่าวถึง สมมติฐาน ในระดับที่ น่าพอใจ ๑ ใน ๒ ส่วนของ ส่วนประกอ บขาด หายไป มีการ กล่าวถึง สมมติฐาน ในระดับที่ แสดงว่ามี ความเข้าใจ ที่สำคัญ ตาม สมมติฐาน นั้น มีการ กล่าวถึง สมมติฐาน ในระดับที่ มากพอ พร้อมข้อมูล มากกว่าที่ ต้องการ มีการ กล่าวถึง สมมติฐาน ในระดับที่ดี มากพร้อม หลักฐาน ทางการวิจัย ประกอบ

20 ตัดสินคุ๊กกี้ชอกโกแล็ตชิพที่ดีที่สุดในโลก ปรึกษากันในกลุ่มว่าคุ๊กกี้ที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร และมี รสชาดอย่างไร ทำรายการส่วนประกอบที่สำคัญ แลกเปลี่ยนกับกลุ่ม เลือกเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ตัวอย่างเช่น รสชาด กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะที่จะใช้กับแต่ละระดับ คะแนน ระบุในเกณฑ์ประเมินและคุณลักษณะ น้ำหนักคะแนน ถ้าคุณคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ประเมินคุ๊กกี้ตามแบบประเมินรูบริก

21 คุ๊กกี้ชอคโกแลตชิพที่ดีที่สุดในโลก เกณฑ์ประเมิน 4321

22 ประเมินคุ๊กกี้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบประเมิน รูบริก ประเมินคุ๊กกี้ตามแบบประเมินที่สร้างขึ้น แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนแบบประเมินรูบริก และคุณ ให้คะแนนคุ๊กกี้แต่ละชนิดอย่างไร

23 4321 จำนวนเนื้อ ชอกโกแล็ต มีเนื้อชอกโก แล็ตทุกคำที่ กัด มีเนื้อชอกโก แล็ตประมาณ 75% ของ ทุกคำที่กัด มีเนื้อชอกโก แล็ต 50% ของทุกคำที่ กัด มีเนื้อชอกโก แล็ตมากหรือ น้อยเกินไป เนื้อของคุ๊กกี้น่าขบเคี้ยวตรงกลางชิ้น คุ๊กกี้รสชาด น่าขบเคี้ยว แต่กรอบ บริเวณขอบ เนื้อของคุ๊กกี้ สุกมากหรือ น้อยเกินไป เนื้อคุ๊กกี้ เหมือน อาหารของ สุนัข สีน้ำตาลทองสีอ่อนเพราะ ใช้เวลาอบ สีเข้มเกินไป หรืออ่อน เกินไป ไหม้ รสชาดรสชาด เหมือนคุ๊กกี้ที่ ทำจากบ้าน รสชาด เหมือนคุ๊กกี้ที่ ซื้อมา ไม่มีรสชาดแข็ง, ชืด เหมือนชอล์ก ความเข้มข้นเข้มข้น อุดม ด้วยความมัน มีความมัน ปานกลาง ส่วนผสม ไขมันต่ำ ส่วนผสม ปราศจาก ไขมัน C H O O C K O I L E A T R E U B C R H I I C P

24 ภาระงานของคุณ แต่งเติมหน่วยการเรียนรู้ จัดทำรูบริกให้สอดคล้องกับตัวอย่างงานของนักเรียน ให้กลุ่มอื่นร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรูบริกของคุณเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน – ให้ข้อคิดเห็นย้อนกลับต่อกลุ่ม – แก้ไขปรับปรุงตามที่เห็นสมควร


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือประเมินผลที่ทรง ประสิทธิภาพ การอบรมครูแกนนำระดับชาติ วันที่ 6-8 เมษายน 2550 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google