งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ การใช้น้ำสัปปะรดเพื่อเพิ่ม คุณภาพของภาพ MRCP (magnetic resonance cholangiopancreatography)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ การใช้น้ำสัปปะรดเพื่อเพิ่ม คุณภาพของภาพ MRCP (magnetic resonance cholangiopancreatography)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ การใช้น้ำสัปปะรดเพื่อเพิ่ม คุณภาพของภาพ MRCP (magnetic resonance cholangiopancreatography)

2 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา - มีการรบกวนของสัญญาณน้ำในระบบทางเดินอาหาร

4 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ MRCP ให้มี คุณภาพมากขึ้น โดยลดสัญญาณรบกวนของ น้ำในระบบทางเดินอาหารให้เหลือน้อยที่สุด

5 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ เป้าหมาย ภาพ MRCP มีสัญญาณรบกวนของสัญญาณน้ำน้อยที่สุด โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 เมื่อคะแนนสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดเท่ากับ 4

6 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ ระดับสัญญาณรบกวนของสัญญาณน้ำใน กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ( 1 ) มีสัญญาณรบกวนของน้ำในกระเพาะ อาหารและลำไส้เล็กมาก มีผลกับการแปลผลมาก ( 2 ) มีสัญญาณรบกวนของน้ำในกระเพาะ อาหารและลำไส้เล็กไม่มาก มีผลกับการแปลผลเล็กน้อย ( 3 ) มีสัญญาณรบกวนของน้ำในกระเพาะ อาหารและลำไส้เล็ก เล็กน้อย ไม่มีผลกับการแปลผล ( 4 ) ไม่มีสัญญาณรบกวนของน้ำในกระเพาะ อาหารและลำไส้เล็ก

7 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ Position ?

8 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ Preparation for the procedure Do not eat or drink anything for the four hours before the test. Food andliquid in your stomach can make it difficult to obtain images of your bile or pancreatic ducts https://www.fhshealth.org/DI_proced/MRCP.html Preparation ?

9 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ http://www.medassocthai.org/journal/files/Vol88_No1_35.pdf http://www.bjr.birjournals.org/cgi/content/abstract/77/924/991 http://www.medicalimagingmag.com/issues/articles/2007-07_02.asp จากการศึก “JUICES FOR MRCP” พบว่า + Fe + Mn Negative Oral Contrast Agent

10 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ

11 จากผลการวิเคราะห์ของหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ( Analysis Report: ICP-OES and Chemical Method Analysis ) ตัวอย่าง วิเคราะห์ หน่ว ย Fe ( ธาตุ เหล็ก ) Mn ( ธาตุ แมงกานิส ) น้ำสัปปะรด mg/l0.6636.114 น้ำ กระเจี๊ยบ mg/l0.4257.202 น้ำลูกพรุน mg/l1.0330.386 น้ำเสาวรส mg/l0.2590.170

12 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ

13 ทดลอง ติดบน phantoms

14 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ T1 weighted ( A ) และ T2 weighted ( B น้ำกระเจี๊ยบ น้ำสัปปะรด น้ำลูกพรุน และน้ำเปล่าเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

15 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ

16

17

18 ทดลองกับอาสาสมัคร

19 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ การแปล ผล ก่อนกินน้ำ สัปปะรด หลังกินน้ำ สัปปะรด ค่า P value ระดับ คะแนน ( Mean ) 1.423.68< 0.001

20 ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ


ดาวน์โหลด ppt ส 6 ปรารถนา ประเสริฐ การใช้น้ำสัปปะรดเพื่อเพิ่ม คุณภาพของภาพ MRCP (magnetic resonance cholangiopancreatography)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google