งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้น้ำสัปปะรดเพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้น้ำสัปปะรดเพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้น้ำสัปปะรดเพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ
MRCP (magnetic resonance cholangiopancreatography) ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

2 ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
- มีการรบกวนของสัญญาณน้ำในระบบทางเดินอาหาร ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ MRCP ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยลดสัญญาณรบกวนของน้ำในระบบทางเดินอาหารให้เหลือน้อยที่สุด ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

5 เป้าหมาย ภาพ MRCP มีสัญญาณรบกวนของสัญญาณน้ำน้อยที่สุด
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 เมื่อคะแนนสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดเท่ากับ 4 ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

6 ระดับสัญญาณรบกวนของสัญญาณน้ำในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก
( 1 ) มีสัญญาณรบกวนของน้ำในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กมาก มีผลกับการแปลผลมาก ( 2 ) มีสัญญาณรบกวนของน้ำในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กไม่มาก มีผลกับการแปลผลเล็กน้อย ( 3 ) มีสัญญาณรบกวนของน้ำในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก เล็กน้อย ไม่มีผลกับการแปลผล ( 4 ) ไม่มีสัญญาณรบกวนของน้ำในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

7 Position ? ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

8 Preparation ? Preparation for the procedure
Do not eat or drink anything for the four hours before the test. Food andliquid in your stomach can make it difficult to obtain images of your bile or pancreatic ducts ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

9 Negative Oral Contrast Agent
จากการศึก “JUICES FOR MRCP” พบว่า + Mn Negative Oral Contrast Agent + Fe ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

10 ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

11 จากผลการวิเคราะห์ของหน่วยเครื่องมือกลาง
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ( Analysis Report: ICP-OES and Chemical Method Analysis ) ตัวอย่างวิเคราะห์ หน่วย Fe (ธาตุเหล็ก) Mn (ธาตุแมงกานิส) น้ำสัปปะรด mg/l 0.663 6.114 น้ำกระเจี๊ยบ 0.425 7.202 น้ำลูกพรุน 1.033 0.386 น้ำเสาวรส 0.259 0.170 ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

12 ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

13 ทดลอง ติดบน phantoms ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

14 T1 weighted ( A ) และ T2 weighted ( B
น้ำกระเจี๊ยบ น้ำสัปปะรด น้ำลูกพรุน และน้ำเปล่าเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

15 ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

16 ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

17 ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

18 ทดลองกับอาสาสมัคร ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

19 การแปลผล ก่อนกินน้ำสัปปะรด หลังกินน้ำสัปปะรด ค่า P value ระดับคะแนน
( Mean ) 1.42 3.68 < 0.001 ส6 ปรารถนา ประเสริฐ

20 ขอบคุณครับ ส6 ปรารถนา ประเสริฐ


ดาวน์โหลด ppt การใช้น้ำสัปปะรดเพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google