งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหาร หยาบ อาหาร หยาบ พืชอาหาร สัตว์. อาหารหยาบ (roughage) - อาหารที่มีเยื่อใย > 18% หรือ TDN 18% หรือ TDN < 60% ในสภาพ air-dry basis - เป็นอาหารหลักของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหาร หยาบ อาหาร หยาบ พืชอาหาร สัตว์. อาหารหยาบ (roughage) - อาหารที่มีเยื่อใย > 18% หรือ TDN 18% หรือ TDN < 60% ในสภาพ air-dry basis - เป็นอาหารหลักของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหาร หยาบ อาหาร หยาบ พืชอาหาร สัตว์

2 อาหารหยาบ (roughage) - อาหารที่มีเยื่อใย > 18% หรือ TDN 18% หรือ TDN < 60% ในสภาพ air-dry basis - เป็นอาหารหลักของ RUMINANTS ม้า และกระต่าย - ลักษณะทั่วไปของอาหารหยาบ - มีเยื่อใยสูง - โปรตีน + ไขมัน และแร่ธาตุ แปรปรวน - CP : ถั่ว vs. ฟางข้าว - Ca, Mg : สูงในพืชตระกูลถั่ว - แร่ธาตุ : ขึ้นกับดิน พืชที่ปลูก ร่วม และการใช้ปุ๋ย

3 แหล่งอาหารหยาบที่ใช้เลี้ยงสัตว์ พืชอาหารสัตว์ พืชตระกูลหญ้า ( gramineae) พืชตระกูลถั่ว ( leguminosae ) ผลพลอยได้จากพืชไร่ ตอซังข้าว ต้นข้าวโพดฝักอ่อนที่เก็บฝักแล้ว เปลือก ไหม ยอดอ้อย ต้น + ใบมันสำปะหลัง

4 พืชอาหารสัตว์ แปลงหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้า ธรรมชาติ ( natural grasslands) แปลงหญ้าปลูกสร้าง ( sown pasture/ cultivated pasture) แปลงหญ้าชนิดเดียว ( pure pasture) แปลงหญ้าผสมถั่ว ( mixed pasture) การตัดสด (cut and carry ) ปล่อยแทะเล็ม (grazing )

5 พันธุ์หญ้าที่ควรรู้จัก GENUS Panicum Panicum maximum : Guinea, Panic หรือ Green panic GENUS Paspalum Paspalum plicatulum : Plicatulum GENUS Pennisetum Pennisetum purpureum : Elephant grass หรือ Napier grass Napier grass

6 GENUS Brachiaria Brachiaria brizantha : ซิก แนลตั้ง Brachiaria decumbens : ซิกแนลนอน Brachiaria mutica : Para grass, Mauritius, หญ้าขน Brachiaria ruziziensis : Ruzi grass, Gongo grass

7 พันธุ์ถั่วที่ควรรู้จัก - Centrosema pubescens : Centro ถั่วลาย - Desmodium intortum : Green leaf Desmodium - Desmodium uncinatum : Silver leaf Desmodium - Stylosanthes guianensis : Stylo, perenian stylo - Stylosanthes hamata : Caribbean Stylo, Hamata, Verano Stylo - Stylosanthes humilis : Townsvill Stylo - Stylosanthes scabra : Shrubby Stylo - Macroptilium atropurpureum : Siratro

8 - Leuceana leucocephala : กระถิน - Sesbania grandiflora : แค - Cajanus cajan : ถั่วมะแฮะ - Alysicarpus vaginalis : ถั่ว ลิสงนา

9 ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพพืชอาหารสัตว์ 1. ชนิดของพืชอาหารสัตว์ พืชตระกูลถั่วมีคุณค่าทางอาหารสูง กว่าพืชตระกูลหญ้า C-4 Plants : หญ้าเขตร้อน C-3 Plants : ถั่วเขตร้อน หญ้าและ ถั่วเขตอบอุ่น C-3 vs. C-4 แตกต่างกันที่กระบวนการจับ CO 2 ในกระบวนการ Photosynthesis

10 C-4 - ต้องการพลังงานในการ Fix CO 2 จึงเจริญเติบโต ได้รวดเร็วในเขตร้อน ซึ่งมี แสงแดดและอุณหภูมิสูง - ใบมีท่อน้ำและท่ออาหารที่ถูก ห่อหุ้มด้วย collenchyma cell ที่มีแป้ง และ hemicellulose สูง ผนังเซลหนา C-3 - Fix CO 2 ในรูปของ 3- Carbon acids จึงต้องการ พลังงานน้อยกว่า C-4 - ผนังเซลของท่อน้ำท่ออาหาร พัฒนาน้อยกว่า C-4 ทำ ให้มี Fructans หรือ Fructosans มากกว่าแป้ง

11 2. อายุของพืช พืชอ่อนสัดส่วนของใบต่อลำต้นสูง โปรตีน แร่ธาตุ ไวตามิน NFE สูง fiber ต่ำ ผลผลิตต่ำ * คุณค่าทางอาหารสูง + ผลผลิตสูง ช่วงเริ่มออกดอกถึงดอกบาน ข้าวโพด : ระยะเมล็ดเริ่มมีน้ำ นมจนถึงระยะที่ แป้งเริ่มแข็ง

12 ระดับโปรตีนในทรงพุ่มของหญ้า และถั่วบาง ชนิดที่อายุ 42 วัน ชนิดพืชทรงพุ่ม %CP ใบลำต้น B. mutica โคน กลาง ยอด B. ruziziensis โคน กลาง ยอด S. hamata โคน กลาง ยอด

13 ระดับโปรตีนของถั่วและหญ้าเมื่ออายุ เพิ่มขึ้น ชนิดพืช อายุ ( สัปดาห์ ) B mutica P maximum B ruziziensis P purpureum S hamata M atropurpureum C pubescens

14 3. ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใส่ปุ๋ย โปรตีน mineral ในพืชอาหารสัตว์ ( see table) 4. ความถี่ของการตัด การตัดบ่อยครั้งทำให้ผลผลิตเมื่อคิดเป็น วัตถุแห้งต่ำ คุณค่าทางอาหารสูงกว่าการ ตัดนานๆครั้ง ( see table.) 5. การเก็บรักษา & การแปรรูป หญ้าแห้ง : ตากแดดสูญเสียแคโรทีน โภชนะถูกชะล้างโดยน้ำฝน เชื้อรา หญ้าหมัก : เชื้อรา

15 เปอร์เซ็นต์โปรตีนเฉลี่ยของหญ้ากินนี และหญ้าขนที่ปลูกในดินชุด กำแพงแสน อัตราปุ๋ย (N/ ไร่ ) กินนี ขน

16 อิทธิพลของการตัดต่อระดับ โปรตีนหญ้า หญ้า 3 wks 6 wks D decumbens B mutica P purpureum P maximum B ruziziensis

17 การใช้อาหารหยาบเลี้ยงสัตว์ อาหารหยาบสด อาหารหยาบแห้ง หญ้าแห้ง ถั่วแห้ง หญ้าผสมถั่ว แห้ง ( hay) อาหารหยาบหมัก (silage) หญ้าหมัก หญ้าผสมถั่วหมัก หญ้าแห้งแล้วนำมาหมัก (haylage) ข้าวโพดหมัก (corn silage) etc.


ดาวน์โหลด ppt อาหาร หยาบ อาหาร หยาบ พืชอาหาร สัตว์. อาหารหยาบ (roughage) - อาหารที่มีเยื่อใย > 18% หรือ TDN 18% หรือ TDN < 60% ในสภาพ air-dry basis - เป็นอาหารหลักของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google