งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชอาหารสัตว์ Forage crops3(2-3-3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชอาหารสัตว์ Forage crops3(2-3-3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชอาหารสัตว์ Forage crops3(2-3-3)
อาหารสัตว์ Feed Concentrate Roughage พืชอาหารสัตว์ = Feed for ruminants = Roughage = Forage crops พืชแบ่งตามการปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ 2 กลุ่มใหญ่คือ พืชอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical forage crops) พืชอาหารสัตว์เขตอบอุ่น หรือเขตหนาว (Temperate forage crops)

2 ความสำเร็จของการเลี้ยงสัตว์
พันธุกรรมสัตว์ การจัดการด้านสุขศาสตร์ และการเลี้ยงสัตว์ อาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์

3 พืชอาหารสัตว์ เติบโตได้อย่างไร ?
พืชสามารถนำเอาพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์มาเก็บสะสมเป็นสารประกอบอินทรีย์ในต้นพืช และสามารถใช้อาหารสะสมนี้เปลี่ยนเป็นพลังงาน เพื่อใช้สร้างเนื้อเยื่อใหม่สำหรับการเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ หรือการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ กระบวนการทางสรีรวิทยาที่สำคัญของพืชคือ การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) และการหายใจ (Respiration)

4 Photosynthetic pathway of C 3
CO2 epidermis Stomata Intercellular space Rubisco ATP RuDP Chloroplast in Photosynthetic cell PGA CH2O ATP & NADPH CALVIN - BENSON cycle

5 Photosynthetic pathway of C 4
CO2 epidermis Stomata Rubisco Intercellular space Mesophyll OAA PEP pyruvate CO2 RuDP ATP Chloroplast in bundle sheath PGA CH2O ATP & NADPH CALVIN - BENSON cycle

6 C3 vs C4 Plants First biochemical product : CO2 carboxylase :
Phosphoglyceric acid vs Maleic acid, Aspatic acid CO2 carboxylase : RuDP ase vs PEP ase O2 limitation : Yes vs No Optimum Temp : vs oC C3 vs C4 Plants

7 C3 vs C4 Photosynthesis rate : Light saturation : Photorespiration :
45 vs mg CO2 dm-2 hr-1 Light saturation : no or at full sun vs 1/2 - 2/3 of full sun Photorespiration : yes vs no Water use efficiency (P/E) : lower vs higher

8 C3 vs C4 Morphology of leaf (CHMg appear) : Mitochondria : Species :
at mesophyll vs at both mesophyll & bundle sheath (Krantz anatomy) Mitochondria : smaller vs larger Species : most of dicotyledon vs tropical grasses in Panicoinideae

9 C3 vs C4 Productivity : Quality : lower vs highger (22 vs 80 t ha-1)
Lolium multiflorum vs Pennisetum purpureum Quality : higher vs lower

10 Growth of forage crops Vegetative stage Sexual or reproductive stage
Increase in size of existing tillers Increase in tiller number Sexual or reproductive stage New tiller development is suppressed Stem of those inflorescence buds elongate rapidly

11 Growth of forage legumes
Vegetative and reproductive stages Determinant = main apex become floral eg. Stylosanthes guianensis Indeterminant = main apex stay vegetative and some auxillary buds become floral eg. Macroptilium atropupureum cv. Siratro

12 General growth stage of forage crops
full bloom (late anthesis) late bloom (late post anthesis) milk stage (early seed) dough stage (soft dent) mature (dent , ripe seed) regrowth germination establishment early vegetative (young immature) late vegetative (before bloom) early bloom (anthesis) mid bloom

13 Flowering of forage crops
Juvenility Interaction of daylength & Temperature Photoperiod nonsensitive (Day neutral) Chloris gayana, Eragrostis curvula cv. Ermelo, Paspalum dilatatum, Leucaena leucocephala

14 Flowering of forage crops
Photoperiod sensitive Short day plants : Stylosanthes guianensis, S. humilis, Andropogon gayana, Melinis minutiflora, Paspalum plicatulum, Brachiaria ruziziensis, Panicum maximum cv. Gatton, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Stylosanthes hamata cv. Verano Long day plants : Medicago sativa, Trifolium repens, Paspalum notatum cv. Argentine, Stylosanthes guianensis var intermedia cv. Oxley Long-short day plants : Stylosanthes guianensis cv. Cook

15 Photoperiod floral stimulus is mediated by Phytochrome pigment system
Pr(P660) Pfr (P730) Day length Red light Darkness Far-red light

16 Temperature Minimun temperature 5 - 8 o C
Maximum temperature o C Optimum temperature 31 o C Temperate grasses & legumes Tropical grasses Tropical legumes Growth index

17 Moisture Rainfall amount (P) & distribution Evaporation (E)
Transpiration (T) Run off (R) S = P - E - T - R Soil water = lateral seepage + deep percolation + soil moisture storage Soil moisture availability = FC - PWP

18 Land and soil Topography and land form Soil lowland and alluvial land
upland slope land mountainous and hilly country Soil Parent materials Factors of soil formation Climate Vegetation type

19 Great group and soil series in South Thailand
Total area M rai (13.78% of THAILAND) Quartzipasments ดินชุดบาเจาะ ชุดหลังสวน ชุดหัวหิน ชุดไม้ขาว Paleadults ดินชุดอ่าวลึก ชุดชุมพร ชุดยะลา ชุดตรัง ชุดหาดใหญ่ ชุดประทิว ชุดภูเก็ต ชุดลำภูรา ชุดกระบี่ ชุดสวี ชุดท่าแซะ ชุดรือเสาะ ชุดละหาน ชุดคลองท่อม ชุดฉลอง ชุดคอหงส์ ชุดนาทวี

20 Great group and soil series in South Thailand
Plinthaquuals ชุดน้ำกระจาย ชุดวิสัย ชุดสะท้อน ชุดย่านตาขาว ชุดสตูล ชุดกันตัง Tropohumods ชุดบ้านทอน Tropaquepts ชุดตากใบ ชุดเกาะใหญ่ ชุดทุ่งค่าย ชุดบางนรา ชุดมหาโพธิ์ ชุดบางน้ำเปรี้ยว ชุดสมุทรปราการ Dystropepts ดินชุดทุ่งหว้า ชุดสะเดา Tropofibrists ดินพรุ ชุดนราธิวาส ดินเหมืองแร่ร้าง

21 Fertility of Soils in South Thailand
pH < 5.5, Al toxicity is probably occured Low to medium fertility, often found that P, N, K are insufficient and S, Mg, Cu, Zn & Ca are also insufficient for legumes Low organic matter < 1.5% CEC is low

22 Soil acidity vs crop yield
100% 100 % Yield %Al saturation pH

23 Land suitability Soil properties (Physical & chemical)
Land Capability class I to VIII Subclass is classified due to limitation eg. e = erosion, w = water regimes, s = deep soil Crop consideration (crop requirement) Economic consideration Land suitability Land Unit กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

24 เขตการใช้ที่ดินในภาคใต้
ไร่ % เขตสงวน เขตอนุรักษ์ เขตพัฒนา ข้าว ในเขตชลประทาน ช้าว นาน้ำฝนและชลประทาน ข้าว นาน้ำฝน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ไม้ผล ปศุสัตว์

25 Major land use of 14 provinces in southern Thailand

26 species adaptation Flooding or impeded drainage
Brachiaria mutica, Hymenachne pseudo-interupta, Paspalum plicatulum, Brachiaria humidicola, Panicum repens, Echinochloa spp. Aeschynomene americana, Sesbania sesban, S. rostrata Poor tolerance to flooding : Brachiaria ruziziensis, Urochloa mosambicensis, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro Drought tolerance Cenchrus ciliaris, Melinis minutriflora, Panicum antidotale, Urochloa mosambicensis, Andropogon gayanus, Leucaena leucophala, Stylosanthes hamata

27 species adaptation Tolerance to poor soil
acidic soils : legumes is more sensitive to acidity than grasses due to effect of pH on Rhizobium activity. Arachis sp. Centrosema pubescens, Pueraria phaseoloides and Stylosanthes spp. are tolerant to acid soil. Pennisetum purpureum, Panicum maximum, and Digitaria decumbens, Paspalum plicatulum are tolerant to acid soil. low fertile soil : Brachiaria humidicola. Legume is more adapted to low fertile soils than grasses if P is applied.

28 Effect of pH and Ca on relative DW & nodulation
100 % Macroptilium lateroides Desmodium uncinatum Stylosanthes humilis 100 % high Ca low Ca

29 Relative response to soil salinity of some forage species
100 % DW 50 % Salinity (s/m)

30 Estimate salt tolerance
salinity (s/m) variance Medicago sativa Macroptilium atropurpureum Vigna unguiculata Desmodium intortum Stylosanthes humilis Panicum coloratum Cholris gayana Digitaria decumbens Setaria anceps

31 การเตรียมพื้นที่ป่า ป่าละเมาะ
ลักษณะพื้นที่ ป่า ป่าละเมาะ ป่าหญ้าธรรมชาติ เช่นหญ้าคา (Imperata cylindrica) หญ้าหนวดเสือ (Heteropogon contortus) หญ้ากลม (Themeda triandra) พื้นที่ทำการเกษตรมาก่อน การเตรียมพื้นที่ป่า ป่าละเมาะ แรงคน ring barking, ตัดโค่น ถางซุย หรือสารเคมี เครื่องทุ่นแรง บุกเบิก โค่น ดันตอไม้ และจอมปลวก เผาปรน

32 การเตรียมดิน Herbicides : paraquat, glyphosate, dalapon, 2,4-D
วัตถุประสงค์ กำจัดวัชพืช และให้เกิดสภาพ seed soil contact มากที่สุด วิธีการ Cultivation or conventional tillage No cultivation (No till) Herbicides : paraquat, glyphosate, dalapon, 2,4-D Burning Grazing or Hoof cultivation Cutting

33 วัสดุปลูก (Planting materials)
เมล็ด (seed) ท่อนพันธุ์ หรือ หน่อ (vegetative propagation): หญ้าแพงโกล่า (Digitaria decumbens) หญ้าขน (Brachiaria mutica) หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) หญ้าฮิวมิดิโคล่า (Brachiaria humidicola) ถั่วพินตอย (Arachis pintoi) มี ข้อเป็นอย่างน้อย ยาว ซม. แยกกอ หรือหน่อจากต้นเดิม การตัดยอดก่อน เพื่อกระตุ้นการเกิด ตาข้าง

34 วีธีการปลูก ปักดำ 1X1 ม. หรือ .5 X 1 ม. หว่าน (Broadcasting)
โรยเป็นแถว (Band or row planting) ม. Direct drill หว่าน หรือโรยปลูกเป็นแถบ (Strip planting) ม.

35 คุณภาพของวัสดุปลูก ปราศจากสิ่งเจือปน (Free from contamination)
มีชีวิต (Viability) อัตราการงอก (Germination rate) Tetrazolium test ความแข็งแรงของต้นกล้า (Seedling Vigor) มีอายุ (Longivity) การพักตัว (Dormancy) ทางกายภาพ(Physical seed dormancy) ทางสรีวิทยาของเมล็ด (Physiological seed dormancy) แหล่งที่มา (Origin) ขนาดของเมล็ด (Seed size)

36 คุณภาพของเมล็ดพันธุ์
International Seed Testing Association (ISTA) American Organisation of Seed Associattion (AOSA) แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ Australia : CSIRO, Yates Seed Co., Pacific Seed Co. etc. CIAT เมือง Cali ประเทศโคลัมเบีย, IRRI เมือง Los Banos ประเทศ ฟิลิปปินส์ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ : สถานี / ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ กรป. กลาง & องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

37 ความล้มเหลวในการปลูกพืชอาหารสัตว์
การเตรียมดิน และเตรียมแปลงปลูก ฤดูกาล คุณภาพเมล็ด อัตราปลูก และความลึกในการปลูก การขาดน้ำ การแข่งขันกับวัชพืช การใส่ปุ๋ยรองพื้น เพื่อแก้ปัญหาดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การคลุกไรโซเบียม (สำหรับถั่วอาหารสัตว์)

38 การแก้การพักตัวของเมล็ด
Physical dormancy Mechanical scarification ตัด ขัดถูด้วยกระดาษทราย Acid scarification กรดกำมะถันเข้มข้น Hot water treatment o C for 4 sec. Physiological dormancy Storage in good conditions for immature embryo or seed with chemical inhibitor

39 Rhizobium inoculation
peat, liquid medium, agar medium สาขาจุลินทรีย์ดิน กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ข้อแนะนำในการคลุกเชื้อไรโซเบียม ใช้เชื้อ Rhizobium sp.ที่ถูกชนิดกับถั่ว ใช้เชื้อ Rhizobium sp. ที่มีชีวิต ใช้เชื้อให้พอดีกับเมล็ด คลุกแล้วปลูกทันที อย่าให้ถูกแสงแแดดจัด ห้ามคลุกปนกับ สารเคมีกำจัดรา หรือบักเตรี

40 Non-nodulating strain
Type of Rhizobium spp. Bacteria in Division Protophyte, Class Schizomycetes, Order Enbacteriales, Family Rhizobiaceae, Rhizobium vs Bradyrhizobium Effective strain Ineffective strain Non-nodulating strain Legume - Rhizobium symbiosis Infection Nodulation N2 fixation

41 Cortical region Meristematic region Vascular tissue Centroid infection Nodulation Infection thread Infection IAA Tryptophane Freeliving bacteria in soil : Bacteroid or Flagellated form

42 Symbiosis N2 fixation Nitrogenase enzyme Mo-Fe protein Fe protein
acetate Nitrogenase enzyme Mo-Fe protein Fe protein Acetyl phosphate ADP N2 Pyruvate CH2O Ferridoxin NH3 H+ , e Protein

43 Factors affecting nitrogen fixation
Internal factor amount (weight) of nodule tissue time over which nodulation & N2 fixation occured growth of legume host External factor Temperature Photosynthate supply ; defoliation effect Mineral nutrition : P, Ca, Mg, S, Mo Water stress

44 Effect of defoliation on plant & nodule dry weight in Desmodium intortum
Treatment Plant dry wt. Nodule dry wt. (g/pot) (mg/pot) control 68 (100) 405 (100) cut at 7.5 cm (11) (35) all leaves removed 11 (16) (34) half leave removed young leaves 42 (61) (52) old leaves 45 (65) (84) Figures in bracket are % of control

45 Effect of Phosphorus level on nodulation & N2 fixation of Stylosanthes humilis
P rate (kg P/ha) No. of nodule (/ plant) Nodule wt (g/plant) N2 fixation rate (mg N/nodule wt./d) N2 yield (mg/plant)

46 N2 fixation Amount c. 23 - 450 kg N/ha/yr How to measure ?
Direct measurement : Dry matter X % N2 content - N2 uptake from soil Measure in soil N2 changes Compare between pure vs mixed swards : N2 yield in mixed sward + N2 increment in soil - N2 yield in pure sward

47 ต้นทุนการทำแปลงหญ้า (บาท/ไร่/ปี)
รูซี่ หญ้าผสม หญ้าขน จัมโบ้ แรงงาน เตรียมดิน ปลูก หว่านปุ๋ย เก็บเกี่ยว วัสดุ พันธุ์ ปุ๋ย อื่น ๆ ต้นทุนต่อ กก

48 อื่น ๆ ในการปลูกสร้าง และตั้งตัวของแปลงหญ้า
Pelleting seed Hydroseeding Weeds & weed control Establishment phase Seed germination to emergence Seedling growth & survival Crown spreading and root anchorage Flowering & seeding


ดาวน์โหลด ppt พืชอาหารสัตว์ Forage crops3(2-3-3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google