งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชอาหารสัตว์ Forage crops3(2-3-3)  อาหารสัตว์ Feed  Concentrate  Roughage  พืชอาหารสัตว์ = Feed for ruminants = Roughage = Forage crops  พืชแบ่งตามการปรับตัวตามสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชอาหารสัตว์ Forage crops3(2-3-3)  อาหารสัตว์ Feed  Concentrate  Roughage  พืชอาหารสัตว์ = Feed for ruminants = Roughage = Forage crops  พืชแบ่งตามการปรับตัวตามสภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชอาหารสัตว์ Forage crops3(2-3-3)  อาหารสัตว์ Feed  Concentrate  Roughage  พืชอาหารสัตว์ = Feed for ruminants = Roughage = Forage crops  พืชแบ่งตามการปรับตัวตามสภาพ ภูมิอากาศได้ 2 กลุ่มใหญ่คือ  พืชอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical forage crops)  พืชอาหารสัตว์เขตอบอุ่น หรือเขตหนาว (Temperate forage crops)

2 ความสำเร็จของการเลี้ยง สัตว์  พันธุกรรมสัตว์  การจัดการด้านสุขศาสตร์ และการเลี้ยงสัตว์  อาหารที่มีคุณภาพและ เพียงพอต่อความต้องการ ของสัตว์

3 พืชอาหารสัตว์ เติบโตได้ อย่างไร ?  พืชสามารถนำเอาพลังงานจากรังสีดวง อาทิตย์มาเก็บสะสมเป็นสารประกอบ อินทรีย์ในต้นพืช และสามารถใช้อาหาร สะสมนี้เปลี่ยนเป็นพลังงาน เพื่อใช้สร้าง เนื้อเยื่อใหม่สำหรับการเจริญเติบโต การ เจริญพันธุ์ หรือการตอบสนองต่อ สภาพแวดล้อมได้  กระบวนการทางสรีรวิทยาที่สำคัญของ พืชคือ การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) และการหายใจ (Respiration)

4 CO 2 Stomata epidermis Intercellular space Chloroplast in Photosynthetic cell CH 2 O ATP RuDP PGA ATP & NADPHCALVIN - BENSON cycle Photosynthetic pathway of C 3 Rubisco

5 CO 2 Stomata epidermis Intercellular space Chloroplast in bundle sheath CH 2 O ATP PGA ATP & NADPH CALVIN - BENSON cycle Photosynthetic pathway of C 4 Mesophyll OAAPEP CO 2 RuDP pyruvate Rubisco

6 C3 vs C4 Plants u First biochemical product : u Phosphoglyceric acid vs Maleic acid, Aspatic acid u CO 2 carboxylase : u RuDP ase vs PEP ase u O 2 limitation : u Yes vs No u Optimum Temp : u 20 - 5 vs 30 - 5 o C

7 C3 vs C4 u Photosynthesis rate : u 45 vs 20 - 100 mg CO 2 dm -2 hr -1 u Light saturation : u no or at full sun vs 1/2 - 2/3 of full sun u Photorespiration : u yes vs no u Water use efficiency (P/E) : u lower vs higher

8 C3 vs C4 u Morphology of leaf (CHMg appear) : u at mesophyll vs at both mesophyll & bundle sheath (Krantz anatomy) u Mitochondria : u smaller vs larger u Species : u most of dicotyledon vs tropical grasses in Panicoinideae

9 C3 vs C4 Productivity : Productivity : u lower vs highger (22 vs 80 t ha -1 ) u Lolium multiflorum vs Pennisetum purpureum u Quality : u higher vs lower

10 Growth of forage crops u Vegetative stage u Increase in size of existing tillers u Increase in tiller number u Sexual or reproductive stage u New tiller development is suppressed u Stem of those inflorescence buds elongate rapidly

11 Growth of forage legumes u Vegetative and reproductive stages u Determinant = main apex become floral eg. Stylosanthes guianensis u Indeterminant = main apex stay vegetative and some auxillary buds become floral eg. Macroptilium atropupureum cv. Siratro

12 General growth stage of forage crops u germination u establishment u early vegetative (young immature) u late vegetative (before bloom) u early bloom (anthesis) u mid bloom u full bloom (late anthesis) u late bloom (late post anthesis) u milk stage (early seed) u dough stage (soft dent) u mature (dent, ripe seed) u regrowth

13 Flowering of forage crops u Juvenility u Interaction of daylength & Temperature u Photoperiod nonsensitive (Day neutral) Chloris gayana, Eragrostis curvula cv. Ermelo, Paspalum dilatatum, Leucaena leucocephala

14 Flowering of forage crops u Photoperiod sensitive u Short day plants : Stylosanthes guianensis, S. humilis, Andropogon gayana, Melinis minutiflora, Paspalum plicatulum, Brachiaria ruziziensis, Panicum maximum cv. Gatton, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Stylosanthes hamata cv. Verano u Long day plants : Medicago sativa, Trifolium repens, Paspalum notatum cv. Argentine, Stylosanthes guianensis var intermedia cv. Oxley u Long-short day plants : Stylosanthes guianensis cv. Cook

15 Photoperiod u floral stimulus is mediated by Phytochrome pigment system u Pr(P660) Pfr (P730) u Day length Darkness Far-red light Red light

16 Temperature u Minimun temperature 5 - 8 o C u Maximum temperature 50 - 52 o C u Optimum temperature 31 o C 1020304050 Temperate grasses & legumes Tropical legumes Tropical grasses Growth index

17 Moisture u Rainfall amount ( P ) & distribution u Evaporation ( E ) u Transpiration ( T ) u Run off ( R ) u S = P - E - T - R u Soil water = lateral seepage + deep percolation + soil moisture storage u Soil moisture availability = FC - PWP

18 Land and soil u Topography and land form u lowland and alluvial land u upland u slope land u mountainous and hilly country u Soil u Parent materials u Factors of soil formation u Climate u Vegetation type

19 Great group and soil series in South Thailand u Total area 44.19 M rai ( 13.78% of THAILAND)  Quartzipasments ดินชุดบาเจาะ ชุดหลังสวน ชุดหัวหิน ชุดไม้ขาว  Paleadults ดินชุดอ่าวลึก ชุดชุมพร ชุดยะลา ชุดตรัง ชุดหาดใหญ่ ชุดประทิว ชุดภูเก็ต ชุด ลำภูรา ชุดกระบี่ ชุดสวี ชุดท่าแซะ ชุดรือ เสาะ ชุดละหาน ชุดคลองท่อม ชุดฉลอง ชุด คอหงส์ ชุดนาทวี

20  Plinthaquuals ชุดน้ำกระจาย ชุดวิสัย ชุด สะท้อน ชุดย่านตาขาว ชุดสตูล ชุดกันตัง  Tropohumods ชุดบ้านทอน  Tropaquepts ชุดตากใบ ชุดเกาะใหญ่ ชุด ทุ่งค่าย ชุดบางนรา ชุดมหาโพธิ์ ชุดบาง น้ำเปรี้ยว ชุดสมุทรปราการ  Dystropepts ดินชุดทุ่งหว้า ชุดสะเดา  Tropofibrists ดินพรุ ชุดนราธิวาส  ดินเหมืองแร่ร้าง Great group and soil series in South Thailand

21 Fertility of Soils in South Thailand u pH < 5.5, Al toxicity is probably occured u Low to medium fertility, often found that P, N, K are insufficient and S, Mg, Cu, Zn & Ca are also insufficient for legumes u Low organic matter < 1.5% u CEC is low

22 4.04.44.85.25.66.0pH Soil acidity vs crop yield Soil acidity vs crop yield %Al saturation Yield 100%

23 Land suitability u Soil properties (Physical & chemical) u Land Capability class I to VIII u Subclass is classified due to limitation eg. e = erosion, w = water regimes, s = deep soil u Crop consideration (crop requirement) u Economic consideration u Land suitability u Land Unit  กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

24 เขตการใช้ที่ดินในภาคใต้ เขตสงวน 15 491 10735.05 เขตอนุรักษ์ 7 201 452 16.30 เขตพัฒนา ข้าว ในเขตชลประทาน 2 109 009 4.77 ช้าว นาน้ำฝนและชลประทาน 1 525 807 3.45 ข้าว นาน้ำฝน 3 504 790 7.93 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 8 441 440 19.10 มะพร้าว 858 767 1.94 ไม้ผล 1 972 185 4.46 ปศุสัตว์ 2 451 331 5.55 ไร่ %

25 Major land use of 14 provinces in southern Thailand

26 species adaptation u Flooding or impeded drainage u Brachiaria mutica, Hymenachne pseudo-interupta, Paspalum plicatulum, Brachiaria humidicola, Panicum repens, Echinochloa spp. Aeschynomene americana, Sesbania sesban, S. rostrata u Poor tolerance to flooding : Brachiaria ruziziensis, Urochloa mosambicensis, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro u Drought tolerance u Cenchrus ciliaris, Melinis minutriflora, Panicum antidotale, Urochloa mosambicensis, Andropogon gayanus, Leucaena leucophala, Stylosanthes hamata

27 species adaptation u Tolerance to poor soil u acidic soils : legumes is more sensitive to acidity than grasses due to effect of pH on Rhizobium activity. Arachis sp. Centrosema pubescens, Pueraria phaseoloides and Stylosanthes spp. are tolerant to acid soil. Pennisetum purpureum, Panicum maximum, and Digitaria decumbens, Paspalum plicatulum are tolerant to acid soil. u low fertile soil : Brachiaria humidicola. Legume is more adapted to low fertile soils than grasses if P is applied.

28 Effect of pH and Ca on relative DW & nodulation Macroptilium lateroides Desmodium uncinatumStylosanthes humilis 4.04.55.05.5 100 % high Calow Ca

29 Relative response to soil salinity of some forage species Salinity (s/m) 100 % DW 50 %

30 Estimate salt tolerance salinity (s/m) variance Medicago sativa1.881.02 0.900 Macroptilium atropurpureum1.780.95 0.979 Vigna unguiculata1.290.72 0.999 Desmodium intortum0.850.79 0.998 Stylosanthes humilis0.840.51 0.997 Panicum coloratum3.251.70 0.956 Cholris gayana2.902.32 0.996 Digitaria decumbens2.771.47 0.839 Setaria anceps1.050.60 0.962

31 การเตรียมพื้นที่  ลักษณะพื้นที่  ป่า  ป่าละเมาะ  ป่าหญ้าธรรมชาติ เช่นหญ้าคา (Imperata cylindrica) หญ้าหนวดเสือ (Heteropogon contortus) หญ้ากลม (Themeda triandra)  พื้นที่ทำการเกษตรมาก่อน  การเตรียมพื้นที่ป่า ป่าละเมาะ  แรงคน ring barking, ตัดโค่น ถางซุย หรือ สารเคมี  เครื่องทุ่นแรง บุกเบิก โค่น ดันตอไม้ และจอม ปลวก เผาปรน

32 การเตรียมดิน  วัตถุประสงค์  กำจัดวัชพืช และให้เกิดสภาพ seed soil contact มากที่สุด  วิธีการ  Cultivation or conventional tillage  No cultivation (No till)  Herbicides : paraquat, glyphosate, dalapon, 2,4-D  Burning  Grazing or Hoof cultivation  Cutting

33 วัสดุปลูก (Planting materials)  เมล็ด (seed)  ท่อนพันธุ์ หรือ หน่อ (vegetative propagation): หญ้าแพงโกล่า (Digitaria decumbens) หญ้าขน (Brachiaria mutica) หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) หญ้าฮิวมิดิ โคล่า (Brachiaria humidicola) ถั่วพิน ตอย (Arachis pintoi)  มี 1 -2 ข้อเป็นอย่างน้อย ยาว 15 - 30 ซม.  แยกกอ หรือหน่อจากต้นเดิม  การตัดยอดก่อน เพื่อกระตุ้นการเกิด ตาข้าง

34 วีธีการปลูก  ปักดำ 1X1 ม. หรือ.5 X 1 ม.  หว่าน (Broadcasting)  โรยเป็นแถว (Band or row planting).5 - 1 ม.  Direct drill  หว่าน หรือโรยปลูกเป็นแถบ (Strip planting) 3 - 8 ม.

35 คุณภาพของวัสดุปลูก  ปราศจากสิ่งเจือปน (Free from contamination)  มีชีวิต (Viability)  อัตราการงอก (Germination rate)  Tetrazolium test  ความแข็งแรงของ ต้นกล้า (Seedling Vigor)  มีอายุ (Longivity)  การพักตัว (Dormancy)  ทางกายภาพ (Physical seed dormancy)  ทางสรีวิทยาของเมล็ด (Physiological seed dormancy)  แหล่งที่มา (Origin)  ขนาดของเมล็ด (Seed size)

36 คุณภาพของเมล็ดพันธุ์  International Seed Testing Association (ISTA)  American Organisation of Seed Associattion (AOSA)  แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์  Australia : CSIRO, Yates Seed Co., Pacific Seed Co. etc.  CIAT เมือง Cali ประเทศโคลัมเบีย, IRRI เมือง Los Banos ประเทศ ฟิลิปปินส์  กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ : สถานี / ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์  กรป. กลาง & องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโค นม

37 ความล้มเหลวในการปลูกพืช อาหารสัตว์  การเตรียมดิน และเตรียมแปลงปลูก  ฤดูกาล  คุณภาพเมล็ด  อัตราปลูก และความลึกในการปลูก  การขาดน้ำ  การแข่งขันกับวัชพืช  การใส่ปุ๋ยรองพื้น เพื่อแก้ปัญหาดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  การคลุกไรโซเบียม ( สำหรับถั่วอาหาร สัตว์ )

38 การแก้การพักตัวของ เมล็ด u Physical dormancy  Mechanical scarification ตัด ขัดถูด้วยกระดาษ ทราย  Acid scarification กรดกำมะถันเข้มข้น u Hot water treatment 80 - 100 o C for 4 sec. u Physiological dormancy u Storage in good conditions for immature embryo or seed with chemical inhibitor

39 Rhizobium inoculation u peat, liquid medium, agar medium  สาขาจุลินทรีย์ดิน กองปฐพีวิทยา กรม วิชาการเกษตร  ข้อแนะนำในการคลุกเชื้อไรโซเบียม  ใช้เชื้อ Rhizobium sp. ที่ถูกชนิดกับถั่ว  ใช้เชื้อ Rhizobium sp. ที่มีชีวิต  ใช้เชื้อให้พอดีกับเมล็ด  คลุกแล้วปลูกทันที อย่าให้ถูกแสงแแดด จัด  ห้ามคลุกปนกับ สารเคมีกำจัดรา หรือบัก เตรี

40 Type of Rhizobium spp. u Bacteria in Division Protophyte, Class Schizomycetes, Order Enbacteriales, Family Rhizobiaceae, u Rhizobium vs Bradyrhizobium u Effective strain u Ineffective strain u Non-nodulating strain u Legume - Rhizobium symbiosis u Infection u Nodulation u N 2 fixation

41 Freeliving bacteria in soil : Bacteroid or Flagellated form IAA Tryptophane Cortical region Meristematic region Vascular tissue Centroid infection Infection thread Nodulation Infection

42 Symbiosis N 2 fixation Nitrogenase enzyme Mo-Fe protein Fe protein NH3 Ferridoxin Pyruvate Acetyl phosphate N2N2 CH 2 O Protein H +, e ADP acetate

43 Factors affecting nitrogen fixation u Internal factor u amount (weight) of nodule tissue time over which nodulation & N 2 fixation occured u growth of legume host u External factor u Temperature u Photosynthate supply ; defoliation effect u Mineral nutrition : P, Ca, Mg, S, Mo u Water stress

44 Effect of defoliation on plant & nodule dry weight in Desmodium intortum Treatment Plant dry wt. Nodule dry wt. (g/pot)(mg/pot) control68 (100)405 (100) cut at 7.5 cm 7 (11)142 (35) all leaves removed 11 (16)135 (34) half leave removed young leaves42 (61)214 (52) old leaves45 (65)340 (84) Figures in bracket are % of control

45 Effect of Phosphorus level on nodulation & N 2 fixation of Stylosanthes humilis P rate (kg P/ha) 0 3 612.5 25 No. of nodule10154055 148 (/ plant) Nodule wt..1.41.1 3.3 8.5 (g/plant) N 2 fixation rate 17820 39 53 (mg N/nodule wt./d) N 2 yield 68.510.5 12 14 (mg/plant)

46 N 2 fixation u Amount c. 23 - 450 kg N/ha/yr u How to measure ? 4 Direct measurement : Dry matter X % N 2 content - N 2 uptake from soil 4 Measure in soil N 2 changes 4 Compare between pure vs mixed swards : N 2 yield in mixed sward + N 2 increment in soil - N 2 yield in pure sward

47 ต้นทุนการทำแปลงหญ้า ( บาท / ไร่ / ปี ) รูซี่หญ้าผสมหญ้าขนจัมโบ้ แรงงาน 2514108526352181  เตรียมดิน 113 133 105 106  ปลูก 58 158 92 18  หว่านปุ๋ย 273 14 312 510  เก็บเกี่ยว 2069 781 2126 1546 วัสดุ 768 480 559 989  พันธุ์ 38 114 14 66  ปุ๋ย 614 310 479 873  อื่น ๆ 117 57 66 50 ต้นทุนต่อ กก.14.18.23.16

48 อื่น ๆ ในการปลูกสร้าง และตั้งตัวของแปลง หญ้า u Pelleting seed u Hydroseeding u Weeds & weed control u Establishment phase u Seed germination to emergence u Seedling growth & survival u Crown spreading and root anchorage u Flowering & seeding


ดาวน์โหลด ppt พืชอาหารสัตว์ Forage crops3(2-3-3)  อาหารสัตว์ Feed  Concentrate  Roughage  พืชอาหารสัตว์ = Feed for ruminants = Roughage = Forage crops  พืชแบ่งตามการปรับตัวตามสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google