งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Algorithm to Find Frequent Itemsets Association Rules Goal: Provide an overview of basic Association Rule mining techniques Association Rules Problem.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Algorithm to Find Frequent Itemsets Association Rules Goal: Provide an overview of basic Association Rule mining techniques Association Rules Problem."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Algorithm to Find Frequent Itemsets

3 Association Rules Goal: Provide an overview of basic Association Rule mining techniques Association Rules Problem Overview – Large itemsets Association Rules Algorithms – Apriori – FP-Growth – Index-BitTableFI

4 Association Rule Techniques Step1: Find Large Frequent Itemsets. Step 2: Generate rules from frequent itemsets.

5 Apriori Scan DB

6 Scan DB

7

8 Scan DB

9

10

11 FP-growth การหา Frequent Itemsets ด้วยอัลกอริทึม FP-growth ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1. สร้าง FP-tree จากฐานข้อมูลที่กำหนดโดยจะมีการ อ่านฐานข้อมูล 2 ครั้ง  อ่านฐานข้อมูลครั้งที่ 1 เพื่อนับค่าความถี่ของ แต่ละ items และทำการตัด items ที่มีค่าความถี่ ขั้นต่ำออก หลังจากนั้นนำ items ที่เหลือมา เรียงลำดับตามค่าความถี่ของแต่ละ items จาก มากไปน้อยในตารางที่เรียกว่า Hash Table  อ่านฐานข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อสร้าง FP-tree 2. หา Frequent Itemsets จาก FP-tree

12  อ่านฐานข้อมูลครั้งที่ 1 เพื่อนับค่าความถี่ของ แต่ละ items และทำการตัด items ที่มี ค่าความถี่ขั้นต่ำออก หลังจากนั้นนำ items ที่ เหลือมาเรียงลำดับตามค่าความถี่ของแต่ละ items จากมากไปน้อยในตารางที่เรียกว่า Hash Table ตัด 4 ออก แล้ว

13

14

15

16

17

18

19

20 Index-BitTableFI อ่านฐานข้อมูลเพียง 1 ครั้ง – ลงรหัสโดยแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบบิตแมป เวกเตอร์ เรียกว่าตาราง BitTable – นับค่าความถี่ของแต่ละ items และทำการตัด items ที่มีค่าความถี่ขั้นต่ำออก จะได้ Frequent 1-itemsets – หา Index array ของแต่ละ Frequent item โดยการ ดำเนินการ AND ระหว่างบิตแมปเวกเตอร์ของทราน แซคชั่นที่ Item นั้นปรากฎ – นำ Index array ไปหา Frequent k-itemsets

21 (2,3) (2,5) (2,3,5) (3,5) (1,3)

22


ดาวน์โหลด ppt Algorithm to Find Frequent Itemsets Association Rules Goal: Provide an overview of basic Association Rule mining techniques Association Rules Problem.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google