งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสัมมนากฏหมายคอมกับชีวิตประจำวัน AIT Conference Center 16 ตุลาคม 2550 ข้อพึงตระหนักและควรระวัง เกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัวในยุคไซ เบอร์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสัมมนากฏหมายคอมกับชีวิตประจำวัน AIT Conference Center 16 ตุลาคม 2550 ข้อพึงตระหนักและควรระวัง เกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัวในยุคไซ เบอร์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสัมมนากฏหมายคอมกับชีวิตประจำวัน AIT Conference Center 16 ตุลาคม 2550 ข้อพึงตระหนักและควรระวัง เกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัวในยุคไซ เบอร์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Surasak.S@ku.ac.th สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Surasak.S@ku.ac.th

2 2 Kasetsart University Office of Computer Services หัวข้อบรรยาย ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว พรบ. ฉบับใหม่กับความเป็นส่วนตัว พรบ. ฉบับใหม่กับความเป็นส่วนตัว ข้อพึงตระหนักและระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว ข้อพึงตระหนักและระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว

3 3 Kasetsart University Office of Computer Services อะไรคือความเป็นส่วนตัว? ความหมายโดยทั่วไป : เรื่องเฉพาะตัวที่ไม่ ต้องการเปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ ความหมายโดยทั่วไป : เรื่องเฉพาะตัวที่ไม่ ต้องการเปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ ความเป็นส่วนตัวมักเกี่ยวโยงกับการไม่เปิดเผย ตัวตน (anonymity) ความเป็นส่วนตัวมักเกี่ยวโยงกับการไม่เปิดเผย ตัวตน (anonymity) ประเด็น : ความเป็นส่วนตัวมักไม่มีขอบเขตที่ ชัดเจน และยังแตกต่างไปตามบุคคล ประเด็น : ความเป็นส่วนตัวมักไม่มีขอบเขตที่ ชัดเจน และยังแตกต่างไปตามบุคคล

4 4 Kasetsart University Office of Computer Services ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ความมั่นคงปลอดภัยมักมีประเด็นสวนทางกับความเป็น ส่วนตัว ความมั่นคงปลอดภัยมักมีประเด็นสวนทางกับความเป็น ส่วนตัว กฏหมายความมั่นคงปลอดภัยในบางประเทศอาจ ขัดแย้งกับความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการ แสดงออก กฏหมายความมั่นคงปลอดภัยในบางประเทศอาจ ขัดแย้งกับความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการ แสดงออก พรบ. ว่าด้วยการะทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 มี ผลกระทบใดต่อความเป็นส่วนตัวหรือไม่ อย่างไร? พรบ. ว่าด้วยการะทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 มี ผลกระทบใดต่อความเป็นส่วนตัวหรือไม่ อย่างไร?

5 5 Kasetsart University Office of Computer Services หัวข้อบรรยาย ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว พรบ. ฉบับใหม่กับความเป็นส่วนตัว พรบ. ฉบับใหม่กับความเป็นส่วนตัว ข้อพึงตระหนักและระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว ข้อพึงตระหนักและระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว

6 6 Kasetsart University Office of Computer Services การให้อำนาจเจ้าหน้าที่ มาตรา 16 : พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ (ใน กรณีมีเหตุอันควรสงสัย) มาตรา 16 : พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ (ใน กรณีมีเหตุอันควรสงสัย) สั่งให้ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ สั่งให้ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบ/ข้อมูล/ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบ/ข้อมูล/ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ถอดรหัสลับของข้อมูล ถอดรหัสลับของข้อมูล เรียกดูข้อมูลจราจร (ไม่รวมถึงเนื้อหาของข้อมูลที่ บุคคลมีติดต่อถึงกัน) เรียกดูข้อมูลจราจร (ไม่รวมถึงเนื้อหาของข้อมูลที่ บุคคลมีติดต่อถึงกัน)

7 7 Kasetsart University Office of Computer Services การบังคับให้เก็บข้อมูลจราจร มาตรา 24 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณี จำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ เกินสามสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน เป็นกรณี พิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ มาตรา 24 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณี จำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ เกินสามสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน เป็นกรณี พิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

8 8 Kasetsart University Office of Computer Services ข้อมูลที่ต้องเก็บ (กลุ่ม Carrier) ข้อมูลที่สามารถระบุและติดตามถึง แหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง และทางสายที่ผ่าน ผู้ประกอบ กิจการโทรคมนาคมและ กิจการกระจายภาพและเสียง ข้อมูลชุมสาย หมายเลขโทรศัพท์ / วงจร ชื่อ / ที่อยู่ ผู้ใช้บริการ วัน เวลา ที่ตั้งของ Cell ID วัน เวลาเริ่มและสิ้นสุดการใช้ Cell ID ที่เริ่มติดต่อ

9 9 Kasetsart University Office of Computer Services ข้อมูลที่ต้องเก็บ (กลุ่ม provider) (I) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกิดจาก การเข้าถึงระบบเครือข่าย (Access log) การเข้าถึง วัน เวลา การติดต่อของไคลเอ็นต์ User ID IP Address Calling Line ID ผู้ให้บริการเข้าถึงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการเช่าระบบ ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต

10 10 Kasetsart University Office of Computer Services ข้อมูลที่ต้องเก็บ (กลุ่ม provider) (II) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องที่ให้บริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail log) Messsage ID Sender/Receiver Address Status Indicator Client IP Address วัน เวลา การติดต่อเข้าไคลเอ็นต์ Mail Server IP Address User ID (if exists) POP/IMAP log

11 11 Kasetsart University Office of Computer Services ข้อมูลที่ต้องเก็บ (กลุ่ม provider) (III) ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากการโอนแฟ้ม ข้อมูลบนเครื่องให้บริการโอนแฟ้มข้อมูล (FTP log) บันทึกการเข้าถึง วัน เวลา การติดต่อของไคลเอ็นต์ Client IP Address User ID (if exists) โฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ที่ถ่ายโอน

12 12 Kasetsart University Office of Computer Services ข้อมูลที่ต้องเก็บ (กลุ่ม provider) (IV) ข้อมูลอินเทอร์เน็ต บนเครื่องผู้ให้บริการเว็บ (Web log) บันทึกการเข้าถึง วัน เวลา การติดต่อของไคลเอ็นต์ Client IP Address ข้อมูลคำสั่งการใช้งานระบบ URI

13 13 Kasetsart University Office of Computer Services ข้อมูลที่ต้องเก็บ (กลุ่ม provider) (V) Usenet บันทึกการเข้าถึง วัน เวลา การติดต่อของไคลเอ็นต์ หมายเลขพอร์ต ชื่อเครื่อง Message ID

14 14 Kasetsart University Office of Computer Services ข้อมูลที่ต้องเก็บ (กลุ่ม provider) (VI) ข้อมูลที่เกิดจากการตอบโต้กัน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Chat log) วัน เวลา การติดต่อของไคลเอ็นต์ ชื่อเครื่อง Client IP Address

15 15 Kasetsart University Office of Computer Services หัวข้อบรรยาย ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว พรบ. ฉบับใหม่กับความเป็นส่วนตัว พรบ. ฉบับใหม่กับความเป็นส่วนตัว ข้อพึงตระหนักและระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว ข้อพึงตระหนักและระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว

16 16 Kasetsart University Office of Computer Services ความเป็นส่วนตัวที่เรามักให้โดยไม่ระวัง ข้อมูลบริการเว็บ ข้อมูลบริการเว็บ ข้อมูลบริการฟรีอีเมล ข้อมูลบริการฟรีอีเมล

17 17 Kasetsart University Office of Computer Services Gmail Term of Use (I) 4. Content of the Service. Google takes … this Agreement. Google also reserves the right to access, read, preserve, and disclose any information as it reasonably believes is necessary to (a) satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request, (b) enforce this Agreement, including investigation of potential violations hereof, (c) detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues (including, without limitation, the filtering of spam), (d) respond to user support requests, or (e) protect the rights, property or safety of Google, its users and the public. …

18 18 Kasetsart University Office of Computer Services Gmail Term of Use (II) 7. Privacy. …… Google understands that privacy is important to you. You do, however, agree that Google may monitor, edit or disclose your personal information, including the content of your emails, if required to do so in order to comply with any valid legal process or governmental request (such as a search warrant, subpoena, statute, or court order), or as otherwise provided in these Terms of Use and the Gmail Privacy Policy. ……

19 19 Kasetsart University Office of Computer Services Hotmail Service Agreement 7. Materials You Post or Provide; Communications Monitoring.... However, by posting or otherwise providing your submission, you are granting to the public permission to use, copy, distribute, display, and modify your submission, each in connection with the Service, and to publish your name in connection with your submission. You also give the public permission to grant this permission to other persons. This section only applies for legal content, and to the extent that use and publishing of such legal content does not breach the law. ….

20 20 Kasetsart University Office of Computer Services MSN Privacy Statement (I) การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน …. Microsoft จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน ของท่าน อีกทั้งอาจมีการรวบรวมข้อมูลทาง ประชากรศาสตร์ เช่น รหัสไปรษณีย์ อายุ เพศ ความสนใจ และสิ่งที่ท่านชื่นชอบเป็นพิเศษ ในบางเว็บไซท์ของ MSN นั้น Microsoft จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน ของท่าน อีกทั้งอาจมีการรวบรวมข้อมูลทาง ประชากรศาสตร์ เช่น รหัสไปรษณีย์ อายุ เพศ ความสนใจ และสิ่งที่ท่านชื่นชอบเป็นพิเศษ ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำไปรวมกับข้อมูลที่ได้จาก บริการหรือจากบริษัทอื่นๆ ของ Microsoft

21 21 Kasetsart University Office of Computer Services MSN Privacy Statement (II) การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน …. เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชม ของท่าน เช่น เว็บไซท์ที่ท่านได้เข้าไปดู ลิงก์ที่ ท่านคลิก หรือกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับเว็บไซท์และ บริการของ MSN และอาจรวมไปถึงข้อมูลที่ เบราว์เซอร์ของท่านได้ส่งไปยังเว็บไซท์ที่ท่านได้ เข้าไป เช่น ที่อยู่ IP ชนิดของเบราว์เซอร์และ ภาษา เวลาในการเข้าสู่และที่อยู่เว็บไซท์ที่ใช้ อ้างอิงเป็นต้น ….

22 22 Kasetsart University Office of Computer Services MSN Privacy Statement (III) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Microsoft เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการดำเนินงาน MSN และให้บริการตามความประสงค์ ของท่าน บริการเหล่านี้อาจรวมถึงการแสดงเนื้อหาส่วน บุคคล ตลอดจนการโฆษณา ซึ่งอาศัยข้อมูลที่เราได้ เก็บรวบรวมไว้ เพื่อการให้บริการที่สามารถเชื่อมกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft ฉะนั้นบริการ อื่นของ Microsoft อาจเข้าสู่หรือใช้ข้อมูลเหล่านี้ตาม ความจำเป็น….. Microsoft เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการดำเนินงาน MSN และให้บริการตามความประสงค์ ของท่าน บริการเหล่านี้อาจรวมถึงการแสดงเนื้อหาส่วน บุคคล ตลอดจนการโฆษณา ซึ่งอาศัยข้อมูลที่เราได้ เก็บรวบรวมไว้ เพื่อการให้บริการที่สามารถเชื่อมกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft ฉะนั้นบริการ อื่นของ Microsoft อาจเข้าสู่หรือใช้ข้อมูลเหล่านี้ตาม ความจำเป็น…..

23 23 Kasetsart University Office of Computer Services MSN Privacy Statement (IV) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน …. Microsoft จะไม่นำรายชื่อผู้ใช้บริการ MSN ไปขาย หรือให้บุคคลอื่นเช่า ซึ่งในบางครั้ง เราอาจติดต่อกับ ท่านในนามบุคคลที่สามซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ Microsoft จะไม่นำรายชื่อผู้ใช้บริการ MSN ไปขาย หรือให้บุคคลอื่นเช่า ซึ่งในบางครั้ง เราอาจติดต่อกับ ท่านในนามบุคคลที่สามซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อ นำเสนอบริการหรือข้อเสนอที่ท่านอาจสนใจ ในกรณี เช่นนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่ สาม และเราไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรือการเป็นสมาชิกพรรค การเมือง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

24 24 Kasetsart University Office of Computer Services MSN Privacy Statement (V) ในบางโอกาส เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเสนอบริการ บางอย่างในนามของเรา เช่น การจัดการและนำส่ง จดหมาย การสนับสนุนลูกค้าดำเนินธุรกรรม หรือทำ การวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา ซึ่งเราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านั้นตาม ความจำเป็นเท่านั้น ในบางโอกาส เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเสนอบริการ บางอย่างในนามของเรา เช่น การจัดการและนำส่ง จดหมาย การสนับสนุนลูกค้าดำเนินธุรกรรม หรือทำ การวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา ซึ่งเราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านั้นตาม ความจำเป็นเท่านั้น โดยมีข้อบังคับว่าบริษัท เหล่านั้นต้องรักษาความลับในข้อมูลของท่าน และ ห้ามนำข้อมูลไปใช้เพื่อการอื่นโดยเด็ดขาด

25 25 Kasetsart University Office of Computer Services MSN Privacy Statement (VI) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในเว็บไซท์นี้อาจถูก จัดเก็บและดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ ประเทศอื่น ซึ่ง Microsoft หรือบริษัทในเครือ บริษัท สาขา หรือตัวแทนที่มีกิจการดำเนินอยู่ และโดยการใช้ เว็บไซท์นี้ ถือว่าท่านยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลใน ลักษณะนี้ออกนอกประเทศของท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในเว็บไซท์นี้อาจถูก จัดเก็บและดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ ประเทศอื่น ซึ่ง Microsoft หรือบริษัทในเครือ บริษัท สาขา หรือตัวแทนที่มีกิจการดำเนินอยู่ และโดยการใช้ เว็บไซท์นี้ ถือว่าท่านยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลใน ลักษณะนี้ออกนอกประเทศของท่านได้ Microsoft ใช้ หลักปฏิบัติ safe harbor framework ของกระทรวง พาณิชย์สหรัฐฯว่าด้วยการเก็บรวบรวม การใช้ และ รักษาข้อมูลจากสหภาพยุโรป

26 26 Kasetsart University Office of Computer Services ข้อแนะนำ ใช้ฟรีอีเมลเฉพาะกรณีที่จำเป็น ใช้ฟรีอีเมลเฉพาะกรณีที่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ฟรีอีเมลเมื่อต้องส่งข้อมูลที่มีความสำคัญสูง หรือเป็นความลับ หลีกเลี่ยงการใช้ฟรีอีเมลเมื่อต้องส่งข้อมูลที่มีความสำคัญสูง หรือเป็นความลับ เข้ารหัสลับทุกครั้งหากจำเป็นต้องใช้สำหรับส่งข้อมูลสำคัญ เข้ารหัสลับทุกครั้งหากจำเป็นต้องใช้สำหรับส่งข้อมูลสำคัญ ใช้ฟรีอีเมลเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว ใช้ฟรีอีเมลเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว ใช้อีเมลประจำองค์กรเมื่อปฏิบัติหน้าที่ ใช้อีเมลประจำองค์กรเมื่อปฏิบัติหน้าที่

27 27 Kasetsart University Office of Computer Services Q&A Surasak.S@ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt งานสัมมนากฏหมายคอมกับชีวิตประจำวัน AIT Conference Center 16 ตุลาคม 2550 ข้อพึงตระหนักและควรระวัง เกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัวในยุคไซ เบอร์ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google