งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 16."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 16

2 . register relative ตำแหน่งข้อมูล [ เรจิสเตอร์ +- นิพจน์ค่าคงที่ ] ตำแหน่งข้อมูล [ เรจิสเตอร์ +- นิพจน์ค่าคงที่ ]หรือ [ เรจิสเตอร์ +- นิพจน์ค่าคงที่ ] [ เรจิสเตอร์ +- นิพจน์ค่าคงที่ ] หมายเหตุ displacement ขนาด 8 หรือ 16 บิต เป็นระยะห่างจากค่า ในเรจิสเตอร์ เช่น mov si,2 mov ax,arry[si] mov ax,arry[si] หมายเหตุ lea dx,arry[si] กับ mov dx, offset arry[si] ต่างกัน AB CD AX AH AL 00 02 SI AB CDDS:arry +2 DS : arry+3

3 . base indexed [ เรจิสเตอร์ฐาน ] [ เรจิสเตอร์ดรรชนี ] [ เรจิสเตอร์ฐาน ] [ เรจิสเตอร์ดรรชนี ] เช่น mov ax,[bx][si] AB CD AX AH AL BX AB CD SI DS:0 000

4 . relative base indexed ตำแหน่งข้อมูล [ เรจิสเตอร์ฐาน +- นิพจน์ค่าคงที่ ] [ เรจิ สเตอร์ดรรชนี +- นิพจน์ค่าคงที่ ] หรือ [ เรจิสเตอร์ฐาน +- นิพจน์ค่าคงที่ ] [ เรจิสเตอร์ดรรชนี +- นิพจน์ค่าคงที่ ] [ เรจิสเตอร์ฐาน +- นิพจน์ค่าคงที่ ] [ เรจิสเตอร์ดรรชนี +- นิพจน์ค่าคงที่ ] เช่น mov ax,myvar[bx][si] AB CD AX AH AL BX AB CD SI DS:myv ar


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google