งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงาน ของภาควิชาพยาธิวิทยา รศ. พญ. เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 30 ต. ค.52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงาน ของภาควิชาพยาธิวิทยา รศ. พญ. เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 30 ต. ค.52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงาน ของภาควิชาพยาธิวิทยา รศ. พญ. เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 30 ต. ค.52

2 ข้อมูลอาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา อาจารย์จำนวนคน อาจารย์-MD18  MD15  MD, PhD3 อาจารย์-non-MD8  PhD5  Master3 รวม 26 ขณะนี้ลาศึกษาต่อ 2 คน เหลือ 24 คน

3 1. ระดับก่อนปริญญา  เป็นผู้ประสานงานหลักรายวิชา 364-351, 364-101  ร่วมสอนใน Block ต่างๆ ชั้น คลินิก และปรีคลินิก ภาระงานสอน ชั้น preclinic ชม บรรยาย 72 ปฏิบัติการ 123 Facilitator PBL906 Clinical correlation15 ชั้น clinic บรรยาย 108 Team teaching29 ER round16 ER conference4 ภาระงานสอน ปี 2551

4 ภาระงานสอน ชั่วโมง, คน ปี 49 ปี 50 ปี 51 บรรยาย แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 (วิทยฯ พื้นฐาน)1.555 บรรยาย เวชศาสตร์ฉุกเฉิน54- แพทย์ใช้ทุนสาขาพยาธิวิทยาคลินิก แพทย์ใช้ทุนสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 1 คน - 2 คน 1 คน 2 คน Elective patho พจบ/พชท ศัลย์/สูติ16 คน17 คน16 คน บรรยาย/ปฏิบัติการ/Group discussion หลักสูตร ชีว เวชศาสตร์,Molecular biology&Bioinformatics 12.5+1616.5+615+8 2. ระดับหลัง ปริญญา หลักสูตร ป.บัณฑิต/board training สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตร ป.บัณฑิต/board training สาขาพยาธิวิทยาคลินิก การเรียนการสอน

5 สื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning Anatomical Pathology : Case of the Month Surgico-Radio-Pathological Case Conference CAI VDO streaming

6

7

8

9 Introduction ความรู้ทางด้านพยาธิวิทยาเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญทางการแพทย์ เปรียบเสมือนลำต้นของต้นไม้ ในการเชื่อมโยงความรู้ทางด้าน basic science อันเปรียบ เหมือนราก เข้ากับกิ่งก้านสาขา อันได้แก่ ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ใน ทางการแพทย์ อาทิ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ เป็นต้น วิชาพยาธิวิทยาช่วยเสริมสร้าง ความเข้าใจภาวะหรือโรคในผู้ป่วยที่ พบเจอในชีวิตประจำวัน บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าใจในพยาธิกำเนิด และพยาธิสภาพของโรคเป็น อย่างดีนั้น จะทำให้สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการท่องจำ ซึ่งมี โอกาสที่จะลืมได้ง่าย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งเสริมและ สนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งตำรา วารสาร และข้อมูลบน อินเตอร์เนต โดยที่แหล่งความรู้ทางพยาธิวิทยาบนอินเตอร์เนตนั้น เกือบทั้งหมดเป็นของ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนั้น ภาควิชาพยาธิวิทยาจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือก หนึ่ง สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกที่ต้องเรียนวิชาพยาธิวิทยา และนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิคที่ ต้องการทบทวน ความรู้เดิมที่เคยเรียนมาแล้ว รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจท่านอื่นด้วย โดยจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเนื้อหาทุกเดือน

10

11

12

13

14

15

16 การประชุมวิชาการร่วมระหว่างภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา และ ภาควิชาพยาธิวิทยา หรือ Surgico- Radio-Pathological conference (SRP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีขึ้น เป็นประจำทุกวัน ศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 8.15 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 1 ตึก อายุรกรรม - ศัลยกรรม เพื่อนำเสนอผู้ป่วยทางศัลยกรรมที่น่าสนใจ มี การอภิปรายร่วมระหว่างอาจารย์แต่ละภาควิชา เพื่ออธิบาย และสรุปโรคของ ผู้ป่วย เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลา ภาระหน้าที่การรักษาพยาบาล และระบบ rotation ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน ทำให้ผู้สนใจบางส่วน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวได้ ประกอบกับ การเรียนรู้ สมัยใหม่นั้น การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ อย่างสะดวก นับว่าเป็นสิ่งจำเป็น อย่างยิ่ง ดังนั้น ทางผู้ประสานงานของภาควิชา ดังกล่าวได้มีความเห็นตรงกันว่า การประชุมวิชาการ SRP นี้น่าจะได้มีการ เผยแพร่ ให้กับบุคลากรผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกคณะที่ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมในเวลาดังกล่าว ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน

17 Editor: อ.สมรมาศ กันเงิน Co-editor: อ.ถาวรเด่นดำรงทรัพย์ Co-editor: อาจารย์ภาคฯศัลย์

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ผลการประเมิน Anatomical Pathology Case of the Month ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 49 คน

31 ผลการประเมิน Anatomical Pathology Case of the Month จำนวน %

32 ผลการประเมิน Surgico-Radio-Pathological Case Conference ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน (จำนวน 69 คน)

33 ผลการประเมิน Surgico-Radio-Pathological Case Conference จำนวน (%)

34 CAI สรุปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาควิชาพยาธิวิทยา ปี พ.ศ.จำนวน/เรื่อง 25401 25411 25425 25431 25441 25451 25462 25472 25485 25503 25521 รวม23

35 เรื่องอาจารย์เริ่มใช้เมื่อจำนวนครั้งที่เข้า ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5ปี 6รวม 1Iron Metabolismอ.ปิยรัตน์ 1/1/2540 0127725105 2โครโมโซมเอ็กซ์เปราะนพ.พรพรต 1/1/2541 21132700286 3Pathology of pulmonary infection นพ.อนุพงศ์ 1/2/2542 037496294 4Down syndromeนพ.พรพรต 1/6/2542 216135172594586 5Pathology of glomerular disease พญ.กอบกุล 1/7/2542 175416867252 6KUB tumorพญ.กอบกุล 1/10/2542 64311888183 7Urinalysisอ.จำนง 30/11/2542 000257 8Iron deficiency anemiaอ.ปิยรัตน์ 1/1/2543 011541057 9The bethesda system for reporting cervicagical cytologic พญ.กอบกุล 1/9/2544 728360677 10เนื้อเยื่อกระเพาะอาหารอ.มุกดา 1/7/2545 000202 บทเรียน CAI ของภาควิชาพยาธิวิทยา และจำนวนการใช้ของนักศึกษาแพทย์

36 เรื่องอาจารย์เริ่มใช้เมื่อจำนวนครั้งที่เข้า ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5ปี 6รวม 11พันธุประวัติและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนพ.พรพรต1/6/25461749213030399 12พันธุศาสตร์ของมะเร็งนพ.พรพรต18/11/25464311024280 13การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิ วิทยาคลินิก 1 อ.ปิยรัตน์4/4/2547002336463 14การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิ วิทยาคลินิก 2 อ.ปิยรัตน์23/4/2547001618236 15DNA & chromosomeพญ.สินิจธร4/1/25487546941135 16พยาธิสภาพของโรคที่พบบ่อยในระบบ ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ อ.มุกดา10/3/254884468810138 17พยาธิสภาพของระบบทางเดินอาหารอ.มุกดา5/4/25480577352137 18Normal Floraพญ.สินีนาฏ1/12/254800024428 19Pathology of th Breast Carcinomaพญ.เสาวรัตน์16/12/2548529435486 20Neoplasiaอ.สุภาพร27/2/25507785083146 21Cerebrospinal Fluidพญ.สินีนาฏ25/3/255037479707233 22Granulopoiesis and monophagocytosis system อ.ปิยรัตน์4/10/25500946 1102 23ผิวดีมีสุขอ.เสาวรัตน์1/09/2552 รวม7047401194517773232 บทเรียน CAI ของภาควิชาพยาธิวิทยา และจำนวนการใช้ของนักศึกษาแพทย์

37 สรุปผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาควิชาพยาธิวิทยาของนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2550 – 1 ตุลาคม 2552 จำนวนครั้งที่เข้า

38

39

40

41

42 http://lms.psu.ac.th

43

44

45

46

47 เป้าหมาย จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ E-learning อย่างน้อยสาขา ละ 1 เรื่อง / ปี สาขาพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค และนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา แผนการจัดทำสื่อการสอนแบบ E-learning ต่อไป

48 1.เนื้อหา เป็นความรู้ตามรายวิชาที่สอนในชั้นปรีคลินิกและคลินิก 2.เน้นให้มีตัวอย่าง case, lab interpretation 3.คำถาม –พร้อมอธิบายเฉลยท้ายบทเรียน 4.มีการประเมินผลบทการเรียนรู้ 5.มีการประเมินสื่อโดยผู้ใช้ แผนการจัดทำสื่อการสอนแบบ E-learning รูปแบบ

49 สาขาอาจารย์เรื่อง 1. พยาธิวิทยาคลินิก 1. นพ. จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า และ 1. Anemia 2. hemolytic anemia 3. bleeding disorders 4. hematologic malignancy 2. พญ. สินีนาฏ กาลเนาวกุล 1. Respiratory 2. Cardiovascular 2. พยาธิวิทยากายวิภาค 1. พญ. คณิตา กายะสุต และ 2. พญ. มัลลิกา ภูเก้าล้วน ทำ SRP และ Case of the month ต่อ 3. นิติเวช และพิษวิทยา1. นพ. วิระชัย สมัย 1. การประมาณเวลาตาย 2. การตายจากการขาดอากาศ หายใจ แผนการจัดทำสื่อการสอนแบบ E-learning

50 VDO streaming ของอาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา รายวิชา ปีการศึกษา 2551 / เรื่อง ปีการศึกษา 2552 / เรื่อง นศพ. ปีที่ 1 364-101: บทนำจีโนมของมนุษย์ 7 เทอม 2 นศพ. ปีที่ 2 311-211: บทนำวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 43 311-221: ภูมิคุ้มกันของร่างกาย และการติดเชื้อ 44 311-231: ระบบหายใจ 11 311-241 : ระบบหัวใจหลอดเลือด 33 311-251: ระบบย่อยอาหารและ โภชนาการ 4 เทอม 2 311-261: ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ 4 เทอม 2 นศพ. ปีที่ 3 311-311-312: ระบบประสาทการ เคลื่อนไหวและพฤติกรรม 1-2 109 311-321: ระบบต่อมไร้ท่อและเม ตาบอลิสม 33 364-351: ระบบเลือดและชีววิทยา ของเนื้องอก 11 เทอม 2 388-361: วงจรชีวิตมนุษย์ 2 เทอม 2 รวม 5323

51 ปัญหาและอุปสรรค ผู้ทำ ขาดแรงจูงใจ ไม่ผูกกับการขอตำแหน่ง ไม่เห็นความสำคัญ ผู้ใช้ ดูแต่ไม่ประเมิน –รางวัล,interactiveการบ้าน, ภาษาอังกฤษเช่น case of the month

52


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงาน ของภาควิชาพยาธิวิทยา รศ. พญ. เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 30 ต. ค.52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google