งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

m/Agtoday/pic/92.jpg แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ Damage Insect of Physic Nut(Jatropha curcas L.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "m/Agtoday/pic/92.jpg แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ Damage Insect of Physic Nut(Jatropha curcas L.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.kasetcity.co m/Agtoday/pic/92.jpg แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ Damage Insect of Physic Nut(Jatropha curcas L.)

2 วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha curcas L. ชื่อสามัญ : physic nut, Barbados nut, Purging nut, Kuikui pake, Pignon dinde http://www.kasetcity.co m/Agtoday/pic/92.jpg

3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ใบ ดอก http:// www.kualumni.org /news/JATROPHA/final % 20Report/contents.html

4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ( ต่อ ) ผล เมล็ด http://www.kualumni.org/news/JAT ROPHA/final%20Report/contents.ht ml

5 ประโยชน์ของสบู่ดำ ใบและเปลือกไม้ เมล็ด กากเมล็ด น้ำมัน เครื่องสำอาง และถนอมผิว สารเคมีกำจัดศัตรูพืช น้ำมันเชื้อเพลิงในการปรุงอาหาร และ น้ำมันดีเซล สบู่ ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช และพาราสิตของหอย

6 โรคพืชของสบู่ดำ โรคสบู่ดำที่พบในประเทศไทย เกิดขึ้นบนใบสบู่ดำประปรายไม่รุนแรง มี สาเหตุคือ รา Alternaria sp. และพบ อาการผลเน่า http://www.kualumni.org/ne ws/JATROPHA/final%20Repo rt/contents.html

7 โรคพืชของสบู่ดำ โรคสบู่ดำที่พบในต่างประเทศ โรคเน่าระดับดินและรากเน่า (damping-off and root rot) สาเหตุ จาก รา Pythium spp. รา Phytophthora spp. รา Fusarium spp. โรครากเน่า (root rot) สาเหตุจาก รา Clitocyae babescens คล้าย Armillaria sp. โรคใบจุด (leaf spot) สาเหตุจาก รา Helminthosporium tetramera รา Pestalotiopsi sparaguarensis Seng. รา Pestalotiopsi versicolor รา Cercospora jatrophae-curces

8 แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ แมลงศัตรูที่เข้าทำลายสบู่ดำใน ต่างประเทศ มี 12 ชนิด คือ Pachycoris klugii Burmeister, Leptoglossus zonatus (Dallas), Hypselonotus intermedius Distant, Calidea dregii Laporte, Pinnaspis strachni Cooley, Oedaleus senegalensis Krauss, Ferrisia virgata (L.), Nezara viridula (L.), Spodoptera litura (Fabricius), Podagrica spp., Diaprepes abbreviatus L. และ Lagocheirus undatus (Voet)

9 แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ แมลงศัตรูที่เข้าทำลายในประเทศ ไทย พบว่า สบู่ดำมีแมลงศัตรูที่ทำให้เกิด ความเสียหาย คือ เพลี้ยไฟ (thrips) เพลี้ยหอย (soft scale insect) เพลี้ย จักจั่น (leaf hoppers) เพลี้ยแป้ง (mealybug) หนอนชอนใบ (leaf miner) และพบไร 2 ชนิด เข้าทำลาย สบู่ดำ คือ ไรขาว (broad mites) และ ไรแดง (red spider mite)

10 การเข้าทำลายของแมลงศัตรูสบู่ แมลงที่เข้าทำลายในต่างประเทศ ทำลายโดยดูดน้ำเลี้ยงจากผล Hypselonotus intermermedius ที่ช่วยในการผสมเกสร แต่มีปริมาณมากเกินไปทำให้การติดผลและการเจริญเติบโป เป็นผลแก่ลดลง 1 www.vianica.com/animalguide/149.jpg

11 แมลงที่เข้าทำลายในต่างประเทศ ( ต่อ ) โดยดูดน้ำเลี้ยงจากผลสบู่ดำ ทำให้ผลแห้งและหลุดร่วง ทำลายโดยกัดกินใบและต้นอ่อน http://ispi- lit.cirad.fr/graphics/924c. jpg www.warrenphotographic.co.uk/.../cats/06700.jpg

12 แมลงที่เข้าทำลายในต่างประเทศ ( ต่อ ) Pinnaspis strachni เป็นเพลี้ยหอยชนิดหนึ่งที่ดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่ง http://bromeliadbiota.ifas.ufl.edu/ Images/ferrisiavirg.jpg เข้าทำลายโดยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่ง ทำให้กิ่งแห้งตาย

13 แมลงที่เข้าทำลายในต่างประเทศ ( ต่อ ) พบว่าดูดน้ำเลี้ยงจากผล ทำให้ผลหลุดร่วง พบว่าตัวหนอนกัดกินใบ http://insects.tamu.edu/images/insects/color/sgstink1.jpg http://www.doacs.state.fl.us/pi/cap s/images/s_litura_220px_www- eppo- org_k-kiritani-jp_01.jpg

14 แมลงที่เข้าทำลายใน ต่างประเทศ ( ต่อ )  Podagrica spp. เป็นด้วงชนิดหนึ่งที่มี รายงานว่าเข้าทำลายสบู่ดำโดยกัดกิน ใบและต้นอ่อน ตัวหนอนกัดกินราก ตัวเต็มวัยกัดกินใบ พบเข้าทำลายโดยเจาะลำต้น http://upload.wikimedia.org/wi kipedia/commons/archive/4/47 http://www.hear.org/starr/h iinsects/images/thumbnails/ starr_041115_0898_lagoch eirus_undatus.jpg

15 การเข้าทำลายของแมลงศัตรูสบู่ แมลงที่เข้าทำลายในประเทศไทย เพลี้ยไฟเพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย http://seedcenter15.doae.go.t h/Library/Pict/Insect/InsectRi ce_23.jpg http://www.inra.fr/internet/P roduits/HYPPZ/DESSINS/803 2054.gif

16 แมลงที่เข้าทำลายใน ประเทศไทย ( ต่อ ) เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น http://bromeliadbiota.ifas. ufl.edu/Images /ferrisiavirg.jpg http://www.sut.ac.th/etexts/Agri/insectfinal2/Insects% 20web/Images/chapter2_6_clip_image002.jpg

17 แมลงที่เข้าทำลายในประเทศ ไทย ( ต่อ ) ไรแดงไรขาด www.skn.ac.th/skl/project/nana48/c3.gifwww.ricethailand.go.th/rkb/data_005

18 แมลงที่เข้าทำลายในประเทศ ไทย ( ต่อ ) หนอนชอนใบ http://www.sisaket.go.th/WEB_ldd/Plant/Images/PictG15.jpg

19 ผลกระทบต่อการเข้าทำลายของ แมลงศัตรูสบู่ดำ จากการศึกษาแมลงที่เข้าทำลายสบู่ ดำทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ พบว่า แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำที่ส่วน ใบ จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของสบู่ดำ และส่งผลให้ สบู่ดำมี ปริมาณการติดดอก และผลน้อยหรือ อาจทำให้ตายได้ ส่วนที่ผล ทำ ให้ผลผลิตของสบู่ดำลดลง โดยเฉพาะ จำนวนเมล็ด ขนาดของเมล็ด น้ำหนัก ของเมล็ดภายในผลลดลง

20 สรุป สบู่ดำเป็นพืชที่มีปัญหาแมลงศัตรู รบกวนน้อย เนื่องจากมีการปลูกในพื้นที่ไม่ มากแต่ถ้ามีการปลูกในพื้นที่มากๆแมลง ศัตรูอาจจะเป็นอุปสรรคในการปลูกสบู่ดำ และมีผลต่อผลผลิตจากสบู่ดำ เช่น มีผล ต่อการผลิตปริมาณน้ำมันที่ได้ปริมาณน้อย เนื่องจากมีการส่งเสริมการปลูกสบู่ดำเพื่อ ใช้เป็นพืชทดแทนพลังงานในอนาคต

21 ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2 จัดทำโดย.... น. ส. ทิพรัตน์ ลิมป์ ประเสริฐกุล รหัส 4740086 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. สุรไกร เพิ่ม คำ


ดาวน์โหลด ppt m/Agtoday/pic/92.jpg แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ Damage Insect of Physic Nut(Jatropha curcas L.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google