งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ Damage Insect of Physic Nut(Jatropha curcas L.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ Damage Insect of Physic Nut(Jatropha curcas L.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ Damage Insect of Physic Nut(Jatropha curcas L.)

2 physic nut, Barbados nut, Purging nut, Kuikui pake, Pignon dinde
วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อวิทยาศาสตร์: Jatropha curcas L. ชื่อสามัญ: physic nut, Barbados nut, Purging nut, Kuikui pake, Pignon dinde

3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ใบ ดอก
ใบ ดอก

4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ต่อ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ต่อ) ผล เมล็ด

5 ประโยชน์ของสบู่ดำ ใบและเปลือกไม้ เมล็ด กากเมล็ด น้ำมัน
เมล็ด         กากเมล็ด  น้ำมัน  เครื่องสำอาง และถนอมผิว  สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  น้ำมันเชื้อเพลิงในการปรุงอาหาร และน้ำมันดีเซล  สบู่  ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช และพาราสิตของหอย

6 โรคพืชของสบู่ดำ โรคสบู่ดำที่พบในประเทศไทย เกิดขึ้นบนใบสบู่ดำประปรายไม่รุนแรง มีสาเหตุคือ รา Alternaria sp. และพบอาการผลเน่า

7 โรคพืชของสบู่ดำ โรคสบู่ดำที่พบในต่างประเทศ
โรคเน่าระดับดินและรากเน่า(damping-off and root rot) สาเหตุจาก รา Pythium spp.รา Phytophthora spp.รา Fusarium spp. โรครากเน่า (root rot) สาเหตุจาก รา Clitocyae babescensคล้าย Armillaria sp. โรคใบจุด (leaf spot) สาเหตุจาก รา Helminthosporium tetrameraรา Pestalotiopsi sparaguarensis Seng.รา Pestalotiopsi versicolorรา Cercospora jatrophae-curces

8 แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ
แมลงศัตรูที่เข้าทำลายสบู่ดำในต่างประเทศ มี 12 ชนิด คือ Pachycoris klugii Burmeister, Leptoglossus zonatus (Dallas), Hypselonotus intermedius Distant, Calidea dregii Laporte, Pinnaspis strachni Cooley, Oedaleus senegalensis Krauss, Ferrisia virgata (L.), Nezara viridula (L.), Spodoptera litura (Fabricius), Podagrica spp., Diaprepes abbreviatus L. และ Lagocheirus undatus (Voet)

9 แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ
แมลงศัตรูที่เข้าทำลายในประเทศไทย พบว่า สบู่ดำมีแมลงศัตรูที่ทำให้เกิดความเสียหาย คือ เพลี้ยไฟ (thrips) เพลี้ยหอย (soft scale insect) เพลี้ยจักจั่น (leaf hoppers) เพลี้ยแป้ง (mealybug) หนอนชอนใบ (leaf miner) และพบไร 2 ชนิด เข้าทำลายสบู่ดำ คือ ไรขาว (broad mites) และ ไรแดง (red spider mite)

10 การเข้าทำลายของแมลงศัตรูสบู่
แมลงที่เข้าทำลายในต่างประเทศ ทำลายโดยดูดน้ำเลี้ยงจากผล 1 Hypselonotus intermermedius ที่ช่วยในการผสมเกสร แต่มีปริมาณมากเกินไปทำให้การติดผลและการเจริญเติบโป เป็นผลแก่ลดลง

11 แมลงที่เข้าทำลายในต่างประเทศ (ต่อ)
โดยดูดน้ำเลี้ยงจากผลสบู่ดำ ทำให้ผลแห้งและหลุดร่วง ทำลายโดยกัดกินใบและต้นอ่อน

12 แมลงที่เข้าทำลายในต่างประเทศ (ต่อ)
Pinnaspis strachni เป็นเพลี้ยหอยชนิดหนึ่งที่ดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่ง เข้าทำลายโดยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่ง ทำให้กิ่งแห้งตาย

13 แมลงที่เข้าทำลายในต่างประเทศ (ต่อ)
พบว่าดูดน้ำเลี้ยงจากผล ทำให้ผลหลุดร่วง พบว่าตัวหนอนกัดกินใบ org_k-kiritani-jp_01.jpg

14 แมลงที่เข้าทำลายในต่างประเทศ (ต่อ)
Podagrica spp. เป็นด้วงชนิดหนึ่งที่มีรายงานว่าเข้าทำลายสบู่ดำโดยกัดกินใบและต้นอ่อน ตัวหนอนกัดกินราก ตัวเต็มวัยกัดกินใบ พบเข้าทำลายโดยเจาะลำต้น

15 การเข้าทำลายของแมลงศัตรูสบู่
แมลงที่เข้าทำลายในประเทศไทย เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ

16 แมลงที่เข้าทำลายในประเทศไทย(ต่อ)
/ferrisiavirg.jpg 20web/Images/chapter2_6_clip_image002.jpg เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น

17 แมลงที่เข้าทำลายในประเทศไทย(ต่อ)
ไรแดง ไรขาด

18 แมลงที่เข้าทำลายในประเทศไทย(ต่อ)
หนอนชอนใบ

19 ผลกระทบต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูสบู่ดำ
จากการศึกษาแมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ พบว่า แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำที่ส่วนใบ จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสบู่ดำ และส่งผลให้ สบู่ดำมีปริมาณการติดดอก และผลน้อยหรืออาจทำให้ตายได้ ส่วนที่ผล ทำให้ผลผลิตของสบู่ดำลดลง โดยเฉพาะจำนวนเมล็ด ขนาดของเมล็ด น้ำหนักของเมล็ดภายในผลลดลง

20 สรุป สบู่ดำเป็นพืชที่มีปัญหาแมลงศัตรูรบกวนน้อย เนื่องจากมีการปลูกในพื้นที่ไม่มากแต่ถ้ามีการปลูกในพื้นที่มากๆแมลงศัตรูอาจจะเป็นอุปสรรคในการปลูกสบู่ดำ และมีผลต่อผลผลิตจากสบู่ดำ เช่น มีผลต่อการผลิตปริมาณน้ำมันที่ได้ปริมาณน้อย เนื่องจากมีการส่งเสริมการปลูกสบู่ดำเพื่อใช้เป็นพืชทดแทนพลังงานในอนาคต

21 น.ส.ทิพรัตน์ ลิมป์ประเสริฐกุล รหัส 4740086 อาจารย์ที่ปรึกษา
จัดทำโดย.... น.ส.ทิพรัตน์ ลิมป์ประเสริฐกุล รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt แมลงที่เข้าทำลายสบู่ดำ Damage Insect of Physic Nut(Jatropha curcas L.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google