งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบวิเคราะห์ความเครียดจากงาน และการแปลผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบวิเคราะห์ความเครียดจากงาน และการแปลผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบวิเคราะห์ความเครียดจากงาน และการแปลผล pphakthongsuk@gmail.com
พิชญา พรรคทองสุข คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

2 JOB STRESS What is the tool to measure job stress? Why?
How to interprete the result?

3 ใครไม่ เครียด ยกมือขึ้น
เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครีดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด ใครไม่ เครียด ยกมือขึ้น

4 หรืองานไม่ต้องเจอมนุษย์??????
ชีวิตทำงานเท่าที่ผ่านสิบกว่าปี มานี้ราบรื่นทุกวัน ไม่เคยพบ ความขัดแย้งเล๊ยยยยย คุณทำงานกับคน มีคนที่ไหน ย่อมมีปัญหาที่นั่น ฝัน? โกหก!!!!! หรืองานไม่ต้องเจอมนุษย์?????? ไม่มีใครไม่เครียด ไม่มีที่ทำงานไหนไร้ความขัดแย้ง

5 Stress - definition Stress: A (perceived) substantial imbalance between demand and response capability under conditions, where failure to meet demand has important (perceived) consequences A person’s level of stress depends on their self-perceived abilities and self-confidence. A person’s fear of failure

6 Stress - definition Stressor: Environment event or condition that results in stress or job demand Strain: stress reaction or response

7 Common workplace stressors
Organizational change inadequate communication interpersonal conflict conflict with organization goals

8 Workplace organization (company-level factors)
Structure, climate Culture/ practices of the organization Philosophy and state of labor management relations State of labor management as well as Workplace health promotion (WHP) activities and management of OHS committees, and how they function.

9 Common workplace stressors (cont.)
Career development lack of promotion opportunity new responsibilities beyond level unemployment Role role conflict role ambiguity inadequate resources to accomplish job inadequate authority to accomplish job

10 Common workplace stressors (cont.)
Task quantitative and qualitative overload quantitative and qualitative underload responsibility for lives and well being of others low decision making attitudes

11 Common workplace stressors (cont.)
Work environment poor working atmosphere physical exposures ergonomic problem noise odors safety hazards shiftwork

12 Individual difference
Age, social class, etc. personality 4 aspects to concern -Type A or B -Internals or externals -Negative or positive affectivity -Coping style

13 Individual difference (cont.)
Type A striving to achieve walking and talking quickly hostile to people interfering with their needs and getting things done explosive speech Type B not show those behaviors Type A personality is 4.3 times more likely to have coronary heart disease

14 Individual difference (cont.)
Those who behave Internals: they have large control of what happens to them Externals: they have little control of what happens Externals are much susceptible to becoming depressed

15 Individual difference (cont.)
Negative affectivity world as threatening place, even when it is not so. Negative people see working environ as full of stressors Coping style problem-focused emotional-focused (denial, rationalization)

16 Factors Influencing Psychosocial Issues
The community The social environment Work The family The person

17 Personal-Environmental Fit model, 1970s
Objective environment Subjective environment (45) (40) Objective P-E fit Subjective P-E fit Coping Defense stress No stress -Psychological demand (stressor) vs coping mechanism ทั้ง 1) สภาพแวดล้อมงานและความสมารถบุคคลตามจริง objective และสภาพแวดล้อมงานและความสามารถบุคคลตามที่คนงานรับรู้ subjective -Stress เกิดจาก 2 แหล่งคือ 1) สิ่งแวดล้อมตามสภาพจริง = objective job demand > ความสามารถในการตอบสนองของคน 2) สิ่งแวดล้อมตามที่คนงานรับรู้ เมื่อคน perceive ว่าตนเองหรือสิ่งสนับสนุนในงาน < น้อยกว่าที่งานต้องการ job demand คนต้องพยายามพัฒนาตนเองตามแรงกระตุ้นของงาน ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากงานมากพอ ทำให้เครียด -Role conflict, role ambiguity, role overload Objective person Subjective person (40) (35) Occupational health-recognition and preventing work-related disease, Toronto:Little Brown company, 1988

18 Weakness Too complicated focused on stressor or job demand
Coping mechanism

19 ปัญหาในทางปฏิบัติคือ ยาก ซับซ้อนในการออกแบบการวัด เพราะวัดทั้ง objective (สวล.งานและความสามารถคนตามจริง) subjective (สวล.งานและความสามารถคนตามที่รับรู้) การศึกษาความเครียดงานเน้นปก.ตอบสนองในคนเป็นหลักมากกว่าสวล.งานจริง เลยนิยมใช้เฉพาะส่วน subjective; ส่วน objective นิยมในงานจิตวิทยาองค์กร PE-Fit model Occupational health-recognition and preventing work-realted disease, Toronto: Little Brown company, 1988

20 Other model: Mental load
High strain Too difficult Too easy Low strain Too little Too much

21

22 job satifaction questionnaire
Focused on workers’perception on social aspect of job the management style and culture –บรรยากาศ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน employee involvement, empowerment –ทักษะในงาน autonomous work groups influences Weakness? This model focused on social factor in stressors management or job demand not considered on job demand

23

24 Job demand & Job control model
Decision control Strain level Low strain Active high low Passive High strain Low high Activity level Job demand Admin Sci Quart 1979:24:

25 Admin Sci Quart 1979:24:

26 Demand-control-supports model
Job demand Job control Social support (manager, supervisor, co- worker, family and friends) Stress is best predicted by the combination of high demands, low control and poor support or ISOSTRAIN

27 Admin Sci Quart 1979:24:

28 Job content questionnaire (JCQ)
49 items 7 scales Psychological demand 9 items Decision latitude/ job control 9 items Supervisor support 4 Coworker support 4 Physical exertion 5 Job security 6 Hazard at work 8

29 Test reliability and validity
Face validity Content validity Construct validity Concurrent validity Predictive validity Reliability Test-retest

30 Test reliability and validity
Face validity Content validity Construct validity Concurrent validity Predictive validity Reliability Test-retest Internal consistency

31 J Occup Health Psychol 1998;3:322-55

32 K-JCQ Int Arch Occup Environ Health 2007;80497–504

33 JCQ populality Translated into many languages of >40+ and nationally standardized in several country Last two decades -EU, USA, Japan Last decades Eastern Asia (China, Taiwan, Korea) North Asia, SEA (Malaysia, Thai) Northern Asia and South America J Occup Health Psychol 1998;3:322-55

34 Test reliability and validity
Face validity Content validity Construct validity Concurrent validity Predictive validity Reliability Test-retest Internal consistency

35 Predictive validity of JCQ
Cardiovascular disease Musculoskeletal disease Psychiatric disorder Reproductive Immune system etc

36 JCQ vs CVD Karasek 1981 9 yr matched nested case control
Swedish males, yrs; N= 1461 Coronary heart disease cardiovascular death Low intellectual discretion low intellectual discretion and low personal schedule freedom low control low control / low support 1.4 6.6 1.83 2.62 Alfredsson 1985 1 year cohort Swedish, yrs; population based N= Hospitalized MI Punctuality Few chances to learn new things Hectic and monotonous Hectic+not learn new things 121 113 118 125 (SMR) Reed 1989 18-years cohort, Men of Japanese ancestry in Hawaii, USA; N= 8006 Coronary heart disease No association Johnson 1989 9 year cohort, Sweden, yrs, population based; N= 7219 CVD mortality (n = 193) Isostrain -Total group Only blue collar 1.92 2.58 JCQ vs CVD

37 JCQ vs CVD Theo-rell 1991 5 years cohort of first MI survivors, Swedish <45 years; N= 79 Mortality from repeat MI (N= 13) Demand and variety Demand and intellectual P < .05 Alterman 1994 25 year Cohort, year old males, USA; N= 1683 CHD mortality Job strain (combination of 2 scales) 1.48 Hlatky 1995 4 year Cohort, USA; 1489 (1132 men, 357 women undergoing coronary angiography) of age <65 yrs -3 groups = Normal/ >0 but <75% stenosis/ => 75% stenosis -MI (fatal, non-fatal in 5 yr follow-up) NA - Johnson 1996 Nested case control in 14 year cohort of Swedish, yrs; N= 2422 control CVD mortality (N = 521) Low control Low control /low support 1.83 2.62

38 JCQ vs CVD Bosma 1997 5 year cohort, UK, yrs, civil servants; N= 6896 Self-report angina, CHD event, IHD Low control vs. angina Low control vs. IHD Low control vs. CHD event Job strain vs. CHD event 1.54 1.6 1.55 1.45 Steenland 1997 12-16 year cohort , USA, population based; N= 3575 Incident heart disease (n = 519) Job control 0.71 Kuper 2003 Eleven year prospective cohort, UK, Whitehall II study of civil servants, aged 35-55; 6895 males 3413 females Incident validated CHD High demand+low control Low control 1.43

39 Modification for cross-cultured
Validity, Reliability Modification for cross-cultured

40 PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE THAI VERSION OF THE 22-ITEM AND 45-ITEM KARASEK JOB CONTENT QUESTIONNAIRE PITCHAYA PHAKTHONGSUK, NUALTA APAKUPAKUL inter j occup med environ health 2008;21:

41 Objective To measure the internal consistency and
construct validity of the Thai version of both 22-tem and 45-item JCQ

42 Methodology Design Cross-sectional design in Songkhla with approx. 1 million pop. Study population: Sampling calculation –product moment correlation with correlation 0.3, error 5%, power 90% = (cohen, 1977) Sampling selection: 100 subjects from each 102 three- digit occupational code according to international standard classification of occupational (ISCO-88)

43 ISCO-88 001 -Legistrators, senior officials and managers
002 -Professionals 003 -Technicians and associated professionals 004 -Clerks 005 -Service workers, shop, market sales worker 006 -Skilled agricultural and fishery 007 -Craft and related trade workers 008 -Plant and machine operators and assemblers 009 -Elementary occupations 010 -Armed force

44 Methodology Sampling frame –ทะเบียนหน่วยงานจากกท.มหาดไทย 001 legislators, senior officials managers,002 Professionals,003 technical professional,004 clerk, 010 -Armed force Stratified random sampling from subdistrict for informal labor, e.g., 005 service workers; 006 skilled agriculturers and fisherman, 007 craft and trades, 009 elementary ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม 008 -Plant and machine operators and assemblers

45 JCQ 22 ข้อ 4 สเกล ควบคุมงาน (decision lattitude)
งานเรียกร้องทางใจ (psychological demand) แรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (Coworker support) แรงสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Supervisor support)

46 JCQ 45 ข้อ 7 สเกล ควบคุมงาน (decision latitude)
งานเรียกร้องทางใจ (psychological demand) งานเรียกร้องทางกาย (physical demand) งานมั่นคง (job security) แรงสนับสนุนจากเพื่อน (coworker support) แรงสนับสนุนจากหัวหน้า (supervisor support) สิ่งคุกคามในงาน (hazard at work)

47 Step for developing TJCQ for validity
1st Translation and back-translation by 2 bilingual speakers Content validity using open-ended question with 1 person according to 2- digit code of ISCO-88 Develop 12 new items 1st pilot for time, comprehension and face validity ที่การศึกษานอกโรงเรียนจว.สงขลา

48 Step for developing TJCQ for validity
1st pilot for time, comprehension and face validity ที่การศึกษานอกโรงเรียนจว.สงขลา 2nd Translation and back-translation by 2 bilingual speakers 2nd pilot study ที่คลินิกเทศบาล Submitted to JCQ center, U of Massachusetts, Lowell, USA

49 Quality control of data
Standardized research assistants by training and interviewing trial for 30 questinnaires at PSU OPD before starting data collection Occup code is performed by Priciple investigator at the end of the day Editing data everyday Double entry with different research assistant => 5468 records different Data cleaning

50 Statistic analysis Cronbach’s alpha coefficients and exploratory factor analysis with Varimax rotation by SPSS ver. 10 Confirmatory factor analysis using Structural Equation Modeling using LISREL ver. 8 Ethical considerations -> PSU Med faculty committee

51 เซ็ง เซ็งง่ะ

52 PITCHAYA PHAKTHONGSUK, NUALTA APAKUPAKUL
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE THAI VERSION OF THE 22-ITEM AND 45-ITEM KARASEK JOB CONTENTQUESTIONNAIRE TJCQ PITCHAYA PHAKTHONGSUK, NUALTA APAKUPAKUL

53 How to interpret and used it?
What’s the cutpoint? How to cut each scale into low, moderate, high? Brazil > median (Epub ahead of print 2009) Findland -> median (Occup Environ Med 2009;66;32-37) Belgium -> median (Am J Epidemiol 2005;161:434) Japan -> quantile (Occup Environ Med 2000;57:805-9)

54 Work ability(WAI) The multidisciplinary study group (occupational physiology, psychology, medicine, epidemiology and biostatistics) cross-sectional studies among municipal employees in 1981 and 16 yrs follow-up Ability Index (WAI) has been translated into 24 languages. (Occup Med 2007;57:160)

55 ความสามารถในงาน (work ability)
การประเมินสภาพร่างกาย และจิตใจของคนงาน VS ความสามารถของร่างกายและจิตใจ ปริมาณงาน ในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับความสามารถในอดีต และการ พยากรณ์แนวโน้มในอนาคต (international congress series 1280, 2005)

56 ความสามารถในงาน (สุภลักษณ์ เชยชม 2551 วิทยานิพนธ์ ม.มหิดล)
ความพร้อมหรือความสามารถของบุคคลในการทำงานขณะปัจจุบันและใน อนาคตอันใกล้ โดยประเมินจาก การรับรู้ของบุคคลในการทำงานขณะปัจจุบัน และในอนาคตอันใกล้ โดย ประเมินจากความรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับปัจจัย 3 ประการคือ อุปสงค์ของ งาน (work demand) สุขภาพร่างกาย (health) สุขภาพจิต (mental resource)

57 Work Ability Index 7 Items
Current work ability compared with the lifetime best Work ability in relation to the demands of the job Number of current diseases diagnosed by physician Estimated work impairment due to diseases Sick leave during the past year (12 months) Own prognosis of work ability two years from now Mental resourses

58 Finnish Institute of Occupational Health, 2004; ISBN 951-802-581-9
3rd floor: social and moral values, respect, esteem, justice => commitment, motivation, engagement 4th floor: aspects of work content as physical, psycho, emotional, social 2nd floor is increasing when cont. change is a main characteristics of working life The 1st ground floor can bear work demands only when enough professional competence Finnish Institute of Occupational Health, 2004; ISBN

59

60 How to interprete? Scoring of the Questionnaire (range 7- 49 points)
Points Work ability Objective of measures POOR RESTORE WORK ABILITY MODERATE IMPROVE WORK ABILITY GOOD SUPPORT WORK ABILITY EXCELLENT MAINTAIN WORK ABILITY

61 How valid WAI is? Why popular?

62 Psychological hazard Job stress Organization stress Work violence
Mobbing victims at work Burnout Shift work Long working hours

63 คนเราก็เหมือนถุงชา ที่ไม่รู้ถึง ความเข้มที่มีอยู่ในตัว จนกว่า จะถูกโยนลงไปในน้ำเดือดๆ
เซียนหนู


ดาวน์โหลด ppt แบบวิเคราะห์ความเครียดจากงาน และการแปลผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google