งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำมันกานพลู ( Eugenia caryophyllus ) ในการควบคุมโรคพืช Clove Oil (Eugenia caryophyllus) for Controlling Plant Diseases.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำมันกานพลู ( Eugenia caryophyllus ) ในการควบคุมโรคพืช Clove Oil (Eugenia caryophyllus) for Controlling Plant Diseases."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำมันกานพลู ( Eugenia caryophyllus ) ในการควบคุมโรคพืช Clove Oil (Eugenia caryophyllus) for Controlling Plant Diseases

2 กานพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eugenia caryophyllus (Spreng.) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eugenia caryophyllus (Spreng.) Bullock & Harrison Bullock & Harrison ชื่อพ้อง : E. caryophyllata Thunb ชื่อพ้อง : E. caryophyllata Thunb Eugenia aromatica Kuntze Eugenia aromatica Kuntze Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry ชื่อวงศ์ : Myrtaceae ชื่อวงศ์ : Myrtaceae ชื่ออังกฤษ : Clove, Clove tree ชื่ออังกฤษ : Clove, Clove tree ชื่ออื่นๆ : ดอกจันทน์ (Dok-chan) (เชียงใหม่) จันจี่ (เหนือ) ชื่ออื่นๆ : ดอกจันทน์ (Dok-chan) (เชียงใหม่) จันจี่ (เหนือ) ถิ่นกำเนิด : อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ถิ่นกำเนิด : อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย

3 รูปที่1 ลักษณะดอกแห้ง ดอกสด และ ต้นของกานพลู ที่มา : มูลนิธิสุขภาพไทย ; พรชัย 2550 และ Kyozaburo Nakata กานพลู

4 องค์ประกอบที่พบในน้ำมัน หอมระเหยกานพลู Eugenol รูปที่ 2. โครงสร้างทางเคมีของ Eugenol ที่มา : Web Wikimedia รูปที่ 2. โครงสร้างทางเคมีของ Eugenol ที่มา : Web Wikimedia

5 กลไกการออกฤทธิ์ของ สาร eugenol ต่อ เชื้อจุลินทรีย์ eugenol : ขัดขวางการละลาย ของชั้นไขมันใน cytoplasmic membrane eugenol : ขัดขวางการละลาย ของชั้นไขมันใน cytoplasmic membrane กลุ่ม hydroxyl (OH group) : ยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์ ทำ ให้โปรตีนภายในเซลล์รวมตัว กัน กลุ่ม hydroxyl (OH group) : ยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์ ทำ ให้โปรตีนภายในเซลล์รวมตัว กัน

6 การใช้น้ำมันหอมระเหยกานพลูทดสอบ การยับยั้ง การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรค พืช 1 เกษม และ วิจัย (2528) : สมุนไพร 10 ชนิด ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 1 เกษม และ วิจัย (2528) : สมุนไพร 10 ชนิด ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ชนิดของเชื้อรากานพลู (ppm) Phytophthora sp.<20,000 Pythium aphanidermatum (Eds,)Fitz25,000 Ceratocystis paradosa Ellis & Halst.<20,000 Alternaria alternata (Fr.) Keissler33,100 Colletotrichum dematium (Pers. Ex Rr. )Grove. >100,000 Fusarium solani (Mart.)Sacc.Emend Snyd. &Hans. 46,000 Melanconium fuligineum (Scrib. & Viala) Gav. 74,000 Sclerotium rolfsii sacc.<20,000 ที่มา ดัดแปลงจาก เกษม และ วิจัย (2528 ) ตารางที่ 1 การแสดงค่า EC 50 ของกานพลูที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา

7 2 Wilson และคณะ (1997) ทดสอบการยับยั้งการงอกของ สปอร์ของเชื้อ Botrytis cinerea สาเหตุโรคผลเน่าของผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว ทดสอบการยับยั้งการงอกของ สปอร์ของเชื้อ Botrytis cinerea สาเหตุโรคผลเน่าของผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว น้ำมันหอมระเหยกานพลู สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ ได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 0.78 % ที่เวลา 24 ชม. น้ำมันหอมระเหยกานพลู สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ ได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 0.78 % ที่เวลา 24 ชม.

8 3 รวีวรรณ (2542) : ฤทธิ์ของกานพลูต่อ เชื้อ Colletotrichum gloeosporioides กานพลู + PDA ยับยั้งเชื้อราได้ 100 % ในระดับความ เข้มข้นตั้งแต่ 1,000 ppm เป็นต้นไป กานพลู + PDA ยับยั้งเชื้อราได้ 100 % ในระดับความ เข้มข้นตั้งแต่ 1,000 ppm เป็นต้นไป ตารางที่ 2 กรรมวิธีการทดลองและผลการทดลอง กรรมวิธีการทดลอง ความเข้มข้น (ppm) ขนาดแผล (cm.) ขนาดแผลชุด ควบคุม (cm.) ขนาดแผลชุด ควบคุม (cm.) ฉีดพ่น5001.381.83 1,0001.70 2,0001.38 อบไอระเหย5,0001.22- แช่ผล ( ก่อนการ ฉีดพ่นเชื้อ ) 2,0001.741.73 3,0001.68 แช่ผล ( หลังการ ฉีดพ่นเชื้อ ) 2,0000.681.35 3,0000.71 ที่มา : ดัดแปลงจากรวีวรรณ (2542)

9 4 ปริศนา (2548) : ฤทธิ์ของกานพลู ต่อเชื้อ Trichoderma harzianum สาเหตุราเขียวในถุงเห็ด PDA + กานพลู ความเข้มข้น 500 1,000 1,500 2,000 2,500 และ 3,000 ppm PDA + กานพลู ความเข้มข้น 500 1,000 1,500 2,000 2,500 และ 3,000 ppm ผลการทดสอบ ผลการทดสอบ รูปที่ 3. การเจริญของเชื้อรา T. harzianum บน PDA ผสมผงกานพลู ที่ระดับ ความเข้มข้น 0 ( ชุดควบคุม ) 500 1000 1500 2000 2500 และ 3000 ppm ที่มา : ดัดแปลงจาก ปริศนา (2548)

10 ปริศนา (2548) : ฤทธิ์ของ กานพลูต่อเชื้อ Trichoderma harzianum ( ต่อ ) PDA + กานพลู ความเข้มข้น 500 1,000 1,500 2,000 2,500 และ 3,000 ppm PDA + กานพลู ความเข้มข้น 500 1,000 1,500 2,000 2,500 และ 3,000 ppm รูปที่ 4 ลักษณะของสปอร์ T. harzianum เมื่อทดสอบกับกานพลู เป็น เวลา 24 ชั่วโมง (x 300 ) ชุดควบคุม (a) กานพลูที่ระดับความเข้มข้น ต่ำสุดที่ยับยั้งการงอก ของสปอร์ T. harzianum ( 2,000 ppm ) (e) ที่มา : ดัดแปลงจาก ปริศนา (2548) a e ผลการ ทดสอบ ผลการ ทดสอบ

11 ปริศนา (2548) : ฤทธิ์ของกานพลู ต่อสปอร์ของ Cercospora cruenta Oidium sp. และ Uromyces vignae สาเหตุ โรคใบจุด ราแป้ง และราสนิม แบ่งเป็น 3 การทดลองดังนี้ 1 การทดลองในห้องปฏิบัติการ 2 ในกระถาง 3 แปลงปลูก

12 ผลการทดลองใน ห้องปฏิบัติการ อาหาร WA + กานพลู ความเข้มข้น 500 1,000 1,500 2,000 2,500 และ 3,000 ppm อาหาร WA + กานพลู ความเข้มข้น 500 1,000 1,500 2,000 2,500 และ 3,000 ppm รูปที่ 5 ลักษณะการงอกของสปอร์ C. cruenta Oidium sp. U. vignae บนอาหาร WA ผสมกานพลู ที่ 0 ppm และความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ได้ 100 % a, b = C. cruenta ที่ความเข้มข้น 0 และ 2,000 ppm c, d = Oidium sp. ที่ความเข้มข้น 0 และ 500 ppm e, f = U. vignae ที่ความเข้มข้น 0 และ 500 ppm a b c d e f ที่มา : ดัดแปลงจาก ปริศนา (2548)

13 ผลการทดสอบในกระถาง ฉีดพ่นกานพลูก่อนปลูกเชื้อ ความ เข้มข้น 3,000 และ 6,000 ppm ฉีดพ่นกานพลูก่อนปลูกเชื้อ ความ เข้มข้น 3,000 และ 6,000 ppm ฉีดพ่นกานพลูหลังปลูกเชื้อ ความ เข้มข้น 3,000 และ 6,000 ppm ฉีดพ่นกานพลูหลังปลูกเชื้อ ความ เข้มข้น 3,000 และ 6,000 ppm ผล : ชุดที่ปลูกเชื้อก่อนการฉีดพ่น กานพลูเกิดโรครุนแรงกว่าหลัง ปลูกเชื้อ ระดับความรุนแรงของ โรคเท่ากับ 2.5 ทั้งสองระดับความ เข้มข้น ผล : ชุดที่ปลูกเชื้อก่อนการฉีดพ่น กานพลูเกิดโรครุนแรงกว่าหลัง ปลูกเชื้อ ระดับความรุนแรงของ โรคเท่ากับ 2.5 ทั้งสองระดับความ เข้มข้น

14 ผลการทดสอบใน แปลงปลูก ฉีดพ่น + กานพลู ความเข้มข้น 6,000 และ 3,000 ppm มีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 1.07 1.23 2.40 และ 0.97 1.40 2.67 ตามลำดับ ในแต่ละโรค ฉีดพ่น + กานพลู ความเข้มข้น 6,000 และ 3,000 ppm มีระดับความรุนแรงของโรคเท่ากับ 1.07 1.23 2.40 และ 0.97 1.40 2.67 ตามลำดับ ในแต่ละโรค ความเข้มข้ม (ppm) จำนวนฝัก / ไร่ ( ฝัก / ไร่ ) น้ำหนัก / ไร่ ( กก. / ไร่ ) 3,000135,1942,697.00 6,000156,5852,929.90 ตารางที่ 3 ผลการทดสอบในแต่ละความเข้มข้น ที่มา : ดัดแปลงจากปริศนา (2548)

15 5 สายชล และสมบัติ (2550) : ฤทธิ์ของกานพลูต่อเชื้อรา Fusarium moniliforme ใน เมล็ดข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 5 สายชล และสมบัติ (2550) : ฤทธิ์ของกานพลูต่อเชื้อรา Fusarium moniliforme ใน เมล็ดข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 PDA + กานพลู ที่ความเข้มข้น 100 200 300 400 และ 500 ppm PDA + กานพลู ที่ความเข้มข้น 100 200 300 400 และ 500 ppm ผลการทอสอบ น้ำมันกานพลู ยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ 100 % ที่ความเข้มข้น 400 ppm เป็นต้นไป ผลการทอสอบ น้ำมันกานพลู ยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ 100 % ที่ความเข้มข้น 400 ppm เป็นต้นไป

16 สายชล และสมบัติ (2550) ( ต่อ ) การศึกษาในระยะกล้า การศึกษาในระยะกล้า แบ่งการทดลองเป็น 2 กลุ่ม คือ แบ่งการทดลองเป็น 2 กลุ่ม คือ ทำการทดลองบน กระดาษชื้น ทำการทดลองบน กระดาษชื้น ( bloter plate ) ( bloter plate ) นำไปเพาะในดินอบฆ่า เชื้อ นำไปเพาะในดินอบฆ่า เชื้อ ที่มา : Kyozaburo Nakata

17 ผลการทดลองบน กระดาษชื้น ( bloter plate ) น้ำมันกานพลูให้ความงอกของ เมล็ดสูงถึง 99 % น้ำมันกานพลูให้ความงอกของ เมล็ดสูงถึง 99 % ลดเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของเมล็ด ลดเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของเมล็ด เมล็ดมี % การติดเชื้อ = 13.50 เมล็ดมี % การติดเชื้อ = 13.50 ชุดควบคุมเมล็ดมี % การติดเชื้อ = 95.25 แตกต่างทางสถิติอย่างมี นัยสำคัญ ชุดควบคุมเมล็ดมี % การติดเชื้อ = 95.25 แตกต่างทางสถิติอย่างมี นัยสำคัญ ลดจำนวนต้นกล้าผิดปกติได้ดีที่สุด ด้วย ลดจำนวนต้นกล้าผิดปกติได้ดีที่สุด ด้วย

18 ผลการทดลองในดินอบฆ่าเชื้อ น้ำมันกานพลูลดเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของเมล็ด น้ำมันกานพลูลดเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของเมล็ด เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดในกระถาง = 97.00 % เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดในกระถาง = 97.00 % ตัวชี้วัด น้ำมัน กานพลู ชุด ควบคุม ความยาวลำต้น (cm.) 29.4327.42 ความยาวราก (cm.) 11.897.85 น้ำหนักสด (g.) 3.87 3.873.24 น้ำหนักแห้งของต้น กล้า (g.) 0.660.52 ตารางที่ 4 ผลการทดลอง ตารางที่ 4 ผลการทดลอง ที่มา : ดัดแปลงจากสายชล และสมบัติ (2550)

19 สรุป สามารถควบคุมจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช โดยมี สารที่มีฤทธิ์ควบคุม คือ eugenol ซึ่งพบถึง 80 % จากองค์ประกอบทั้งหมด สามารถควบคุมจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช โดยมี สารที่มีฤทธิ์ควบคุม คือ eugenol ซึ่งพบถึง 80 % จากองค์ประกอบทั้งหมด สามารถควบคุมได้หลายชนิดทั้งโรคก่อนและ หลังการเก็บเกี่ยว เช่น Botrytis cinerea Fusarium moniliforme และ Colletotrichum gloeosporioides เป็นต้น สามารถควบคุมได้หลายชนิดทั้งโรคก่อนและ หลังการเก็บเกี่ยว เช่น Botrytis cinerea Fusarium moniliforme และ Colletotrichum gloeosporioides เป็นต้น การนำมาใช้กับผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวมี ศักยภาพค่อนข้างสูง การนำมาใช้กับผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวมี ศักยภาพค่อนข้างสูง ในห้องปฏิบัติการน้ำหอมระเหยกานพลู สามารถควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ สาเหตุโรคพืชได้ 100 % ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 400 ppm ขึ้นไป ในห้องปฏิบัติการน้ำหอมระเหยกานพลู สามารถควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ สาเหตุโรคพืชได้ 100 % ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 400 ppm ขึ้นไป การใช้ในสภาพแปลงยังต้องมีการศึกษา เพิ่มเติม การใช้ในสภาพแปลงยังต้องมีการศึกษา เพิ่มเติม

20 โดย นางสาวสุภาพร ทองมา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. เสมอใจ ชื่นจิตต์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt น้ำมันกานพลู ( Eugenia caryophyllus ) ในการควบคุมโรคพืช Clove Oil (Eugenia caryophyllus) for Controlling Plant Diseases.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google