งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5. การเปลี่ยนแปลงของประชากร วัชพืช (shifts in weed population)  ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร วัชพืช  การควบคุม  การจัดการน้ำ  การจัดการปุ๋ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5. การเปลี่ยนแปลงของประชากร วัชพืช (shifts in weed population)  ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร วัชพืช  การควบคุม  การจัดการน้ำ  การจัดการปุ๋ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5. การเปลี่ยนแปลงของประชากร วัชพืช (shifts in weed population)  ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร วัชพืช  การควบคุม  การจัดการน้ำ  การจัดการปุ๋ย  การจัดการพืชปลูก พันธุ์ ชนิดและระบบ การปลูกพืช  การพัฒนาเพื่อต้านทานสารเคมีกำจัดวัชพืช

2 ตัวอย่างข้อสังเกตเมื่อปัจจัย เปลี่ยนแปลง  การจัดการน้ำ  วัชพืชในนาข้าวจะเปลี่ยนจากพืชอายุข้ามปี เป็น Pistia stratotes, Scirpus maritimus เมื่อเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปี เป็นนาชลประทาน  หรือพบข้าวนก ข้าวผี (Echinochloa crussgalli) หญ้าดอกขาว (Leptochloa sp) มากขึ้น เมื่อเปลี่ยนไปทำนาน้ำตม  ในสวนผลไม้ที่ให้น้ำแบบฉีดพ่นที่โคนต้น จะพบการสะสม ของผักปราบ และกกมากขึ้น  การจัดการปุ๋ย  พบวัชพืชที่ตอบสนองต่อปุ๋ยเพิ่มขึ้นตามการใส่ปุ๋ย และพบ Mimosa pudica, Amaranthus viridis เพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้ปุ๋ยขี้ วัวสด  การเปลี่ยนพืชปลูก  การนำข้าวโพดมาปลูกในระบบการปลูกพืชก็มักนำเอา Rottboelia exaltata เข้ามากับเมล็ดช้าวโพดด้วย

3 ให้อ่านศึกษา Gyan P. Sharma et al Lantana invasion : An overview. Weed Biology and Management 5(4): Introduction : Verbenaceae, wide spread and reduce crop productivity Habitat : pasture, native forest, abandon land, roadside and rail way, found in open unshaded area, tolerate to drought Reproductive biology : flower all year round, insect (thrips > Lepidoptera) enhance pollination, cross pollination can occurs, fruit set 85%, seed germination is c. 4-45% (dormant seed reserve in soil) Ploidy leve l: 2n, 3n, 4n, 5n the high ploidy level is more adapt to high altitude Dispersal of propagules : birds and kangaroos, sheep, goat, cattle, monkeys and rats Establishment : high temperature & light intensity stimulate seed germination Biological attributes as key factors for invasion Fitness homeostatsis & phenotypic plasticity Interaction with animals Geographic range Vegetative reproduction Fire tolerance Competitive ability Allelopathy Hypothesis application to the invasion success of Lantana Management option : biological control, mechanical control, manual removal, fire, chemical control Future prospects

4 Seed bank 2 seed/drupe nx1 000 seed m -2 yr -1 Seed longivity & viable all year round Spread & dispersal Water, bird, animals Vehicle & man cloth Abandon land Spread by twig & regrowth after fire Germination Low light & temperature, moisture or water logging limit germination Establish & competition Seedling beging to compete once established Reproductive biology Flower & fruit set in 1 year, perrennial Out compete native plant, smoother nearby, seedling & saplings Lantana thicket VegetativeSexual

5 Density survey  Quadrat, sampling area, randomly placed  Data collecting  Covering percentage / density  Ranking 0 – 6 / 1 – 10 scale 0 = non 1 = >0 – 1% 2 = 1 – 5 % 3 = 5 – 25 % 4 = 25 – 50 % 5 = 50 – 75 % 6 = 75 – 100 %  Frequency = N i /N

6 Population dynamics N t+1 = N t + Birth rate - Death + Immigration - Emigration time Weed density Stress / competition Survival

7 An ideal life cycle in a weed-crop association Buried weed seed bank Crop harvest / fellow PloughingCrop seed sowing Crop & weed establishment (growth & development) Crop husbandry & weed management Fertilizer Irrigation Hand weeding Herbicide application Weed-crop association Weed seed dispersal

8 Competitive ability of four weed species on peanut grown on two soil types Weed speciesweed density yield reduction (%) (no/m row) sandy loam sandy clay loam Xanthium pensylvanicum Amaranthus retroflexus Cassia obtusiflolia Ipomoea purpurea Economic threshold : Density of weeds (per row or per sq m.) which impact to crop yield loss inrelation to cost of control. แต่อย่าลืมว่าปัจจัย ต่าง ๆ นั้นเกี่ยวข้องกัน และมี dynamic ของการเติบโตของทั้งพืชปลูก และ วัชพืชมาเกี่ยวข้องด้วย

9 Effect of weed competition in sorghum with and without nitrogen fertilizer Weedy for :% of maximum yield with N 2 O 5 without N 2 O 5 0 week week week week 46 33

10 Critical period of weed competition Cropday from planting% of life cycle Rice (120) Soybean (125) Maize (120) Peanut (105) Mung bean (65) Onion (95) Cabbage head development Okra10-15 cm tall Garlicbulb initiation Beanscanopy formation Carrot7-10 cm tall Tomato20-30 cm tall ช่วงเวลาของการรบกวน / แข่งขัน ขึ้นอยู่กับชนิดพืชปลูก และชนิดของวัชพืช วัชพืชที่ก้าวร้าว (aggressive) จะรวบกวนพืชปลูกรุนแรงและรวดเร็ว นอกจากนี้ยัง ขึ้นกับความหนาแน่นของจำนวนวัชพืชในแปลง ฤดูกาล และการจัดการของพืช ปลูก ( การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ ) อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt 5. การเปลี่ยนแปลงของประชากร วัชพืช (shifts in weed population)  ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร วัชพืช  การควบคุม  การจัดการน้ำ  การจัดการปุ๋ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google