งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Photosynthesis What is it ? Where it occurs ? How ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Photosynthesis What is it ? Where it occurs ? How ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Photosynthesis What is it ? Where it occurs ? How ?
How is its important ? How to measure ?

2 Photosynthesis ประกอบด้วย 3 กระบวนการย่อย
CO2 diffusion A = Cg d[CO2] Photochemical process (light reaction) 4H2O + 2ADP+2NADP+ +2pi O2+2H2O+2ATP+2NADPH +2H+ Biochemical process 3CO2+9ATP+6NADPH+6H triose-P+6NADP+9ADP+8Pi+3H2O

3 The overall chemical reaction
CO2 + 2H2O (CH2O) + H2O + O2 H2O light / atenna O2 + H+ +Pi ADP +Pi +NADP+ PSII PSI Cytochrome ATP + NADPH CO enzymes/ stroma (CH2O) RuBPcarboxylase : CO2receptor

4 CHLOROPLAST 1- 10 mm Lamellae (membranes) : light reaction
stroma lamella (double lamella) grana lamella (stacked lamella) Stroma : dark reaction

5 Leaf anatomy of C3 vs. C4 plants

6

7 Chloroplast and Chlorophyll structure

8 Electron transportation
Chlorophyll a ,b Carotenoid Reaction centers : absorbed PHOTONS from light energy PSII : ground stage excited stage PSI : Q , Photophosphorylation

9 Energy diagram of the photosynthetic electron transport system
Light Light Chlorophyll a Chlorophyll a/b P700 P680 Electron transfer O2 Electron transfer NADPH ATP H2O Photosystem II Photosystem I

10 Energy diagram of the photosynthetic electron transport
800 200 400 600 -600 -200 -400 -800 H2O Photo system I H+ O2 Q system II ATP ADP Fd-Ub Fd NADP+ NADPH CO2 reduction e- Solar radiation Cty f Redox potential

11 Radiation vs Photons E = hv = speed of light/wave length
E = energy content of the quantum (J/quantum) h = Planck ‘s constant (6.626 x J s) (nm) (x103 cm-1) (x1014 s-1) (x10-19 J quantum-1)

12 Conversion factors for energy units used in the text
1 electron volt (eV) = x J 1 watt = 1 J s-1 1 kWh = 3.6 x 106 J 1 Joule = calories = x 1018 eV 1 cal. = J 1 kJ mol quantum -1 = x 10-2 eV Plank’s constant = 6.62 x Js = x eVs 1 mol quantum of photon contains Avogadro’s number x 1023 particles = 1 Eistein

13 Radiation & Light

14 Carbondioxide fixation
Biomass or Dry weight = Photosynthesis - Respiration - Dead - Translocation Carbon Balance C3 species : Calvin cycle ; RUBP PGA C4 species : Hatch & Slack cycle ; PEP Oxaloacetic Acid etc. Crussulation Acid Metabolism (CAM) : CO2 fixed during night C3 vs C4 : Kranz anatomy

15

16

17 C3 C4 and CAM plant CO2 C4 Organic acids CO2 CO2 PGA (CH2O) RUBP PEP
PEP Carboxylase RuBP Carboxylase CO2 C4 Organic acids CO2 CO2 PGA (CH2O) RUBP PEP C3 acids C3 C4 CAM Mesophyll Bundle sheath Dark Light

18 พืช C3 vs C4 ลักษณะทางกายภาพต่างกัน C3 ไม่มีVascular sheath แต่ C4 มี (Kranz anatomy) เอนไซม์ PEPase มีความสามารถจับ CO2 ดีกว่า เอนไซม์ RUBPase C4 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงกว่า C3 (ในสภาพแสงจัด) C4 ใช้พลังงานมากกว่า C3 ในการตรึง CO2 1 โมเลกุล C4 มี RUBP น้อยกว่า C3 C3 ปรับตัวได้ดีในสภาพ เย็นชื้น และ ร้อนชื้น ส่วน C4 ปรับตัวได้ดีในสภาพ ร้อน แห้ง หรือ ชื้น C3 มี Photorespiration ส่วน C4 ไม่มี

19 Cellular respiration The process by which active cells obtain energy. It occurs in mitochondria, there are two coditions : aerobic & anaerobic respiration. The obtained energy was used for maintenance and growth of the cell or organ. Growth respiration : catabolism provides the energy required for biosynthesis and constructive reactions leading to form cellular products used in the crop growth

20 Aerobic respiration has 3 stages :
C6H12O O2 6CO H2O + energy Sucrose NAD+ O2 e transport chain Oxidative phosphorylation Pyruvic acid Glycolysis TCA Krebs’ cycle H2O NADH NADH+, ADP NADH, ATP

21 Respiration MITOCHONDRIA C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O +637 kcal
Glycolysis : anaerobic respiration aerobic respiration : Krebs cycle ; Oxidative phosphorylation Electron transport chain : ATP, NADPH formed and available for other synthesis of other moplecules for growth, active transport, and metabolic processes.

22

23 Major plant metabolisms
STRUCTURAL compounds cellulose hemicellulose pentosans pectin, ect. STORAGE compounds starch fructosans proteins lipids, ect. ACTIVE CELL compounds nucleic acids enzymes cytochrome chlorophyll phospholipids, ect. O2 Chloroplast : Photosynthesis Synthesis / Translocation Glycolysis ATP, NADP CO2 Mitochondria : Respiration; Krebs cycle CO2 O2

24 Photosynthesis vs Respiration
Photophosporylation NADPH formed CO2 reduction CO2 as substrate H2O as substrate O2 is product CH2O is product Oxidative phosphorylation NADP formed O2 reduction CO2 is product H2O is product O2 is substrate (CH2O)n is substrate and product

25 Photosynthesis vs Respiration if …….
Down Up Stop Up if + O2 Down if + CO2 Up if + light Up if + temperature Burst if dark

26 เครื่องมือที่ใช้วัดการสังเคราะห์ด้วยแสง

27 Character of CROPS Pst Environments SOIL CLIMATE AGRONOMY Water route
Photosynthesis Yield potential Etr/Etm Pst P pot X HI Pst * Etr/Etm -Res

28 Water limited growth (WLG) Radiation limited growth (LLG)
BAMnut model (Azam-Ali Sayed et.al, A Global Mapping Systems for Bambara Groundnut Production. FAO Agricultural Information Management Series) Weather data Water limited growth (WLG) Radiation limited growth (LLG) seed Intercepted radiation Bambara groundnut Water uptake Leaf Soil water PodW Root LeafW RootW ShootW


ดาวน์โหลด ppt Photosynthesis What is it ? Where it occurs ? How ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google