งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์วราภรณ์ เชื้อ อินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Postpartum Hemorrhage การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยามอ.- มข.- มช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์วราภรณ์ เชื้อ อินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Postpartum Hemorrhage การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยามอ.- มข.- มช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์วราภรณ์ เชื้อ อินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Postpartum Hemorrhage การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยามอ.- มข.- มช. ครั้งที่ 3 17 กรกฎาคม 2551 ณ. รร. ป่าตอง รีสอร์ท จ. ภูเก็ต

2 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Wise A, Clark V. Strategies to manage major obstetric haemorrhage. Curr Op Anesth 2008; 21(3): 281–7 Woman dies from complications in pregnancy or childbirth q 1 min/day. Global MMR = 402 deaths per 100 000 live births, 99% of these deaths occur in the developing world. MMR of sub-Saharan Africa > UK 100x. Haemorrhage approx. 30% of cases and is the leading cause of maternal death worldwide.

3 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Four TscausesApprox. Incidence(%) ToneAtonic uterus70 TraumaLacerations, hematoma, inversion, rupture 20 TissueRetained tissue, invasive placenta 10 Thrombincoagulopathy1 Anderson JM. Am Fam Physician 2007;75:876.

4 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Causes Early postpartum hemorrhage (<24 hours postdelivery) Uterine atony Retained placental fragments Lower genital tract lacerations Uterine rupture Uterine inversion Placental accreta

5 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Causes Late postpartum hemorrhage (>24 hours to 6 weeks postdelivery) Infection Placenta site subinvolution Retained placental fragments Hereditary coagulopathy

6 Case report หญิงตั้งครรภ์ อายุ 30 ปี nullipara GA 40 weeks BW 60 kg Height 156 cm มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์คลอด ประวัติการตั้งครรภ์ปกติดี ไม่มีโรคประจำตัว admitted ที่ห้องรอคลอดจนกระทั่ง fully dilated และถูกย้ายเข้าห้องคลอด

7 ที่ห้องคลอดผู้ป่วยใช้เวลาเบ่ง อยู่นาน เนื่องจากเด็กตัว ค่อนข้างใหญ่ จนกระทั่งแม่ exhausted และ prolong second stage of labor สูติ แพทย์จึงตัดสินใจใช้ Vacuum extraction ในที่สุดเด็กคลอด น้ำหนักตัว 3500 grams no AMTSL

8 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU 1 ชั่วโมงถัดมา พยาบาลแจ้งแพทย์ผู้ทำคลอดว่า BP 70/40 mmHg PR 140 bpm และมีเลือดออกทาง Vg ค่อนข้างมาก จากการตรวจไม่พบ retain placenta or cervical rupture แต่พบว่ามี uterine atony and vaginal laceration with profuse bleeding ‘too little, too late’

9 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU สูติแพทย์ resuscitation ให้ PRC, crystalloid และ colloid ขอเลือดเพิ่ม ระหว่าง นั้นได้ทำ cutdown เพื่อ assessed และ restored volume ให้แก่ผู้ป่วย และให้ uterotonic drugs และ suture for controlled bleeding บริเวณช่องคลอด

10 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU ใน 6 ชั่วโมงผ่านไป ผู้ป่วยได้รับ PRC 4 U, FFP 4 U crystalloid 2000 ml, colloid 1500 ml BP 70/40 – 90/60 mmHg, uncontrollable bleeding สูติแพทย์จึง set OR emergency for explore laparotomy and stop bleeding

11 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU

12 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU

13 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU At present >6 hr PPH Patient was in hemorrhagic shock, BP 60/40 mmHg PR 140 bpm, EKG sinus tachycardia, stupor conscious, on O 2 cannula Laboratory results: Hb 7 g/dl Hct 20 % platelet count 140,000 PT21, PTT125 INR >10, aPTT 56 seconds

14 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Choice of anesthesia General anesthesia with ETT and control ventilation, rapid sequence induction was uneventful Arterial line was failed to monitor, internal jugular vein and large bore peripheral IV were assessed for resuscitation.

15 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Emergency exploratory laparotomy massive amount of ascites and a large atonic uterus Bimanual compression, oxytocin intravenous infusion, and sulproston (250 mgx2) injection into the myometrium, the uterus remained atonic with profuse vaginal bleeding. A bilateral ligation of the internal iliac arteries also could not stop the bleeding.

16 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Intraop Rx All controlled life threatening bleeding had failed, first dose of rFVIIa 60ug/kg was given for control bleeding and seemed successful. Consequently, hysterectomy was done. After hysterectomy, blood oozing continued from the operative field and vaginal wounds despite packing of the pelvis.

17 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Patient received PRC 15U FFP 15U Plt conc 10U, calcium gluconate, NaHCO 3, dopamine infusion for maintain blood pressure and admitted to ICU with prolong hemorrhagic shock, hypothermia, anemia and prolong coagulation, renal shutdown. Intraop Rx

18 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Postpartum hemorrhage-Guideline for immediate action Step 1 Immediate action Resuscitation ABC Step 2 Check foruterine tone Trauma Placenta Bimanual compression Step 3 Drug therapy: Syntocinon Ergometrine Misoprostol Prostaglandin F2α rFVIIa

19 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Step 4 Balloon tamponadeBalloon tamponade Inflate up to 500 ml Remove after 24 hours Step 5 B-LynchB-Lynch Step 6 Other procedures Uterine artery embolization Stepwise devascularization Internal iliac artery ligation Hysterectomy Postpartum hemorrhage-Guideline for immediate action

20 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Step 7 Prevention: Active management of the third stage of labor Administration of oxytocin or another uterotonic drug within 1 minute after the birth of the baby Controlled cord traction Uterine massage after delivery of the placenta Postpartum hemorrhage-Guideline for immediate action

21 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU Planning for obstetric hemorrhaged -organizational aspects Simultaneous, coordinated, multidisciplinary management Consensual and practical definition of hemorrhage Avoid any treatment delay. Consensual, preplanned, step management available as a written operational protocol.

22 July 17,2008Dep of Anesthesiology, KKU For suggestion & questions รศ. วราภรณ์ เชื้อ อินทร์ ภาควิชาวิสัญญี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน แก่น 043 348390 warcha@kku.ac.t h


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์วราภรณ์ เชื้อ อินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Postpartum Hemorrhage การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยามอ.- มข.- มช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google