งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา/ ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา/ ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา/ ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 1. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพรัตน์ สุทธินันท์รองประธานกรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์คชภักดีผู้ทรงคุณวุฒิ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ กรรมการ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ กรรมการ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐิดาเอลซ์กรรมการ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์บุญแสวง กรรมการ 8. นางประภัสสรสุขพฤกษ์กรรมการ 9. นางนันทพรนภาพงศ์สุริยากรรมการ 10. นางวาสนาวงศ์ชนะเลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

3 พระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนก ปณิธานการบริหารคณะ ยกระดับการเกษตรไทยด้วยทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตบัณฑิตเกษตรนักบริหารจัดการ ปณิธานการบริหารคณะ ยกระดับการเกษตรไทยด้วยทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตบัณฑิตเกษตรนักบริหารจัดการ ”ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

4 วัตถุประสงค์การตั้งคณะ ผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มี ความรู้ตามมาตรฐานสากล ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมี ดุลยภาพและยั่งยืน ใฝ่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างงาน ประกอบอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ ตลอดทั้ง กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 1 วิจัยด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ หลากหลาย มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เน้นการ แก้ปัญหาสำคัญของภูมิภาคในระบบการผลิต การพัฒนา และการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการ 2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดให้บริการสู่ชุมชนได้ และประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของชุมชน 3

5 วิสัยทัศน์ (VISION) คณะทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นคณะชั้นนำ ด้านการวิจัยเพื่อนำไปสู่คุณภาพ ในการผลิต บัณฑิตด้านการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นที่พึ่งของชุมชน ในภูมิภาค

6 พันธกิจ (MISSION) 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผสมผสาน ระหว่างวิทยาการสมัยใหม่ กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน และสร้างบัณฑิตที่มี คุณภาพสามารถทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคได้ 2. ดำเนินการวิจัยในหัวข้อที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคใต้ เกี่ยวกับระบบการผลิตทางการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเพิ่มผลผลิตอย่าง ยั่งยืนและมีคุณภาพโดยประหยัดต้นทุน/ทรัพยากร 3. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ให้บริการวิชาการ สนับสนุนการ แก้ปัญหา ด้านการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติแก่ชุมชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

7 องค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับจาก การวิจัย พืชกรรมปาล์มน้ำมัน พันธุ์ การจัดการสวน ปาล์ม ยางพารา การเพิ่มผลผลิต ระบบการกรีด กล้า ยางพารา โรคยางพารา ไม้ผล ลองกอง มังคุด โรค แมลงศัตรูพืชสำคัญในภาคใต้ และการ ป้องกันกำจัด พืชผักใหม่ ๆ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร โดยเฉพาะการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ แพะ การผลิตหมูสมุนไพร สุขภาพและโภชนศาสตร์สัตว์น้ำ นิเวศวิทยาและ การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง พัฒนาชุมชนเกษตร

8 ผู้บริหารคณะ รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา คณบดี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

9 หัวหน้าภาควิชา ผศ.อิบรอเฮม ยีดำ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ (20 ส.ค. 48 – 1 มี.ค. 54) รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ (1 ก.ย. 52 – 30 มี.ค. 54) รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ (1 มี.ค. 54 - ปัจจุบัน) รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา รักษาการหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ (1 เม.ย. 54 – ปัจจุบัน)

10 หัวหน้าภาควิชา ผศ.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์ (1 ต.ค. 53 – ปัจจุบัน) ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ (1 ธ.ค. 51 – ปัจจุบัน) รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร (1 ส.ค. 52 – 1 ก.พ. 54) รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (1 ก.ย. 52 – ปัจจุบัน) รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร (1 ก.พ. 54 – ปัจจุบัน)

11 หลักสูตรและจำนวนนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ทั้งหมด จำนวนบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 เกษตรศาสตร์230 พืชศาสตร์ พืชศาสตร์22047 พัฒนาการเกษตร พัฒนาการเกษตร16023 การจัดการศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืช1079 ธรณีศาสตร์ ธรณีศาสตร์12025 สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์22940 วาริชศาสตร์24147 รวม1,307191

12 หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา จำนวน นักศึกษา ทั้งหมด จำนวนบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 พืชศาสตร์3610 สัตวศาสตร์131 พัฒนาการเกษตรและทรัพยากรชายฝั่ง254 พัฒนาการเกษตร ฯ(ภาคสมทบ) พัฒนาการเกษตร ฯ(ภาคสมทบ)345 กีฏวิทยา171 โรคพืชวิทยา61 การจัดการทรัพยากรดิน204 วาริชศาสตร์297 รวม18033

13 หลักสูตรและนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา จำนวน นักศึกษา ทั้งหมด จำนวนบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 พืชศาสตร์16 วาริชศาสตร์81 การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน21 รวม451

14 วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำแยกตามภาควิชา สัดส่วนวุฒิ ป.เอก ร้อยละ 75.00 อ.ใหม่ วุฒิ ป.เอกทั้งหมด คณะ/ภาควิชา ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ พืชศาสตร์15.88317.651376.47 วาริชศาสตร์00426.671173.33 ธรณีศาสตร์00009100.00 การจัดการศัตรูพืช00221.057.578.95 สัตวศาสตร์00753.85646.15 พัฒนาการเกษตร00111.767.588.24 คณะทรัพยากรธรรมชาติ11.391723.615475.00

15 การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ทั้งคณะ มีตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 45.14 ลดลงจากการเกษียณอายุราชการ อ.ใหม่ต้องใช้เวลาสร้างผลงาน คณะ/ภาควิชา อาจารย์ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวมที่ดำรง ตำแหน่ง รศ. ขึ้น ไป จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ ภาควิชาพืชศาสตร์529.41423.53847.06008 ภาควิชาวาริชศาสตร์853.33426.67213.3316.67320.00 ภาควิชาธรณีศาสตร์1.516.67222.005.561.11005.561.11 ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช3.536.84110.53552.63005 ภาควิชาสัตวศาสตร์323.08430.77646.15006 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร2.529.41111.76558.82005 คณะทรัพยากรธรรมชาติ23.532.641622.2231.543.7511.3932.545.14

16 ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2553

17 ผลการประเมินรายองค์ประกอบ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนน ปี 2550 คะแนน ปี 2551 คะแนน ปี 2552 คะแนน ปี 2553 ผลการ ประเมิน ปี 2553 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ4.33 5.00 4.54 ดีมาก 2. การผลิตบัณฑิต3.83 3.713.934.51 ดีมาก 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา4.25 5.004.254.00 ดี 4. การวิจัย3.76 3.883.705.00 ดีมาก 5. การบริการวิชาการแก่สังคม4.83 5.00 ดีมาก 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม5.00 ดีมาก 7. การบริหารและการจัดการ4.80 5.004.854.73 ดีมาก 8. การเงินและงบประมาณ3.00 3.343.675.00 ดีมาก 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ4.67 5.00 4.35 ดี ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 9 องค์ประกอบ4.12 4.334.29 4.66 ดีมาก 10. ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม และชุมชนภาคใต้* 4.00 5.00 11. วิเทศสัมพันธ์*4.00 5.00 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 11 องค์ประกอบ4.11 4.394.35 ผลการประเมินคณะทรัพยากรธรรมชาติรับรองมาตรฐาน

18 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2551 ของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มีนาคม กผ. 119/2554) ความรู้ความสามารถคะแนน (เต็ม 10)ระดับความพึงพอใจ วิชาการ/วิชาชีพ7.54พึงพอใจมาก ความรู้ความสามารถทั่วไป7.62พึงพอใจมาก บุคลิกภาพ7.96พึงพอใจมาก คุณธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ 8.16พึงพอใจมากที่สุด

19 ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ  กระบวนการพัฒนาแผน8ข้อ  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 4 ข้อ (ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา)  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.08 (ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา)  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 4 ข้อ เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ( การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ) ผลการประเมินองค์ประกอบเท่ากับ 4.54

20 ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร5 ข้อ  อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 75.00  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 45.14  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 5 ข้อ  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 6 ข้อ  ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 3 ข้อ  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 66.17  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คะแนนประเมินบัณฑิต 3.91  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 29.55  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ ร้อยละ 75.00  การพัฒนาคณาจารย์ ค่าดัชนีคุณภาพ 5.83 ผลการประเมินองค์ประกอบเท่ากับ 4.51

21 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และ โครงการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2554

22 สถานีวิจัยเทพา เน้นการฝึกงานด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล สถานีวิจัยท่าเชียด เน้นการฝึกงานด้าน พืชไร่นา และเศรษฐกิจพอเพียง สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง เน้นการฝึกงานด้าน ปาล์มน้ำมัน ปศุสัตว์ และระบบการทำฟาร์ม ฝึกปฏิบัติจริง

23 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ และการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ การฝึกปฏิบัติงานจริง

24 พัฒนาความรู้และทักษะการบริหารจัดการ 1. ความรู้เรื่อง GAP กับ มกอช. บริษัท ซีพี และสอดแทรกในวิชาต่าง ๆ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 3. ภาษาอังกฤษ และความเป็นนานาชาติ 4. จัดทำ curriculum mapping เพื่อให้มี ทักษะอย่างต่อเนื่องในทุกภาคการศึกษา

25 ทัศนศึกษา ดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเปิดโลกทัศน์ กระตุ้นการเรียนรู้และ ในบรรยากาศนานาชาติ ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

26 ทัศนศึกษา ดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ กระตุ้นการเรียนรู้และ บรรยากาศนานาชาติ ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร การจัดการสวนยาง สวนปาล์มน้ำมันที่ประเทศมาเลเซีย

27 นักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานราชการ และเอกชน และวิชาสหกิจศึกษา การศึกษาและการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน การเก็บข้อมูลพารามิเตอร์ของน้ำ การตรวจสารตกค้างของสัตว์น้ำ

28 28 แปลงสาธิต: พันธุ์พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และพืชพลังงาน การพัฒนานักศึกษาของงานเกษตรภาคใต้ ให้มีระบบงาน บทบาทและหน้าที่ ของงานแต่ละฝ่าย และจัดให้มีผู้ประสานฝ่ายนักศึกษา และผู้จัดการประจำวัน

29 การแยกหน่อหางช้าง "พญากล้วยไม้" การขยายพันธุ์โดยการต่อยอด ต้นชวนชม การปลูกองุ่น การขยายพันธุ์โดยวิธีทาบกิ่ง มะยงชิดและขนุนแดงปราจีน เผยแพร่ความรู้และวิชาการ ร่วมกับร้านค้า

30 30 จัดนิทรรศการ สาธิต ประกวด จำหน่ายสินค้า แสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการภายในและภายนอก ประกวดวาดภาพ และ ประมูลภาพวาด การแสดงของนักเรียน นักศึกษา

31 31 ไกด์เกษตรพาน้องเที่ยวชมงาน ร้านอาหารและร้านค้าของชมรมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์การทำงานและบริหารจัดการ

32 32 กรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลฝ่ายประชาสัมพันธ์

33 พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อบรมและทดสอบ Microsoft Office ( Word, PowerPoint และ Excel) โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ, บังคับการทำ power point วิชาสัมมนา มีเครือข่ายไร้สาย ในพื้นที่ศึกษานอกเวลา บริเวณคณะ การใช้สื่อ Online เป็นช่องทางในการติดต่อและ สร้างความสัมพันธ์ของ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า

34 ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 5 ข้อ  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6 ข้อ ผลการประเมินองค์ประกอบเท่ากับ 4.00

35  กิจกรรมวิชาการ - เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ชีววิทยาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย - อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 - จัด Future Career เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่งาน สายอาชีพ และเสวนา บัณฑิตจบใหม่สู่ เส้นทาง ธุรกิจนานาชาติ โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม -พัฒนาจิตด้วยการบรรยายธรรม "จิตสำนึกสาธารณะ ด้วย พุทธวจน" โดยพระวิทยากร พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล และคณะ  กิจกรรมที่เสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน และจิตสาธารณะ - ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 - ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2554 -งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18 -ประเพณีสี่จอบ ค่ายผู้นำ และค่ายอาสา -บริจาคโลหิต -ช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่และภาคใต้ ช่วยเหลือภัยสึนามิญี่ปุ่น -การบรรยายและกิจกรรมการแยกขยะ

36 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 ผูกข้อมือรับขวัญ เชิญพานไหว้ครู * ร่วมบันทึกความดีถวายแด่ในห ​ ลวง * การจัดนิทรรศการเรียนรู้เรื่องครูของแผ่นดิน คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเรียนรู้ครูของเกษตร ไทยผู้ริเริ่มก่อตั้งการเกษตรของไทย และเรียนรู้ถึงครู ปัจจุบันของคณะฯผู้ที่ก่อตั้งและบุกเบิกคณะฯของเรา ประกวดพานไหว้ครู รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

37 ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 363,440 บาท/ คน  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 35.10  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 36.99  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 21.92 ผลการประเมินองค์ประกอบเท่ากับ 5.00

38  กำหนดทิศทางการวิจัย เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเกษตรกร  คณาจารย์มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน วิจัย และเป็นที่ยอมรับของชุมชน  มีกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและบัณฑิตศึกษาทำงานวิจัย  มีสถานีวิจัยเพื่อรองรับการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่เชื่อมโยงให้ บัณฑิตศึกษาร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ได้ทุกสาขา โดยมีทุนสนับสนุนวิจัยทำ วิทยานิพนธ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  การประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2552 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) ผลประเมินระดับคุณภาพดี คือ ภาควิชาพืชศาสตร์ ภาควิชาวาริช ศาสตร์ ผลการประเมินระดับปานกลาง คือ ภาควิชาธรณีศาสตร์ ภาควิชาการ จัดการศัตรูพืช ภาควิชาสัตวศาสตร์ การวิจัย

39 สถานีวิจัยเทพา ส้มโอ มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกองแซมมะพร้าวยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลูกประคบน้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าว

40 สถานีวิจัยท่าเชียด * เกษตรผสมผสาน อ้อย สัปปะรด ข้าวเฉี้ยง เลี้ยงโคกินหญ้าแทนการตัดหญ้า และนำมูลโคมาผลิตปุ๋ยคอก * ใช้พื้นที่เสื่อมโทรม พื้นที่เศษเสี้ยว แนวรั้ว และไหล่ทาง ปลูกพืชที่ลงทุนน้อย การดูแลรักษาง่าย ได้แก่ ไผ่เลี้ยงหวาน ไผ่รวก ไผ่ตง ไผ่กิมซุง กระถินเทพา หมาก มะพร้าว และเทียม

41 สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเนอเทอรา พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 พืชพื้นเมือง โคพื้นเมือง ยาง ปุ๋ย ดินผสม กล้ายางชำถุง RRM600 ศูนย์วิจัยสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

42 ผลิตและจำหน่ายต้นกล้า ปี 2553 ประมาณ 30,000 ต้น

43 ทำวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดพังงา จำนวน 2 โครงการ คือ 1. การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยจากวิธีการใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ 2. การจัดการดินและปุ๋ยแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน วิจัยพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 3 ปี ประมาณ 12 ล้านบาท เสวนาวิชาการ เรื่อง “ปาล์มน้ำมัน : ความมั่นคงทางอาหาร โอกาสของพลังงานทางเลือก และความ ยั่งยืนของเกษตรกร” และลงนามและความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วิจัยพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 3 ปี ประมาณ 12 ล้านบาท

44

45 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมือง ภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

46 แหล่งความพร้อมการวิจัยและ พัฒนา แหล่งพันธุกรรมปาล์มน้ำมันเพื่อการพัฒนาพันธุ์ ศึกษาและทำแปลงยางพาราต้นตอเพื่อผลิตกล้า ยางพารา ประชากรแพะเพื่อผลิตสายพันธุ์แพะ แปลงไม้ผล มังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ แหล่งพันธุกรรม พืชผักพันธุ์ในท้องถิ่น ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู แตงกวา จุลินทรีย์และแมลงตัวห้ำตัวเบียนสำหรับการ ป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

47 ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ  ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ ร้อยละ 71.43 มาใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอนและการวิจัย  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 ข้อ  ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน  บำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 4 ข้อ  ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน  งานเกษตรภาคใต้ 4 ข้อ ผลการประเมินองค์ประกอบเท่ากับ 5.00

48 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยยางพารา เสวนา “การเพิ่มผลผลิตยางพารา” อบรม “เทคนิคการเพิ่มผลผลิตยางพารา" อบรม "แนวทางการผลิตผลผลิตการเกษตรให้ปลอดภัย (Agricultural safety)“ อบรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (ไก่พื้นเมืองและสุกร) อบรม เป็นวิทยากร และให้คำปรึกษาเรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน อบรมการจัดการสารสนเทศในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย โครงการ ธารน้ำใจจากม.อ.สู่ชนบท จัดอบรมเรื่อง Q อาสาร่วมกับ มกอช.และร่วมเป็นเครือข่ายกับ มกอช.

49 การจัดการฝึกอบรม จัดนิทรรศการ การฝึกอบรมเรื่อง การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร นิทรรศการ “เทคนิคการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร” ในงาน ม. อ. วิชาการ และ งานเกษตรภาคใต้

50 -จัดงานเกษตรภาคใต้ - จัดบรรยายพิเศษร่วมกับร้านหนังสือ เดอะแมกกาซีน - พัฒนาตลาดนัดเกษตร/ชุมชน - เผยความรู้ บทความทางวิชาการ

51 โครงการสาระความรู้ทางการเกษตร “คุยเฟื่องเรื่องเกษตร” จำนวน 24 เรื่อง บทความวิชาการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ จำนวน 55 เรื่อง บทความวิชาการเผยแพร่บนระบบ share.psu.ac.th จำนวน 32 เรื่อง กิจกรรมขยายผลจำนวน 8 ครั้ง

52 ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ ผลการประเมินองค์ประกอบเท่ากับ 5.00

53 จัดงาน " สืบสานงานประเพณี สงกรานต์ สานสายใยชาวทรัพยากร " พิธีรดน้ำขอพรจากบุคลากรผู้อาวุโส ประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย ทำบุญเลี้ยงพระ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป

54 ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 7 ข้อ  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 3 ข้อ  ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (คณะ/หน่วยงาน) 4.27  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (คณะ/หน่วยงาน) 3.92 ผลการประเมินองค์ประกอบเท่ากับ 4.73

55 การใช้ share.psu จัดการความรู้ และเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่าง ๆ สกัดความรู้จากการวิจัยเผยแพร่ เวทีการแลกปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ ได้รางวัลการใช้ share.psu จาก มหาวิทยาลัย การใช้ facebook สื่อสาร สัมพันธ์กับ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร

56 การบันทึกความรู้ในงานผ่านระบบ Share PSU

57 เวทีพัฒนาบุคลากรตามระบบประกันคุณภาพเป็นประจำ ทุกปีในทุกสายงาน

58 พัฒนาบุคลากร อบรม ประชุมเพื่อรับฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารคณะฯ ถึงความสำคัญของการวิจัย สถาบัน และการสนับสนุนจากคณะฯ กิจกรรมมหกรรม Share เรื่อง “การบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ” ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาโปรแกรมและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

59 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการพัฒนาคณะ กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2553 การนำเสนอผลงานกิจกรรม 5ส และการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ ทำ อย่าง 5ส ในองค์กรจึงจะยั่งยืน” กิจกรรม ส ที่ 6 จิตสำนึกสาธารณะ

60 ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ ผลการประเมินองค์ประกอบเท่ากับ 5.00

61 ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.70 ผลการประเมินองค์ประกอบเท่ากับ 4.35 ใช้ผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจ อย่างต่อเนื่อง ประเมินคุณภาพ ประเมินบัณฑิต ประเมินการจัดการ เรียนการสอนของของนักศึกษาและบัณฑิต ประเมิน กรรมการประจำคณะ ประเมินความพึงพอใจของ บุคลากร ประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน

62 กิจกรรม นำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ

63 ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D) ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D)  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 5 ข้อ  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) 3 ด้าน มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม ไม่มีการประเมินผลการดำเนินงาน

64 ตัวบ่งชี้ของสำนักงาน ก.พ.ร. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล  จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ร้อยละ 0.35 ไม่มีการประเมินผลการดำเนินงาน

65 ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา/ ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google