งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบหลักประกันสุขภาพประเทศต่างๆ และการบริหารเขตสุขภาพ ทพ. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ เขต 12 สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบหลักประกันสุขภาพประเทศต่างๆ และการบริหารเขตสุขภาพ ทพ. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ เขต 12 สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบหลักประกันสุขภาพประเทศต่างๆ และการบริหารเขตสุขภาพ ทพ. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ เขต 12 สงขลา

2 รายชื่อประเทศที่ได้รับการทบทวนระบบ หลักประกันสุขภาพ Canada UK. South Korea Taiwan Australia Denmark Sweden Finland USA. 1.นพ. วิทยา ตันสุวรรณนนท์ 2.นพ. ถาวร สกุลพานิช 3.นพ. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 4.นพ. ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ 5.นพ. ชลอ ศานติวรางคณา 6.พญ. ขจีรัตน์ ปรักเอโก 7.ทพ. กวี วีระเศรษฐกุล 8.ทพ. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์

3 รูปแบบการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ประเทศรูปแบบโครงสร้างการบริหาร จัดการ การกระจายอำนาจ/ เขตสุขภาพ Canada Tax-based system: 13 Single-payer universal insured service systems รัฐบาลกลางออกนโยบาย กำหนดมาตรฐานระบบ ควบคุม กลไกราคายา รัฐบาลจังหวัดบริหารจัดบริการ ผ่าน RHA จังหวัดจัดตั้ง Regional Health Authority (RHA) ตามภูมิศาสตร์ (5-18 แห่ง) เป็นทั้ง purchaser and provider UK. Tax-based system กองทุนเดียว -Department of Health กำหนดภาพรวมของ NHS -Strategic Health Authorities (1.5 ล้านคน) กำหนดยุทธศาสตร์การบริการ -Primary Care Trust (1.5-3 แสนคน) เป็น Purchaser/commissioner PCT วางแผนจัดหาบริการ แก่ปชช. ในพื้นที่ ทำ ข้อตกลงกับสถานบริการ และจ่ายเงินตามเงื่อนไข Foundation trust เป็น โครงสร้างใหม่ มี full autonomy จาก NHS (independent regulator) ไปร่วมบริหารระบบบริการ ในพื้นที่

4 ประเทศรูปแบบโครงสร้างการบริหาร จัดการ การกระจาย อำนาจ/ เขต สุขภาพ Taiwan ระบบประกันสังคม ภาคบังคับ (Mandatory social insurance programme) กองทุนเดียว No gate keeper มีสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติภายใต้กระทรวง สาธารณสุขดูแลระบบ จัดเก็บเบี้ย ประกันสุขภาพ บริหารกองทุน ดูแล ระบบการลงทะเบียนประชาชน ซื้อ บริการจากหน่วยบริการที่เข้าร่วม ในระบบ การเจรจาต่อรองกับหน่วย บริการ การจ่ายค่าบริการทางการ แพทย์แก่หน่วยบริการ มี Regional Office 6 แห่ง ทำหน้าที่เพียง ประสานงาน และงาน ธุรการในพื้นที่เป็นหลัก (managerial and administrative responsibility) South Korea ระบบ National Social Insurance กองทุนเดียว สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติจัดตั้งกองทุน National Health Insurance Corporation (NHIC) มี Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) เป็นหน่วยงาน ตรวจสอบการเบิกจ่าย มีสาขาเขตอยู่ตาม ภูมิภาค ทำหน้าที่เพียง ประสานงาน และงาน ธุรการในพื้นที่เป็นหลัก (managerial and administrative responsibility) และ จัดเก็บเบี้ยประกันจาก กลุ่ม self-employed

5 ประเทศรูปแบบโครงสร้างการบริหาร จัดการ การกระจายอำนาจ/ เขตสุขภาพ Australia Tax-based system ( mandatory) + private insurance (voluntary) (45%) รัฐสนับสนุนกลไก public-private mixed ชัดเจน Federal Government กำหนดนโยบายหลักของ Medicare และควบคุมกำกับ ประกันสุขภาพเอกชน State Government ดูแล ระบบสุขภาพเป็นหลัก Regional Health Authority อยู่ภายใต้ กระทรวงสาธารณสุขรัฐ มี Regional Health Board กำหนดนโยบาย วางแผนกล ยุทธ์ บริหารจัดการ ทรัพยากรสาธารณสุขที่มีอยู่ ให้สอดคล้องกับความ ต้องการด้านสุขภาพของ พื้นที่ Sweden National Health Insurance (tax- based system) รัฐบาลกลางออกนโยบาย ระดับ regional (county) มี county council ดูแลการ จัดบริการ County council มีอำนาจ เต็มที่ในการบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพ และ การจ่ายเงินให้ทั้งภาครัฐ และเอกชน Municipality ดูแลผู้ป่วยที่ บ้าน และ public health services

6 ประเทศรูปแบบโครงสร้างการบริหาร จัดการ การกระจายอำนาจ/ เขตสุขภาพ Denmark National Health Insurance (tax- based system) รัฐบาลกลางออกนโยบาย ระดับ Region มี Regional Council เป็น purchaser (ได้รับงบเป็น block grant) เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอง Municipality จัดบริการ public health care and social service Regional council จัดซื้อ บริการจากรัฐและเอกชน หรือ ข้ามเขตได้ Finland 2 ระบบ ได้แก่ National Social Insurance และ Tax-based system at Municipal level (dual financing ) แยกการจ่ายเงิน ตามประเภทบริการ รัฐบาลกลางออกนโยบาย ท้องถิ่นจัดบริการสุขภาพ ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ล่วงหน้า ระดับ Province เป็นตัวแทน รัฐบาลระดับพื้นที่เท่านั้นไม่มี อำนาจตัดสินใจ

7 เปรียบเทียบการกระจายอำนาจของระบบ จัดเก็บภาษีและระบบจัดเก็บเบี้ยประกัน จัดเก็บภาษี ส่วนใหญ่มีการกระจาย อำนาจในระดับต่างๆกัน กลไกการกระจายอำนาจมี ตั้งแต่ระดับ regional (county) (Sweden, Denmark) ไปจนถึงตาม ระดับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Canada) จัดเก็บเบี้ยประกัน ส่วนใหญ่เป็น Centralization เชิงการ ตัดสินใจ แม้จะมีสาขา ตามเขตต่างๆ แต่ก็ ดำเนินการเพียงงาน ธุรการและประสานงาน เท่านั้น

8 เหตุผลของการกระจายอำนาจหรือรวมศูนย์ เหตุผลทางการเมือง  เป็นความสมดุลระหว่างปัจเจกกับส่วนรวม  เป็นความเคารพการมีตัวตนของความหลากหลายของมนุษย์ หรือความต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของชาติ  เป็นการตัดสินใจระหว่างความเท่าเทียมหรืออิสรภาพ เครื่องมือทางการบริหาร  เป็นการแบ่งปันบทบาทและหน้าที่ระหว่างศูนย์กลางและ ปริมณฑล  เป็นตัดสินใจเชิงบริหารระหว่างแบบรวมศูนย์ ไม่ยืดหยุ่น เป็น แบบแผนเดียว กับการตัดสินใจได้อย่างอิสระ หลากหลายไป ตามบริบทของพื้นที่

9 Centralization Decentralization National identity Equality Ready-made management Local diversity Liberty Autonomous and diversified decision-making Tailor-made management

10 วัตถุประสงค์ของการ regionalization 1.บูรณาการการบริการทุกระดับให้เกิดความ ต่อเนื่อง 2.ส่งเสริมให้งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เด่นชัด เป็นรูปธรรมมากขึ้น 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร

11 องค์ประกอบกรรมการ (board members)ในการ บริหาร RHA มาจาก 3 ฝ่ายหลักๆได้แก่ 1.Provincial/Regional government 2.Providers 3.Community members

12 ระดับการกระจายอำนาจ A continuum of devolution (Mills, 1990) 2.Decentralization เป็นการผ่องถ่ายอำนาจการ ตัดสินใจส่วนหนึ่งจากส่วนกลางไปยังเขต ภายใต้ แนวทางที่ส่วนกลางกำหนดอย่างชัดเจนและเข้มงวด 3.Devolution เป็นการผ่องถ่ายอำนาจการตัดสินใจ จากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเพียงแนวทาง กว้างๆเท่านั้น 1.Deconcentration เป็นการกระจายอำนาจในการ บริหารจัดการทั่วไปจากส่วนกลางไปยังสำนักงานเขต

13 จุดเน้นของ regionalization Evidenced-base decision-making Needs-based funding Improved professional collaboration Primary care reform

14 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจที่ดีของกรรมการ RHA Trainings, specifically in priority setting; health need assessment; and health care legislation and guidelines Sufficient information, i.e. service cost; service utilization; population needs; key informants’ opinions; service benefits; and citizens’ preferences

15 เขตสุขภาพและการกระจายอำนาจ เขตสุขภาพ ควรมีความลงตัวในเรื่องระบบบริการและ ระบบการส่งต่อ สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นทาง สุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง การกระจายอำนาจเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบหรือไม่

16 Purchasing VS Commissioning ตามหลักการระบบสุขภาพ วัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการได้แก่ การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน (responsive to people’s expectation) การใช้จ่ายเงินทางสุขภาพที่เป็นธรรม (fair financial contribution)

17 Purchaser VS Commissioning ตามหลักการระบบสุขภาพ วัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการได้แก่ การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน (responsive to people’s expectation) การใช้จ่ายเงินทางสุขภาพที่เป็นธรรม (fair financial contribution)

18 หลักคิดพื้นฐานในการเลือกซื้อสินค้า สิ่งสำคัญก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าคือ 1) การระบุความต้องการได้ชัดเจนในรายละเอียดของ ตัวสินค้า เช่น รูปลักษณ์ภายนอก สีสัน ความสามารถ ต่างๆในการทำงานของตัวสินค้า 2) ข้อมูลของตัวสินค้าที่หามาได้ และ 3) ข้อมูลจากบุคคลที่เราเชื่อถือในการช่วยตัดสินใจ

19 วิวัฒนาการจากบทบาทการเป็นผู้ซื้อ (purchasing) สู่ commissioning Procurement Contracting Monitoring of performance and governance บทบาทเดิม

20 บทบาทใหม่ 1. Health Needs Assessment 2. Data and information 3. Reviewing service provision 4. Service redesign and care pathway redesign 5. Procurement/Acquisition 6. Contracting 7. Monitoring of performance and governance 8. Feedback

21

22 ข้อควรพิจารณาเพื่อพัฒนาสู่การเป็น commissioner กำหนดขอบเขตของเขตสุขภาพให้แน่ชัด กำหนดบทบาทและขอบเขตอำนาจของเขตและส่วนกลางอย่างลงตัว กำหนดประเภทของบุคลากรที่ควรมีและจำนวนบุคลากรทั้งหมดของเขต กำหนดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการปรับบทบาทใหม่ ทบทวนบทบาทเดิมของบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากรในปัจจุบันให้สามารถดำเนินการ commissioning ได้ จัดเสริมกำลังในส่วนที่ขาดแคลน กำหนดบทบาทที่ชัดเจนและพัฒนา อปสข. ให้สามารถเป็น commissioning committee ที่พึงประสงค์ จัดทำแผนพัฒนาสู่การเป็น regional health commissioner อย่างราบรื่น สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และลดความขัดแย้งระหว่าง ส่วนกลางและเขต

23 โครงสร้างเขตสุขภาพ ผอ. รองผอ. ฝ่ายวิชาการ และประเมินผล ฝ่ายบริหารและ สนับสนุน รองผอ. ฝ่ายบริหาร กองทุน

24 MERCI BEAUCOUP


ดาวน์โหลด ppt ระบบหลักประกันสุขภาพประเทศต่างๆ และการบริหารเขตสุขภาพ ทพ. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ เขต 12 สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google