งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Policy Program -Thailand การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและ ประสิทธิภาพ กองทุนสุขภาพระดับตำบล ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี นพ. สุริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Policy Program -Thailand การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและ ประสิทธิภาพ กองทุนสุขภาพระดับตำบล ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี นพ. สุริยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Policy Program -Thailand การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและ ประสิทธิภาพ กองทุนสุขภาพระดับตำบล ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี นพ. สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ทพญ. สุนีย์ วงศ์คงคาเทพ นพ. ภูษิต ประคองสาย นส. อังคณา จรรยากุลวงศ์ ภก. ราชิด จันทร์ต๊ะ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 28 ตุลาคม 2552

2 International Health Policy Program -Thailand 2 ความเป็นมา สปสช. เริ่มจัดตั้ง ‘กองทุนสุขภาพระดับตำบล’ จำนวน 888 แห่ง ในปี 2549 เพื่อจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู สมรรถภาพ – ให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม – สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น – ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น – บริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน ปี 2551 ขยายการจัดตั้งกองทุนใหม่อีก 1804 แห่ง รวมเป็น 2692 แห่งทั่วประเทศ และเป็นเพิ่มเป็น 3940 แห่งในปี 2552 มีเสียงสะท้อนถึงปัญหาเชิงการบริหารจัดการของกองทุนฯ ขาด การประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ การติดตามประเมินผล และ โครงสร้างธรรมาภิบาล (governance) ของกองทุนที่เหมาะสม

3 International Health Policy Program -Thailand 3 โครงสร้างการบริหารงบประมาณเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคระดับจังหวัด

4 International Health Policy Program -Thailand 4 การทบทวนวรรณกรรม 1 การศึกษาของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และคณะในปี 2549-2550 พบว่า – ปี 2550 ค่าเฉลี่ยของการสมทบเงินเข้ากองทุนโดยท้องถิ่น (เทศบาล/ อบต.) ประมาณร้อยละ 20.25 – อัตราการเบิกจ่ายของเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นประมาณร้อยละ 57 – โดยส่วนใหญ่ มีความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานีอนามัยและกองทุนสุขภาพ ท้องถิ่น – ประชาชนในพื้นที่มากกว่าร้อยละ 70 รับทราบถึงการมีอยู่ของกองทุน และ เห็นว่ามีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมในระดับมากถึงมากที่สุด – ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญคือ ความล่าช้าของการจัดตั้งกองทุนสุขภาพในบาง พื้นที่ ทัศนคติด้านลบของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล – เสนอให้มีการขยายการดำเนินการกองทุนสุขภาพท้องถิ่นออกไปสู่ตำบล อื่นๆ ต่อไป และควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายของกองทุนให้มีความ คล่องตัวและโปร่งใสมากขึ้น

5 International Health Policy Program -Thailand 5 การทบทวนวรรณกรรม 2 การสำรวจความคิดเห็นของนายแพทย์ สสจ. ต่อนโยบายและการ บริหารงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ สปสช. โดย บุษกร อนุชาติวรกุลและคณะในปี 2549 พบว่า – กสธ. และ สปสช. ขาดการประสานงานในการกำหนดนโยบาย การบริหาร งบประมาณ และการกำกับประเมินผลงาน P&P ให้เป็นแนวทางเดียวกัน – นพ. สสจ. เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น (ร้อยละ 50.8) ที่เห็นควรส่งเสริมให้ อปท. เป็นคู่สัญญาของ สปสช. ในงาน P&P – นพ. สสจ. ในภาคกลางไม่เห็นด้วยร้อยละ 64.7 ในขณะที่ในภาคอิสานเห็น ด้วยร้อยละ 64.3 – เหตุผลในการไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่คือ ระบบการบริหารจัดการของ อปท.ยังไม่ดีพอ (ความโปร่งใสและประสิทธิภาพ) ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของงาน P&P มุ่งประเด็นการเมืองมากเกินไป ขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการทำงาน P&P งานที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ อปท. เช่น สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ยัง ไม่สามารถดำเนินการให้ดีหรือมีประสิทธิภาพ

6 International Health Policy Program -Thailand 6 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประเมินการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพระดับตำบล – โครงสร้างการบริหาร การดำเนินการ ธรรมาภิบาล และการจัดการ ด้านการเงิน แผนปฏิบัติการ และ นวตกรรมด้านสุขภาพ วิเคราะห์บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของ อปท / สปสช และ หน่วยงานส่วนภูมิภาคในการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของ สปสช กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ในการสนับสนุนและพัฒนากองทุนฯ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารงาน กองทุนสุขภาพระดับตำบล รวมทั้งนำเสนอรูปแบบและโครงสร้าง ธรรมาภิบาลที่เหมาะสม

7 กรอบแนวคิด นโยบา ย กองทุนสุขภาพ ระดับตำบล การเมืองระดับ ท้องถิ่น ทรัพยากร บุคลากร การ จัดการ ความสัมพันธ์กับ ระบบบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค การมีส่วนร่วมของ ประชาชน สปส ช. กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงมหา ดไทย ตรวจสอ บ กำกับ ดูแล เ สนอความ ต้องการ โครงสร้างของ กองทุน และ บทบาทของ อปท. การสนับสนุน วิชาการและการ จัดการด้านสุขภาพ

8 International Health Policy Program -Thailand 8 ปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อความสำเร็จ และธรรมาภิบาลของกองทุนฯ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กองทุนฯ บทบาทของ อปท และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่ การสนับสนุนด้านวิชาการและทักษะการ บริหารจัดการจากส่วนกลางและในพื้นที่ ปัจจัยด้านงบประมาณ บุคลากร และการ บริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างกองทุน / อปท กับระบบ บริหารราชการส่วนภูมิภาค ( สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน ) การสนับสนุนจากการเมืองท้องถิ่น ความแตกต่างระหว่าง อปท ระดับต่างๆ ทั้ง จำนวนบุคลากร โครงสร้าง และ งบประมาณ

9 International Health Policy Program -Thailand 9 วิธีการศึกษา เชิงปริมาณ เพื่อสำรวจสถานภาพของกองทุนฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานในภาพรวมระดับประเทศ – Documentary review นโยบายและหนังสือสั่งการระดับประเทศ / เขต – รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิการดำเนินงานของกองทุนฯ จาก สปสช. – Survey การดำเนินงานของกองทุน 900 แห่ง โดยใช้วิธี random sampling ร้อยละ 30 ของกองทุนฯ ที่ดำเนินการในทุกจังหวัด – Survey ความคิดเห็นของผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ประธานกรรมการกองทุนฯ ผู้แทนหน่วยบริการที่เป็นคณะกรรมการ ปลัด อบต. หรือ ปลัดเทศบาล สาธารณสุขอำเภอ – วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อทราบสถานการณ์ใน ระดับประเทศ

10 International Health Policy Program -Thailand 10 การสุ่มตัวอย่างกองทุนในระดับเทศบาลตำบลและอบต. กลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างของ Yamane โดย n = จำนวนตัวอย่าง N = จำนวนประชากรตัวอย่าง 2638 กองทุน ปี 2549 และ 2551 e = ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง แทนค่าในสูตรของ Yamane n = 2,638 0 [ 1 + 2638 *(0.05) 2 ] n = 347.3 กองทุน

11 International Health Policy Program -Thailand 11 วิธีการศึกษา เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น – คัดเลือกกองทุนตัวอย่าง 36 แห่งแบบ purposive sampling กระจายทั้ง 4 ภาคโดยครอบคลุมทั้ง 5 ระดับ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. ขนาดใหญ่ และ อบต. ขนาดกลาง / เล็ก – Documentary review และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 5-7 ตัวอย่างต่อกองทุน กระบวนการตัดสินใจในการใช้งบประมาณและการ จัดทำแผน โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนและการมีส่วน ร่วมของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระบบการตรวจสอบและความโปร่งใส ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

12 จังหวัดเป้าหมายในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ระหว่าง 23 เมษายน – 24 กรกฎาคม 2552 ภาคจังหวัด เหนือสุโขทัย, พะเยา อิสานขอนแก่น, นครราชสีมา อุบลราชธานี, กาฬสินธุ์ ใต้สุราษฎร์ธานี, ประจวบคีรีขันธ์, พัทลุง ตะวันออกระยอง กลางนครสวรรค์, อยุธยา

13 International Health Policy Program -Thailand 13 ผลการศึกษาเบื้องต้น 13

14 ผลการศึกษาเบื้องต้น (1) จำนวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ณ 25 กรกฎาคม 2552 อบต. เทศบาล นคร/ เมือง ABCDTotal จำนวน กลุ่ม ตัวอย่าง 1346521398 13466554797 ตอบกลับ9217098163362782 ร้อยละ 65.950.760.651.358.0 หมายเหตุ ชุด A = นายกเทศมนตรี/นายก อบต.ชุด B = ปลัดเทศบาล / อบต. ชุด C = ผู้แทนหน่วยบริการสาธารณสุขชุด D = สาธารณสุขอำเภอ

15 สัดส่วนของอปท. ที่ตอบกลับแบบสอบถามชุด A (n=921)

16 เหตุผลเข้าร่วมการจัดตั้ง โครงการกองทุนสุขภาพระดับตำบล เหตุผลจำนวนPercent เห็นประโยชน์กับประชาชนในด้านสุขภาพ74180.5 เป็นโอกาสของท้องถิ่นที่จะมีส่วนร่วมบริหาร งบสนับสนุนจาก สปสช. 9710.5 มีโอกาสเข้าถึงประชาชนในพื้นที่มากขึ้น566.1 เพื่อสานต่อกองทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว91.0 มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาชักชวน / แนะนำ70.8 เหตุผลอื่นๆ20.2 ไม่ระบุ91.0

17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ความรู้ ความเข้าใจงานสาธารณสุขของกรรมการ ความรู้ ความเข้าใจ มาก- มากที่สุด ปานกลางน้อย- น้อยที่สุด ไม่ตอบ ประธานกองทุน62.933.72.80.7 กก. สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. 40.050.78.70.7 กก. ผู้นำหมู่บ้าน/ ผู้แทนชุมชน 35.552.011.80.7 ผู้แทน อสม.58.135.65.80.5 ปลัดเทศบาล/อบต.68.529.02.10.4

18 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ บทบาทของคณะกก.ในการสนับสนุนงานสาธารณสุข บทบาทของ คณะกรรมการ มาก- มากที่สุด ปานกลางน้อย- น้อยที่สุด ไม่ตอบ ประธานกองทุน83.215.11.40.3 กก. สมาชิกสภา เทศบาล/อบต. 65.329.94.40.4 กก. ผู้นำหมู่บ้าน/ ผู้แทนชุมชน 63.431.111.80.7 ผู้แทน อสม.73.921.63.80.7 ปลัดเทศบาล/อบต.79.817.62.10.5

19 อุปสรรคต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ (มุมมองของ นายกฯ) อุปสรรคมาก- มากที่สุด ปาน กลาง น้อย- น้อยที่สุด ไม่ตอบ ตัวบุคคลที่เป็น คณะกรรมการกองทุน 19.534.544.71.2 วิธีการบริหารของ อปท.19.935.243.91.0 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ท้องถิ่น 28.027.741.82.5 การรับรู้และมีส่วนร่วมของ ประชาชน 29.837.631.80.9 นโยบายการถ่ายโอน สอ. ไปอยู่กับท้องถิ่น 23.934.035.36.8

20 ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารกองทุนฯ อย่างไร? นายก/ปลัด (N=921) ผู้แทนหน่วย บริการสา’สุข (N=816) สาธารณสุข อำเภอ (N=336) เหมาะสมดีแล้ว ไม่ต้องปรับปรุง9.06.43.0 ควรสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น66.649.631.5 ควรกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ และวิธีการ บริหารกองทุนให้ชัดเจนรัดกุมยิ่งขึ้น 66.067.577.7 ควรให้มีการประสานงานและเพิ่มบทบาทของ ฝ่ายสาธารณสุขมากขึ้น 57.963.076.2 ควรพัฒนาการจัดทำแผนประจำปีของกองทุน ให้มีประสิทธิภาพ 57.469.177.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการรับรู้ ออก ความคิดเห็น และร่วมดำเนินงานให้มากขึ้น 55.051.267.0 ควรมีระบบตรวจสอบ ความโปร่งใสของการ ใช้จ่ายงบประมาณกองทุน 42.744.569.6 ควรปรับปรุงคณะกรรมการให้หลากหลายจาก ภาคราชการ ภาคองค์กรเอกชน ภาคชุมชน 37.740.354.8

21 หาก สปสช. จัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพรายหัวทั้งหมด กองทุนฯ จะสามารถดูแลกิจการและแก้ปัญหาสุขภาพใดได้ด้วยตนเอง ? (มุมมอง นายก / ปลัด)

22 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ผ่านมา ระหว่างนายก/ปลัด, ตัวแทนหน่วยบริการสา’สุข, สาธารณสุขอำเภอ

23 International Health Policy Program -Thailand 23 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระยะการจัดตั้งกองทุนฯ บ่งชี้ถึงความไม่พร้อมในการเตรียมการ การ จัดสรรงบประมาณล่าช้า และขาดการเตรียมการเพื่อทำความเข้าใจกับ อปท. ในระยะแรก ทำให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในการดำเนินงาน การจัดตั้งคณะกรรมการสามารถทำได้เรียบร้อย ครบถ้วนตามเกณฑ์ ของ สปสช. และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือ ในการทำงานและเป็นระบบมากขึ้นใน อปท. บางแห่ง คณะกรรมการกองทุนฯ ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะในช่วงระยะแรก แต่พบว่ามีกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาใน ปีต่อๆ มา โดยส่วนใหญ่ ผู้แทนหน่วยบริการ (จาก สอ.หรือ รพช.) ในพื้นที่ยังไม่ มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองทุน แต่ พบว่าบางแห่งที่มีศักยภาพสามารถประสานงานและแสดงบทบาทได้ดี

24 International Health Policy Program -Thailand 24 การดำเนินงานของกองทุน (1) 24 กองทุนที่มีขนาดเล็กและมีบุคลากรจำกัด (โดยเฉพาะ อบต.) ส่วนหนึ่ง ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ หลังจากการจัดตั้งกองทุนแล้ว ทัศนคติของผู้บริหารกองทุนส่วนใหญ่ เห็นว่าเป็นนโยบายที่ดี ทำให้ ท้องถิ่นได้รับงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานสาธารณสุข – เทศบาลซึ่งมีรายได้จำนวนมาก งบกองทุนเหล่านี้จะเป็น งบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ความสนใจของผู้บริหารจึงมีน้อย – ในขณะที่ อปท. ทีมีขนาดเล็กโดยเพาะ อบต. งบกองทุนเหล่านี้จะ มีความหมายและผู้บริหารจะให้ความสำคัญมาก – อปท. จำนวนหนึ่ง ยังขาดความชัดเจนในด้านกฎระเบียบ และยังมี ความกังวลใจในการใช้งบประมาณดังกล่าว ต้องประสานงานกับ สสจ. และ สปสช. เขตเป็นระยะๆ การตัดสินใจพิจารณาโครงการของกองทุนมีความหลากหลาย ขึ้นกับ คณะกรรมการกองทุน ฝ่ายข้าราชการประจำ โดยผู้บริหารท้องถิ่นมี อิทธิพลบ้างในบางแห่งแต่ไม่มากนัก

25 International Health Policy Program -Thailand 25 การดำเนินงานของกองทุน (2) 25 กิจกรรมที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสนใจมักเป็นกิจกรรมสร้าง ภาพลักษณ์และสามารถจับต้องได้ เช่น การจัดของเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด /แจกแว่นตา การพ่นยากำจัดยุง การบริการเยี่ยมชุมชน การจัดฝึกอบรมหรือทัศนศึกษาของ ชาวบ้าน/ผู้สูงอายุ/อสม. อปท. ขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรเพียงพอ โครงการที่ของบประมาณจาก กองทุนจะมาจากการเสนอของหน่วยงานใน อปท. เป็นหลัก ในขณะที่ กองทุนขนาดเล็ก จะมาจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ชุมชน และ ประชาชนมากขึ้น องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมเสนอโครงการเพื่อขอ สนับสนุนงบประมาณยังไม่มากนัก โดยเฉพาะในปีแรก กิจกรรมที่บุคลากร กสธ. ให้ความสำคัญจะแตกต่างจากฝ่ายท้องถิ่น เนื่องจากมีแรงกดดันจากนโยบายของ กสธ. โดยมักจะเชื่อมโยงหรือ ตอบสนองนโยบายจากส่วนกลาง หรือ เกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นหลัก

26 International Health Policy Program -Thailand 26 การบริหารจัดการและการสนับสนุน 26 ส่วนใหญ่พบปัญหาความล่าช้าในการโอนงบประมาณจาก สปสช. และ การสมทบเงินจาก อปท. ทำให้ไม่ทันเหตุการณ์และความจำเป็น ทางด้านสุขภาพในพื้นที่ เช่น การระบาดของโรคไข้เลือดออก การติดตาม สนับสนุน หรือ กำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนฯ จากจังหวัด หรือ สปสช. เขต มีค่อนข้างน้อยมาก การอบรมเรื่องแผนที่ยุทธศาตร์ยังไม่เกิดสัมฤทธิผล เนื่องจากความไม่ เข้าใจกระบวนการที่อาจยังปรับให้สอดคล้องกับการทำงานของ อปท. ได้ไม่ดีพอ มีความเป็นวิชาการมากเกินไป อปท. บางแห่งยังมีข้อกังวลเรื่องระเบียบการใช้งบประมาณของ กองทุนฯ และ การดำเนินงานไม่เอื้อต่อการทำงานของ สอ. ทั้งในเรื่อง การโอนงบประมาณ การจัดทำเอกสารหลักฐานทางการเงิน

27 International Health Policy Program -Thailand 27 ข้อสังเกต (1) 27 ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความสนใจงานด้านสาธารณสุขหรือ มีพื้นฐานการ ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ จะมีบทบาทผลักดันและสนับสนุนงาน ของกองทุนอย่างชัดเจนกว่าผู้บริหารทั่วไป บทบาทของข้าราชการท้องถิ่น ตั้งแต่ ปลัดเทศบาลหรือ อบต. หัวหน้า ส่วนสาธารณสุขส่วนใหญ่ จะจำกัดบทบาทตนเองให้เป็นฝ่าย ปฏิบัติงาน รอรับคำสั่งการของผู้บริหารท้องถิ่น มากกว่าการทำงาน วิชาการหรือ การให้ข้อมูล หรือให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาภาระงาน ประจำที่ค่อนข้างมาก จำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ และความจำกัด ของศักยภาพด้านวิชาการและทักษะ มีความต้องการจากท้องถิ่นให้ สปสช. แสดงบทบาทในการสนับสนุน และกำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนให้ชัดเจนกว่าในปัจจุบัน

28 International Health Policy Program -Thailand 28 ข้อสังเกต (2) 28 ความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ขึ้นอยู่กับ ทัศนคติและบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทัศนคติของผู้บริหาร ท้องถิ่น และอัตรากำลังส่วนสาธารณสุขของ อปท. – อปท. ขนาดเล็ก โดยเฉพาะ อบต. ต้องพึ่งพาหน่วยงานสาธารณสุขใน พื้นที่เป็นหลัก – อปท. ที่มีหน่วยสาธารณสุขของตนเอง ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่จะค่อนข้างห่างเหิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเชิงวิจารณ์การทำงานของ ท้องถิ่นว่า ได้ประโยชน์น้อย และไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุน มี ผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงในการทำงาน ในขณะที่บางส่วนเห็นว่า เป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการทำงาน สาธารณสุขในชุมชนกับภาคส่วนต่างๆ สามารถใช้งบประมาณและอำนาจของ อปท. ในการทำงานสาธารณสุข เพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารสาธารณสุขระดับ CUP โดยส่วนใหญ่เห็นว่า การจัดตั้งกองทุนมี ผลกระทบต่องบประมาณ PP ในพื้นที่ และทำให้การใช้งบประมาณเกิด ประโยชน์กับชุมชนน้อยลง

29 International Health Policy Program -Thailand 29 ข้อจำกัดและอุปสรรคของการศึกษา ความยากลำบากในการกำหนดขอบเขตว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ข้อมูลขาดความครบถ้วนและมีปัญหาด้านความถูกต้องใน อปท. บางแห่ง ความแตกต่างหลากหลายของระดับการพัฒนา ทรัพยากร จำนวน บุคลากร และการให้ความสำคัญกับงานด้านสุขภาพของ อปท. ทำให้มีความยากลำบากในการหาข้อสรุปของการศึกษา ความใจกว้างของนายกฯ และปลัดเทศบาล/อบต. ในการอนุญาต เข้าถึงข้อมูล

30 International Health Policy Program -Thailand 30 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 30 ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมของ อปท. และ กรรมการกองทุนในการดำเนินงานมากกว่าในสภาพปัจจุบัน สปสช. ต้องปรับปรุง “การติดตามประเมินผล” ให้เข้มข้นมากขึ้น – กองทุนใดที่มีการดำเนินการได้ดี อาจต้องเพิ่มงบประมาณมากกว่า ค่าเฉลี่ย 37.50 หรือ 40 บาทต่อประชากร – กองทุนใดที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ควรหักลด งบประมาณลง หรือย้ายให้พื้นที่อื่น หรือ หน่วยงานอื่นดำเนินการ มีกระบวนการสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในพื้นที่และผู้บริหาร CUP ควรมีการปรับปรุงระบบการสนับสนุนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน การพัฒนาศักยภาพของกองทุนในพื้นทีให้มากขึ้น ควรพัฒนาศักยภาพของข้าราชการท้องถิ่นที่เป็นตัวหลักอย่างต่อเนื่อง

31 International Health Policy Program -Thailand 31 กิตติกรรมประกาศ สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า (PP-link) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน สุขภาพระดับตำบล 12 จังหวัด นายกเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ อบต. ที่ เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt International Health Policy Program -Thailand การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและ ประสิทธิภาพ กองทุนสุขภาพระดับตำบล ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี นพ. สุริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google