งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronic Commerce1 310471:Electronic Commerce การพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ เสรี ชิโนดม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronic Commerce1 310471:Electronic Commerce การพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ เสรี ชิโนดม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronic Commerce1 310471:Electronic Commerce การพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ เสรี ชิโนดม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ seree@buu.ac.th

2 Electronic Commerce2 การเรียนการสอน วิชา การพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2546

3 Electronic Commerce3 คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้น แนวโน้ม และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้าง เทคนิคทางด้าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิม ได้แก่ อีดีไอ การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลองทางด้านธุรกิจสำหรับพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ แบบธุรกิจสู่ธุรกิจและแบบธุรกิจสู่ ผู้บริโภค การตลาดบนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบการ ปฏิบัติตามสัญญาและการชำระเงิน ปัจจัยเกี่ยวกับ กฎข้อบังคับและการรักษาความปลอดภัยทางด้าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4 Electronic Commerce4 จุดม่งหมายของวิชา เพื่อให้นิสิตเห็นความสำคัญและเข้าใจหลักการ ของพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับ พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์อย่างมีระบบ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย สามารถพัฒนาระบบงานโดยใช้หลักการของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

5 Electronic Commerce5 ลักษณะการเรียนการสอน การบรรยาย สัปดาห์ละ 3 คาบ วันพุธ 13.00-14.50 น. วันศุกร์ 10.00- 11.50 น. ต้องอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน กรุณาตรงต่อเวลา สามารถ download เอกสารได้ที่ http://www.compsci.buu.ac.th/~seree/310417

6 Electronic Commerce6 ลักษณะการเรียนการสอน โครงงานคนละ 1 เรื่อง พัฒนาระบบงานพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ 1 ระบบ  เอกสารประกอบโปรแกรม Problem statement ส่งวันที่ 20 มิ.ย.46 Requirements specification Document ส่งวันที่ 30 มิ.ย.46 Design Document ส่งวันที่ 24 ก.ค.46 Testing Plans and User Manual ส่งวันที่ 17 ก.ย..46 Demonstration 19 ก.ย. 46 แบบฝึกหัดและรายงาน

7 Electronic Commerce7 เอกสารประกอบการเรียน หนังสือหลัก Efraim Turban,Jae Lee, David King and H. Michael Chung: Electronic Commerce : A Managerial Perspective, Prentice- Hall,Inc., 2002 หนังสือประกอบ Jim Perry and Gary Schneider, Electronic Commerce. Margaret Melvin and Marilyn Greenstein. Electronic commerce: security, risk management and control, 2 ed. McGraw-Hill, 2001. ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce Business on the internet, สวทช 2544

8 Electronic Commerce8 การปฏิบัติการ เนื่องจากรายวิชานี้ไม่มีชั่วโมงปฏิบัติการ แต่จะมี กิจกรรมที่นิสิตต้องปฏิบัติ โดยนิสิตจะต้องไปหาเวลา ในการฝึกปฏิบัติการ เขียนโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ภาษา  Perl  PHP  ASP  Java, Servlet, JSP ฯลฯ ฐานข้อมูล  MySQL  MS SQL  Oracle  ProsgetSQL ฯลฯ

9 Electronic Commerce9 การส่งงาน ต้องตรงต่อเวลา เวลาเรียนไม่ครบ 80% ไม่มีสิทธิ์สอบ ส่งช้าหักวันละ 10 % จัดทำเป็นรายงานและแฟ้ม pdf หรือ doc เก็บ ใน personal homepage ของตนเองใน directory ชื่อ 310471

10 Electronic Commerce10 เกณฑ์การให้คะแนน โครงงาน 40 % แบบฝึกหัด/รายงาน/Quiz 15 % การเข้าเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนการสอน 5 % สอบกลางภาค 20 % สอบปลายภาค 20 %

11 Electronic Commerce11 การประเมินผล ตามเกณฑ์ดังนี้ 86 - 100 เกรด A 81 - 85 เกรด B+ 76 - 80 เกรด B 71 - 75 เกรด C+ 66 - 70 เกรด C 61 - 65 เกรด D+ 50 - 60 เกรด D ต่ำกว่า 50 เกรด F

12 Electronic Commerce12 รายงานเรื่องที่ 1: กรณีศึกษาบริษัท dot com เลือกบริษัท dot com 1 บริษัท จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และนำเสนอโดยใช้ PowerPoint อธิบายถึง the company's concept, business plan, achievements and failures, and current status. Predict whether the dot com will succeed or fail and justify your prediction.

13 Electronic Commerce13 กำหนดการสอบ สอบกลางภาคเรียน ต้นเดือน ส.ค. 2546 สอบปลายภาคเรียน ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย ปลายเดือน กันยายน 2546

14 Electronic Commerce14 สิ่งที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับ สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ มีความเข้าใจในหลักการของพาณิชย์อิเลก ทรอนิกส์ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการพาณิชย์ อิเลกทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี

15 Electronic Commerce15 ความหมายการพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์

16 Electronic Commerce16 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจโดย ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” (ECRC Thailand, 1999) “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การ กระจาย การตลาด การขาย หรือการส่ง ผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” (WTO,1998)

17 Electronic Commerce17 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร? “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ขบวนการที่ใช้ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำธุรกิจที่จะบรรลุ เป้าหมายขององค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และครอบคลุมรูปแบบ ทางการเงินทั้งหลาย เช่น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ อีดีไอหรือการแลกเปลี่ยน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร แคตะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ การประชุม ทางไกล และรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลระหว่าง องค์กร” (ESCAP, 1998)

18 Electronic Commerce18 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ? “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกรูปแบบที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับองค์กร และส่วนบุคคล บนพื้นฐานของการประมวลและการ ส่งข้อมูลดิจิทัลที่มีทั้งข้อความ เสียง และภาพ” (OECD, 1997)

19 Electronic Commerce19 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ? “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งขึ้นอยู่ กับการประมวลและการส่งข้อมูลที่มีข้อความ เสียง และภาพ ประเภท ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการขายสินค้าและบริการด้วยสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อหาข้อมูลแบบดิจิทัลใน ระบบออนไลน์ม การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจำหน่ายหุ้นทาง อิเล็กทรอนิกส์ ใบตราส่ง การประมูล การออกแบบและวิศวกรรม ร่วมกันการจั้ดซื้อจ้ดจ้างของภาครัฐ การขายตรง การให้บริการหลังการ ขาย ทั้งนี้ใช้กับสินค้า (เช่น สินค้าบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์) และบริการ (เช่น บริการขายข้อมูล บริการด้านการเงิน, บริการด้าน กฎหมาย) รวมทั้งกิจการทั่วไป (เช่น สาธารณสุข การศึกษา ศูนย์การค้าเสมือน (Virtual Mall)) ” (European Union, 1997)

20 Electronic Commerce20 สรุป จากนิยามทั้งหมดข้างต้น สรุปได้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าพาณิชย์มีขอบเขตที่กว้างขวางอย่างยิ่ง ทั้งในเชิง เทคโนโลยีที่มีการใช้อุปกรณ์พื้นฐานจำพวกโทรศัพท์ โทรสาร บาร์โค้ด บัตรแถบแม่เหล็ก บัตรอัจฉริยะ (Smart Card) ตลอดจน ระบบที่มีขนาดและความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ระบบอีดีไอ ระบบการ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ “เครือข่าย อินเทอร์เน็ต” ที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อถึงผู้บริโภค ทั่ว โลกได้ตั้งแต่การโฆษณาสินค้า สั่งซื้อ ชำระเงิน จัดการระบบขนส่ง สินค้า ตลอดจนบริการหลังการขาย

21 Electronic Commerce21 ประเภทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดประเภทของการ ดำเนินธุรกิจออกได้เป็นสามรูปแบบคือ Business-to-Business (B to B) Business-to-Consumer (B to C) Business-to-Government (B to G)

22 Electronic Commerce22 Business-to-Business (B to B) เป็นการทำการค้าระหว่างองค์กรธุรกิจด้วยกันเอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อค้าขาย เพื่อการจัดการการผลิต หรือวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น การสั่งซื้อสินค้าสำหรับ ห้างสรรพสินค้าไปยังผู้ผลิต หรือการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่ใช้ใน งานอุตสาหกรรมเป็นต้น ในประเทศไทยนั้นปัจจุบันมีใช้งานกันอย่างพอสมควร เช่น ระบบการนำเข้า-ส่งออกระหว่างคู่ค้าโดยใช้อีดีไอผ่านกรม ศุลกากร หรือการติดต่อธุรกิจระหว่างสำนักงานใหญ่และ ตัวแทนจำหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบ B to B นี้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนได้ เป็นที่พอใจ

23 Electronic Commerce23 Business-to-Consumer (B to C) เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกับ ผู้บริโภคโดยตรงโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีมูลค่าน้อยกว่า B to B แต่เปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการทุกประเภทสามารถเริ่มหรือขยาย ฐานธุรกิจได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก เหมาะอย่าง ยิ่งสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กและระดับกลาง (SMEs)

24 Electronic Commerce24 Business-to-Government (B to G) เป็นธุรกรรมระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ ส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement) ตัวอย่างของประเทศที่รัฐบาลมีการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้อย่างแพร่หลาย คือ กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาจะทำการ ประกาศและจัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้ระบบอีดีไอ ผู้ที่ สนใจจะค้าขายด้วยนั้นต้องสามารถใช้ระบบอีดีไอ ในการรับส่งข้อมูลได้

25 Electronic Commerce25 ประโยชน์ของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ การทำธุรกิจโดยใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำได้หลายวิธี ไม่มีข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้ ไม่จำกัดเวลาสามารถซื้อขายได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีข้อมูลจำกัดด้านสถานที่หรือภูมิศาสตร์มี ประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และ ผู้ผลิต

26 Electronic Commerce26 ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : สำหรับผู้บริโภค ได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าอย่างครบวงจร มีสินค้าและบริการให้เลือกมากขึ้น ในสินค้าชนิดเดียวกันผู้ซื้อสามารถหาราคาเปรียบเทียบ ได้มาก และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในสินค้า ก่อนตัดสินใจซื้อได้ผ่านทางเว็บบอร์ดต่าง ๆ ราคาถูกลงเพราะสามารถซื้อโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่สินค้านั้นสามารถส่งผ่าน มาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ซื้อได้โดยตรง

27 Electronic Commerce27 ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : สำหรับผู้ประกอบการ ไปถึงลูกค้าทั่วโลก เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสเท่าเทียมกับรายใหญ่บน อินเทอร์เน็ต เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและประสิทธิภาพภายใน สำนักงานโดยนำระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้ ลดภาระสินค้าคงคลัง ให้บริการและทำการตลาดต่อลูกค้ารายบุคคลได้ มีลูกเล่นการโฆษณาเชิงลึกและน่าสนใส

28 Electronic Commerce28 ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : สำหรับผู้ผลิต เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายมากขึ้น เปิดตลาดใหม่ เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบการ ลดความผิดพลาดในเรื่องข้อมูลการซื้อขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

29 Electronic Commerce29 ข้อควรพิจารณา เมื่อกล่าวถึงประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็คงต้องพิจารณาถึงข้อพึงตระหนักเพื่อป้องกัน ผลเสียที่อาจขึ้น ดังต่อไปนี้

30 Electronic Commerce30 ประโยชน์ของพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ ผู้ขาย ผู้ซื้อ ผู้ผลิต ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ ราคาสินค้าและบริการ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล สินค้าระหว่างผู้บริโภค ด้วยกันผ่านทางเว็บบอร์ด มีร้านค้าให้เลือกมากขึ้น ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว (Electronic Delivery) ลดพ่อค้าคนกลาง ลดความผิดพลาด ในการสื่อสาร ลดเวลาในการผลิตเพิ่มยอดขาย เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทั่วถึง เพิ่มยอดขาย เพิ่มประสิทธิภาพในระบบ ภายในสำนักงาน ลดภาระสินค้าคงคลัง เพิ่มสินค้า/บริการใหม่ เปิดตลาดใหม่ ลดเวลาในการจัดซื้อ/ ส่งมอบสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในระบบภายใน สำนักงาน

31 Electronic Commerce31 ผู้บริโภค การซื้อของผ่านทางอินเทอร์เน็ตควรเลือกใช้บริการเว็บไซต์ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ควรทำการพิจารณาในตัวสินค้าและบริการอย่างระเอียด รอบคอบ เนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถจับต้องสินค้าได้โดยตรง มาตราป้องกันการพนันบนอินเทอร์เน็ต การเผยแพร่ภาพ ลามกอนาจาร เนื้อหาบางเรื่องอาจขัดต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของ ไทย

32 Electronic Commerce32 ผู้ขาย/ผู้ผลิต ระบบความปลอดภัยของการค้าแบบออนไลน์ต้องมีระบบ รักษาความปลอดภัยที่ดีป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีมาบุกรุกและ ทำความเสียหายต่อระบบและข้อมูลของลูกค้า คู่แข่งมากขึ้น เมื่อมีการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้แล้ว ผู้ผลิตสามารถขายตรงให้ลูกค้าได้ในอีกด้านหนึ่งพ่อค้าคน กลางแบบเดิมจะไม่สามารถอยู่ได้ เช่น นักท่องเที่ยว สั่ง จองบริการท่องเที่ยวโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวแทน ซึ่งจะ บังคับให้มีการปรับตัวทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันเกิดคน กลางรูปแบบใหม่ขึ้นแทน

33 Electronic Commerce33 ภาคสนับสนุน ในที่นี้ก็คือภาครัฐจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรับกับ ความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ และสนับสนุน ทั้งในเรื่องนโยบายด้านการเงิน การ คลังของประเทศ การระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น การรักษาความปลอดภัยระดับประเทศ บทบาทและ หน้าที่ของภาครัฐคือ การมีนโยบายที่ชัดเจนในการ สนับสนุนการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน ประเทศ มาตรการทางด้านความปลอดภัยทั้งส่วนรายย่อย และความปลอดภัยระดับประเทศ

34 Electronic Commerce34 ภาคสนับสนุน(ต่อ) มาตรการทางด้านภาษีทั้งภาษีสรรพากร และภาษี ศุลกากร ที่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการ จัดเก็บ หรือละเว้นจากการจัดเก็บ มาตรการทางด้านการเงินการธนาคาร มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการทำ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

35 Electronic Commerce35 ประเด็นในการพัฒนาพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นซึ่งสรุปได้ ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐาน การมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ราคาถูก และการบริการได้ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จะเป็นตัวสนับสนุนการพัฒนาพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย ประเด็นที่สำคัญในส่วนนี้คือ การใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย เพียงพอและการมี มาตรฐานการเข้ารหัสที่เป็นสากล รวมทั้งการ จัดตั้งองค์กรรับรองเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อมารองรับ รหัสประจำตัวของผู้ประกอบการและผู้บริโภค

36 Electronic Commerce36 ประเด็นในการพัฒนาพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การเงิน การศึกษาและวางมาตรการเพื่อที่ส่งเสริมการพัฒนา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาคเอกชนโดยที่ภาครัฐไม่เกิด ความเสียหาในเรื่องระบบการเงินการคลังของประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภค ควรมีมาตรการที่จะรองรับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองการทำธุรกรรมที่ผ่าน อินเทอร์เน็ตทั้งการซื้อขายในและระหว่างประเทศเพื่อ เตรียมรับมื้อกับ ข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

37 Electronic Commerce37 ประเด็นในการพัฒนาพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การตลาด จัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อมเพื่อให้สามารถนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเครื่องมือ ในการแข่งขันเชิงธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงและหลังการ เปิดการค้าเสรีในอนาคต กฎหมาย การมีกฎหมายที่มีรองรับการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยสร้า ความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งผลักดันกฎหมายต่าง ๆ ที่จะมารองรับ แต่ใน ระหว่างที่รอกฎหมายอยู่ผู้ประกอบการก็สามารถทำการไปได้เลย โดยสามารถนำกฎหมายที่มาอยู่มาประยุกต์ใช้ได้

38 Electronic Commerce38 กระบวนการซื้อขายของระบบพาณิชย์อิ เลกทรอนิกส์ Searching & Advertising No TransactionTransaction Ordering Payment Delivery Electronic DeliveryPhysical Goods

39 Electronic Commerce39 การชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

40 Electronic Commerce40 การชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ซื้อตกลงใจว่าจะซื้อสินค้าแล้วก็จะทำการใส่ข้อมูลบัตร เครดิตลงไปในอินเทอร์เน็ต โดยที่ข้อมูลส่วนที่ใส่นี้ทาง ร้านค้าจะไม่สามารถเห็นได้ (1) ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังธนาคารที่ทางฝ่ายร้านค้าใช้บริการอยู่ (Acquiring Bank) (2) เพื่อส่งข้อมูลไปยังธนาคารผู้ออกบัตร (Issuing Bank) (3) ธนาคารผู้ออกบัตรจะตรวจสอบว่าบัตรดังกล่าวเป็นของจริง และยังสามารถซื้อของได้อยู่แล้วส่งข้อมูลไปยัง Acquiring Bank (4) และส่งต่อกลับไปยังร้านค้าและแจ้งกลับมายังผู้ซื้อ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อต่อไปตามขั้นตอน (5-6) ทางร้านค้าจะไม่สามารถเก็บข้อมูลบัตรเครดิตไว้ได้ จึง ปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลจะส่งไปยังธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้น

41 Electronic Commerce41 การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต(ต่อ) หลังจากตรวจสอบแล้วว่าบัตรนั้นสามารใช้งานได้และผู้ซื้อทำ การยืนยันคำสั่งซื้อก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินโดยทาง Acquiring Bank จะทำการเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อโอนเงินไปยังบัญชีของร้านค้า ซึ่งร้าค้าก็จะจัดส่งสินค้า ให้กับผู้ซื้อ หลังจานั้นธนาคารผู้ออกบัตรก็จะเรียกเก็บเงินจาก เจ้าของบัตรตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

42 Electronic Commerce42 ขั้นตอนเพื่อเข้าสู่โลกพาณิชย์ อิเลกทรอนิกส์ ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจว่าพาณิชย์อิเลกทรอ นิกส์จะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจที่ดำเนินอยู่ได้ อย่างไร เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจในอนาคต มีบทบาทตามธุรกิจขนาดไหน เพื่อที่จะกำหนดรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2:วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและ วางแผน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า ลูกค้าและพนักงาน ว่าขั้นตอนใดจะใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ กำหนดงบประมาณ เวลา และปัจจัยที่มีผลต่อแผนงาน

43 Electronic Commerce43 ขั้นตอนเพื่อเข้าสู่โลกพาณิชย์ อิเลกทรอนิกส์ ขั้นตอนที่ 3: การเลือกระหว่างพัฒนาเองหรือจ้างบุคคลภายนอก พัฒนาเอง ต้องมีบุคลากรที่ดูแลเองได้ ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม ลงทุน อุปกรณ์เป็นเงินเท่าไร จ้างผู้ชำนาญการดำเนินการแทนซึ่งประหยัดงบประมาณมากกว่า  แต่ต้องมีการตรวจสอบ มีการประสานงานและติดตามผล  ต้องศึกษาถึงประสบการณ์ของบริษัทที่ผ่านมาว่าทำแล้วประสบ ผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ขั้นตอนที่ 4:การออกแบบ การออกแบบที่เรียบง่าย มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน สามารถหาข้อมูลได้ ง่าย ไม่ใส่ลูกเล่น ภาพขนาดใหญ่มากเกินไป มีข้อมูลที่น่าสนใจชวนติดตาม มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี

44 Electronic Commerce44 ขั้นตอนเพื่อเข้าสู่โลกพาณิชย์ อิเลกทรอนิกส์ ขั้นตอนที่ 5: การเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจแบบใหม่ ระหว่างพัฒนาระบบควรเตรียมการปรับกระบวนการในการทำธุรกิจ วางแผนเรื่องความปลอดภัยของระบบ  การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า จะเก็บแบบใด เก็บที่ไหน ใครดูแล  การจัดการเรื่องการใช้ข้อมูล ขั้นตอนที่ 6:หมั่นปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ การปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเป็นหัวใจสำคัญ  การดูแลเรื่องโปรโมชัน  สต็อกสินค้า  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ใช้นานๆข้อมูลมากขึ้นอาจทำให้ช้า

45 Electronic Commerce45 ขั้นตอนเพื่อเข้าสู่โลกพาณิชย์ อิเลกทรอนิกส์ ขั้นตอนที่ 7: การให้บริการลูกค้า บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือ บริการหลังการขาย  สร้างระบบบริการให้ครบถ้วน  การให้ข้อมูลวิธีการใช้สินค้า  การให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์  การรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า ขั้นตอนที่ 8:การประชาสัมพันธ์ ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนเข้ามารู้จักเว็บไซต์เรา ประกาศทางสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การประกาศใน เว็บบอร์ดต่างๆ การวางแบรนเนอร์ในเว็บท่าต่างๆ

46 Electronic Commerce46 ขั้นตอนเพื่อเข้าสู่โลกพาณิชย์ อิเลกทรอนิกส์ ขั้นตอนที่ 9: กระตุ้นการใช้งาน การสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

47 Electronic Commerce47


ดาวน์โหลด ppt Electronic Commerce1 310471:Electronic Commerce การพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ เสรี ชิโนดม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google