งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL/SIMPLIS สำหรับ MRA LAB SHEET III.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL/SIMPLIS สำหรับ MRA LAB SHEET III."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL/SIMPLIS สำหรับ MRA LAB SHEET III

2 Labor x1 Capital x2 Time x3 GNP y ตารางที่ 1 ข้อมูลสำหรับการ ถดถอยของ GNP

3 ตารางที่ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัว แปรสำหรับข้อมูล GNP yx1x2x3 GNP1 LABOR0.9451 CAPITAL0.7050.5741 TIME0.9590.8530.5931 SD65.2427.27933.3838.588

4 yx1x2x3 GNP4256.530 LABOR449.01652.984 CAPITAL1535.097139.4491114.447 TIME537.48253.291170.02473.747 Means180.43545.56550.08713.739 ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัว แปรสำหรับข้อมูล GNP

5 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL  MRA (Method = Enter) ! Regression of GNP (Method=Enter) DA NI=4 NO=23 LA GNP LABOR CAPITAL TIME RA FI=EX31.DAT MO NY=1 NX=3 GA=FU,FR PS=SY,FR PD OU ME=ML SE TV SS ND=3

6 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL  MRA (Method = Stepwise) ! Regression of GNP (Method=Stepwise) DA NI=4 NO=23 LA GNP LABOR CAPITAL TIME RA FI=EX31.DAT MO NY=1 NX=3 GA=FU,FI PS=SY,FR FR GA(1,1) GA(1,3) PD OU ME=GLS SE TV SS ND=3

7 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา SIMPLIS  MRA (Method = Enter) ! Regression of GNP (Method=ENTER) OBSERVED VARIABLES: GNP LABOR CAPITAL TIME MEANS: 180.435 45.565 50.087 13.739 COVARIANCE MATRIX 4256.530 449.016 52.984 1535.097 139.449 1114.447 537.482 53.291 170.024 73.747 SAMPLE SIZES: 23 EQUATION; GNP = LABOR CAPITAL TIME CONST OPTIONS: ND=3 PATH DIAGRAM END OF PROBLEM

8 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา SIMPLIS  MRA (Method = Stepwise) ! Regression of GNP (Method=Stepwise) OBSERVED VARIABLES: GNP LABOR CAPITAL TIME MEANS: 180.435 45.565 50.087 13.739 COVARIANCE MATRIX 4256.530 449.016 52.984 1535.097 139.449 1114.447 537.482 53.291 170.024 73.747 SAMPLE SIZES: 23 EQUATION; GNP = LABOR TIME CONST OPTIONS: ND=3 ME=GLS MI PATH DIAGRAM END OF PROBLEM

9 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL สำหรับ ANOVA LAB SHEET IV

10 ตารางที่ 4 ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ANOVA

11 การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL for ANOVA  ANOVA ! ANOVA DA NI=3 NO=18 LA Y D1 D2 RA FI=ANOVA_DUMMY.DAT MO NY=1 NX=2 GA=FU,FR PS=SY,FR PD OU ME=ML SE TV ND=3


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแฟ้มคำสั่งภาษา LISREL/SIMPLIS สำหรับ MRA LAB SHEET III.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google