งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา Data Warehouse รายชื่อกลุ่ม 49412569 นางสาววริศรา คชมาตย์ 50410021 นางสาวกุลธิดา อัศดา 50410120 นางสาวธารวิมล ชู เชิด 50410281 นายอภิเชษฐ มณีวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา Data Warehouse รายชื่อกลุ่ม 49412569 นางสาววริศรา คชมาตย์ 50410021 นางสาวกุลธิดา อัศดา 50410120 นางสาวธารวิมล ชู เชิด 50410281 นายอภิเชษฐ มณีวงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา Data Warehouse รายชื่อกลุ่ม 49412569 นางสาววริศรา คชมาตย์ 50410021 นางสาวกุลธิดา อัศดา 50410120 นางสาวธารวิมล ชู เชิด 50410281 นายอภิเชษฐ มณีวงษ์ 50410908 นางสาววัชรีพร จัน ทมิฬ 50410762 นางสาวกรรณิการ์ ศรี อรัญ

2 ปัญหาของระบบ ในปัจจุบันการทำธุรกิจขายอุปกรณ์สปามี มากมาย มีการแข่งขันสูง เพราะการทำสปาสามารถ ทำได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องไปร้านสปา และร้านสปา ขายอุปกรณ์สปาค่อนข้างแพง มีการขายสินค้าบน เว็บหรือออนไลน์ ทำให้ต้องมีการจัดการข้อมูลของ ลูกค้า จัดการข้อมูลการขายสินค้า สรุปยอดขาย สินค้าโดยมีการจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลหรือ Microsoft Office Excel ทำให้การสรุปผลยอดขายนั้นยาก จึง ได้นำ Data warehouse มาใช้ในการออกแบบ ทำ ให้เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ระบบ

3  เพื่อเพิ่มความสะดวก ความสบายในการสรุป ยอดขาย  เพื่อทำให้การจัดเก็บข้อมูล มีความเป็นระบบมากขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ระบบ  เพื่อพัฒนาระบบขายอุปกรณ์สปาให้ทันต่อสภาวะ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้

4 Functional Requirements - ระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า - ระบบวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า Non Functional Requirements - ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า - มีการทำงานที่ง่ายต่อการใช้งาน - ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

5 กระบวนการทางธุรกิจ แบ่งหมวดหมู่ ( รับรู้เป็น ค่าคงที่หรือไม่ต่อเนื่อง ) : Product Date Sex Age ตัวชี้วัดความสำเร็จ ( แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง ) : Cus_Number Product_Number Price Totle sale

6 Business DimensionsBusiness Process Cus_Nu mber Product_N umber PriceTotle sale Product xxx Date xxxx Sex xxxx Age xxxx

7  Dim_Product : เป็นตารางที่เก็บ ข้อมูลสินค้าเวลา  Dim_Date : เป็นตารางที่เก็บข้อมูล เวลา  Dim_Sex : เป็นตารางที่เก็บข้อมูล เพศเวลา  Dim_Age : เป็นตารางที่เก็บข้อมูล อายุเวลา

8 PKColumn Name Descriptio n product_id รหัสสินค้า product_detail รายละเอียด สินค้า product_price ราคาสินค้า product_amount จำนวนสินค้า Producttype_id รหัสชนิดสินค้า

9 PKColumn Name Description year_id รหัสเดือน Month_id รหัสปี

10 PKColumn Name Description Sex_id รหัสเพศ Sex _name ชื่อเพศ

11 PKColumn Name Description Age_id รหัสอายุ Age_name อธิบายอายุ

12 Customer PKPK product_i d PKPK year_id PKPK Sex_id PKPK Age_id …….. Dim_Produ ct PKproduct _id product Dim_Date PKyear_id year Dim_Sex PKSex_id Sex Dim_Age PKAge_id Age


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา Data Warehouse รายชื่อกลุ่ม 49412569 นางสาววริศรา คชมาตย์ 50410021 นางสาวกุลธิดา อัศดา 50410120 นางสาวธารวิมล ชู เชิด 50410281 นายอภิเชษฐ มณีวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google