งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา Data Warehouse

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา Data Warehouse"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา Data Warehouse
ระบบขายอุปกรณ์สปา รายวิชา Data Warehouse รายชื่อกลุ่ม นางสาววริศรา คชมาตย์ นางสาวกุลธิดา อัศดา นางสาวธารวิมล ชูเชิด นายอภิเชษฐ มณีวงษ์ นางสาววัชรีพร จันทมิฬ นางสาวกรรณิการ์ ศรีอรัญ

2 ที่มา ปัญหาของระบบ ในปัจจุบันการทำธุรกิจขายอุปกรณ์สปามีมากมาย มีการแข่งขันสูง เพราะการทำสปาสามารถทำได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องไปร้านสปา และร้านสปา ขายอุปกรณ์สปาค่อนข้างแพง มีการขายสินค้าบนเว็บหรือออนไลน์ ทำให้ต้อง มีการจัดการข้อมูลของลูกค้า จัดการข้อมูลการขายสินค้า สรุปยอดขายสินค้า โดยมีการจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลหรือMicrosoft Office Excel ทำให้การสรุปผล ยอดขายนั้นยาก จึงได้นำData warehouse มาใช้ในการออกแบบ ทำให้เรา สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ระบบ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความสะดวก ความสบายในการสรุปยอดขาย
เพื่อทำให้การจัดเก็บข้อมูล มีความเป็นระบบมากขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ระบบ เพื่อพัฒนาระบบขายอุปกรณ์สปาให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้

4 ออกแบบความต้องการของระบบ
Functional Requirements - ระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า - ระบบวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า Non Functional Requirements - ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า - มีการทำงานที่ง่ายต่อการใช้งาน - ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

5 Business Processes/Areas
กระบวนการทางธุรกิจแบ่งหมวดหมู่ (รับรู้เป็นค่าคงที่หรือไม่ต่อเนื่อง) : Product Date Sex Age ตัวชี้วัดความสำเร็จ (แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง) : Cus_Number Product_Number Price Totle sale

6 Business Process Matrix
Business Dimensions Business Process Cus_Number Product_Number Price Totle sale Product x Date Sex Age

7 การออกแบบระบบ Dim_Product : เป็นตารางที่เก็บข้อมูลสินค้าเวลา
Dim_Date : เป็นตารางที่เก็บข้อมูลเวลา Dim_Sex : เป็นตารางที่เก็บข้อมูลเพศเวลา Dim_Age : เป็นตารางที่เก็บข้อมูลอายุเวลา

8 รายละเอียดตาราง Dim_Product
PK Column Name Description product_id รหัสสินค้า product_detail รายละเอียดสินค้า product_price ราคาสินค้า product_amount จำนวนสินค้า Producttype_id รหัสชนิดสินค้า

9 รายละเอียดตาราง Dim_Date
PK Column Name Description year_id รหัสเดือน Month_id รหัสปี

10 รายละเอียดตาราง Dim_Sex
PK Column Name Description Sex_id รหัสเพศ Sex _name ชื่อเพศ

11 รายละเอียดตาราง Dim_Age
PK Column Name Description Age_id รหัสอายุ Age_name อธิบายอายุ

12 Dim_Date PK year_id year Dim_Product PK product_id product Customer PK product_id year_id Sex_id Age_id …….. Dim_Sex PK Sex_id Sex Dim_Age PK Age_id Age


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา Data Warehouse

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google