งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งพิเศษที่นิยมใช้ใน โปรแกรม. #include double pow(2,5)  ยกกำลัง int num1,num2,Result; num1=2; num2=5; Result=double pow(2,5); Printf(“%d”,Result);

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งพิเศษที่นิยมใช้ใน โปรแกรม. #include double pow(2,5)  ยกกำลัง int num1,num2,Result; num1=2; num2=5; Result=double pow(2,5); Printf(“%d”,Result);"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งพิเศษที่นิยมใช้ใน โปรแกรม

2 #include double pow(2,5)  ยกกำลัง int num1,num2,Result; num1=2; num2=5; Result=double pow(2,5); Printf(“%d”,Result);

3 Printf(“%d”,double pow(2,5)); double sqrt() ==> double deli()  ปัดขึ้น double floor()  ปัดลง double fabs()  //.3f

4 #include Int C; int islower(int C); int issuper(int C); int tolower(int C); int toupper(int C); trim(“ Sute p ”); = Sutep Sute p round (1000.8888,2);

5 #include double atof(const char *s) Int rand(); Clrscr();  system(“cls”);

6 Stdio.h มา 5 1 float 2 int 3 prit 4 5 6 7 -2 -1 -1

7 Num=1000.8888; Printf(“%01010.2f”,Num); ผลลัพธ์ :0001000.88

8 ผลลัพธ์ของโปรแกรมข้างล่างนี้ คืออะไร For i=1; i<=4; i++ { num=num[i]; } ตอบ _________________________________________________ _____________________________________________________

9 จากโปรแกรมข้างล่างมีที่ผิดกี่ ตำแหน่งให้แก้ไห้ถูกต้อง #define Pi 3.1416

10


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งพิเศษที่นิยมใช้ใน โปรแกรม. #include double pow(2,5)  ยกกำลัง int num1,num2,Result; num1=2; num2=5; Result=double pow(2,5); Printf(“%d”,Result);

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google