งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Sakda Hwankaew, ที่องค์กรเอกชนคาดหวัง ศักดิ์ดา หวานแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด(ท่าเรือบี4) หอประชุมธำรงบัวศรี,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Sakda Hwankaew, ที่องค์กรเอกชนคาดหวัง ศักดิ์ดา หวานแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด(ท่าเรือบี4) หอประชุมธำรงบัวศรี,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th ที่องค์กรเอกชนคาดหวัง ศักดิ์ดา หวานแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด(ท่าเรือบี4) หอประชุมธำรงบัวศรี, มหาวิทยาลัยบูรพา 7 ก.ค. 2551

2 2 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th THE CHOICE IS YOURS! คุณเลือกเรา... เราเลือกคุณ ? ? ? ? ?   

3 3 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th เครื่องมือสรรหา เครื่องมือพัฒนา คุณสมบัติ พนักงาน ที่บริษัทต้องการ ในปัจจุบัน ความสามารถที่ ต้องการจะ พัฒนา ในอนาคต การเจริญเติบโต ของบริษัท อย่างยั่งยืน ระบบงานสรรหาที่ดี ผู้สมัครงาน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย พนักงาน Concept Dev.DesignBuildMake วิสัยทัศน์กลยุทธ์ เป้าหมาย คิด ออกแบบ ทำ สร้าง

4 4 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th งานคัดเลือก Job Offers งานสรรหา (คลังใบสมัครงาน) กระบวนการ Inputs และ Outputs งานคัดเลือกคน 100 50 10 4 3 การวางแผนกำลังพล: (จำนวนตำแหน่งงานว่าง) การวิเคราะห์งาน: Job Descriptions และ Minimum KSA’s

5 5 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th ตัวชี้วัดด้านการสรรหาว่าจ้าง Recruitment & Selection Measurement อัตราการส่งมอบพนักงานตรงเวลา อัตราการผ่านสัมภาษณ์ อัตราการออกจากงานพนักงานใหม่ ต้นทุนการสรรหาต่อคน ปัญหาการสรรหา ใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์มีน้อย พนักงานใหม่ลาออกสูงกว่าในอดีต ผลงาน vs ความสามารถ

6 6 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th เก่งคิด Conceptual Skill เก่งคน Human Skill เก่งงาน Technical Skill พนักงานที่บริษัทต้องการ Talent Employee การปรับตัวและอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรแนวใหม่ คุณลักษณะ พฤติกรรม ที่องค์กรมุ่งหวัง เป็นคนดี ประพฤติดี สุขภาพดีจิตใจดี

7 7 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th Personal Quality Competenc y Potential Capacity หลักการ 4Q กับคุณภาพของบัณฑิตจบใหม่ Learn LQ = Learning Quotient Think CQ = Conceptual Quotient Relate RQ = Relationship Quotient Act AQ = Action Quotient Source: Grow Talent Company Limited,India Ability Skills Knowledge Performance

8 8 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th อายุตัว 225055404530352560657075 เข้างาน การพัฒนาอาชีพ ในระยะแรก ความก้าวหน้าในสายงาน ความมั่นคง เกษียณอายุ วัยหลังเกษียณ การเติบโตของบัณฑิตคนหนึ่ง ค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ รู้จักมองเห็นโอกาส, มองไปข้างหน้า รุ่นน้อง รุ่นพี่

9 9 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th แหล่งและวิธีการ สรรหาที่เหมาะสม การพัฒนาการของงานสรรหา

10 10 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th การสรรหา Talent เข้าสู่องค์กรชั้นนำ Must Tangible Intangible Tangible Intangible Personal and Soft Skills Communication Skills Writing skills General Appearance Interface with peers and others Physically fit Pro active learning Ability to work in a team Leadership Committed for hard work Be punctual Have a clear career objective Faithfully Nice Technical & Knowledge Basic & Function Knowledge IT Skills Foreign Language หลักเกณฑ์การเฟ้นหา STAR

11 11 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th สิ่งที่นิสิตควรระวังเมื่อสมัครงาน เตรียมตัว สัมภาษณ์ เตรียมตัว สมัครงาน เมื่อทำงาน หา Career ที่รักให้เจอ อย่าเรียนต่อปริญญาโททันทีหากยัง ไม่มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ เขียน Super Resume ถ้าได้องค์กรที่ดีแล้ว อย่ารีบบินหนี เพราะคือการทิ้งโอกาสสำคัญ ของแท้อยู่ที่ความสามารถของเรา ที่ถูกหล่อหลอมให้เป็นมืออาชีพ

12 12 Sakda Hwankaew, sakda@tips.co.th ความรู้ ภาษาต่างประเทศ ความรู้ ด้านไอที ความรู้ ในสาขาอาชีพ คุณลักษณะ การทำงานเป็นทีม คุณลักษณะ มนุษยสัมพันธ์ มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายในชีวิต คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ สุขภาพดี (กาย ใจ วาจา) คุณลักษณะผู้นำ รักการเรียนรู้และ มีความสนใจใฝ่รู้ ทักษะในการบริหาร ตนเอง ความรักผูกพัน ต่อองค์กร PEOPLE VIEW 12 ธาตุภูมิ-คุณลักษณะบัณฑิตใหม่ กลั่นประสบการณ์ จากรุ่นพี่

13 sakda@tips.co.th 081-5765046


ดาวน์โหลด ppt 1 Sakda Hwankaew, ที่องค์กรเอกชนคาดหวัง ศักดิ์ดา หวานแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด(ท่าเรือบี4) หอประชุมธำรงบัวศรี,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google