งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 1 ประเด็นที่จะครอบคลุมถึง สาเหตุของการเกิด วิกฤตการณ์การเงินสหรัฐ สาเหตุของการเกิด วิกฤตการณ์การเงินสหรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 1 ประเด็นที่จะครอบคลุมถึง สาเหตุของการเกิด วิกฤตการณ์การเงินสหรัฐ สาเหตุของการเกิด วิกฤตการณ์การเงินสหรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 1 ประเด็นที่จะครอบคลุมถึง สาเหตุของการเกิด วิกฤตการณ์การเงินสหรัฐ สาเหตุของการเกิด วิกฤตการณ์การเงินสหรัฐ ผลกระทบและบทเรียนจากวิกฤตการณ์ ผลกระทบและบทเรียนจากวิกฤตการณ์ นัยยะต่อการจัดการภาคการเงินระหว่างประเทศ ของไทย นัยยะต่อการจัดการภาคการเงินระหว่างประเทศ ของไทย

2 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 2

3 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 3

4 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 4

5 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 5

6 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 6

7 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 7

8 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 8

9 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 9

10 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 10

11 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 11

12 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 12 CanadaFranceGermanyIrelandItalyJapanSwedenSwitz.UK Deposit insurance XXXX XXX Funding guarantees XXXX XXX Capital injections XXXXXXXX Bad bank XX X Nationalisation X X X Unconv. monetary policy XXXXX XX Short sale banXX XXX X Asset protection progamme X

13 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 13

14 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 14

15 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 15

16 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 16

17 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 17 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ( ความเห็นจากมุมมองของรัฐบาล ) ( ความเห็นจากมุมมองของรัฐบาล ) รัฐบาลจะลงทุนในอนาคต ระยะเวลา 3 ปี รวมวงเงิน 1.43 ล้าน ล้านบาท และคิดเป็นการลงทุนร้อยละ 11 ของจีดีพี ซึ่งจะทำให้ เกิดการจ้างงาน 1.5 ล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นเมื่อครบ ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ รัฐบาลจะลงทุนในอนาคต ระยะเวลา 3 ปี รวมวงเงิน 1.43 ล้าน ล้านบาท และคิดเป็นการลงทุนร้อยละ 11 ของจีดีพี ซึ่งจะทำให้ เกิดการจ้างงาน 1.5 ล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นเมื่อครบ ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ส่วนตัวเลขหนี้สาธารณะ จะอยู่ในสัดส่วนที่รัฐบาลจะสามารถ บริหาร จัดการ และไม่กระทบเศรษฐกิจของประเทศ โดย คาดหมายว่าในปี 2555 จะมีตัวเลขหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ประมาณ 58-59 เปอร์เซ็นต์ และจะค่อยๆ ลดลง จนถึงปี 2559 จะมีตัวเลขลดลงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สงกระทบต่อ เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโครงการนี้จะมีการดำเนินการทั้งใน ส่วนของภาคชนบท จัดหาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ถนน ไร้ฝุ่น ปรุงปรุงโรงพยาบาล และภาคเอกชน โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง รวมถึงการท่องเที่ยว ส่วนตัวเลขหนี้สาธารณะ จะอยู่ในสัดส่วนที่รัฐบาลจะสามารถ บริหาร จัดการ และไม่กระทบเศรษฐกิจของประเทศ โดย คาดหมายว่าในปี 2555 จะมีตัวเลขหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ประมาณ 58-59 เปอร์เซ็นต์ และจะค่อยๆ ลดลง จนถึงปี 2559 จะมีตัวเลขลดลงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สงกระทบต่อ เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโครงการนี้จะมีการดำเนินการทั้งใน ส่วนของภาคชนบท จัดหาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ถนน ไร้ฝุ่น ปรุงปรุงโรงพยาบาล และภาคเอกชน โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง รวมถึงการท่องเที่ยว

18 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 18 Five key Lessons from Current Financial Crisis ( quoting from a managing director at Morgan Stanley http://www.finfacts.com/irishfinancenews/article_1017853.shtml ) ( quoting from a managing director at Morgan Stanley http://www.finfacts.com/irishfinancenews/article_1017853.shtml ) (1) A strong and well-regulated financial system should be the first line of defense against financial shocks. The challenge is to ensure stability without stifling innovation and growth (1) A strong and well-regulated financial system should be the first line of defense against financial shocks. The challenge is to ensure stability without stifling innovation and growth (2) Aggressive and persistent policy responses are the second line of defense for financial crises. The challenge is to time exit strategies to accommodate recovery. (2) Aggressive and persistent policy responses are the second line of defense for financial crises. The challenge is to time exit strategies to accommodate recovery.

19 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 19 Five key Lessons from Current Financial Crisis (cont.) (3) Macroprudential supervision and asset prices should both play bigger roles in monetary policy. (3) Macroprudential supervision and asset prices should both play bigger roles in monetary policy. (4) Flexible exchange rates enhance the ability of monetary policy to respond to shocks. (4) Flexible exchange rates enhance the ability of monetary policy to respond to shocks. (5) Global imbalances contributed to the crisis by allowing internal imbalances to grow. (5) Global imbalances contributed to the crisis by allowing internal imbalances to grow.

20 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 20 นัยยะต่อการจัดการภาคเศรษฐกิจ การเงิน ระหว่างประเทศของไทย บทเรียนที่ผ่านมาในช่วงก่อนเกิด Financial Crisis ครั้งนี้ บทเรียนที่ผ่านมาในช่วงก่อนเกิด Financial Crisis ครั้งนี้ Inflation targeting approach มีนัยยะว่า นโยบายการเงินจะไม่ไปพยายามควบคุมปัญหา เรื่อง asset price ยกเว้นแต่ว่า Inflation targeting approach มีนัยยะว่า นโยบายการเงินจะไม่ไปพยายามควบคุมปัญหา เรื่อง asset price ยกเว้นแต่ว่า “.. Changes in asset prices should affect monetary policy only to the extent that they effect the central bank’s forecast of inflation. ” “.. Changes in asset prices should affect monetary policy only to the extent that they effect the central bank’s forecast of inflation. ”

21 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 21 นัยยะต่อการจัดการภาคเศรษฐกิจ การเงิน ระหว่างประเทศของไทย ( ต่อ ) ถ้าให้ปัญหา asset price มีบทบาทมากขึ้นใน การกำหนดนโยบายการเงิน ก็จะมีนัยยะต่อ นโยบายการเงิน ดังนี้ ถ้าให้ปัญหา asset price มีบทบาทมากขึ้นใน การกำหนดนโยบายการเงิน ก็จะมีนัยยะต่อ นโยบายการเงิน ดังนี้ “ Given the convexity of the loss function, the optimal response to temporary price shock thus involves a small, but persistent, output gap, rather than returning inflation to target straight away through a larger, but more short lived, one. ” “ Given the convexity of the loss function, the optimal response to temporary price shock thus involves a small, but persistent, output gap, rather than returning inflation to target straight away through a larger, but more short lived, one. ” “ The optimal policy therefore involves a less accommodative policy today (i.e., more variation in the current output gap, and less persistence than in the standard model). ” “ The optimal policy therefore involves a less accommodative policy today (i.e., more variation in the current output gap, and less persistence than in the standard model). ”

22 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 22 นัยยะต่อการจัดการภาคเศรษฐกิจ การเงิน ระหว่างประเทศของไทย ( ต่อ ) แต่ข้อควรระวังสำหรับประเทศเล็ก ในการกำหนดให้มี อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงโดยเฉลี่ย ( เพื่อให้มี persistent output gap) นั้น ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหา เรื่อง “the surge in short-term capital inflows” ซึ่ง อาจนำไปสู่ปัญหา financial crisis ได้เช่นกัน แต่ข้อควรระวังสำหรับประเทศเล็ก ในการกำหนดให้มี อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงโดยเฉลี่ย ( เพื่อให้มี persistent output gap) นั้น ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหา เรื่อง “the surge in short-term capital inflows” ซึ่ง อาจนำไปสู่ปัญหา financial crisis ได้เช่นกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะนำไปสู่การดำเนินนโยบายควบคุม เงินทุนไหลเข้า (repressive financial policies) ซึ่ง แม้ว่าอาจจะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จาก crisis ได้ แต่ก็คำนึงถึงผลประโยชน์สุทธิที่หายไป ในรูปของ long-term growth. ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะนำไปสู่การดำเนินนโยบายควบคุม เงินทุนไหลเข้า (repressive financial policies) ซึ่ง แม้ว่าอาจจะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จาก crisis ได้ แต่ก็คำนึงถึงผลประโยชน์สุทธิที่หายไป ในรูปของ long-term growth.

23 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 23 นัยยะต่อการจัดการภาคเศรษฐกิจ การเงิน ระหว่างประเทศของไทย ( ต่อ ) สิ่งที่ควรทำ ( พูดง่ายแต่ทำยาก ) คือ maintaining a strong domestic financial system เพื่อช่วยให้รับมือกับความเสี่ยงได้ดีขึ้น : สิ่งที่ควรทำ ( พูดง่ายแต่ทำยาก ) คือ maintaining a strong domestic financial system เพื่อช่วยให้รับมือกับความเสี่ยงได้ดีขึ้น : Well capitalized and supervised banks, Well capitalized and supervised banks, Effective corporate governance and bankruptcy codes, Effective corporate governance and bankruptcy codes, Credible means of contract enforcement, Credible means of contract enforcement, etc. etc.


ดาวน์โหลด ppt 11/07/57 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศษสตร์ 1 ประเด็นที่จะครอบคลุมถึง สาเหตุของการเกิด วิกฤตการณ์การเงินสหรัฐ สาเหตุของการเกิด วิกฤตการณ์การเงินสหรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google