งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นที่จะครอบคลุมถึง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นที่จะครอบคลุมถึง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นที่จะครอบคลุมถึง
สาเหตุของการเกิด วิกฤตการณ์การเงินสหรัฐ ผลกระทบและบทเรียนจากวิกฤตการณ์ นัยยะต่อการจัดการภาคการเงินระหว่างประเทศของไทย 04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

2 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

3 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

4 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

5 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

6 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

7 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

8 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

9 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

10 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

11 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

12 Unconv. monetary policy Asset protection progamme
Canada France Germany Ireland Italy Japan Sweden Switz. UK Deposit insurance X Funding guarantees Capital injections Bad bank Nationalisation Unconv. monetary policy Short sale ban Asset protection progamme 04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

13 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

14 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

15 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

16 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์
04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

17 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย
(ความเห็นจากมุมมองของรัฐบาล) รัฐบาลจะลงทุนในอนาคต ระยะเวลา 3 ปี รวมวงเงิน 1.43 ล้านล้านบาท และคิดเป็นการลงทุนร้อยละ 11 ของจีดีพี ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงาน 1.5 ล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ส่วนตัวเลขหนี้สาธารณะ จะอยู่ในสัดส่วนที่รัฐบาลจะสามารถบริหาร จัดการ และไม่กระทบเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดหมายว่าในปี 2555 จะมีตัวเลขหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ประมาณ เปอร์เซ็นต์ และจะค่อยๆ ลดลง จนถึงปี 2559 จะมีตัวเลขลดลงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สงกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโครงการนี้จะมีการดำเนินการทั้งในส่วนของภาคชนบท จัดหาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ถนนไร้ฝุ่น ปรุงปรุงโรงพยาบาล และภาคเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง รวมถึงการท่องเที่ยว 04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

18 Five key Lessons from Current Financial Crisis
(quoting from a managing director at Morgan Stanley (1) A strong and well-regulated financial system should be the first line of defense against financial shocks.  The challenge is to ensure stability without stifling innovation and growth (2) Aggressive and persistent policy responses are the second line of defense for financial crises.  The challenge is to time exit strategies to accommodate recovery. 04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

19 Five key Lessons from Current Financial Crisis (cont.)
(3) Macroprudential supervision and asset prices should both play bigger roles in monetary policy. (4) Flexible exchange rates enhance the ability of monetary policy to respond to shocks.  (5) Global imbalances contributed to the crisis by allowing internal imbalances to grow. 04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

20 นัยยะต่อการจัดการภาคเศรษฐกิจการเงิน ระหว่างประเทศของไทย
บทเรียนที่ผ่านมาในช่วงก่อนเกิด Financial Crisis ครั้งนี้ Inflation targeting approach มีนัยยะว่า นโยบายการเงินจะไม่ไปพยายามควบคุมปัญหาเรื่อง asset price ยกเว้นแต่ว่า “..Changes in asset prices should affect monetary policy only to the extent that they effect the central bank’s forecast of inflation.” 04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

21 นัยยะต่อการจัดการภาคเศรษฐกิจการเงิน ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
ถ้าให้ปัญหา asset price มีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดนโยบายการเงิน ก็จะมีนัยยะต่อนโยบายการเงิน ดังนี้ “Given the convexity of the loss function, the optimal response to temporary price shock thus involves a small, but persistent, output gap, rather than returning inflation to target straight away through a larger, but more short lived, one. ” “The optimal policy therefore involves a less accommodative policy today (i.e., more variation in the current output gap, and less persistence than in the standard model). ” 04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

22 นัยยะต่อการจัดการภาคเศรษฐกิจการเงิน ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
แต่ข้อควรระวังสำหรับประเทศเล็ก ในการกำหนดให้มีอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงโดยเฉลี่ย (เพื่อให้มี persistent output gap) นั้น ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง “the surge in short-term capital inflows” ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหา financial crisis ได้เช่นกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะนำไปสู่การดำเนินนโยบายควบคุมเงินทุนไหลเข้า (repressive financial policies) ซึ่งแม้ว่าอาจจะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงจาก crisis ได้ แต่ก็คำนึงถึงผลประโยชน์สุทธิที่หายไปในรูปของ long-term growth. 04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์

23 นัยยะต่อการจัดการภาคเศรษฐกิจการเงิน ระหว่างประเทศของไทย (ต่อ)
สิ่งที่ควรทำ (พูดง่ายแต่ทำยาก) คือ maintaining a strong domestic financial system เพื่อช่วยให้รับมือกับความเสี่ยงได้ดีขึ้น: Well capitalized and supervised banks, Effective corporate governance and bankruptcy codes, Credible means of contract enforcement, etc. 04/04/60 อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นที่จะครอบคลุมถึง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google