งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ภาวิญญ์ เถลิงศรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ภาวิญญ์ เถลิงศรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ภาวิญญ์ เถลิงศรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบ WTO โดย ภาวิญญ์ เถลิงศรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2 ประเภทการอุดหนุนภายใต้องค์การการค้าโลก
‘Three boxes’ traffic light colours • Amber: distort, production related, causing over supply. • Blue: distort, but has production limits. The Agriculture Agreement has no red box, although domestic support exceeding the reduction commitment levels in the amber box is prohibited; and there is a blue box for subsidies that are tied to programmes that limit production. There are also exemptions for developing countries (sometimes called an “S&D box”, including provisions in Article 6.2 of the agreement). Amber: All domestic support measures considered to distort production and trade (with some exceptions) fall into the amber box, which is defined in Article 6 of the Agriculture Agreement as all domestic supports except those in the blue and green boxes. These include measures to support prices, or subsidies directly related to production quantities. These supports are subject to limits: “de minimis” minimal supports are allowed (5% of agricultural production for developed countries, 10% for developing countries); the 30 WTO members that had larger subsidies than the de minimis levels at the beginning of the post-Uruguay Round reform period are committed to reduce these subsidies. Blue: This is the “amber box with conditions” — conditions designed to reduce distortion. Any support that would normally be in the amber box, is placed in the blue box if the support also requires farmers to limit production (details set out in Paragraph 5 of Article 6 of the Agriculture Agreement). At present there are no limits on spending on blue box subsidies. Green: In order to qualify, green box subsidies must not distort trade, or at most cause minimal distortion (paragraph 1). They have to be government-funded (not by charging consumers higher prices) and must not involve price support. They tend to be programmes that are not targeted at particular products, and include direct income supports for farmers that are not related to (are “decoupled” from) current production levels or prices. They also include environmental protection and regional development programmes. “Green box” subsidies are therefore allowed without limits, provided they comply with the policy-specific criteria set out in Annex 2. • Green: development projects, environmental protection, income support. Agriculture. September 2004

3 United States Thailand EC
Price Intervention Paddy Pledging Scheme Soft Loan Measures Market Price Intervention Input Subsidies Generally Available to Low-income or Resource-poor Producers โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปัจจัยควบคุมแมลงวันผลไม้เพื่อการส่งออก Price Intervention Market Price Support Non- Exempt Direct Payments Marketing Loan assistance programme (loan deficiency payments,marketing loan gains) Others (Commodity loan interest subsidy, storage payments) Crop and Revenue insurance subsidized by Federal Crop Insurance Corporation State Credit programs Countercyclical payment Farm storage facility loans Price Intervention Market Price Support Non- Exempt Direct Payments Production aid Processing aid Private storage aid, Distillation aids Minimum price Insurance subsidies Interest concessions

4 NIL NIL United States EC Thailand
Direct payments under Production-Limiting Programmes “Exempt Direct Payments) Payments based on fixed area and yields payments based on 85 percent or less of the base level of production (set aside) Livestock payments made on a fixed number of head NIL NIL

5 United States EC Thailand
General Services - State program for agriculture Animal and Plant health inspection services Agricultural research Public Stockholding for Food Security (nil) Domestic Food aid Food Stamp program Child Nutrition Programs Special Supplymental Nutrition Programme for Women, Infants, Children Decoupled income support Income Insurance and safety net programs General Services - Market and Promotion services Pest and Disease Control Public Stockholding for Food Security Domestic Food aid Decoupled income support Single Farm Payment Scheme and Supplementary Income Insurance and safety net programs Payments for relief from natural disasters General Services Agriculture research and Development Plan Pest and Disease Control Agricultural training Services Extension and advisory services, facilitate the transfer of information and the results of research to producers and consumers

6 United States EC Thailand
Payments for relief from natural disasters Structural Adjustment through producer retirement programs: (nil) through resource retirement programs: (nil) through investment aids Environment payments Conservation reserve program Environmental Quality Incentives Program Structural Adjustment through producer retirement programs: - through resource retirement programs: - through investment aids Environment payments Protection of environment of countryside, soil erosion, organic production, forestry measures Environmental Quality Incentives Program Regional Assistance programme General Services Inspection services Marketing and promotion services Environmental promotion Programmes (nil) Infrastructure services จัดหาแหล่งน้ำ, โครงการเขื่อน/ฝาย ปฏิรูปที่ดิน

7 การอุดหนุนภายในของสหรัฐฯ
การอุดหนุนภายในของสหรัฐฯ ตามที่แจ้งต่อ WTO แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1. การอุดหนุนภายในที่ไม่บิดเบือนตลาด หรือบิดเบือนตลาดน้อยมาก (Green Box) 2. การอุดหนุนภายในที่บิดเบือนตลาด (Amber Box)

8 Simplifying U.S. Subsidy Regime...

9 Average 2002 - 2007 Green Box Spending: 69,005.50 Mil USD
Current Bound AMS: 19, Mil USD

10 Share of Green Box in each category
% - Green Box ของสหรัฐฯ แนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด และมีองค์ประกอบสำคัญ ได้ แก่ Domestic Food Aid General Services และ Decoupled Income Support องค์ประกอบที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคือโครงการในประเภทDomestic Food Aid ในขณะที่ Decoupled Income Support ในช่วงปี 2005 – 2007 มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่

11 Domestic Food Aid Mil USD
Domestic Food Aid ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆ คือ Food Stamp Program และ Child Nutrition Program (รวมประมาณ 86 %) Food Stamp Program มียอดเพิ่มขึ้นชัดเจน ในขณะที่ Child Nutrition Program มียอดเพิ่มขึ้นบ้าง Americans กว่า 31.5 ล้านคน ได้รับ food stamp (10.3% ของ U.S. Population)

12 AMS Current Total AMS corn cotton dairy Rice sugar others 9,637.30
6,950.03 11,628.92 12,942.93 7,742.02 6,259.89 corn 0.00 3,059.44 4,490.00 cotton 1,186.79 434.91 2,238.42 1,620.70 1,365.18 dairy 6,304.76 4,736.81 4,662.55 5,154.59 5,044.12 5,016.54 Rice 711.57 503.04 130.82 132.51 sugar 1,327.80 1,249.84 1,281.92 1,199.21 1,279.63 1,235.84 others 106.38 25.43 255.79 345.93 53.09 7.51

13 AMS การอุดหนุนที่บิดเบือนตลาดส่วนใหญ่จะกระจุกตัวที่ผลิตภัณฑ์นม ฝ้าย และ น้ำตาล สำหรับสินค้าข้าวการอุดหนุนค่อยๆ ลดลง สืบเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวราคาสินค้าข้าวสูงขึ้น ในส่วนของข้าวโพด การอุดหนุนที่บิดเบือนตลาดสูงขึ้นมากในช่วงปี 2004 – 2005 เนื่องจากราคาข้าวโพดตกลง การอุดหนุนภายในที่บิดเบือนตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นม และน้ำตาลที่สหรัฐฯ แจ้ง แกว่งตัวอยู่ในระดับที่แคบ ไม่ว่าในตลาดโลกจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด เนื่องจากการอุดหนุนส่วนใหญ่เป็นการอุดหนุนที่ให้จากส่วนต่างระหว่าง target price และ reference price ที่ fixed

14 Structure of support programs for certain products ...
Sugar Dairy Cotton Rice

15 แนวโน้มการอุดหนุนภายในของสหรัฐ
Farm Bill 2008 ไม่มี reform ที่มีนัยสำคัญ ยังคงคงหลักการและมาตรการอุดหนุนหลักๆ ของ Farm Bill 2002 มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของสินค้าหลายรายในในโครงการ counter cyclical payment เช่น ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ถั่วเหลือง Farm Bill 2008 มีการออกมาตรการใหม่ออกมาคือ ACRE (Average Crop Revenue Election Program)

16 การอุดหนุนภายในของสหภาพยุโรป

17 การอุดหนุนภายในของสหภาพยุโรป
การอุดหนุนภายในของ EU ปี 2005/2006

18 การอุดหนุนที่บิดเบือนของ EU
Price support : - แทรกแซงราคา ประกันราคา - ปี 2005 ใช้งบประมาณจำนวน 28,427 ล้านยูโร - น้ำตาล (6,673) เนย (4,077) แอปเปิ้ล (2,614) มะเขือเทศ (1,865) ข้าวบาเลย์ (1,800) ล้านยูโร มาตรการอื่นๆ : Production aid (ผักผลไม้,นม)

19 สถิติการอุดหนุนที่บิดเบือนของ EU

20 การอุดหนุนที่ไม่บิดเบือนของ EU
Green box : - Decoupled income support: ให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่มีผลต่อปริมาณการผลิตและราคา เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ (14,733 ล้านยูโร) - Structural Adjustment Assistance provided through Investment Aids: เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยเหลือเกษตรกรใหม่ พัฒนาดิน ปรับปรุงชลประทาน(7,304 ล้านยูโร) - Environmental Programmes: สนับสนุนการปลูกแบบ organic ปกป้อง สวล. ของพื้นที่การเกษตร (5,558 ล้านยูโร)

21 การอุดหนุนที่ไม่บิดเบือนของ EU
Blue box : การอุดหนุนที่จำกัดปริมาณและพื้นที่การผลิต 1.Payments based on fixed area and yield: -ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ปลูกธัญพืช เมล็ดพืชน้ำมัน พืชพลังงาน ที่ปลูกในพื้นที่จำกัด ( ล้านยูโร) - การให้เงินชดเชยแก่ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จำกัด (261.5 ล้านยูโร) 2. Livestock payments made on a fixed number of head : - การให้เงินช่วยเหลือผู้ผลิตนมที่จำกัดจำนวนโคนม (1,453 ล้านยูโร) - การให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจากการลดราคาแทรกแซงลง โดยผู้เลี้ยงต้องจำกัดจำนวนโค (1,320 ล้านยูโร)

22 แนวโน้มการอุดหนุนของEU
การอุดหนุนที่บิดเบือน การจำกัดพื้นที่การผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพ การอุดหนุนที่เน้นสิ่งแวดล้อมและการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรป

23 การปรับโครงสร้างสินค้าน้ำตาล
สาเหตุ : แพ้กรณีพิพาทที่ ออสเตรเลีย บราซิล และไทย ร่วมกันฟ้อง EU อุดหนุนส่งออกเกินกว่าที่ผูกพันไว้ มาตรการปฏิรูปน้ำตาล เริ่มปี 2006 - ลดราคาแทรกแซงน้ำตาลลง ให้ได้ 36 % ภายใน 4 ปี ปีการตลาด น้ำตาลทรายดิบ (ยูโร/ตัน) น้ำตาลทรายขาว % ที่ลดลง 2006/2007 496.80 631.90 2007/2008 2008/2009 448.80 541.50 14 2009/2010 335.20 404.40 36

24 การปรับโครงสร้างสินค้าน้ำตาล
- ลดราคาแทรกแซง sugar beet ลง ภายใน 4 ปี - การจ่ายเงินทดแทน (Single farm payment) ให้แก่เกษตรกรจากการลดราคาประกันลง (ปี 2005 จำนวน 14,733 ล้านยูโร) ปีการตลาด ราคาบีท น้ำตาลขั้นต่ำ (ยูโร/ตัน) 2006/2007 32.86 2007/2008 29.78 2008/2009 27.83 2009/2010 26.29

25 การอุดหนุนภายในของไทย

26 ปริมาณการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนตลาดของไทย

27


ดาวน์โหลด ppt โดย ภาวิญญ์ เถลิงศรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google