งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบ WTO โดย ภาวิญญ์ เถลิงศรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบ WTO โดย ภาวิญญ์ เถลิงศรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบ WTO โดย ภาวิญญ์ เถลิงศรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2 ประเภทการอุดหนุนภายใต้องค์การการค้าโลก ‘Three boxes’ traffic light colours Amber: distort, production related, causing over supply. Blue: distort, but has production limits. Green: development projects, environmental protection, income support.

3 Price Intervention - Market Price Support - Non- Exempt Direct Payments Marketing Loan assistance programme (loan deficiency payments,marketing loan gains) - Others (Commodity loan interest subsidy, storage payments) - Crop and Revenue insurance subsidized by Federal Crop Insurance Corporation - State Credit programs - Countercyclical payment - Farm storage facility loans Price Intervention - Market Price Support - Non- Exempt Direct Payments Production aid Processing aid -Private storage aid, Distillation aids -Minimum price - Insurance subsidies - Interest concessions Price Intervention - Paddy Pledging Scheme - Soft Loan Measures - Market Price Intervention I nput Subsidies Generally Available to Low-income or Resource-poor Producers โครงการส่งเสริมการผลิต และการใช้ปัจจัยควบคุม แมลงวันผลไม้เพื่อการส่งออก

4 Direct payments under Production-Limiting Programmes “Exempt Direct Payments) - Payments based on fixed area and yields - payments based on 85 percent or less of the base level of production (set aside) - Livestock payments made on a fixed number of head

5 General Services - State program for agriculture Animal and Plant health inspection services Agricultural research Public Stockholding for Food Security (nil) -Domestic Food aid Food Stamp program Child Nutrition Programs Special Supplymental Nutrition Programme for Women, Infants, Children Decoupled income support Income Insurance and safety net programs General Services - Market and Promotion services Pest and Disease Control Public Stockholding for Food Security Domestic Food aid Decoupled income support Single Farm Payment Scheme and Supplementary Income Insurance and safety net programs Payments for relief from natural disasters General Services Agriculture research and Development Plan Pest and Disease Control Agricultural training Services Extension and advisory services, facilitate the transfer of information and the results of research to producers and consumers

6 Payments for relief from natural disasters Structural Adjustment through producer retirement programs: (nil) through resource retirement programs: (nil) through investment aids Environment payments Conservation reserve program Environmental Quality Incentives Program Structural Adjustment through producer retirement programs: - through resource retirement programs: - through investment aids Environment payments Protection of environment of countryside, soil erosion, organic production, forestry measures Environmental Quality Incentives Program Regional Assistance programme General Services Inspection services Marketing and promotion services Environmental promotion Programmes (nil) Infrastructure services จัดหาแหล่งน้ำ, โครงการ เขื่อน / ฝาย ปฏิรูปที่ดิน

7 การอุดหนุนภายในของสหรัฐฯ การอุดหนุนภายในของสหรัฐฯ ตามที่แจ้งต่อ WTO แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1. การอุดหนุนภายในที่ไม่บิดเบือนตลาด หรือ บิดเบือนตลาดน้อยมาก (Green Box) 2. การอุดหนุนภายในที่บิดเบือนตลาด (Amber Box)

8 Simplifying U.S. Subsidy Regime...

9 Average 2002 - 2007 Green Box Spending: 69,005.50 Mil USD Current Bound AMS: 19,103.294 Mil USD

10 Share of Green Box in each category %

11 Domestic Food Aid Mil USD

12 AMS Current Total AMS 9,637.306,950.0311,628.9212,942.937,742.026,259.89 corn 0.00 3,059.444,490.000.00 cotton 1,186.79434.912,238.421,620.701,365.180.00 dairy 6,304.764,736.814,662.555,154.595,044.125,016.54 Rice 711.57503.04130.82132.510.00 sugar 1,327.801,249.841,281.921,199.211,279.631,235.84 others 106.3825.43255.79345.9353.097.51

13 การอุดหนุนที่บิดเบือนตลาดส่วนใหญ่จะกระจุกตัวที่ผลิตภัณฑ์นม ฝ้าย และ น้ำตาล สำหรับสินค้าข้าวการอุดหนุนค่อยๆ ลดลง สืบเนื่องจากช่วงเวลา ดังกล่าวราคาสินค้าข้าวสูงขึ้น ในส่วนของข้าวโพด การอุดหนุนที่บิดเบือนตลาดสูงขึ้นมาก ในช่วงปี 2004 – 2005 เนื่องจากราคาข้าวโพดตกลง การอุดหนุนภายในที่บิดเบือนตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นม และ น้ำตาลที่สหรัฐฯ แจ้ง แกว่งตัวอยู่ในระดับที่แคบ ไม่ว่าในตลาดโลก จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด เนื่องจากการอุดหนุนส่วนใหญ่เป็น การอุดหนุนที่ให้จากส่วนต่างระหว่าง target price และ reference price ที่ fixed AMS

14 Structure of support programs for certain products... Dairy Sugar Rice Cotton

15 แนวโน้มการอุดหนุนภายในของสหรัฐ Farm Bill 2008 ไม่มี reform ที่มีนัยสำคัญ ยังคง คงหลักการและมาตรการอุดหนุนหลักๆ ของ Farm Bill 2002 มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ สินค้าหลายรายในในโครงการ counter cyclical payment เช่น ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ถั่วเหลือง Farm Bill 2008 มีการออกมาตรการใหม่ออกมา คือ ACRE (Average Crop Revenue Election Program)

16 การอุดหนุนภายในของสหภาพ ยุโรป

17 การอุดหนุนภายในของ EU ปี 2005/2006

18 การอุดหนุนที่บิดเบือนของ EU Price support : - แทรกแซงราคา ประกันราคา - ปี 2005 ใช้งบประมาณจำนวน 28,427 ล้านยูโร - น้ำตาล (6,673) เนย (4,077) แอปเปิ้ล (2,614) มะเขือเทศ (1,865) ข้าวบาเลย์ (1,800) ล้านยูโร มาตรการอื่นๆ : Production aid ( ผัก ผลไม้, นม )

19 สถิติการอุดหนุนที่บิดเบือนของ EU

20 การอุดหนุนที่ไม่บิดเบือนของ EU Green box : - Decoupled income support: ให้เงิน ช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่มีผลต่อปริมาณการผลิตและ ราคา เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ (14,733 ล้านยูโร ) - Structural Adjustment Assistance provided through Investment Aids: เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ เกษตรกรรม ซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยเหลือ เกษตรกรใหม่ พัฒนาดิน ปรับปรุงชลประทาน (7,304 ล้านยูโร ) - Environmental Programmes: สนับสนุนการปลูก แบบ organic ปกป้อง สวล. ของพื้นที่การเกษตร (5,558 ล้านยูโร )

21 การอุดหนุนที่ไม่บิดเบือนของ EU Blue box : การอุดหนุนที่จำกัดปริมาณและ พื้นที่การผลิต 1.Payments based on fixed area and yield: - ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ปลูกธัญพืช เมล็ดพืชน้ำมัน พืช พลังงาน ที่ปลูกในพื้นที่จำกัด (7256.3 ล้านยูโร ) - การให้เงินชดเชยแก่ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จำกัด (261.5 ล้านยู โร ) 2. Livestock payments made on a fixed number of head : - การให้เงินช่วยเหลือผู้ผลิตนมที่จำกัดจำนวนโคนม (1,453 ล้านยูโร ) - การให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจากการลดราคา แทรกแซงลง โดยผู้เลี้ยงต้องจำกัดจำนวนโค (1,320 ล้านยู โร )

22 แนวโน้มการอุดหนุนของ EU สหภาพ ยุโรป

23 การปรับโครงสร้างสินค้าน้ำตาล สาเหตุ : แพ้กรณีพิพาทที่ ออสเตรเลีย บราซิล และ ไทย ร่วมกันฟ้อง EU อุดหนุนส่งออกเกินกว่าที่ผูกพัน ไว้ มาตรการปฏิรูปน้ำตาล เริ่มปี 2006 - ลดราคาแทรกแซงน้ำตาลลง ให้ได้ 36 % ภายใน 4 ปี ปีการตลาดน้ำตาล ทรายดิบ ( ยูโร / ตัน ) น้ำตาล ทรายขาว ( ยูโร / ตัน ) % ที่ลดลง 2006/2007496.80631.900 2007/2008496.80631.900 2008/2009448.80541.5014 2009/2010335.20404.4036

24 การปรับโครงสร้างสินค้าน้ำตาล - ลดราคาแทรกแซง sugar beet ลง ภายใน 4 ปี - การจ่ายเงินทดแทน (Single farm payment) ให้แก่เกษตรกรจากการลดราคาประกันลง ( ปี 2005 จำนวน 14,733 ล้านยูโร ) ปีการตลาดราคาบีท น้ำตาลขั้นต่ำ ( ยูโร / ตัน ) 2006/200732.86 2007/200829.78 2008/200927.83 2009/201026.29

25 การอุดหนุนภายในของไทย

26 ปริมาณการอุดหนุนภายในที่บิดเบือน ตลาดของ ไทย

27


ดาวน์โหลด ppt การอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ภายใต้กรอบ WTO โดย ภาวิญญ์ เถลิงศรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google