งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษาและ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของ ครัวเรือน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยายที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษาและ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของ ครัวเรือน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยายที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษาและ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของ ครัวเรือน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยายที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔

2 ความเหลื่อมล้ำ ( หลายมิติ ) ความเหลื่อมล้ำของรายได้ - ความมั่งคั่ง - โอกาส การศึกษา - การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร - สิทธิไม่เท่า เทียมกัน ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษา มีผลกระทบระยะ ยาวต่อครัวเรือน / สมาชิกครัวเรือน ต่อการเลือกอาชีพ ชนชั้น รายได้ การออม และความมั่งคั่ง ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา.. ชัดเจนมากใน ระดับอุดมศึกษา ( มากกว่าระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ).. การเลือกอาชีพและชนชั้น (socio-economic class) ซึ่งจำแนกออกเป็น ๓ ระดับ ชนชั้นรายได้สูง รายได้ ปานกลาง รายได้น้อย..

3 ข้อสันนิษฐาน / วิธีการวิจัย ความเหลื่อมล้ำฯสืบทอดข้ามรุ่น ผ่าน “ ครอบครัว ” ครัวเรือนรวย — ให้มรดกกับลูกหลานในรูปทุนเงิน ( มรดก ) และการลงทุนการศึกษา (human capital bequest) … บทความของ Piketty 2000, persistent inequality and the family transmission of wealth และ transmission of ability งานวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีวงจรชีวิต และ ทฤษฎีทุนมนุษย์ เป็นกรอบการวิเคราะห์ หน่วยวิเคราะห์ หมายถึง ครัวเรือน และสมาชิก ครัวเรือน ซึ่งมีคน ๒ รุ่น รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก ใช้ SES2552 เป็นฐานข้อมูล ศึกษาโอกาสการเรียน ระดับอุดมศึกษาของรุ่นพ่อแม่.. E = (e1, e2, e3, e4, e5, e6) ประถม ม. ต้น ม. ปลาย อาชีวะ ป. ตรี สูงกว่า ปริญญาตรี

4 ข้อสันนิษฐาน / วิธีการวิจัย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ชนชั้น กับ ระดับการศึกษา ของหัวหน้าครัวเรือน แบบจำลอง multinomial logit (sociorank = 1, 2, 3) และตัวแปรอิสระ หนึ่งในตัวแปรคือระดับการศึกษา เพื่อคำนวณ ความน่าจะเป็นของการเป็นชนชั้นรายได้ สูง - และชนชั้นรายได้ปานกลาง ผลลัพธ์ ยืนยันด้วย odd-ratio ว่าโอกาสของคนจบ ประถมศึกษาที่จะเป็นชนชั้นรายได้สูง น้อยมาก เปรียบเทียบกับผู้จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี การเลือกอาชีพ ( และชนชั้น ) หมายถึง รายได้การ ทำงานตลอดช่วงชีวิต การออมและ ความมั่งคั่งของ ครัวเรือน

5 การค้นคว้าต่อไป ศึกษาโอกาสการศึกษาของรุ่นลูก.. ซึ่งสัมพันธ์กับ ระดับการศึกษาของรุ่นพ่อแม่และสัมพันธ์กับความจน / ความรวย (income decile class) ผลการศึกษา เยาวชนในครัวเรือนในชั้น quintile5 มี โอกาสเรียนระดับอุดมศึกษาประมาณ 35% เปรียบเทียบกับเยาวชนในครัวเรือนจน (quintile1) 0.6% ด้วยเหตุผลหลายประการที่เราต่างทราบกันดี ก ) ไม่มีกำลังเงินที่จะให้ลูกเรียน ข ) ลูกต้องออกมาทำงาน หาเงินช่วยครอบครัว ค ) intertemporal discount rate สูง “ ปัจจุบัน ” หรือ “ ความอยู่รอดในวันนี้ ” สำคัญ กว่าการวางแผนใน “ อนาคต ” มาก... อีกนัยหนึ่ง คิด สั้นสำคัญกว่าคิดยาว...

6 การแปลงแนวคิดเป็นนโยบาย วิพากษ์ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อศึกษา ( กยศ ) การจัดสรร โควตาให้สถานศึกษา.. ไปจัดสรรให้ผู้เรียน.. วิธีการ เช่นนี้ปิดโอกาสกับ “ คนจนตัวจริง ” จำนวนมากที่ไม่ได้ เข้ามหาวิทยาลัย ต้องออกไปทำงานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่ จบการศึกษาภาคบังคับ เสนอทางเลือกใหม่ แนวคิด targeting for the poor ให้มี “ คณะกรรมการให้ทุนระดับพื้นที่ ” ( อำเภอหรือ ตำบล ) ทำหน้าที่แมวมอง หาเยาวชนในครัวเรือน ยากจนที่มีผลการเรียน “ ใช้ได้ ” “ ใฝ่เรียน ”.. ให้สามารถ กู้ยืม ( ค่าเล่าเรียน ) และทุนให้เปล่า ( สำหรับค่ากินอยู่ ประจำเดือน ) วิเคราะห์ภาระทางการคลังรัฐบาล เป้าหมาย ( ขั้นต้น ) คือเพิ่มสัดส่วนคนจนได้เรียนระดับอุดมศึกษาจาก 0.6% เป็น 15% จะต้องจัดสรรเงินทุนมากน้อย เพียงใดและเป็นเงินเท่าใด ?

7 การแปลงแนวคิดเป็นนโยบาย ผลการศึกษา ในแต่ละปี กยศ. จัดสรรเงินให้กู้เกือบ ๑ ล้านราย ( ผู้กู้ เก่ามากกว่า ๗ แสนราย ) ผู้กู้รายใหม่มากกว่า ๒ แสน ราย วงเงินกู้มากกว่า ๔ หมื่นล้านบาท อ้างอิงบท สัมภาษณ์ของ นพ. ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ. กันที่ให้นักเรียนยากจน ประมาณ 68,000 ราย ( สี่ปี ปีที่ หนึ่งเริ่มจาก 16,370 ราย เพิ่มจำนวนในปีที่สอง สาม สี่ ) งบประมาณ ( ทุนให้เปล่า ) สมมติตัวเลขว่า 3,500 บาท สำหรับ 10 เดือน รวมเป็น 35,000 บาทต่อคน ต้นทุนทางการคลัง 2,400 ล้านบาทโดยประมาณในสี่ปี เป็นทางเลือกใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลด ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยให้แต้มต่อกับคนจน..

8 การแปลงแนวคิดเป็นนโยบาย มีตัวอย่างเชิงประจักษ์มากมาย ที่ยืนยันว่า ลูกคนจนแต่ ว่าเรียนเก่ง สามารถจบมหาวิทยาลัย ( แพทย์ วิศวกร...) สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นคนรวยได้.. ยิ่งไปกว่า นั้นช่วยให้พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้อง “ พ้นจากความ ยากจน ”.. ลูกดีช่วยพ่อแม่ได้ เป็นอภิชาตบุตร การศึกษาสูง เป็นหนึ่งในกลไกของ social mobility ได้เป็นอย่างดี จึงเสนอเป็นข้อคิดว่าควรจะปฏิรูป / เปลี่ยนแปลงเชิง นโยบาย ถ้าสังคมไม่ดำเนินอะไรเลย..persistent inequality, family transmission of inequality จะดำรงอยู่ ตลอดไป


ดาวน์โหลด ppt ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษาและ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของ ครัวเรือน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยายที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google