งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของบริษัทอัญมณีและเครื่องประดับไทย: ความคิดเห็น รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของบริษัทอัญมณีและเครื่องประดับไทย: ความคิดเห็น รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของบริษัทอัญมณีและเครื่องประดับไทย: ความคิดเห็น รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ประเด็นการนำเสนอ คุณูปการของบทความ
ความคิดเห็นและประเด็นเพื่อการศึกษาต่อยอด ข้อคิดเชิงนโยบาย

3 คุณูปการของบทความ ประเด็นทางทฤษฎี: การเชื่อมโยงมุมมองของการวิเคราะห์ในระดับบริษัท (firm level) ระดับอุตสาหกรรม (industry level) และระดับประเทศ (country level) การสร้างงานวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical evidence) เรื่องการลงทุนของ ไทยในต่างประเทศ การใช้ข้อมูลที่หลากหลาย: UNCTAD, Bank of Thailand, Annual reports

4 ความคิดเห็นและประเด็นเพื่อการศึกษาต่อยอด
Firm-level v.s. industry-level analysis: บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ v.s อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและกรณีศึกษาบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ ? FSAs, CSAs FDI Motives ? Performance

5 ความคิดเห็นและประเด็นเพื่อการศึกษาต่อยอด
Is Pranda driven by FSAs or CSAs? Vietnam: seeking cheap labour success USA: no brand, mass market success UK: no brand, mass market success France: local brand acquisition difficulty Germany: partner’s brand difficulty China: seeking cheap labour difficulty

6 ข้อคิดเชิงนโยบาย การจ้างงาน / การสูญเสียการจ้างงาน
Static v.s dynamic impacts on home country การจ้างงาน / การสูญเสียการจ้างงาน การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทไทย การลงทุนของไทยในต่างประเทศเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความสามารถในการ แข่งขันของไทย นโยบายการพัฒนาศักยภาพของบริษัทไทยในยุคโลกาภิวัตน์


ดาวน์โหลด ppt การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของบริษัทอัญมณีและเครื่องประดับไทย: ความคิดเห็น รศ.ดร.ภวิดา ปานะนนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google