งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai Manufacturing Sector: Minority Reports

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai Manufacturing Sector: Minority Reports"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai Manufacturing Sector: Minority Reports
Dr. Somchai Harnhirun Deputy Director general Office of Industrial Economics Ministry of Industry 04/04/60

2 Contents Current Facts Challenges in fast moving and complex world
Where we are heading to? 04/04/60

3 Contents Current Facts Challenges in Fast moving and complex World
Where we are heading to? 04/04/60

4 (GDP at Current Market price)
2008 1997 2008* Manufacturing GDP is approximately 3 trillion baht in 2008 Foods, Electronics and Automotive sectors dominate manufacturing GDP Source: Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)

5 Share of Export Source: Ministry of Commerce and Customs Department

6 Share of Import Source: Ministry of Commerce and Customs Department

7 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมใน พ.ค./52 ติดลบน้อยลงเป็นเดือนที่ 4
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมใน พ.ค./52 ติดลบน้อยลงเป็นเดือนที่ 4 M-o-M seasonal adjust 7 7

8 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรายสาขา
8

9 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรายสาขา
9

10 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรายสาขา
10

11 Source: Office of Industrial Economics
Growth Rate of MPI YOY growth Source: Office of Industrial Economics 11

12 Source: Office of Industrial Economics
Exports Led Growth MPI Growth Source: Office of Industrial Economics

13 Industrial Leading Composite Index
ครึ่งปีปีแรกหดตัวร้อยละ -17.8 ครึ่งปีหลังหดตัวร้อยละ สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

14 OIE: ประจำเดือนกรกฎาคม
The OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (The Early Warning System of Industrial Economics: EWSIE) ประจำเดือนกรกฎาคม The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (The Early Warning System of Industrial Economics: EWS-IE) เดือนกรกฎาคม 2552 EWS-IE มีสัญญาณเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ เมื่อพิจารณาจากตัวแปรชี้นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2552 พบว่ายังคงหดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของมูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบ รวมไปถึงดัชนีการลงทุนภาคเอกชนนั้น มีทิศทางการหดตัวสูงขึ้น โดยหดตัวร้อยละ และ จากร้อยละ และ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามทิศทางการหดตัวของตัวแปรชี้นำบางตัวเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น โดยมีทิศทางการหดตัวในอัตราที่ชะลอลง ได้แก่ มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนและดัชนีอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ที่หดตัวร้อยละ และ -4.7 ซึ่งเป็นการหดตัวที่ชะลอลงจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ และ -5.3 EWS-IE เป็นระบบเตือนภัยที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบจำลองโลจิท (Logit Model) ซึ่งสามารถเตือนภัยรายเดือนได้ล่วงหน้า 2 เดือน

15 Crisis Bail Out ที่มา : สศช. กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย

16 สรุปตัวเลขเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
คาดว่าภาคการผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 ยังมีโอกาสที่จะลดลงในอัตราน้อย กว่าในช่วงไตรมาสแรก อัตราการขยายตัว ร้อยละต่อปี ปี 2551 Q4/51 Q1/52 Q2/52f ปี 2552f GDP รวม 2.6 -4.3 -4.8 -4.0 (-4.0) – (-3.0) GDP ภาคอุตสาหกรรม 3.9 -6.8 -14.9 -11.9 (-10.0) – (-8.0) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม -9.7 -22.0 -13.0 (-12.0) – (-10.0) อัตราการใช้กำลังการผลิต 62.62 56.54 50.86 53.8 การส่งออก 15.6 -10.6 -20.6 -26.3(2M-Q2) (-19.0) – (-15.0)* F คาดการณ์โดย สศอ. * คาดการณ์โดยกระทรวงพาณิชย์ Ministry of Industry, Thailand

17 1993 2008 Export Structure remains the same as last decade Million $US
1. Computers and components 2,598.4 (2) 18,384.2 (1) 2. Automotive and components 551.6 (17) 15,587.7 (2) 3. Electrical Circuit 1,410.2 (5) 7,241.3 (5) 4. Rubber 1,157.1 (9) 6,791.7 (6) 5. Television, radio and components 892.7 (11) 3,150.3 (16) 6. Apparels and Clothing 3,551.5(1) 3,088.4 (17) 7. Rice 1,307.2 (7) 6,204.1 (7) 8. Jewelry 1,758.9 (3) 8,270.3 (3) 9. Canned and processed sea food 1,210.0 (8) 3,905.6 (13) 10. Rubber products 454.4 (20) 4,550.4 (10) 11. Mechanical Machines 715.1 (14) 4,240.1 (12) 12. Plastic products 1,371.8 (6) 2,692.5 (18) Total 16,978.9 84,106.6 % of total exports 45.49 47.29 Total Exports 37,324.8 177,841.28 Source: Ministry of Commerce and Customs Department

18 ประเทศไทยในเวทีโลก ปี 2006 - 2008
ความสามารถในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบ (RCA) ยังอยู่ในระดับต่ำจำเป็นต้องพัฒนาทางด้าน Productivity ในปี จะเห็นว่าส่วนแบ่งของไทยในตลาดโลกยังคงมีการขยายตัว ในขณะที่ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ไทยจะต้องตระหนักถึงเรื่องการปรับปรุง Productivity ของสินค้าอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง เพราะประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันกับไทย เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่รวดเร็ว ไทยจึงต้องรีบปรับตัวให้ทันคู่แข่ง เราจึงต้อง..

19 A Shift of Market Portfolio
Rely on ASEAN Other Markets are China, India and Middle East Export Share by Region ASEAN(9) EU(27) USA JAPAN CHINA Manufacturing Sector 1993 19.9 22.1 23.6 13.0 0.8 2008 21.1 14.0 11.9 10.7 8.5 Total 17.6 19.2 21.5 16.9 1.45 22.6 13.2 11.4 11.3 9.11

20 Contents Current Facts Challenges in fast moving and complex world
Where we are heading to? 04/04/60

21 P-E-E-G-S Political: Economics: Social: Governance: Environment:

22 Politics A Zero Sum Game Government Stability Policy Consistency
Tighter Regulations On Environment

23 Economics FDI 64 million GNP per capita (US$): 3,400
ASEAN+3, +4 and APEC AFTA: 2010 Exports Exports FDI Exports Resources Domestic market Exports Exports Economies of Scale and Economies of Scope Exports

24 Beyond the Boundary 04/04/60 EFTA JTEPA CHINA ASEAN PERU TAFPA
TH-NZ FTA 04/04/60

25 ASEAN 2010 Freer Capital Mobility (Investment)
Tariff Reduction (Mostly) into 0% Other trade facilitation improvement

26 Governance Corruption (58) Effectiveness of Legal System (34)
Effectiveness of Enforcement Policy (35) Transparency of Accounting (20) Regulatory Quality and Enforcement (21) “Globalization Index” Foreign Affair Journal

27 Figures tell it all

28 Not easy to get workers

29 Social Income Distribution Rural Development Social Net EU FLEG(T)

30 Environmental Concern
Safety Energy Saving Alternatives of Fossil Green Cost Effectiveness Communities’ awareness Environment

31 Contents Current Facts Challenges in fast moving and complex world
Where we are heading to? 04/04/60

32 Internationalization Corporate Social Responsibility
What are we wishing for? Productivity Innovation Mass Collaboration Based on Knowledge Survival Kit Internationalization Corporate Social Responsibility People Focus Share and Care Demand Driven 32

33 Productivity We put more capital and work harder, but not smarter
For sustainable growth in the future, productivity may be an answer. Source: NESDB and OIE Productivity Skills Management Cooperation (Cluster/GVC) Technology Machines Solow’s Residual Makes it Better, Faster, and Cheaper 33 33

34 Life After Crisis ? People Share Collaboration Knowledge Driven
Sophistication Mass Customization Mass production Knowledge Driven People Share Collaboration Technology Driven Capital Driven Resource Driven Knowledge Content

35 Time for Change Move to the new point in GVC or become super OEM Production Marketing R&D In the Longer-run Moving Toward Molecular Economy (Nano / Bio / Material) Innovation / R&D Driven Products Value Creation 35 35

36 Internationalization
Build from the grass root in order to make use of comparative advantages Improve and enable factors for creating value and competitiveness Regional Global Neighborhood Local International Competitiveness Efficiency Cost effective Productivity Innovation 36 36

37 MNC in Automotive Industry
MNCs Lead Firms MNCs Lead Firms Thai Firms MNCs Lead Firms ดัดแปลงจาก Booz Allen&Hamiton การศึกษาของสำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. และ สวค. 37

38 Value Chain ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
MNCs Lead Firms การวิจัยและพัฒนา Thai Firms MNCs Lead Firms การศึกษาของศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ สวค. การศึกษาของศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

39 Value Chain ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
MNCs Lead Firms MNCs R&D and Design Thai Firms MNCs Lead Firms MNCs Lead Firms ดัดแปลงจาก Gereffi and Memedovic (2003) การศึกษาของศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ สวค.

40 Corporate Social Responsibility
Customers Labor Doing Business in 360 degree concerns Share- Holders Community And Society

41 Corporate Social Responsibility
แนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม มี 7 ประการ ดังนี้ 1. ธรรมาภิบาลขององค์กร หมายถึง ระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย 2) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 3) ความโปร่งใส 4) การดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม และ5) การยอมรับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. สิทธิมนุษยชน หมายถึง องค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน คือ การปฏิบัติตามสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึง สิทธิทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน หมายถึง การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพนักงานงานขององค์กร เช่น การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน ปราศจากการใช้แรงงานเด็กและแรงงานที่ถูกบังคับ 4. สิ่งแวดล้อม หมายถึง องค์กรควรมีแนวทางปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิตที่สะอาดและปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกจ้างและชุมชน 5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม หมายถึง การนำหลายหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมขององค์กรจะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่องค์กรดำเนินการอยู่ และกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการใหม่ ๆ 6. ประเด็นด้านผู้บริโภค หมายถึง องค์กรควรนำหลักความยุติธรรม ความโปร่งใส และการเอาใจใส่การปฏิบัติต่อผู้บริโภคไปใช้ ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยในสินค้าและบริการ 7. การพัฒนาสังคม หมายถึง องค์กรควรพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หากองค์กรใดมีแนวปฏิบัติด้านบวกในเรื่องของการพัฒนาสังคมแล้ว ก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างชื่อเสียง CSR must not be implemented as social marketing, or trade barrier. It should be used for the sake of Society. 41

42 Customer Relationship Management
Demand Driven Resources Production Consumers Reverse thinking backup by research Forward looking Customer Relationship Management Making what they want Creating their want 42 42

43 Minority Reports Customers: Access to More Information: fast
and less cost Health Conscious Value Price: Multi-purposed, Identity, Quality, Moving Up Dynamic in Behavior Customers:

44 คลอลาเจน-อี ซุปไก่ผสมแร่เหล็กและวิตามิน E คลอลาเจน-โคคิวเทน คลอลาเจน-วิท-ซิงค์

45 THANK YOU FOR YOUR KIND ATTENTION
Dr. Somchai Harnhirun Deputy Director general Office of Industrial Economics Ministry of Industry 04/04/60


ดาวน์โหลด ppt Thai Manufacturing Sector: Minority Reports

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google