งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระนางซูสีไท เฮา แห่งราชวงศ์ชิง. จักรพรรดิ์ปูยีแห่งราชวงศ์ชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระนางซูสีไท เฮา แห่งราชวงศ์ชิง. จักรพรรดิ์ปูยีแห่งราชวงศ์ชิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระนางซูสีไท เฮา แห่งราชวงศ์ชิง

2 จักรพรรดิ์ปูยีแห่งราชวงศ์ชิง

3

4

5 โทกุงาวะ โยชิโนบุ โชกุนคนสุดท้าย

6

7

8

9 ไซโงะ ทะกะโมริ ( 西郷 隆盛 ), 1828 – 1877 และ นายพลเรือเพอร์รี่ ผู้นำการ เปลี่ยนแปลงมาสู่ญี่ปุ่น

10 Saigō Takamori (upper right) directing his troops at the Battle of Shiroyama

11 Young Patriots in Satsuma 46 people gathered in Nagasaki with Saigo's command, 1865. Photo by Hiroma Ueno

12 Saigō Takamori Gunmusho ( 軍務 所 ) banknote, issued in 1877 to finance his war effort

13

14 จักรพรรดิ์ เมจิ

15 จักรพรรดิ์ไทโชและจักรพรรดิ์ฮิโรฮิ โตะ

16

17

18

19

20

21

22 การแต่งกายชาวจีน สมัย ร.5

23

24 ห้วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญ ประเทศจีน ราชวงศ์ชิงสิ้นสุด 1911 (1644 – 1911) o สงครามฝิ่น 1840 – 1842 ประเทศญี่ปุ่น สิ้นสุดยุคโชกุน Perry มา ญี่ปุ่น 1853 o เริ่มยุคเมจิ ( จักรพรรดิเมจิ ) 1868 – 1912 o ยุคไทโช 1912 – 1926 ( ww 1 1914) o ยุคโชวะ 1926 – 1989 ( ww 2 1941- 5)

25 ห้วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญ ประเทศไทย ร.4 ครองราชย์ 1851 – 1868 o สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 1855 – 1916 o คาบเกี่ยว 3 รัชกาล ร.4 – ร.6

26 วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย 1. ช่วงก่อนสนธิสัญญาเบาริ่ง 1855 o ผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง เหลือเอาไว้ จ่ายส่วย แลกเปลี่ยน o รัฐบาลกำหนดการใช้ทรัพยากร การค้าผูกขาด ผ่านพระคลังสินค้า o ระบบกรรมสิทธิ์ยังไม่มี o โครงสร้างชนชั้น เจ้า ขุนนาง ไพร่ ทาส o การแบ่งงานกันทำมีน้อย o การสะสมทุนต่ำส่วนเกินตกอยู่กับชนชั้นนำ เอาไว้แลกสินค้าฟุ่มเฟือย

27 วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย 2. ช่วงสนธิสัญญเบาริ่งถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 o เปิดประเทศและเข้าร่วมการแบ่งงานกันทำ ระหว่างประเทศแบบอาณานิคม ผลิตสินค้า เฉพาะอย่าง ( ขั้นปฐมเพื่อส่งออก ) แลกกับการ นำเข้าสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการบริโภคจาก ประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง o กระบวนการผลิตภายในประเทศ พึ่งพาหรือถูก กำหนดจากต่างชาติ สินค้าหลัก ข้าว ไม้สัก ยาง ดีบุก ผลิตโดยทุนและเทคโนโลยีจากต่างชาติ และ / หรือถูกนำไปส่งออก เช่น o ข้าว แม้ผลิตโดยคนไทยแต่นำไปส่งเลี้ยง คนงานในอาณานิคม

28 วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย o ไม้สัก ดีบุก ผลิตและส่งออกโดยต่างชาติภายใต้ ระบบสัมปทาน o ยางพารา นำพันธุ์เข้ามาปลูก แต่เพื่อผลิต ส่งออก ไม่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง o ส่วนเกินจากการผลิต ส่วนที่ตกอยู่กับชนชั้นนำที่ เป็นเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของทุนก็นำไปบริโภค แต่ส่วนใหญ่ตกอยู่กับต่างชาติที่เป็นเจ้าของทุน และเทคโนโลยี o ความสัมพันธ์แบบทุนนิยมศูนย์กลาง กับ ทุน นิยมรอบนอกแบบอาณานิคม จึงไม่เท่าเทียมกัน เพราะต่างชาติมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขการค้า o กระบวนการผลิต + ส่วนเกิน ไม่ก่อให้เกิดการ สะสมทุน

29 วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย 3. ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 o การแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศเกิดขึ้นภายใต้ เงื่อนไขใหม่ o (1) แรงงานเหลือเฟือ (2) เทคโนโลยีการผลิต เพื่อการแบ่งขั้นตอนการผลิต ไม่ต้องอาศัย ทักษะของแรงงานมาก ต. ย. การตัดเย็บเสื้อผ้า และ (3) เทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคม ลด ข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลา ต. ย. call center นอกประเทศ โลกจึงแบนเพราะไม่มีอุปสรรค o “ การพัฒนาอุสาหกรรม ” ไม่ว่าจะเพื่อทดแทน การนำเข้า หรือ เพื่อการส่งออก จึงเป็นเพียงการ จัดระเบียบกระบวนการผลิตของทุนข้ามชาติด้วย เงื่อนไขใหม่ 3 ประการข้างต้น

30 วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย o การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยทุนนิยมรอบนอก ของไทยจึงกลายเป็น การพัฒนาอุสาหกรรม แบบพึ่งพา ดังจะสังเกตุได้จากคุณลักษณะที่ สำคัญคือ o (1) พึ่งพาทุนและเทคโนโลยีจากต่างชาติ การ ร่วมทุนจึงมักเป็นเพียงพิธีกรรมของการถือหุ้น แทนต่างชาติเพื่อให้เข้าเงื่อนไขการเป็นกิจการ คนไทยเพื่อประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน หรืออื่นๆ o (2) การแบ่งปันผลประโยชน์ ทั้งในระดับเจ้าของ กิจการ ( ผู้ถือหุ้น ) และระหว่างนายทุนกับแรงงาน มักเป็นไปโดยไม่เป็นธรรม

31 วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย o (3) การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม แม้จะเพิ่ม การเจริญเติบโตจากการส่งออกแต่ก็เพิ่มการ นำเข้า ทำให้มูลค่าเพิ่มตกอยู่ภายในประเทศต่ำ o (4) โครงสร้างการผลิตจึงเปลี่ยนแปลงไป การ ขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมที่เป็น secondary sector มีสัดส่วนต่อ GDP มากกว่าภาคเกษตรที่เป็น primary sector ขณะที่ ภาคบริการที่เป็น tertiary sector มีสัดส่วนสูงอย่างผิดปกติเพราะมีต่างชาติ เป็นผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่


ดาวน์โหลด ppt พระนางซูสีไท เฮา แห่งราชวงศ์ชิง. จักรพรรดิ์ปูยีแห่งราชวงศ์ชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google