งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ในงานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จีรพรรณ เลิศวงศ์สกุล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ในงานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จีรพรรณ เลิศวงศ์สกุล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ในงานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จีรพรรณ เลิศวงศ์สกุล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ งานจัดการ ความรู้ (KM) ปี 2546 R2R ปี 2545 งานบริหาร ทรัพยากร สุขภาพ (UM) ปี 2545 งานพัฒนา คุณภาพ (QD) ปี 2542 งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล งานวิจัย ปี 2551 ทีมสนับสนุนที่มี ศักยภาพ & บูรณาการ โครงสร้างงานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล

3 กลยุทธ์สู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน คณะฯ/ภาควิชา /ฝ่าย /หน่วยงาน/บุคลากรทั้งคณะฯ พ.ศ. 2557 ระบบคุณภาพ Lab/ หน่วยงาน (ISO) สมป. 2548 และ ทุก 2 ปี ระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) (JCIA) 26 ก.ย. 2554 2 nd HA 3 rd HAสรพ. 1 st HA 5 th HA 10 ม.ค. 2545 6 มี.ค. 2551 4 th HA 11 มิ.ย. 2547 มี.ค. 2557 กสพท ระบบการบริหารจัดการระดับคณะฯ(MUQD)(TQA) กสพท ม.ค. 2554 ม.ค. 2557 มหาวิทยาลัยฯ 2548 และทุก 1 ปี (MUQD/EdPEx) มหาวิทยาลัยฯ 2555 และ ทุก 1 ปี ระยะที่ 2 พัฒนากระบวน การดูแลผู้ป่วย 2545-47 ระยะที่ 2 พัฒนากระบวน การดูแลผู้ป่วย 2545-47 ระยะที่ 3 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 2548-50 ระยะที่ 3 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 2548-50 ระยะที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรที่มีชีวิต & เรียนรู้ สู่นวัตกรรม 2551-54 ระยะที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรที่มีชีวิต & เรียนรู้ สู่นวัตกรรม 2551-54 ระยะที่ 1 พัฒนาระบบคุณภาพ 2542-44 ระยะที่ 1 พัฒนาระบบคุณภาพ 2542-44 ระยะที่ 5 พัฒนาสู่การสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการเรียนรู้ & ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 2555-58 ระยะที่ 5 พัฒนาสู่การสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการเรียนรู้ & ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 2555-58 พัฒนาการของการพัฒนาคุณภาพศิริราช สู่สากล เป็นเลิศ อย่างยั่งยืน มุ่งเน้น TQA, Clinical tracer, RM, KM, Lean-R2R ในการขับเคลื่อน

4 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้วย – TQA – Clinical Tracer, Concurrent trigger tool – Siriraj KM strategy, Empowerment evaluation – Lean R2R ระยะที่ 5 พัฒนาสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรม การเรียนรู้ & ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (2555-2558) QD 1998 Standards HA Examples of Quality tools/ supporting unit 5ส QC, ESB ISO, Mahidol University QD (MUQD) 1999200020012002 UR, data Mx TQA/Baldrige criteria/EdPEx 20032004200520062007200820092010 JCI Clinical Care Program Care team ปี 2011 Self assessment QD UM KM R2R Lean R2R Lean Empowerment evaluation Occurrence report, RCA 2012201320142015 RM HFE CoP, AAR, Mx review, ST CQI (PDCA), Q. Doc. Syst. Siriraj KM strategy Concurrent trigger tool Clinical tracer

5 สารบรรณ, พัสดุ, HR, งบประมาณ, ระบบ IT, KPI สำนักงาน จัดหลักสูตรให้กับบุคลากร QD โครงสร้างงานพัฒนาคุณภาพ รอง คณบดีฯ หัวหน้า งาน ผู้ช่วย คณบดีฯ  สรพ.: HA / JCIA  สมป.: ISO  โครงการติดดาว  Internal Survey / Internal Audit  KPI: รพ. บริหารจัดการสำนักงาน บริการวิชาการ ด้านการพัฒนา คุณภาพ มาตรฐานด้าน การบริหารจัดการ มาตรฐานด้าน การบริการสุขภาพ  ม. มหิดล : MUQD  กสพท.: TQA  ประกันคุณภาพ การศึกษา ภายใน  KPI: คณะฯ  ระบบเอกสารคุณภาพ คณะฯ  ฝึกอบรม / สัมมนา – ภายใน : บุคลากร ภายในคณะฯ - ภายนอก : HA Forum, อื่นๆ  Quality conference  Quality Fair  ศึกษาดูงาน  การเผยแพร่ความรู้ผ่าน สื่อต่างๆ เช่น Website, Poster, ข่าวสารคุณภาพ, ประชาสัมพันธ์, อื่นๆ  ห้องสมุด

6 หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 11 คน คนงานจำนวน 1 คน รวม จำนวน 18 คน บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพ

7 สนับสนุน ผลักดัน การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพ ของคณะฯ และทุกหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องใน ทิศทางเดียวกัน ทุกพันธกิจ เกิดนวัตกรรมในการทำงาน ประจำ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง สู่ความ ยั่งยืน และบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ พันธกิจ

8 1.ส่งเสริม ให้ความรู้ ทักษะและสนับสนุนการดำเนินการด้าน การพัฒนาคุณภาพแก่บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ ทุก หน่วยงาน เพื่อสร้างเสริมให้หน่วยงาน ภาควิชา คณะกรรมการคร่อมสายงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง และสร้างนวัตกรรมในการทำงาน 2. ติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ภาควิชา คณะกรรมการคร่อมสายงาน และ คณะฯ และการ รองรับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 3. สร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ ด้านการพัฒนา คุณภาพแก่บุคลากรของคณะฯ 4. ประสานงานด้านการพัฒนาคุณภาพ ขอบข่าย

9 1.องค์ความรู้ตามมาตรฐานต่างๆ ที่คณะฯ มุ่งเป้า 2.เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 3.โครงสร้างองค์กร 4.ความรู้พื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน 5.ทักษะการเป็นที่ปรึกษา/ทักษะการประสานงาน 6.ระบบการจัดเก็บข้อมูล ความรู้ที่จำเป็น

10 1.On the job training -สาธิต -สังเกต -การให้ทดลองฝึกปฎิบัติ 2. ระบบพี่เลี้ยง -จับคู่ระหว่างพนักงานใหม่ และพนักงานเดิมเพื่อสอนงาน -การทำระบบ senior ช่วยตรวจทานก่อนจะดำเนินการจริง เทคนิคที่ใช้ในหน่วยงาน

11 3. การจัดอบรมภายในหน่วยงาน -การให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน -การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฟังการประชุม จากภายนอก -การแลกเปลี่ยน เรียนรู้เทคนิคการทำงานที่ประสบ ความสำเร็จ -การตรวจสอบความพร้อมการดำเนินการก่อนปฏิบัติงาน จริง และหลังการปฏิบัติงาน (BAR & AAR) เทคนิคที่ใช้ในหน่วยงาน (ต่อ)

12 4. จัดทำ Server ภายในหน่วยงาน -เป็นแหล่งเก็บความรู้ ข้อมูลการทำงาน -Sharing ข้อมูลการทำงาน -แก้ปัญหาการให้ข้อมูลจากการสอบถามจากบุคลากร ภายนอกหน่วยงาน เทคนิคที่ใช้ในหน่วยงาน (ต่อ) 5. CoP ผู้เยี่ยมสำรวจภายใน -เป็นแหล่งเก็บความรู้ด้านมาตรฐาน และเทคนิคการเยี่ยม สำรวจภายใน 6. การทบทวนผลการดำเนินในการประชุมสำนักงาน - เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา ทบทวนผลการดำเนินการ และโอกาสพัฒนาในการดำเนินการต่างๆ

13 1.ส่งเสริม ให้ความรู้และทักษะในด้านการพัฒนาคุณภาพแก่ บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างเสริม ให้หน่วยงาน ภาควิชา คณะกรรมการคร่อมสายงานมีการ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสร้างนวัตกรรมในการ ทำงาน ขอบข่าย 1.1 ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ website งานพัฒนาคุณภาพ การผลิตข่าวสารคุณภาพ ให้บริการห้องสมุด จดหมาย โปสเตอร์ 1.2 การจัดประชุม/เวทีเสวนา/ฝึกอบรม/สัมมนา เช่น Quality Fair, Quality Conference 1.3 สนับสนุน/ช่วยเหลือ กระตุ้นให้มีการจัดทำและขึ้น ทะเบียนเอกสารคุณภาพ

14 1.1 ข่าวสารคุณภาพ ผลการดำเนินงาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สื่อสารนโยบาย และกิจกรรมด้าน QD, KM, UM และ R2R ให้กับบุคลากรทั้ง ภายใน & ภายนอกคณะฯ ผลิตรายเดือน 2,500 ฉบับ/เดือน ปีที่ 12 จัดทำร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ คณะฯ ปี 2555

15 ผลการดำเนินงาน (ต่อ) -ความพึงพอใจ -การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 3.5 3.6 4 -เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการจัดทำวารสารของหน่วยงานที่ หลากหลาย ในปี 2555 คณะฯ จึงมีนโยบายรวมวารสารของทุกหน่วยงานโดยเพิ่มเติมลงในวารสารศิริราช ประชาสัมพันธ์

16 1.2 Website งานพัฒนาคุณภาพ - เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ - เริ่มดำเนินการปี 2551 ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

17 ปีจำนวนครั้ง (เป้าหมาย 8 ครั้ง) 25528 255310 25548 25558 1.3 การจัดประชุมวิชาการ (Quality Conference) - เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพที่ สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ รวมทั้งทิศทาง การพัฒนาคุณภาพของสังคมภายนอก และแบบอย่างที่ดีในการ พัฒนางาน - เริ่มดำเนินการ ปี 2543 ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

18 ปีจำนวนครั้ง 25526 25535 25545 25554 ผลการดำเนินงาน (ต่อ) 1.4 การจัดประชุมวิชาการทางห้องปฏิบัติการ

19 1.5 การจัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) - เริ่มดำเนินการ ปี 2544 จัดปีละ 1 ครั้ง ใช้เวลาเตรียมงาน 4 เดือน - สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพทั้งจากภายในและ ภายนอกคณะฯ ให้เห็นทิศทางการก้าวไปข้างหน้าของคณะฯ - ปี 2553 มีข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

20 ดัชนีความพึงพอใจของการจัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) - ปี 2551 ปรับเป้าหมายจาก 4 เป็น 4.2 ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

21 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำและขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพ -เริ่มดำเนินการ ปี 2543 -เพื่อให้มีการจัดทำเอกสารคุณภาพที่สามารถใช้งานง่าย สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติทราบ มีการทบทวนทุก 1 และ 3 ปี เพื่อให้ เป็นปัจจุบัน -ศูนย์เอกสารคุณภาพของคณะฯ มีหน้าที่กระตุ้น ผลักดัน ส่งเสริม รับขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพ -ปี 2544 ดำเนินการใช้ระบบ IT เป็นคลังข้อมูลในการจัดเก็บ และเผยแพร่เอกสารคุณภาพในระบบ Lotus Notes เพื่อให้สามารถเปิดดูและขึ้นทะเบียนเอกสารคุณภาพทางระบบ Lotus Note ได้ -ปี พ.ศ.2551 ได้มีการปรับรูปแบบเอกสารคุณภาพเพื่อรองรับทุกมาตรฐาน -ปี พ.ศ.2553 พัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับฝ่ายสารสนเทศให้เป็น Document online ที่สามารถขึ้นทะเบียน และ แจกจ่ายเอกสารผ่านระบบ IT เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากร และImplement เมษายน 2556 -มีส่วนร่วมในการทำให้คณะฯ ได้รับรางวัลจาก Thailand ICT Excellence Awards 2009 ด้าน Project of the Year สาขา Knowledge Management ในผลงานด้านการใช้สารสนเทศในระบบเอกสารคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

22 2. ติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ภาควิชา คณะกรรมการคร่อมสายงาน และ คณะฯ 2.1 ระบบการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey) การตรวจ ติดตามภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Internal Audit) และ การเยี่ยมสำรวจตามระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน 2.2 จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพ ของหน่วยงานในที่ประชุมต่างๆ ขอบข่าย

23 2.1.1 การเยี่ยมสำรวจภายใน : ปีละ 1 ครั้ง เริ่มดำเนินการ ปี 2544 ขอบข่าย (ต่อ) 1. เพื่อติดตาม กระตุ้น ให้กำลังใจ 2. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่หน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการประเมินตนเองและติดตามประเมินผลการดำเนินการ ของหน่วยงานเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนาอย่างเหมาะสม 3. เป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถประเมินผลการพัฒนางานเชิง ระบบ และรองรับการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจของคณะฯ ซึ่งถือว่าเป็น กลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้คณะฯ สามารถผ่านการ รับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก วัตถุประสงค์

24 -จากการติดตามดัชนีความพึงพอใจของผู้เยี่ยมสำรวจภายในพบว่าสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 4 ดังนั้น ในปี 2551 จึงได้ปรับเป้าหมายเป็น 4.2 -ปี 2551 ขยายการเยี่ยมสำรวจภายในครอบคลุมทุกหน่วยงาน -ในปี 2554 ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากคณะฯ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 3 ผลการดำเนินงาน - ดัชนีความพึงพอใจของผู้เยี่ยมสำรวจภายใน 2.1.1 การเยี่ยมสำรวจภายใน

25 - ดัชนีความพึงพอใจของคณะกรรมการ/ภาควิชา/หน่วยงานที่ ได้รับการเยี่ยมสำรวจ จากการติดตามดัชนีความพึงพอใจของผู้เยี่ยมสำรวจภายในพบว่าสามารถปฏิบัติได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 4 ดังนั้น ในปี 2551 จึงได้ปรับเป้าหมายเป็น 4.2 ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

26 2.1.2 การเยี่ยมสำรวจตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2553 - ดัชนีความพึงพอใจของผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ปีการศึกษา 2555 กำลังดำเนินการ ซึ่งจะมีการเยี่ยมสำรวจตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556

27 ผลการดำเนินงาน (ต่อ) - ดัชนีความพึงพอใจของภาควิชา สถาน ศูนย์ โรงเรียน หน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจ

28 3. สร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาคุณภาพ แก่บุคลากรของคณะฯ ขอบข่าย 3.1 โครงการติดดาว 3.2 มอบรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี (Quality Person of the Year) 3.3 สนับสนุนให้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

29 พ.ศ. 2546 -เริ่มดำเนินการ -รางวัลมี 2 ประเภท คือ รางวัลหน่วยงานดีเด่น และ รางวัลโครงการดีเด่น -ผู้เยี่ยมสำรวจภายในเป็นผู้คัดเลือกและ เสนอชื่อเพื่อรับรางวัล 3.1 โครงการติดดาว ผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2548 -เปลี่ยนชื่อรางวัลโครงการดีเด่น นวัตกรรมดีเด่น พ.ศ. 2549 -ปรับรูปแบบการเสนอรายชื่อ และเกณฑ์การให้คะแนน วัตถุประสงค์ -เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และ ยกย่องทีม / ผู้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ที่มีผลงานดีเด่น

30 พ.ศ. 2550 -ทบทวน ปรับเกณฑ์การให้คะแนน -หน่วยงานประเมินตนเอง -แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ -เพิ่มรางวัล 1 ประเภท คือ รางวัลหน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง -จัดทำหนังสือ/เผยแพร่นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2549 พ.ศ. 2551 -ปรับเกณฑ์ และการตัดสินรางวัล -เพิ่มรางวัลอีก 1 ประเภท คือ รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ -พัฒนาระบบ IT เพื่อเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

31 พ.ศ. 2552 -ปรับเกณฑ์ -นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ นวัตกรรมและการบริหาร ทรัพยากรดีเด่น -แยกประเภทนวัตกรรมเป็น ประเภทหน่วยงาน และประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ พ.ศ. 2553 -ปรับเกณฑ์รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพด้วยการนำ แนวคิด Lean มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความสูญเปล่า ซ้ำซ้อน และค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2554 -ปรับชื่อรางวัลจากนวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพเป็นนวัตกรรม ดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร -เพิ่มรางวัลอีก 2 ประเภท คือ หน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านแนวคิด Lean ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

32 จำนวนหน่วยงาน ที่เสนอเข้ารับรางวัล และร้อยละที่ได้รับรางวัล เปรียบเทียบปี 2549 - 2554 จำนวนนวัตกรรม ที่เสนอเข้ารับรางวัล และร้อยละที่ได้รับ รางวัล เปรียบเทียบปี 2549 - 2554 โครงการติดดาว

33 จำนวนหน่วยงาน ที่เสนอเข้ารับรางวัล และร้อยละที่ได้รับรางวัล เปรียบเทียบปี 2549 - 2554 ปี 2552, 2553 ได้รางวัลหน่วยงานดีเด่น มากกว่าที่ขอรับ รางวัล เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์รางวัลหน่วยงานดีเด่นดาวทอง ปี 2554 ได้รางวัลหน่วยงานดีเด่น และหน่วยงานดีเด่นดาว ทอง มากกว่าที่ขอรับรางวัล เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์รางวัล หน่วยงานดีเด่นดาวทอง และหน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม หน่วยงานดีเด่น หน่วยงานดีเด่นดาวทอง ภาพรวมรางวัลประเภทหน่วยงาน หน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม ไม่มีหน่วยงานใดผ่านเกณฑ์ พิจารณาตัดสินรางวัล

34 ร้อยละของหน่วยงานที่เสนอรับรางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่นทุกประเภท เปรียบเทียบกับหน่วยงานทั้งหมดทั้งภาพรวมและแยกตามกลุ่ม จำนวนหน่วยงานตามโครงสร้างคณะฯ กลุ่มหน่วยงานBKOCLTLabTotal โครงการติดดาว ปี 2551-2553 4818912249 โครงการติดดาว ปี 2554 5619012258

35 ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นทุกประเภท เปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เสนอรับรางวัลทั้งภาพรวมและแยกตามกลุ่ม

36 นวัตกรรมดีเด่น ภาพรวมรางวัลประเภทนวัตกรรม นวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร (UM)

37 ประเด็น2552255325542555 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลฯ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/ กรรมการ (%) 33/61 (54.1) 32/74 (43.2) 23/81 (28.4) 32/72 (44.4) ประโยชน์ที่หน่วยงาน ได้รับ Mean+SD 4.00+0.5594.19+0.5354.39+0.5834.41+0.499 ประโยชน์ที่คณะฯ ได้รับ Mean+SD 4.09+0.6314.41+0.4994.57+0.5074.38+0.492 หน่วยงาน/เจ้าของนวัตกรรม จำนวนหน่วยงานตอบ แบบสอบถาม/ ผลงานที่ขอ (%) 334/638 (52.4) 371/501 (74.1) 331/568 (58.3) 326/450 (72.4) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ Mean+SD 4.39+0.5744.36+0.6024.34+0.5794.32+0.619 ประโยชน์ที่คณะฯ ได้รับ Mean+SD 4.43+0.5694.40+0.5634.37+0.5544.35+0.572 ผลประเมินโครงการติดดาว

38 การแลกเปลี่ยนความรู้ จัดทำหนังสือนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2549 จำนวน 2,000 เล่ม และ ปี 2551 - 2554 จำนวน 1,500 เล่ม ปี พ.ศ.เผยแพร่ให้หน่วยงาน ภายนอก (เล่ม) 2549777 2551862 2552846 2553867 2554867

39 เริ่มดำเนินการ ปี 2546 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาลมอบรางวัลบุคคล คุณภาพประจำปี 2554 (Quality Person of the Year 2011) ได้แก่ รอง ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประดิษฐ์ สมประกิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง 3.2 มอบรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี (Quality Person of the Year) ผลการดำเนินการ

40 ได้รับรางวัล Patient Safety Goals Award ซึ่งถือเป็น good/best practice ในแต่ละหัวข้อของ SIMPLE และรางวัล Diabetes Patient Care Team Award ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National forum ครั้งที่ 14 เรื่อง “องค์กรที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization) ที่จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) วันที่ 12 – 15 มีนาคม 2556 ณ IMPACT Convention Center เมืองทองธานี 3.3 สนับสนุน ให้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ผลการดำเนินการ ประเภทหมวดชื่อผลงานหน่วยงาน รางวัล ดีเด่น E“การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ severe sepsis/septic shock” รองคณบดีฝ่าย พัฒนาคุณภาพ รางวัล ชมเชย S“Siriraj Surgical Safety Checklists: Optimal Caring” งานการพยาบาล ผ่าตัด I“Siriraj Model: Prevention and Control of Muti-drug Resistant Bateria in Resource-Limited Setting” งานโรคติดเชื้อ P“ผลของการพยาบาลตามแนว ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกด ทับของศิริราช” หน่วยออสโตมีและ แผล

41 ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและ รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์ บริการประชาชน และรางวัลความเป็นเลิศด้าน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2553 - 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน 8 รางวัล ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

42 ประจำปี 2553 จำนวน 2 รางวัล ผลการดำเนินงาน (ต่อ) รางวัลดีเด่นรายกระบวนงาน กระบวนงานการรับผู้ป่วยเข้ารับยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลศิริราช รางวัลชมเชยรายกระบวนงาน กระบวนงานการรับสิ่งส่งตรวจ ณ ตึกอัษฎางค์ ของโรงพยาบาลศิริราช

43 สรรค์สร้างนวัตกรรมจากงานประจำสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างยั่งยืนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหา เด็กติดเกมแบบครบวงจร ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต รางวัลชมเชย นวัตกรรมการให้บริการ โครงการบ้านหลังที่สอง...เลขที่ 11 ประจำปี 2554 จำนวน 3 รางวัล รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

44 ประจำปี 2555 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราช คณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสำเร็จรูป FilariaDIAG ของภาควิชาปรสิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ โครงการพัฒนารูปแบบการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี แก่เด็กที่ติดเชื้อมาแต่กำเนิดโดยการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

45 ขอบข่าย 4. ประสานงานด้านการพัฒนาคุณภาพ 4.1 การรับศึกษาดูงาน 4.2 ประสานงานการพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล

46 4.1 การรับศึกษาดูงาน ผลการดำเนินงาน - ปี 2551 จัดทำ Flow และจัดทำเป็นเอกสารคุณภาพ - ปี 2552 จัดทำค่าธรรมเนียมการดูงานภาครัฐ เอกชน (ประกาศวันที่ 1 กันยายน 2552) - ปี 2553 ร่วมกับฝ่ายการคลังในการจัดระบบ Internal Order (IO) สำหรับการศึกษาดูงาน เพื่อ รวบรวมข้อมูลด้านการรับศึกษาดูงานจากสถาบันภายนอก

47 4.2 ประสานงานการพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล ผลการดำเนินงาน 1.คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย severe sepsis ผลลัพธ์การดำเนินการ : แนวทางการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่มี ภาวะ Severe Sepsis คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ที่ เป็นสหสาขา และ Implement ทั่วทั้งโรงพยาบาล ทำให้ลด Mortality rate จาก 56% เหลือ 41.5% และได้รับรางวัล Patient Safety Goals Award ซึ่งถือเป็น good/best practice ในแต่ละหัวข้อของ SIMPLE จากสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ปี 2556

48 4.2 ประสานงานการพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล ผลการดำเนินงาน (ต่อ) 2. คณะทำงานปรึกษาแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่ม เสี่ยง/ภาวะวิกฤติ ผลลัพธ์การดำเนินการ : ระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ ของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อการตรวจวินิจฉัย/รักษา หรือ รับไว้ในหอผู้ป่วย

49 4.2 ประสานงานการพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล ผลการดำเนินงาน (ต่อ) 3. คณะทำงานเรื่อง Concurrent Trigger Tool ใน โรงพยาบาลศิริราช -การบริหารยา Heparin, Warfarin และ Insulin -Modified Early Warning Sign (MEWS) of Increase Intracranial Pressure -MEWS of Active bleeding post cardiac surgery -MEWS of Acute Arterial occlusion (post operation/revascularization)

50 รางวัลและความภาคภูมิใจ มีส่วนร่วมในการทำให้คณะฯ ได้รับรางวัล จาก Thailand ICT Excellence Awards 2009 ด้าน Project of the Year สาขา Knowledge Management ในผลงานด้านการใช้สารสนเทศในระบบ เอกสารคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

51


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ในงานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จีรพรรณ เลิศวงศ์สกุล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google