งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Classification / Criteria. Criteria Clear and spend short time Wording in each question is approximate 20 – 25 words Avoid leading question Frequency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Classification / Criteria. Criteria Clear and spend short time Wording in each question is approximate 20 – 25 words Avoid leading question Frequency."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Classification / Criteria

2 Criteria Clear and spend short time Wording in each question is approximate 20 – 25 words Avoid leading question Frequency – Never  0 times Number of Questions Objective and Question Complete Demographic Information

3 Format Dichotomous Questions Multiple Choice Questions Checklist Questions, Multiple Responses Ranking Questions All alternatives Some Alternatives Scale Question Open-ended Questions

4 Coding Dichotomous Questions ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการหรือไม่ □ เป็น □ ไม่เป็น Coding: X1 = 1 ( หากตอบว่า “ เป็น ”) = 0 ( หากตอบว่า “ ไม่เป็น ”)

5 Coding Multiple Choice Questions การศึกษาสูงสุดของท่าน □ ประถมศึกษา (X2 = 1) □ มัธยมศึกษาตอนต้น (X2 = 2) □ มัธยมศึกษาตอนปลาย (X2 = 3) □ สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (X2 = 4)  ต้องสร้าง Dummy variables อย่างน้อย 3 ตัว

6 Coding Multiple Responses ท่านทราบข้อมูลนี้จากแหล่งใด ( เลือกได้ มากกว่า 1 ข้อ ) □ หนังสือพิมพ์ (X3 = 1 / 0) □ โทรทัศน์ วิทยุ (X4 = 1 / 0) □ อินเตอร์เน็ต (X5 = 1 / 0) □ เพื่อน ญาติ พี่น้อง (X6 = 1 / 0)

7 Coding Ranking Questions (All) ท่านเลือกแฟนจากปัจจัยใดบ้าง โดยให้ เรียงลำดับ ลำดับที่ 1 หมายถึงปัจจัยที่สำคัญ มากสุด ลำดับที่ 2 และ 3 รองลงมาตามลำดับ □ หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก □ จิตใจ ความมีคุณธรรม □ ทรัพย์สิน

8 Coding Ranking Questions (All) X7 = 1 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็น ลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับ ที่ 1 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 1 X8 = 1 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็น ลำดับที่ 2 = 2 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับ ที่ 2 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 2

9 Coding Ranking Questions (All) X9 = 1 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็น ลำดับที่ 3 = 2 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับ ที่ 3 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 3

10 Coding Ranking Questions (All) X10 = 1 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็น ลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็น ลำดับที่ 2 = 3 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็น ลำดับที่ 3 X11 = 1 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็น ลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็น ลำดับที่ 2 = 3 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็น ลำดับที่ 3

11 Coding Ranking Questions (All) X12 = 1 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 2 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 3

12 Coding Ranking Questions (Some) ท่านเลือกแฟนจากปัจจัยใดบ้าง โดยให้ เรียงลำดับ ลำดับที่ 1 หมายถึงปัจจัยที่สำคัญ มากสุด ลำดับที่ 2 และ 3 รองลงมาตามลำดับ □ หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก □ จิตใจ ความมีคุณธรรม □ ทรัพย์สิน □ เป็นแฟนของเพื่อน

13 Coding Ranking Questions (Some) X13 = 1 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 2 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 3 = 4 ถ้าไม่เลือก ทรัพย์สิน X14 = 1 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็น ลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับที่ 1 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 1 = 4 ถ้าเลือก แฟนของเพื่อน เป็นลำดับที่ 1

14 Coding Scale Question ท่านเห็นด้วยกับนโยบายที่อนุญาตให้ผู้ชายใช้ คำนำหน้าว่านางสาว □ เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 2 □ เห็นด้วย = 1 □ เฉยๆ = 0 □ ไม่เห็นด้วย = -1 □ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = -2

15 Technique Dependent Variable Single QuantitativeSingle QualitativeMultiple Quantitative Single Qualitative (2)Single Qualitative ( > 2) Independent Variable 2 Qualitative Single QuantitativeVarieties

16 Technique (cont.) Single QuantitativeSingle Qualitative (2) Independent Sample T test Paired T Test Single QuantitativeSingle Qualitative ( > 2) One Way ANOVA 1. 2.

17 Technique (cont.) Single Quantitative Two Way ANOVA Single Qualitative Regression Correlation 3. 4. 2 Qualitative

18 Technique (cont.) Single Qualitative Multiple Regression Single QualitativeSingle Quantitative ++ Discriminant Analysis Probit or Logit 5. 6. Varieties

19 Technique (cont.) Varieties MANOVA 7. Single Quantitative ++ 8. Factor Analysis Cluster Analysis


ดาวน์โหลด ppt Classification / Criteria. Criteria Clear and spend short time Wording in each question is approximate 20 – 25 words Avoid leading question Frequency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google