งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Decision Under Risk.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Decision Under Risk."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Decision Under Risk

2 Definition Certainty and Uncertainty
Probability -> Objective or Subjective Payoff Expected Value Variability

3 Example 1 เกษตรกรคาดการณ์ว่าโอกาสที่ฝนจะตกและทำให้พืชผลเจริญเติบโตคือ 0.40 ในขณะที่หากพืชเจริญเติบโตจะขายได้ บาท แต่หากฝนแล้งเขาจะขายพืชผลขาดทุน 2000 บาท ฝนตก 0.4 ฝนแล้ง 0.6 - 2000

4 Example 2 ทอยเหรียญ 1 อัน 2 ครั้ง หากครั้งแรกออกหัวและครั้งหลังออกหัว จะได้เงิน 10 บาท ในขณะที่ออกก้อยจะเสีย 4 บาท และหากครั้งแรกออกก้อยและครั้งหลังออกหัวจะได้เงิน 8 บาท ในขณะที่ออกก้อยจะเสียเงิน 20 บาท คำนวณหาค่าที่คาดจากการเล่นครั้งนี้ รวมถึงค่าความแปรปรวน 1 2 หัว ก้อย + 10 - 4 + 8 - 20

5 Example 2 ( ต่อ )

6 Example 2 ( ต่อ )

7 Example 3 งาน 1 งาน 2 9,000 11,000 3,000 12.25 10,000 816.5 คนที่ 2 คนที่ 1 5715.5 17,000 E(x) คนที่ 3 1.75 CV

8 Example 4 A B 100 10 200 15 SD E(x) 14.2 CV

9 Risk Aversion E U( Income ) 18 D 16 14 F A 10 O 10 20 30 Utility

10

11 Risk Aversion

12 Risk Neutral Utility E U( Income ) 18 F 14 A 10 Income O 20 10 30

13 Risk Neutral

14 Risk Lover U( Income ) Income Utility E D F A O 10 20 30 22 16 14

15 Risk Loving

16 Risk Premium Maximum amount of money that a risk averse person will pay to avoid taking a risk The Greater the variability, the more a person is willing to pay to avoid a risky situation

17 Risk Premium E U( Income ) 18 D 16 F 20 16 H 14 A 10 O 10 30 Utility

18 Risk Premium U( Income ) Income Utility E O 10 40 20 F H

19

20 Risk Averse and Indifferent Curve
Expected Income Good Risk Bad High Risk Averse Want Higher Return at Given Risk

21 U( Risk, Return ) Risk Return E F IC1 O IC2 IC3 R1 SD2 SD1 R2 G

22 IC3 U( Risk, Return ) Risk Return E F IC1 O IC2 R1 R2 G SD2 SD1

23 Risk Reduction Just Say No Insurance Diversification
Seeking Information Value of Information

24 Application : Insurance
บ้านราคา บาท ถ้าเกิดไฟไหม้จะสูญเสีย บาท แต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียง 10% ไม่ทำ ทำ 40,000 49,000 3000 50,000 ไม่ ไหม้ SD E(x)

25 Application : Insurance
มองในแง่ของบริษัทประกันภัย ( Fair Price ) ไม่ทำ - 9,000 1,000 ไม่ ไหม้ E(x)

26 Application : Diversification
Return RM 1-b b Weight Rf Risk Free Asset Risky Asset Risk

27

28 Price Line Risk Return E F O RM SD2 SDM Rf M R2

29 Price Line Risk Return E F O RM SD2 SDM Rf M R2 Borrowing

30 IC2 Equilibrium Return IC1 M RM R2 F Rf Risk O SD2 SDM

31 Equilibrium Risk Return F O RM SD2 SDM Rf M R2 IC2 IC1 G SD1 R1

32 Application : Information
สั่งสินค้า 100 ชิ้น จะได้ชิ้นละ 180 บาท แต่หากสั่งเพียง 50 ชิ้น จะได้ชิ้นละ 200 บาท มีความน่าจะเป็นที่ขายได้ 100 ชิ้นและ 50 ชิ้น เท่าๆกัน และสินค้าที่ขายจะขายได้ในราคา 300 บาท มีกำไรหากทราบข้อมูลที่แน่นอน 8,500 บาท ซื้อ 50 ชิ้น ซื้อ 100 ชิ้น 5,000 1,500 12,000 ขาย 100 ชิ้น ขาย 50 ชิ้น 6,750 E(x)

33 Application : Information
Complete Information Uncertainty Value of Information 6,750 8,500 1,750

34 Application : Diversification ( Hard )
Return RM 1-b b Weight Rf Risk Free Asset Risky Asset Risk

35 Application : Diversification ( Hard )
สมมติให้ผู้ลงทุนกลัวความเสี่ยง แสดงได้โดย Utility Function มีเงื่อนไข

36 Application : Diversification ( Hard )
หน้าที่ คือ เลือก b ที่ทำให้ Utility สูงสุด

37 Application : Diversification ( Hard )

38 Application : Insurance ( Hard )
สมมติ บ้านราคา บาท ถ้าเกิดเหตุร้ายราคาจะลดลง บาท เหลือ สามารถที่จะทำประกันได้ K บาทหากเกิดเหตุร้าย โดยค่าเบี้ยประกันเป็นสัดส่วนของ K นั่นคือ r% ( ค่าเบี้ยประกันคือ rK ) ความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุร้ายมีค่า และความน่าจะเป็นที่ไม่เกิดเหตุร้ายเป็น 1 -

39 Application : Insurance ( Hard )
Endowment Choice CB CG 35,000 35,000 - rK 25,000 25,000 + K - rK

40 Application : Insurance ( Hard )

41 Application : Insurance ( Hard )
สำหรับบริษัทประกันภัย มีเงื่อนไข

42 Application : Insurance ( Hard )

43 Application : Insurance ( Hard )


ดาวน์โหลด ppt Decision Under Risk.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google