งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. กริช เจียมจิโรจน์ Krit Jiamjiroch ( ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ) อ. นเรนทร บุญส่ง Naraintorn Boonsong ห้อง 412 โทร 3147

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. กริช เจียมจิโรจน์ Krit Jiamjiroch ( ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ) อ. นเรนทร บุญส่ง Naraintorn Boonsong ห้อง 412 โทร 3147"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. กริช เจียมจิโรจน์ Krit Jiamjiroch ( ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ) jkrit@engr.tu.ac.th อ. นเรนทร บุญส่ง Naraintorn Boonsong ห้อง 412 โทร 3147 bnaraint@engr.tu.ac.th คุณ เนาวรัตน์ บุญธนะสาร เลขานุการภาควิชาฯ ห้อง 407 โทร 3151 bnaowarat@engr.tu.ac.th คุณ ยุวดี เบ็ญมาศ ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ ห้อง 407 โทร 3041 byuwadee@engr.tu.ac.th คุณ อภินันท์ ชุ่มสูงเนิน วิศวกรเครื่องกล อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 capinan@engr.tu.ac.th คุณ คคนันต์ ธรรมทันตา ช่างเทคนิค อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 คุณ ไพโรจน์ ทับพุ่ม ช่างเครื่องยนต์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 tpairoj@engr.tu.ac.th คุณ นิธิวัฒน์ ตองอ่อน ช่างเครื่องยนต์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 tnitiwat@engr.tu.ac.th อ. ดร. อิศเรศ ธุชกัลยา Dr. Isares Duchallaya ห้อง โทร disares@engr.tu.ac.th MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT http://www.me.engr.tu.ac.th M E T U THAMMASAT UNIVERSITY รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ Assoc. Prof. Dr. Dulyachot Cholaseuk ห้อง 410 โทร 3149 cdulyach@engr.tu.ac.th ผศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ Asst. Prof. Dr. Chainarong Chaktranond ห้อง 413 โทร 3144 cchainar@engr.tu.ac.th ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ Asst. Prof. Dr. Banyong Roongruengduayboon ห้อง 417 โทร 3159 rbunyong@engr.tu.ac.th ผศ. ดร. วาทิตภักดี Asst. Prof. Dr. Watit Pakdee ห้อง 425 โทร 3143 pwatit@engr.tu.ac.th Optimum Design of Mechanical Parts and Machines, Engineering Piping System Design Electrohydrodynamics, Microfluidics Computational Fluid Dynamics Energy Conservation Numerical Dynamic Simulation and Control System, Design for Life Heat Transfer, Combustion Computational Fluid Dynamics รศ. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ Assoc. Prof. Pinai Thongswaswong ห้อง 413 โทร 3146 tpinai@engr.tu.ac.th Agricultural Machinery ผศ. เกียรติขจร สุเวทเวทิน Asst. Prof. Kiatkhajorn Suwetvetin ห้อง 413 โทร 3141 skiat@engr.tu.ac.th Fluid Mechanics, Thermodynamics Wind Energy ผศ. ดร. ฉัตรชัย มานะดี Asst. Prof. Dr. Chatchai Marnadee ห้อง 413 โทร 3142 mchat@engr.tu.ac.th Agricultural Machinery Fluid Mechanics ศ. ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ Professor Dr. Somchart Chantasiriwan ห้อง 419 โทร 3145 somchart@engr.tu.ac.th Thermoscience Boundary Element Method Inverse Problems ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช Professor Dr. Phadungsak Rattanadecho ห้อง 421 โทร 3153 ratphadu@engr.tu.ac.th Heat and Mass Transfer in Porous Media Lattice Boltzmann Model Microwave Heating Processes ผศ. ดร. วิทวัส ศตสุข Asst. Prof. Dr. Witawats Satasook ห้อง 425 โทร 3152 switawats@engr.tu.ac.th Dynamics and Control รศ. ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ Assoc. Prof. Dr. Wiroj Limtrakarn ห้อง 410 โทร 3214 limwiroj@engr.tu.ac.th Finite Element Method Computational Fluid Dynamics Thermal Stress รศ. ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย Assoc. Prof. Dr. Chaosuan Kanchanomai ห้อง 419 โทร 3150 kchao@engr.tu.ac.th Fatigue, Wear and Fracture Mechanics Failure of Engineering Material ผศ. ดร. ธีระ เจียศิริพงษ์กุล Asst. Prof. Dr. Thira Jiasiripongkul ห้อง 210 โทร 3026 jthira@engr.tu.ac.th Vibrations, Modal Analysis Multi-Body System Dynamics and Complex System ผศ. ดร. ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ Asst. Prof. Dr. Charnnarong Assavatesanupap ห้อง 412 โทร 3211 acharnna@engr.tu.ac.th Heat Transfer, Fluid dynamics Energy Conservation อ. ดร. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ Dr. Monchai Pruekwilailert ห้อง 410 โทร 3215 pmonchai@engr.tu.ac.th Material Science Boundary Element Method หัวหน้าภาควิชาฯ รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ ผอ. โครงการ บัณฑิตศึกษา Agricultural Machinery อ. ดร. สัปปินันทน์ เอกอำพน Dr. Sappinandana Akamphon ห้อง 421 โทร 3154, 3196 sup@engr.tu.ac.th Manufacturing System Design and Optimization, Process- Based Cost Modeling, Cost-Benefit Analysis Heat Transfer Process and Degradation Kinetics of CFRP Thermoscience Combustion Simulation ธุรการภาคฯ ห้อง 407 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลอง หลวง ปทุมธานี 12120 โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049


ดาวน์โหลด ppt อ. กริช เจียมจิโรจน์ Krit Jiamjiroch ( ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ) อ. นเรนทร บุญส่ง Naraintorn Boonsong ห้อง 412 โทร 3147

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google