งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. กริช เจียมจิโรจน์ Krit Jiamjiroch ( ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ) อ. นเรนทร บุญส่ง Naraintorn Boonsong ห้อง 412 โทร 3147

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. กริช เจียมจิโรจน์ Krit Jiamjiroch ( ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ) อ. นเรนทร บุญส่ง Naraintorn Boonsong ห้อง 412 โทร 3147"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. กริช เจียมจิโรจน์ Krit Jiamjiroch ( ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ) อ. นเรนทร บุญส่ง Naraintorn Boonsong ห้อง 412 โทร 3147 คุณ เนาวรัตน์ บุญธนะสาร เลขานุการภาควิชาฯ ห้อง 407 โทร 3151 คุณ ยุวดี เบ็ญมาศ ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ ห้อง 407 โทร 3041 คุณ อภินันท์ ชุ่มสูงเนิน วิศวกรเครื่องกล อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 คุณ คคนันต์ ธรรมทันตา ช่างเทคนิค อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 คุณ ไพโรจน์ ทับพุ่ม ช่างเครื่องยนต์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 คุณ นิธิวัฒน์ ตองอ่อน ช่างเครื่องยนต์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โทร 3155 ถึง 7 อ. ดร. อิศเรศ ธุชกัลยา Dr. Isares Duchallaya ห้อง โทร MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT M E T U THAMMASAT UNIVERSITY รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ Assoc. Prof. Dr. Dulyachot Cholaseuk ห้อง 410 โทร 3149 ผศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ Asst. Prof. Dr. Chainarong Chaktranond ห้อง 413 โทร 3144 ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ Asst. Prof. Dr. Banyong Roongruengduayboon ห้อง 417 โทร 3159 ผศ. ดร. วาทิตภักดี Asst. Prof. Dr. Watit Pakdee ห้อง 425 โทร 3143 Optimum Design of Mechanical Parts and Machines, Engineering Piping System Design Electrohydrodynamics, Microfluidics Computational Fluid Dynamics Energy Conservation Numerical Dynamic Simulation and Control System, Design for Life Heat Transfer, Combustion Computational Fluid Dynamics รศ. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ Assoc. Prof. Pinai Thongswaswong ห้อง 413 โทร 3146 Agricultural Machinery ผศ. เกียรติขจร สุเวทเวทิน Asst. Prof. Kiatkhajorn Suwetvetin ห้อง 413 โทร 3141 Fluid Mechanics, Thermodynamics Wind Energy ผศ. ดร. ฉัตรชัย มานะดี Asst. Prof. Dr. Chatchai Marnadee ห้อง 413 โทร 3142 Agricultural Machinery Fluid Mechanics ศ. ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ Professor Dr. Somchart Chantasiriwan ห้อง 419 โทร 3145 Thermoscience Boundary Element Method Inverse Problems ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช Professor Dr. Phadungsak Rattanadecho ห้อง 421 โทร 3153 Heat and Mass Transfer in Porous Media Lattice Boltzmann Model Microwave Heating Processes ผศ. ดร. วิทวัส ศตสุข Asst. Prof. Dr. Witawats Satasook ห้อง 425 โทร 3152 Dynamics and Control รศ. ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ Assoc. Prof. Dr. Wiroj Limtrakarn ห้อง 410 โทร 3214 Finite Element Method Computational Fluid Dynamics Thermal Stress รศ. ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย Assoc. Prof. Dr. Chaosuan Kanchanomai ห้อง 419 โทร 3150 Fatigue, Wear and Fracture Mechanics Failure of Engineering Material ผศ. ดร. ธีระ เจียศิริพงษ์กุล Asst. Prof. Dr. Thira Jiasiripongkul ห้อง 210 โทร 3026 Vibrations, Modal Analysis Multi-Body System Dynamics and Complex System ผศ. ดร. ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ Asst. Prof. Dr. Charnnarong Assavatesanupap ห้อง 412 โทร 3211 Heat Transfer, Fluid dynamics Energy Conservation อ. ดร. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ Dr. Monchai Pruekwilailert ห้อง 410 โทร 3215 Material Science Boundary Element Method หัวหน้าภาควิชาฯ รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการ ผอ. โครงการ บัณฑิตศึกษา Agricultural Machinery อ. ดร. สัปปินันทน์ เอกอำพน Dr. Sappinandana Akamphon ห้อง 421 โทร 3154, 3196 Manufacturing System Design and Optimization, Process- Based Cost Modeling, Cost-Benefit Analysis Heat Transfer Process and Degradation Kinetics of CFRP Thermoscience Combustion Simulation ธุรการภาคฯ ห้อง 407 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลอง หลวง ปทุมธานี โทร ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049


ดาวน์โหลด ppt อ. กริช เจียมจิโรจน์ Krit Jiamjiroch ( ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ) อ. นเรนทร บุญส่ง Naraintorn Boonsong ห้อง 412 โทร 3147

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google