งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Low-Speed UAV Flight Control System อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว นาย ชลณุพงษ์ ศิริตัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Low-Speed UAV Flight Control System อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว นาย ชลณุพงษ์ ศิริตัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Low-Speed UAV Flight Control System อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว นาย ชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส 483040099-5 นาย นิติกร สาระรัตน์ รหัส 483040112-9 COE2008-30

2 2 หัวข้อที่นำเสนอ - วัตถุประสงค์ - ขอบเขต - การออกแบบและพัฒนา - ปัญหาและอุปสรรค - สรุป 1

3 3 วัตถุประสงค์ 1 ออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุมอากาศ ยานไร้คนบังคับ 2 ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS 3 ศึกษาและออกแบบวงจรเชื่อมต่อกับ Microcontroller 4 สร้าง Hardware สำหรับ Interface กับ GPS 5 เขียนโปรแกรมเพื่อทำการอ่านค่าพิกัดจาก GPS Module และโปรแกรม Simulator 3

4 4 ขอบเข ต 4 1. ออกแบบและสร้างระบบควบคุม อากาศยานไร้คนบังคับโดยใช้ high- performance microcontroller เพื่อ อ่านค่าพิกัดตำแหน่งจาก GPS และ แสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกทางจอแสดงผล 2. สร้างโปรแกรม Simulate เพื่อจำลอง ระบบการทำงานของอากาศยานไร้คน บังคับ

5 5 โปรแกรมแปลความหมาย ข้อมูล GPS 12

6 6 Flowchart diagram Start รับข้อมูล GPS เปรียบเทียบ Sentence แสดงผล แปลข้อมูล 14

7 7 ผลลัพธ์ของ โปรแกรม 13

8 8 โครงสร้าง ของระบบ GPS module

9 9 วงจรที่ได้ พัฒนา

10 10 ค่าพิกัดตำแหน่งที่ได้

11 11 ปัญหาและอุปสรรค 15 1. ไม่สามารถรับสัญญาณภายใน อาคารได้ 2. ความชำนาญในการเขียน โปรแกรม

12 12 สรุ ป

13 13 Questions?


ดาวน์โหลด ppt 1 Low-Speed UAV Flight Control System อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว นาย ชลณุพงษ์ ศิริตัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google