งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-Speed UAV Flight Control System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-Speed UAV Flight Control System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-Speed UAV Flight Control System
COE Low-Speed UAV Flight Control System นาย ชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส นาย นิติกร สาระรัตน์ รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ.นวภัค เอื้ออนันต์ อ.ชัชชัย คุณบัว 1

2 หัวข้อที่นำเสนอ - วัตถุประสงค์ - ขอบเขต - การออกแบบและพัฒนา - ปัญหาและอุปสรรค - สรุป 1

3 วัตถุประสงค์ 1 ออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุมอากาศยานไร้คนบังคับ
1 ออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุมอากาศยานไร้คนบังคับ 2 ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS 3 ศึกษาและออกแบบวงจรเชื่อมต่อกับ Microcontroller 4 สร้าง Hardware สำหรับ Interface กับ GPS 5 เขียนโปรแกรมเพื่อทำการอ่านค่าพิกัดจาก GPS Module และโปรแกรม Simulator 3

4 ขอบเขต 1.ออกแบบและสร้างระบบควบคุมอากาศยานไร้คนบังคับโดยใช้ high-performance microcontroller เพื่ออ่านค่าพิกัดตำแหน่งจาก GPS และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกทางจอแสดงผล 2. สร้างโปรแกรม Simulate เพื่อจำลองระบบการทำงานของอากาศยานไร้คนบังคับ 4

5 โปรแกรมแปลความหมายข้อมูล GPS
12

6 Flowchart diagram Start รับข้อมูล GPS เปรียบเทียบ Sentence แปลข้อมูล
แสดงผล 14

7 ผลลัพธ์ของโปรแกรม 13

8 โครงสร้างของระบบ GPS module

9 วงจรที่ได้พัฒนา

10 ค่าพิกัดตำแหน่งที่ได้

11 ปัญหาและอุปสรรค ไม่สามารถรับสัญญาณภายในอาคารได้
ความชำนาญในการเขียนโปรแกรม 15

12 สรุป

13 Questions?


ดาวน์โหลด ppt Low-Speed UAV Flight Control System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google