งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร รหัสโครงการ COE2007-09 การนำเสนอโครงงานวิชา 178499 Computer Engineering Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ  ที่มาและความสำคัญของโครงการ  การออกแบบและพัฒนา  ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา  ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ตัวอย่างโปรแกรม  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

3 ที่มา และความสำคัญของโครงการ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG, EKG: Electrocardiogram)

4

5 การติดสัญญาณ ECG จากผู้ป่วย (-) (+) ref Channel1: Vin+ Vin- Ref Channel2: Vin+ Vin- Ref Channel3: Vin+ Vin- Ref

6 SD card SD/MMC card (Reader/Writer) SD/MMC card (Reader/Writer) Microcontroller A/D Electrical Conditioning Circuit A/D โครงสร้างโดยรวม Electrical Conditioning Circuit A/D Channel #3 Channel #2 Electrical Conditioning Circuit Channel #1

7 การติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ SPI Bus External Interrupt / General Input A/D

8

9 โครงสร้างโดยรวม : ซอฟต์แวร์ FTP Server ผู้ป่วย แพทย์

10

11

12 การรับส่งข้อมูลผ่าน FTP UploadDownload

13 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  ได้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา ราคาถูกกว่าท้องตลาดมาก  ได้โปรแกรมอ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น ซึ่งส่งข้อมูลให้ แพทย์ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต  ไม่จำเป็นต้องใช้ 50 Hz Notch Filter

14 ทีมพัฒนา นายอัฑฒ์ ณ นคร นายปีตินันท์ กวีกุล อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร


ดาวน์โหลด ppt โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google