งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graphic Programming Language for PIC MCU Coe2009-03.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graphic Programming Language for PIC MCU Coe2009-03."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graphic Programming Language for PIC MCU Coe2009-03

2 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อ.ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อ.ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร ผู้รับผิดชอบ โครงการ

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ  แนะนำโครงการ  สิ่งที่ดำเนินการไปในครั้ง ก่อน  การพัฒนาโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม  ขอบเขตของโครงการ  ปัญหาและอุปสรรค  สรุปผลโครงการ

4 แนะนำโครงการ

5 สิ่งที่ดำเนินการไปในครั้งก่อน

6 การพัฒนาโปรแกรม  แถบเมนู

7 การพัฒนาโปรแกรม ( ต่อ )  สร้างคำสั่งภาษาซี

8 การพัฒนาโปรแกรม ( ต่อ )  กำหนดค่า

9 การพัฒนาโปรแกรม ( ต่อ )  การแทรกและย้อนกลับ

10 การพัฒนาโปรแกรม ( ต่อ )  การลบ

11 การทดสอบโปรแกรม

12 ขอบเขตของโครงการ  โปรแกรมสามารถทำหน้าที่ตาม ลักษณะโครงสร้างภาษาซีได้  มีฟังก์ชันที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม  มีคำสั่งส่งข้อมูลออกพอร์ตและรับ ข้อมูลจากทางพอร์ต

13 ปัญหาและอุปสรรค  การ save file ซ้ำชื่อเดิม  ความเป็น Graphic Program

14 สรุปผลโครงการ  โปรแกรมสามารถสร้างคำสั่ง ภาษาซี ซึ่งช่วยในการเขียน โปรแกรมเพื่อใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์พิคได้  โปรแกรมสามารถแปลงสัญลักษณ์ ที่กำหนดขึ้น เป็น source code ได้

15 คำถาม ?

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Graphic Programming Language for PIC MCU Coe2009-03.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google