งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. วาธิส ลีลาภัทร

2  วัตถุประสงค์ของโครงการ  แผนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  ระบบของเครื่องตั้งสายกีต้าร์  วงจรเครื่องตั้งสายกีต้าร์  การทำงานของวงจรเครื่องตั้งสายกีต้าร์

3  พัฒนาเครื่องตั้งสายกีต้าร์ โดยใช้การขัดจังหวะ ของ timer/counter ในไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อหาคาบเวลาของสัญญาณกีต้าร์ แล้วแปลง เป็นความถี่  ใช้การขัดจังหวะของ timer/counter ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้างเมโทรโนม

4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 25532554 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. ศึกษาข้อมูลเครื่องตั้งสายกีต้าร์บางยี่ห้อและ ศึกษาโครงงานระยะที่ 1 ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือส่วนกลไก แก้ไขและเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาจากระยะ ที่ 1 วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความ เป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างวงจรส่วนเครื่องตั้งสายและ ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างวงจรเมโทรโนมและ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตรวจสอบระบบและการทำงานเมื่อรวมวงจร ทั้งสองส่วน ทำ PCB และอุปกรณ์สำเร็จ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ ดำเนินการ ดำเนินการ ช่วงถัดไป

5 กีต้าร์ วงจร อิเล็กทรอนิกส์ แสดงผล LCD ไมโครคอนโทรล เลอร์

6  วงจรตัด Noise  วงจร Buffer  วงจรขยายแรงดันแบบ automatic Gain  วงจร low-pass filter Bessel อันดับที่ 4  วงจร peak detector  วงจรเปรียบเทียบแรงดัน

7

8

9

10

11

12 วงจรจากการจำลองวงจรจากการใช้ โปรแกรม filter lab

13

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google