งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Computer Engineering KKU1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย นายอรรถพลทะแพงพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Computer Engineering KKU1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย นายอรรถพลทะแพงพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Computer Engineering KKU1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย นายอรรถพลทะแพงพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 8 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Department of Computer Engineering KKU2 หัวข้อนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ภาพรวมของระบบ รูปแบบการทำงานของระบบ สรุป

3 ความสำคัญและที่มาของ โครงการ ในปัจจุบันข้อมูลที่ค้นหาได้มีจำนวน มาก จากหลายแหล่งข้อมูล การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นทำ ได้ค่อนข้างง่าย ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ตรงกับความ ต้องการ Department of Computer Engineering KKU3

4 4 วัตถุประสงค์ของโครงการ รวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้ อย่างอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การจัดหมวดหมู่และกรองข้อมูล เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ได้ระบบที่คอยจัดการเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อที่ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความ ต้องการมากที่สุด มีความสะดวกในการใช้งานข้อมูลได้ ทุกที่ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ประยุกต์ใช้ในบริษัทหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล เพื่อส่ง ข้อมูลออกให้กับลูกค้า Department of Computer Engineering KKU5

6 ภาพรวมของระบบ (1/2) Department of Computer Engineering KKU6 Input OutputMiddleware กรองข้อมูล ส่งออก Tagging system and folksonomy RSS Email Web services

7 Department of Computer Engineering KKU7 Input Output Middleware กรองข้อมูล ส่งออก ภาพรวมของระบบ (2/2)

8 Feed (RSS) รูปแบบของการกระจายข้อมูลทางเว็บ รูปแบบหนึ่ง ข้อมูลอยู่ในรูปของเอ็กซ์เอ็มแอล ผู้ใช้ได้รับข้อมูลอัปเดตได้สะดวกโดย ไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังเว็บไซต์นั้น ๆ Department of Computer Engineering KKU8

9 รูปแบบการทำงานของระบบ (1/2) Department of Computer Engineering KKU9

10 รูปแบบการทำงานของระบบ (2/2) Department of Computer Engineering KKU10

11 Department of Computer Engineering KKU11 สรุป ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ภาพรวมของระบบ รูปแบบการทำงานของระบบ

12 Department of Computer Engineering KKU12 คำถาม จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Department of Computer Engineering KKU1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย นายอรรถพลทะแพงพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google