งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย นายอรรถพล ทะแพงพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 8 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Department of Computer Engineering KKU

2 Department of Computer Engineering KKU
หัวข้อนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ภาพรวมของระบบ รูปแบบการทำงานของระบบ สรุป Department of Computer Engineering KKU

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันข้อมูลที่ค้นหาได้มีจำนวนมาก จากหลายแหล่งข้อมูล การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นทำได้ค่อนข้างง่าย ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ตรงกับความต้องการ Department of Computer Engineering KKU

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
รวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน โดยอัตโนมัติ จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองแล้วเข้าฐานข้อมูล แล้วส่งออกให้ผุ้ใช้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ การส่งออกของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบฟีด ซึ่งมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลออก Department of Computer Engineering KKU

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดหมวดหมู่และกรองข้อมูลเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ได้ระบบที่คอยจัดการเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อที่ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด มีความสะดวกในการใช้งานข้อมูลได้ทุกที่ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ประยุกต์ใช้ในบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล เพื่อส่งข้อมูลออกให้กับลูกค้า Department of Computer Engineering KKU

6 Department of Computer Engineering KKU
ภาพรวมของระบบ (1/2) RSS Tagging system and folksonomy Web services กรองข้อมูล ส่งออก Input Middleware Output Department of Computer Engineering KKU

7 Department of Computer Engineering KKU
ภาพรวมของระบบ (2/2) กรองข้อมูล ส่งออก Middleware Input Output Department of Computer Engineering KKU

8 Department of Computer Engineering KKU
Feed (RSS) รูปแบบของการกระจายข้อมูลทางเว็บรูปแบบหนึ่ง ข้อมูลอยู่ในรูปของเอ็กซ์เอ็มแอล ผู้ใช้ได้รับข้อมูลอัปเดตได้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังเว็บไซต์นั้น ๆ Department of Computer Engineering KKU

9 รูปแบบการทำงานของระบบ (1/2)
ชายคนหนึ่งทำงานอยู่ใน บ. ที่ให้บริการการจองโรงแรมทั่วโลก ข้อมูลของเขามีเยอะมาก ทั้งจากฐานข้อมูลของ บ. ที่มีอยู่แล้ว, จากอีเมลที่ได้รับจากเอเจนซี่รายอื่นๆ และเว็บบล็อกทั่วๆไปที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลต่างๆเขาต้องเป็นคนจัดการทั้งหมด เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นส่งให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการติดสินใจว่าจะซื้อบริการจากเขาดีหรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้น หากข้อมูลขนาดเยอะคือ เกิดความล่าช้าของการทำงานและอาจเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆได้ Department of Computer Engineering KKU

10 รูปแบบการทำงานของระบบ (2/2)
ในสถานะการเดิม ที่ข้อมูลจากแหล่งเดิม เปลี่ยนการทำงานจากการใช้คน มาใช้ระบบบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแบบรีลไทม์แทน ข้อมูลจากทุกแหล่งจะถูกส่งเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำงานแบบอัตโนมัติโดยจะทำการคัดกรองเอกสาร บทความต่างๆ เพื่อหาความสำคัญของแต่ละเอกสาร หรือแต่ละบทความว่า เอกสารฉบับนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร โดยการพิจารณาจากแท็ก หรือคำสำคัญที่พบมากที่สุดในเอกสาร จากนั้นจะทำการจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล และส่งออกข้อมูลให้กับผู้ใช้ ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ Department of Computer Engineering KKU

11 Department of Computer Engineering KKU
สรุป ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ภาพรวมของระบบ รูปแบบการทำงานของระบบ Department of Computer Engineering KKU

12 Department of Computer Engineering KKU
คำถาม จบการนำเสนอ ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยตรงจุดไหนในสไลด์การนำเสนอไหมครับ เชิญสอบถามได้ครับ ขอจบการนำเสนอของโครงการ ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรีลไทม์ แต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ Department of Computer Engineering KKU


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google