งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE นายปารเมศ จันทรโคตร นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์

2 COE อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. วาธิส ลีลาภัทร

3 COE หัวข้อการนำเสนอ เกี่ยวกับโครงการ วงจรที่ใช้สำหรับการรับสัญญาณแอนะล็อกจาก แหล่งจ่ายไฟ การต่อวงจร MCP3906A การต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์และส่วน แสดงผล ผลการทดสอบ ผลการเปรียบเทียบวงจรมิเตอร์ดิจิตอลที่พัฒนา กับเครื่องมือวัดอ้างอิง สรุปผลการดำเนินงาน

4 COE เกี่ยวกับโครงการ

5 COE วงจรที่ใช้สำหรับการรับสัญญาณแอ นะล็อกจากแหล่งจ่ายไฟ ความต้านทานปรับค่า ได้ ปรับเพื่อให้ได้ค่าที่ วัดได้จากไอซีใกล้เคียง กับค่าจากเครื่องมือวัด อ้างอิงวัดอ้างอิง

6 COE การต่อวงจร MCP3906A

7 COE การต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์ และส่วนแสดงผล

8 COE ผลการทดสอบ

9 COE ผลการเปรียบเทียบวงจรมิเตอร์ ดิจิตอลที่พัฒนากับเครื่องมือวัด อ้างอิง ความ ต้านท าน Load กระแ ส (Ω) การทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบ ครั้งที่ 2 การทดสอบ ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย ความคลาด เคลื่อน (%) มิเตอร์ ดิจิตอล ที่พัฒนา เครื่อง มื อ วัด อ้ า ง อิ ง มิเตอร์ ดิจิตอล ที่พัฒนา เครื่อง มื อ วัด อ้ า ง อิ ง มิเตอร์ ดิจิตอล ที่พัฒนา เครื่อง มื อ วัด อ้ า ง อิ ง มิเตอร์ ดิจิตอล ที่พัฒนา เครื่องมือ วัดอ้างอิง

10 COE สรุปผลการดำเนินงาน บทสรุปการดำเนินงาน ปัญหาที่พบในการดำเนินงานและแนวทางการ แก้ไข – เมื่อทดลองให้กระแสที่เข้ามาในวงจรมิเตอร์ดิจิตอล เพิ่มขึ้น ( ลดความต้านทาน Load กระแส ) ค่าที่ได้จะ มีความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น – ไม่ได้ทดสอบผล ถ้าเพิ่มแรงดันถึง 220 V หรือ ลดลงไปเป็น 0 V และค่ากำลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 100 W ข้อเสนอแนะ

11 COE

12 COE


ดาวน์โหลด ppt COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google