งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ 473040624-1

2 COE2007-152 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. วาธิส ลีลาภัทร

3 COE2007-153 หัวข้อการนำเสนอ เกี่ยวกับโครงการ วงจรที่ใช้สำหรับการรับสัญญาณแอนะล็อกจาก แหล่งจ่ายไฟ การต่อวงจร MCP3906A การต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์และส่วน แสดงผล ผลการทดสอบ ผลการเปรียบเทียบวงจรมิเตอร์ดิจิตอลที่พัฒนา กับเครื่องมือวัดอ้างอิง สรุปผลการดำเนินงาน

4 COE2007-154 เกี่ยวกับโครงการ

5 COE2007-155 วงจรที่ใช้สำหรับการรับสัญญาณแอ นะล็อกจากแหล่งจ่ายไฟ ความต้านทานปรับค่า ได้ ปรับเพื่อให้ได้ค่าที่ วัดได้จากไอซีใกล้เคียง กับค่าจากเครื่องมือวัด อ้างอิงวัดอ้างอิง

6 COE2007-156 การต่อวงจร MCP3906A

7 COE2007-157 การต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์ และส่วนแสดงผล

8 COE2007-158 ผลการทดสอบ

9 COE2007-159 ผลการเปรียบเทียบวงจรมิเตอร์ ดิจิตอลที่พัฒนากับเครื่องมือวัด อ้างอิง ความ ต้านท าน Load กระแ ส (Ω) การทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบ ครั้งที่ 2 การทดสอบ ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย ความคลาด เคลื่อน (%) มิเตอร์ ดิจิตอล ที่พัฒนา เครื่อง มื อ วัด อ้ า ง อิ ง มิเตอร์ ดิจิตอล ที่พัฒนา เครื่อง มื อ วัด อ้ า ง อิ ง มิเตอร์ ดิจิตอล ที่พัฒนา เครื่อง มื อ วัด อ้ า ง อิ ง มิเตอร์ ดิจิตอล ที่พัฒนา เครื่องมือ วัดอ้างอิง 2423.3 23.3 1 23.323.223.3 23.3 1 23.323.2730.11458 2324.1 24.1 7 24.2 24.3 4 24.3 24.2 9 24.224.2670.274725 2225.2 25.3 1 25.2 25.2 4 25.225.250.19802 2126.2 26.2 5 26.2 26.3 2 26.226.326.226.290.342335 2027.4 27.5 2 27.4 27.5 7 27.5 27.5 4 27.43327.5430.399371 1928.6 28.7 3 28.7 28.7 5 28.7 28.8 1 28.66728.7630.336076 183030.230.1 30.2 2 30.1 30.2 1 30.06730.210.474457 1731.6 31.7 8 31.6 31.7 8 31.731.831.63331.7870.482383 1633.3 33.4 4 33.4 33.5 7 33.3 33.3 5 33.33333.4530.358709

10 COE2007-1510 สรุปผลการดำเนินงาน บทสรุปการดำเนินงาน ปัญหาที่พบในการดำเนินงานและแนวทางการ แก้ไข – เมื่อทดลองให้กระแสที่เข้ามาในวงจรมิเตอร์ดิจิตอล เพิ่มขึ้น ( ลดความต้านทาน Load กระแส ) ค่าที่ได้จะ มีความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น – ไม่ได้ทดสอบผล ถ้าเพิ่มแรงดันถึง 220 V หรือ ลดลงไปเป็น 0 V และค่ากำลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 100 W ข้อเสนอแนะ

11 COE2007-1511

12 COE2007-1512


ดาวน์โหลด ppt COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google