งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ 473040624-1
มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและพลังงานไฟฟ้าสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก รหัสโครงการ COE นายปารเมศ จันทรโคตร นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ COE

2 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. วาธิส ลีลาภัทร COE

3 หัวข้อการนำเสนอ เกี่ยวกับโครงการ
วงจรที่ใช้สำหรับการรับสัญญาณแอนะล็อกจากแหล่งจ่ายไฟ การต่อวงจร MCP3906A การต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์และส่วนแสดงผล ผลการทดสอบ ผลการเปรียบเทียบวงจรมิเตอร์ดิจิตอลที่พัฒนากับเครื่องมือวัดอ้างอิง สรุปผลการดำเนินงาน COE

4 เกี่ยวกับโครงการ COE

5 วงจรที่ใช้สำหรับการรับสัญญาณแอนะล็อกจากแหล่งจ่ายไฟ
ความต้านทานปรับค่าได้ ปรับเพื่อให้ได้ค่าที่วัดได้จากไอซีใกล้เคียงกับค่าจากเครื่องมือวัดอ้างอิงวัดอ้างอิง COE

6 การต่อวงจร MCP3906A COE

7 การต่อวงจรไมโครคอนโทรเลอร์และส่วนแสดงผล
COE

8 ผลการทดสอบ COE

9 ผลการเปรียบเทียบวงจรมิเตอร์ดิจิตอลที่พัฒนากับเครื่องมือวัดอ้างอิง
ความต้านทาน Load กระแส (Ω) การทดสอบ ครั้งที่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย ความคลาดเคลื่อน (%) มิเตอร์ ดิจิตอล ที่พัฒนา เครื่องมือ วัดอ้างอิง 24 23.3 23.31 23.2 23.273 23 24.1 24.17 24.2 24.34 24.3 24.29 24.267 22 25.2 25.31 25.24 25.25 21 26.2 26.25 26.32 26.3 26.29 20 27.4 27.52 27.57 27.5 27.54 27.433 27.543 19 28.6 28.73 28.7 28.75 28.81 28.667 28.763 18 30 30.2 30.1 30.22 30.21 30.067 17 31.6 31.78 31.7 31.8 31.633 31.787 16 33.3 33.44 33.4 33.57 33.35 33.333 33.453 COE

10 สรุปผลการดำเนินงาน บทสรุปการดำเนินงาน
ปัญหาที่พบในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข เมื่อทดลองให้กระแสที่เข้ามาในวงจรมิเตอร์ดิจิตอลเพิ่มขึ้น(ลดความต้านทาน Load กระแส) ค่าที่ได้จะมีความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น ไม่ได้ทดสอบผล ถ้าเพิ่มแรงดันถึง 220 V หรือลดลงไปเป็น 0 V และค่ากำลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 100 W ข้อเสนอแนะ COE

11 คำถาม ? COE

12 ขอบคุณ ! COE


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google