งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ 473040624-1

2 COE2007-152 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. วาธิส ลีลาภัทร

3 COE2007-153 หัวข้อการนำเสนอ ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ศึกษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกใช้ การออกแบบการทำงาน การทดลองเบื้องต้น ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข

4 COE2007-154 ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

5 COE2007-155 แผนการดำเนินงาน

6 COE2007-156 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ศึกษา Analog Multiplier AD633 Mixed Signal Microcontroller MSP430F169 MCS-51 (AT89C52) Energy Metering IC with Pulse Output ADE7755 Energy Metering IC with Active Real Power Pulse Output MCP3906A

7 COE2007-157 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกใช้ (1/2) Energy Metering IC with Active Real Power Pulse Output MCP3906A

8 COE2007-158 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกใช้ (2/2) AT89C52 – มีหน่วยความจำขนาด 8K Bytes – สามารถเขียนและลบได้ถึง 1,000 Write/Erase Cycles – หน่วยความจำภายใน (Internal RAM) ขนาด 256 x 8-bit – การโปรแกรมอินพุท / เอาท์พุทมี 32 ช่องทาง –16-bit Timer/Counters – มี 8 Interrupt Sources – การโปรแกรมเป็นแบบ Serial Channel – กินกำลังไฟน้อย ราคาไม่สูงมากนัก

9 COE2007-159 การออกแบบการทำงาน MCP390 6A AT89C5 2 LCD i(t ) v( t) Active Real Power Pulse Power, Energy

10 COE2007-1510 การทดลองเบื้องต้น (1/3)

11 COE2007-1511 การทดลองเบื้องต้น (2/3)

12 COE2007-1512 การทดลองเบื้องต้น (3/3)

13 COE2007-1513 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข การต่อวงจรและการวัดค่า MCP3906A การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

14 COE2007-1514

15 COE2007-1515


ดาวน์โหลด ppt COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google