งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ 473040624-1
มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและพลังงานไฟฟ้าสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก รหัสโครงการ COE นายปารเมศ จันทรโคตร นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ COE

2 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. วาธิส ลีลาภัทร COE

3 หัวข้อการนำเสนอ ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ศึกษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกใช้ การออกแบบการทำงาน การทดลองเบื้องต้น ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข COE

4 ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
COE

5 แผนการดำเนินงาน COE

6 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ศึกษา
Analog Multiplier AD633 Mixed Signal Microcontroller MSP430F169 MCS-51 (AT89C52) Energy Metering IC with Pulse Output ADE7755 Energy Metering IC with Active Real Power Pulse Output MCP3906A COE

7 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกใช้ (1/2)
Energy Metering IC with Active Real Power Pulse Output MCP3906A COE

8 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกใช้ (2/2)
AT89C52 มีหน่วยความจำขนาด 8K Bytes สามารถเขียนและลบได้ถึง 1,000 Write/Erase Cycles หน่วยความจำภายใน(Internal RAM) ขนาด 256 x 8-bit การโปรแกรมอินพุท/เอาท์พุทมี 32 ช่องทาง 16-bit Timer/Counters มี 8 Interrupt Sources การโปรแกรมเป็นแบบ Serial Channel กินกำลังไฟน้อย ราคาไม่สูงมากนัก COE

9 การออกแบบการทำงาน i(t) MCP3906A AT89C52 LCD v(t) Active Real Power,
Power Pulse Power, Energy v(t) COE

10 การทดลองเบื้องต้น(1/3)
COE

11 การทดลองเบื้องต้น(2/3)
COE

12 การทดลองเบื้องต้น(3/3)
COE

13 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
การต่อวงจรและการวัดค่า MCP3906A การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ COE

14 Questions ? COE

15 Thank You ! COE


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google