งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0

2 ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ผศ. อนัตต์ เจ่า สกุล

3  วัตถุประสงค์ของ โครงการ  ขอบเขตโครงการ  สิ่งที่ดำเนินการแล้ว  สิ่งที่จะทำในอนาคต

4 1. เพื่อศึกษาระบบบูรณาการฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเข้ากันได้ ของข้อมูลภายในหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ระบบเว็บ เซอร์วิส 3. เพื่อศึกษาและออกแบบระบบเว็บเซอร์วิสที่ รองรับการส่งผ่านข้อมูลภายในหน่วยงาน

5 1. ทำการปรับปรุง Client เพื่อเรียกใช้เว็บ เซอร์วิสให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน 2. ได้ Client ที่สามารถรับข้อมูลในรูปแบบ Excel ได้ และสามารถแปลงข้อมูลที่ได้ให้อยู่ในรูป ค่ารหัสกลางได้

6  ออกแบบการทำงานของตัว Cilent  พัฒนา Cilent ออกแบบ

7  รับข้อมูลเข้ามาในรูปแบบ Excel  นำข้อมูลที่ได้มาไปเก็บไว้ใน Dataset  ทำการเรียกใช้ service  เปรียบเทียบข้อมูลหารหัสกลาง  แสดงข้อมูลที่ได้

8

9

10  แก้ไขส่วนของการนำข้อมูลออกมา แสดง  สอบถามและแก้ไขให้ใช้งานสะดวก ตามความต้องการของผู้ใช้  ปรับปรุงให้มีรูปแบบที่สวยงาม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร 503040768-0 นายภูมิจิตติ โทแก้ว 503040780-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google