งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE 2010 -08 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายดำรง รัตนเมธาธร นายภูมิจิตติ โทแก้ว คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ร่วมประเมิน
ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ร่วมประเมิน ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล   ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว

3 รายละเอียดการนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตโครงการ
สิ่งที่ดำเนินการแล้ว สิ่งที่จะทำในอนาคต

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาระบบบูรณาการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเข้ากันได้ของข้อมูลภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ระบบเว็บเซอร์วิส 3. เพื่อศึกษาและออกแบบระบบเว็บเซอร์วิสที่รองรับการส่งผ่านข้อมูลภายในหน่วยงาน

5 ขอบเขตของโครงการ 2. ได้ Client ที่สามารถรับข้อมูลในรูปแบบ Excel ได้
และสามารถแปลงข้อมูลที่ได้ให้อยู่ในรูปค่ารหัสกลางได้

6 สิ่งที่ได้ดำเนินการ ออกแบบการทำงานของตัว Cilent พัฒนา Cilent ออกแบบ

7 การทำงานของ Client รับข้อมูลเข้ามาในรูปแบบ Excel
นำข้อมูลที่ได้มาไปเก็บไว้ใน Dataset ทำการเรียกใช้ service เปรียบเทียบข้อมูลหารหัสกลาง แสดงข้อมูลที่ได้

8 ภาพรวมการทำงาน

9 การรับข้อมูล Excel

10 สิ่งที่จะดำเนินการต่อในอนาคต
แก้ไขส่วนของการนำข้อมูลออกมาแสดง สอบถามและแก้ไขให้ใช้งานสะดวกตามความต้องการของผู้ใช้ ปรับปรุงให้มีรูปแบบที่สวยงาม


ดาวน์โหลด ppt COE คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google