งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร รหัสโครงการ COE การนำเสนอโครงงานวิชา Computer Engineering Pre-Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มา และความสำคัญ วัตถุประสงค์ สิ่งที่ได้ทำ
การศึกษา การทดลอง สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า

3 ที่มา และความสำคัญของโครงการ
การตรวจวัดคลื่นไฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: Electrocardiogram) ใช้เพื่อวินิจฉัยอาการเกี่ยวกับหัวใจ และเลือด การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: Electrocardiogram) มี 2 แบบ ที่โรงพยาบาล (ประมาณ 10 นาที) ให้ผู้ป่วยติดเครื่องวัดแบบพกพากลับบ้าน (ตลอด 24 ชั่วโมง) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Holter Monitor) ปัจจุบันต้องนำเข้าราคาประมาณ 200,000 บาทต่อเครื่อง ราคาแพงเกินกว่าที่ผู้ป่วยทั่วไปจะซื้อได้

4 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาราคาถูกทีสามารถบันทึกข้อมูลลง memory card ได้และใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ได้ เพื่อสร้างโปรแกรมอ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกได้จากเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาซึ่ง สามารถส่งข้อมูลให้แพทย์ ได้ทาง Internet สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นได้

5 การศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้อง
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ พารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับวินิจฉัยอาการทางหัวใจ หลักการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบมาตรฐาน (12 leads) ส่วนประกอบของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

6 สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ Ventricular Depolarization Atrial Polarization
Repolarization Polarization

7 พารามิเตอร์ต่างๆสำหรับวินิจฉัยอาการ
รูปคลื่นที่สนใจ (Complexes) ระยะห่างระหว่างรูปคลื่น (Inter-wave Segments) ช่วงคลื่น (Cardiac Intervals) PR ST ST PR QRS QT

8 หลักการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ลักษณะของเครื่องขยายสัญญาณ ECG มีดังนี้ กำลังขยายสูง (ประมาณ 1000 เท่า) มี Frequency response อยู่ในช่วง 0.05 – 100 Hz มี Input Impedance สูง (ประมาณ 2- 3 MΩ) มี Output Impedance ต่ำ (ประมาณ 1 kΩ)

9 การวัด ECG แบบมาตรฐาน (12 สายสัญญาณ)
Bipolar limb leads (I, II, III)

10 การวัด ECG แบบมาตรฐาน (12 สายสัญญาณ)
Unipolar limb leads (aVR, aVL, aVF)

11 การวัด ECG แบบมาตรฐาน (12 สายสัญญาณ)
Chest Leads เป็นแบบ Unipolar

12 ส่วนประกอบของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

13 การทดลองวัด ECG Output Instrumentation Amplifier: INA121P

14 การทดลองวัด ECG (ต่อ)

15 สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า
ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนที่กำลังดำเนินการต่อไป

16 ?


ดาวน์โหลด ppt Holter Monitor เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google