งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร รหัสโครงการ COE2007-09 การนำเสนอโครงงานวิชา 178498 Computer Engineering Pre-Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ  ที่มา และความสำคัญ  วัตถุประสงค์  สิ่งที่ได้ทำ  การศึกษา  การทดลอง  สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า

3 ที่มา และความสำคัญของโครงการ  การตรวจวัดคลื่นไฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: Electrocardiogram) ใช้เพื่อวินิจฉัยอาการเกี่ยวกับหัวใจ และเลือด  การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: Electrocardiogram) มี 2 แบบ  ที่โรงพยาบาล ( ประมาณ 10 นาที )  ให้ผู้ป่วยติดเครื่องวัดแบบพกพากลับบ้าน ( ตลอด 24 ชั่วโมง )  เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Holter Monitor) ปัจจุบันต้องนำเข้าราคาประมาณ 200,000 บาทต่อเครื่อง  ราคาแพงเกินกว่าที่ผู้ป่วยทั่วไปจะซื้อได้

4 วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาราคาถูกทีสามารถ บันทึกข้อมูลลง memory card ได้และใช้พลังงานจาก แบตเตอร์รี่ได้  เพื่อสร้างโปรแกรมอ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกได้จาก เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาซึ่ง 1. สามารถส่งข้อมูลให้แพทย์ ได้ทาง Internet 2. สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นได้

5 การศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้อง  สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ  พารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับวินิจฉัยอาการทางหัวใจ  หลักการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบมาตรฐาน (12 leads)  ส่วนประกอบของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

6 สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ Polarization Atrial Polarization Ventricular Depolarization Ventricular Repolarization

7 พารามิเตอร์ต่างๆสำหรับวินิจฉัยอาการ  รูปคลื่นที่สนใจ (Complexes)  ระยะห่างระหว่างรูปคลื่น (Inter-wave Segments)  ช่วงคลื่น (Cardiac Intervals) PRST PR QRS ST QT

8 หลักการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ลักษณะของเครื่องขยายสัญญาณ ECG มีดังนี้  กำลังขยายสูง ( ประมาณ 1000 เท่า )  มี Frequency response อยู่ในช่วง 0.05 – 100 Hz  มี Input Impedance สูง ( ประมาณ 2- 3 M Ω )  มี Output Impedance ต่ำ ( ประมาณ 1 k Ω )

9 การวัด ECG แบบมาตรฐาน ( 12 สายสัญญาณ )  Bipolar limb leads (I, II, III)

10 การวัด ECG แบบมาตรฐาน ( 12 สายสัญญาณ )  Unipolar limb leads (aVR, aVL, aVF)

11 การวัด ECG แบบมาตรฐาน ( 12 สายสัญญาณ )  Chest Leads เป็นแบบ Unipolar

12 ส่วนประกอบของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

13 การทดลองวัด ECG  Instrumentation Amplifier: INA121P Output

14 การทดลองวัด ECG ( ต่อ )

15 สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า ส่วนที่กำลังดำเนินการต่อไป ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

16 ?


ดาวน์โหลด ppt โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google