งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส 453040927-1 นางสาว ศศิธร พัวไพโรจน์ รหัส 453040963-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ ดร.ดารณี หอมดี ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา งานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ คุณภาพ ต้องการวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลายวัสดุ รูปแบบการแสดงผลแบบเดิมไม่สะดวกในการ วิเคราะห์ทั้งชิ้นงาน เครื่องมือวัดมีราคาแพง

3 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะ ได้รับ พัฒนาระบบในการตรวจสอบตำหนิในวัสดุโดย ใช้คลื่นอัลตราโซนิก พัฒนาระบบในการวิเคราะห์ผลสัญญาณและ นำมาแสดงเป็นภาพชิ้นงาน ระบบที่พัฒนามีราคาถูกและให้ข้อมูลสมบูรณ์

4 ทฤษฎี Non Destructive Test : Ultrasonic Pulse Echo What is ultrasonic? Frequency more than 20 kHz Travels efficiently through most liquids and common engineering materials Reflection from an obstacle

5 Ultrasonic thickness gauging  Ultrasonic flaw detection applications utilize frequencies between 500 kHz and 10 MHz Thickness gauging and flaw reflection Example equipment for testing

6 System overview Probe positioning module Ultrasonic module GUI & CG module

7 System overview Camera x y Probe coordinate is (3,1) Ultrasonic probe (x,y) s(x,y) Processing and generating output..

8 Displaying Output Integrate and analyse data The green area is thicker than the blue one Output prototype Thickness scale color bar Same point

9 ขอบเขตของงาน ใช้ตรวจสอบวัสดุที่มีรูปทรงไม่ซับซ้อน ใช้เพื่อวัดความหนาของวัสดุ

10 เครื่องมือที่ใช้ Hardware Data Acquisition Card  Emitting  Receiving Ultrasonic probe Camera Software Platform Windows XP Microsoft VC#.NET LABVIEW 7.1 DirectX SDK 9.0

11 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโปรแกรมหาพิกัดจากภาพโดยใช้กล้อง วีดีโอ ทดลองใช้อุปกรณ์อัลตราโซนิก พัฒนาโปรแกรมตรวจหาตำหนิโดยใช้อัลตราโซ นิก พัฒนาโปรแกรมแสดงภาพความหนาของ ชิ้นงาน ทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง

12 แผนการดำเนินงาน

13 ผลงานที่ทำ ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของอัลตราโซนิกและการ นำไปใช้ในงานตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย ออกแบบแนวคิดในการระบุตำแหน่งของ สัญญาณด้วยกล้องวีดีโอ ทดลองใช้โปรแกรม Lab View 7.1 ในการ ทดสอบการใช้การ์ดรับส่งสัญญาณ

14 งานที่เกี่ยวข้อง เครื่องตรวจสอบรอยบกพร่องและความหนาของ โลหะแผ่นโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์ [3]

15 เอกสารอ้างอิง 1. Benson Carlin, Ultrasonics (Second Edition), 1960 2. http://www.panametrics- ndt.com/ndt/ndt_technology/ultrasonic_flaw_de tection.html 3. มาโนชญ์ ศรีคงแก้ว, ศุภชัย พรหมจรรย์, เครื่อง ตรวจสอบรอยบกพร่องและความหนาของโลหะแผ่น โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์, 2547


ดาวน์โหลด ppt เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google